Školský
e-mail
Internetová
žiacka knižka
Rozvrh
hodín

Akcie a aktivity mesiaca

acroread.gif Plán práce na JÚN 2021


TVORIŤ A RÁSŤ.
Rozvoj detí tzv. akčným učením/zážitkovým vzdelávaním.
Cieľom je objavovať nové spôsoby 
vyrovnávania sa so súčasnými i budúcimi výzvami .

Výchovné zameranie úloh: Akčné učenie. Praktické tvorivé aktivity v skupine (modelové situácie, rolové hry, aktívne nácviky, experimenty)

Vestibulová prezentácia: Novinová olympiáda inkluzívny tím

1.6.21 MDD, komunitné kolektívne aktivity mimo školy.

2.6.21,7:45 - Aktivity psychológov v triedach APROGEN (4. - 6.r)

2.6.21,16:00 - Stretnutia s rodičmi (5. - 9. ročník ZŠ)

4.6.21 - Papierová olympiáda. Aktivity k dňu životného prostredia, Netradičné športové disciplíny v Parku TU. Participácia ŽŠR.

7.–10.6.21- Tvorivé dielne triednych kolektívov s lektorkou POS, Drôtené srdiečka. Kožený prívesok.

8. a 9.6.21Fotografovanie triednych kolektívov.

8.6.21 - Reklama I., nástrahy komunikačných technológií. Vzdelávacie podujatie pre deti 3. a 4. ročníka, VMR.

9.6.21 Testovanie T9 (celoslovenská reprezentatívna vzorka).

9.6.21 Aká je moja superschopnosť?, kariérne poradenstvo (IV.A)

11.6.21 Pohár vedy ARCHIMEDES 2021, online medzinárodná súťaž pre víťazov národných kôl

16.-17.6.21Tvorivé dielne triednych kolektívov s lektorkou POS

18.6.21, 8:00 - Stretnutie prvákov s p. primátorkou Mesta Zvolen

18.6.21 Dopravná výchova MDI pre žiakov 1. ročníka

18.6.21 Sieťové kamarátstvo, preventívne aktivity pre žiakov 3. ročníka (PDZ).

21.-25.6.21 - Skríning fonematického uvedomovania žiakov 1. ročníka

23.6.21 OZO. Dopravná výchova 5. ročník na MDI

24.6.21 Otvorené školy, vzdelávací projekt (VII.B).

24.6.21, 14:00 - Zasadnutie pedagogickej rady

24. a 25.6.21 - Prezentácie ročníkových prác žiakov s VIN

25.6.21, 10:00Posledné zvonenie na Zvolenskom zámku (9. ročník)

25,6.21 - Veselo v klube. Verejná prezentácia literárnej a výtvarnej tvorivosti detí

25. a 28.6.21 - OZO. Didaktické hry v 1. - 4. ročníku ZŠ

28.6.21, 9:00 - OZO. Účelové cvičenia v 6. - 9. ročníku ZŠ, Hry na podporu vzájomnej komunikácie a rešpektovania sa.

28.6.21 - Dospievam alebo život plný zmien, akreditovaný vzdelávací program pre dievčatá 7. ročníka ZŠ

29.6.21 - Triednické práce. Aktivity na rozvoj kreativity a kooperácie

29.6.21 - Pohni kostrou: Môťovská vodná nádrž. Outdoorové aktivity v ŠKD. 

30.6.21
- 8:00Slávnostné ukončenie šk. roka 2020/21. 
- 9:00 - Posledné zvonenie deviatakov na školskom dvore.
- 13:00Zasadnutie PR 

1.7. - 7.7.21 - Prázdninový vláčik, projekt ŠKD, Revištské Podzámčie. Hrad Divín. Špania Dolina. Fiľakovo.
1. - 2.7.21 - Komisionálne skúšky žiakov s PŠD mimo SR

Poznámka: Počas mesiaca prebiehajú školenia pedagogických zamestnancov k zavedeniu elektronickej triednej knihy.


Štatistiky

Návštevníkov: 4830565
Na stiahnutie
Informácie pre rodiča:
Zápis do 1. ročníka:
Žiadosti:
APROGEN - pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním:
Venujte 2% (3%) z daní v prospech Vašich detí:
Škola:
POZNÁMKA:
Pre otvorenie a čítanie PDF dokumentov potrebujete Adobe Acrobat Reader ®.
Adobe Acrobat Reader ® je k dispozícii zadarmo na stiahnutie:


Stiahni Adobe Acrobat Reader ®