Školský
e-mail
Internetová
žiacka knižka
Rozvrh
hodín
Robot
EMIL

Akcie a aktivity mesiaca

acroread.gif Plán práce na MÁJ 2021


Konverzačná inteligencia 
má rozmer MY. 
Existuje ako spoločné úsilie 
a zvyšuje mieru medziľudských vzťahov 
(schopnosť nadviazať kontakt, 
rozvíjať ho, kultivovať...).

Výchovná úloha: 
Realizácia cieľov z plánu adaptačného obdobia (námetové, projektové a kooperatívne vyučovanie, práca s emóciami, spolupráca, výstupy variabilných triednych aktivít). Tvorba atmosféry prijatia, bezpečia, tvorivosti. Pohybové, bezkontaktné aktivity.

Vestibulová prezentácia: POD LAMPOU. Ôsmaci hodnotia prečítané knihy

3.-10.5.21 - Prijímacie pohovory na SŠ

5.5.21, 7:45 Adaptačné programy s OZ CPPPaP - výber detí zo VII. A (spomaľovňa)

5.5.21, 10:40 - Adaptačné programy s OZ CPPPaP - VI. C

6.5.21, 10:30 - Tvorivé dielne so SEEDsSlovensko ako ho nepoznáme (8. ročník) 5 mýtov o Afrike (6. ročník)

6.5.21 - Hviezdoslavov Kubín (školské kolo 2. - 4. ročník ZŠ)

12.5.21, 7:45 - Školy za demokraciu (seminár)

13.-14.5.21 - Zber papiera, cirkulačná ekonomika (participácia ŽŠR)

17.-18.5.21 - Testovanie profesionálnej orientácie žiakov 8. ročníka ZŠ

19.5.21 - FLL, online regionálne kolo robotickej súťaže (tímová spolupráca žiakov)

20.5.21Z húsenice motýľom, akreditovaný VP pre dievčatá (4. ročník)

24.5.21, 14:00 - Školenie zamestnancov z BOZP. Ročná prehliadka školy (ABT)

26.5.21, 16:00 - Stretnutie zákonných zástupcov žiakov 1. stupňa ZŠ (Program zameraný na aktuálne procesy edukácie a výchovy, organizáciu MDD, starostlivosť o inventár, hodnotenie spolupráce, analýzu ŠkVP, aktivity triednych kolektívov, prevenciu rizikového správania a i. Zisťovanie záujmu ETV/NAV, ŠKD, obedy v VŠJ v šk. roku 2021/2022.)

24.-28.5.21 - Klub v pohybe. Škola- deti – rodina. Outdoorové aktivity.

31.5.21 - Obhajoba/prezentácia ročníkových prác v triedach APROGEN (žiaci s VIN v II.C, III.C, IV.C)


Poznámky
1) Maľujeme na textil – úžitkové predmety. Tvorivé dielne s POS.

2) Triedne aktivity s názvom Srdce pre mamu v 1. - 4. ročníku ZŠ (tvorba darčekov, básní...)

Štatistiky

Návštevníkov: 4747841
Je displej náš kamarát? (VI. B - 2021)
V dlhom období dištančného vzdelávania sa zvýšil čas, ktorý deti trávia pred obrazovkou počítača, telefónu či tabletu. Okrem hrania počítačových hier používajú internet aj na štúdium. S kamarátmi sa stretávajú virtuálne - prostredníctvom sociálnych sietí a četov. Logicky sa tým zvyšuje aj riziko kyberšikanovania alebo iných problémov spojených s nadmerným používaním digitálnych technológií. Je teda displej náš kamarát alebo nie?

Na túto otázku sme hľadali odpovede na triednickej aktivite so žiakmi. Informácie o kyberšikanovaní im ukázali, že toto riziko hrozí každému a treba sa chrániť. Prebrali sme postupy prevencie, ale aj kroky, ktoré pomôžu, keď už vznikne problém. Paletu spoločných aktivít doplnil triedny anonymný dotazník, v ktorom deti hodnotili svoje skúsenosti so sociálnymi sieťami, rodinné pravidlá pre hranie video hier a online komunikáciu s kamarátmi. Téma je aktuálna a ukázalo sa, že väčšina rodín v našej triede jej venuje náležitú pozornosť. 

Podvečerná online prednáška pre rodičov zaujala viac ako polovicu triedy a zúčastnili sa aj niektorí žiaci. Obsah tvorili informácie z webinára so psychologičkou S. Kubíkovou (Kubíková, S.: Ako pomôcť žiakom sústrediť sa v dobe displejov?, Akadémia veľkých diel) o vplyve digitálneho sveta na školákov. Hovorili sme prakticky o tom, ako ustrážiť čas dieťaťa pri online hrách a aj o téme kyberšikanovania. 

Prednáška bola doplnená výsledkami z dotazníka, ktoré rodičov informovali o aktuálnej situácii v našej triede. Dozvedeli sa koľko percent našich detí trávi priveľa času pri hrách, koľkí majú pevne stanovené pravidlá, ale aj to, koľkí už mali zlú skúsenosť na sociálnych sieťach. 

V spätnej väzbe sa rodičia vyjadrili, že prednáška bola užitočná a je potrebné o tejto téme diskutovať v komunite škola – žiaci - rodičia.

Pre tých, ktorí sa aktivít nemohli zúčastniť, prikladáme článok so spomínaným obsahom.

 
< Predchádzajúca   Ďalšia >