Školský
e-mail
Internetová
žiacka knižka
Rozvrh
hodín

Akcie a aktivity mesiaca

acroread.gif Plán práce na JANUÁR 2020 


Výchovná úloha mesiaca:
• Etický kódex zamestnancov ako prejav morálneho správania; hodnoty školy.
• Vzťahy v škole, pravidlá spolupráce v triednych kolektívoch.
Cielené aktivity k budovaniu pocitu spolupatričnosti k škole (škola ako bezpečné prostredie, v ktorom je poskytnuté kvalitné vzdelávanie).

Vestibulová prezentácia: 
Posolstvá Žiackej školskej rady 


2.-7.1.20 - Vianočné prázdniny detí

2.-3.1.20 - Čerpanie zákonnej dovolenky zamestnancov.

7.1.20 - Práce súvisiace s pracovnou náplňou. Oboznámenie zamestnancov so zásadami SF na rok 2020

8.1.20 - Novoročný vinš v školskom rozhlase.

13.1.20 - Korčuliarsky výcvik žiakov 1. ročníka, HKM Zvolen (ďalšie termíny 20.1., 27.1., 10.2., 17.2., 2.3., 9.3., 16.3.2020)

15.1.20,16:00 - Stretnutie s rodičmi žiakov 2.stupňa ZŠ

16.1.20,16:00 - Stretnutie s rodičmi žiakov 1. stupňa ZŠ. Program: Sumatívne hodnotenie jednotlivcov. Merateľné výstupy.Aktuálne charakteristiky jednotlivcov, triedy.Výchovné problémy a ich riešenia, návrhy na pochvaly.Plán práce TU/triedy/rodičov na 1.polrok šk. roku.Zverejnenie použitia finančných prostriedkov (2% z RR).

29.1.20,8:30 - Okresné kolo MO Z5, Z9. Exkurzná činnosť žiakov

31.1.20 - Predsudky a my...vedú do tmy (7. ročník, rovesnícke vzdelávanie k ĽP)

31.1.20 - Vyhodnotenie práce jednotlivcov a triedy za 1. polrok 2019/2020

3.2. Polročné prázdniny. Vyučovanie začína v 4.2.2020.


Poznámky:
1) Športové a iné súťaže organizovať podľa KALENDÁRA súťaží okresu Zvolen.
2) Pohár vedy FOCUS 2020, realizácia bádateľských prírodovedných úloh v triedach 4. ročníka prebieha každý mesiac od januára do júna 2020.
3) Projekt Jaguár Primary School Challenge (návrh a výroba auta poháňaného stlačeným vzduchom), rozvoj tímovej spolupráce (žiaci III.C, IV.C)
4) Projekty a súťaže na podporu čitateľskej gramotnosti prebiehajú podľa plánov MZ a PK, v tomto mesiaci štartuje celoslovenská čitateľsko – výtvarná súťaž Čitateľský oriešok.
5) Projekty ŠKD: Múdra škola číta deťom každý deň, Január nás láka stavať snehuliaka, Spracovanie ovčej vlny (tvorivé dielne v POS Zvolen)
 

Nedovoľte, aby vaša túžba naučiť 
prehlušila túžbu vychovávať.
Vít Hejný

Štatistiky

Návštevníkov: 3875078
Vianočná škola pohybu a zábavy
Vianočná škola pohybu a zábavy

Toľko výkrikov, spontánnej radosti, prejavenej spokojnosti a smiechu ešte na škole nebolo...

Posledný vyučovací deň tohto roka sa niesol v atmosfére neformálneho, ale aktívneho učenia sa v oblasti zdravého životného štýlu. V spolupráci s agentúrou CREATIVO PRO Bratislava a OD Kaufland sme deťom pripravili krásny vianočný dar.

Zdravý, pohodový, zábavný, hravý, emocionálny, trochu hlučný ale originálny...
Čakali na nich rôzne pohybové zábavné aktivity a hry podporujúce spoluprácu, odvahu, pohybové zručnosti v telocvični a v cvičebniach, ktoré koordinovalo až 22 hostesiek.

Výživová poradkyňa viedla seminár o zdravej strave doplnený ochutnávkami ovocia a zeleniny. Tímová spolupráca bola viditeľná aj v edukačnom kvíze, spoločenských hrách, tvorivých dielniach, pri kreslení, lepení, vymaľovávaní a prácou s papierovými hrami. Vytiahni si paličku, Hod na cieľ, piškvorky, Ovocný twister, Drevený bowling, Veslovanie, veľké Človeče nehnevaj sa, Postav fľašu, XXX lyže, nácvik stability... to všetko malí i veľkí „pečiatkári“ absolvovali. Ale najviac zábavy bolo pri fotokútiku... veď posúďte!

P.S. 
Detská spontánna reflexia bola veľmi potešujúca. Ale za všetkých organizátorov z vedenia školy i agentúry pripájam vyjadrenie p. Janky Trebulovej, výživovej poradkyne:
„Veľká pochvala žiakom za ich prístup k prednáške, ale i k iným aktivitám. Vzorne počúvali, aktívne diskutovali, informovali sa o novinkách z oblasti výživy. Boli úžasní...“


Bezpečná škola
BEZPEČNÁ ŠKOLA

V utorok 10.12.2019 v symbolický Medzinárodný deň ľudských práv sa konala vo Zvolene vzdelávacia konferencia pod názvom Bezpečná škola. Organizátorom konferencie, ktorá sa konala v Kongresovej sále ŠD Technickej univerzity vo Zvolene, bola ZŠ, P. Jilemnického 2 vo Zvolene. Konferencie sa zúčastnilo viac ako 130 učiteľov, koordinátorov výchovy k ľudským právam, riaditeľov, žiakov žiackych školských rád zo stredných a základných škôl, rodičov, zástupcov štátnej správy a tretieho sektora.

Regionálna konferencia bola vyvrcholením projektu s názvom Inšpiromat pre bezpečnú školu, ktorú podporilo Ministerstvo spravodlivosti SR. 

Autorky projektu (Ľuboslava Bieliková, Eva Devečková, Alena Zagrapanová) pri podávaní projektu vychádzali z myšlienky, že škola je dôležitým miestom na budovanie hodnotového systému zvlášť v období, keď zaznamenávame nárast agresivity, šikanovania, rodovej necitlivosti a posmeškov k iným. Problémov v čase detstva, dospievania i dospelosti je veľa – šikanovanie, skrytá diskriminácia, urážky na sociálnych sieťach, prejavy extrémizmu, nenávisť v kyberpriestore, absencia tolerancie a pokory a i. 

Je potešiteľné, že ponúkané tréningové zážitkové programy počas polroka v projekte absolvovali zástupcovia škôl z piatich okresov Banskobystrického kraja a členovia žiackych školských rád. Tréningové programy boli zamerané na témy podpory výchovy k aktívnemu občianstvu, školskej a rovesníckej mediácie, realizáciu aktivít na mapovanie rozvojových potrieb školy a mladých ľudí, na podporu životných zručností - pri budovaní triednych spoločenstiev a realizácii pravidiel triedy i k ochrane pred sociálno - patologickými javmi v škole i na aktuálne programy podporujúce bezpečné školské prostredie i pozitívne vzťahy medzi aktérmi vzdelávania.

Zámerom strategického projektu je i naďalej intenzívne spolupracovať s odborníkmi, získavať nové zručnosti a vytvárať postoje, šíriť príklady dobrej praxe, učiť sa reflexiou. Výstupom projektu je aj publikácia s názvom Inšpiromat bezpečnej školy - databáza vzdelávacích materiálov a zdrojov (https://lnk.sk/jzJ6).

Pozitívna spätná väzba od účastníkov konferencie je poďakovaním organizátorom, lektorom a dobrovoľníkom za pomoc pri príprave konferencie i pri vytváraní vzdelávacieho centra, ktoré cielene šíri príklady dobrej praxe v ľudsko-právnej oblasti ďalej. 
Mgr. Ľuboslava Bieliková, riaditeľka 

Giving tuesday - deň dobrých skutkov podľa III.B a III.C
GIVING TUESDAY – DEŇ DOBRÝCH SKUTKOV PODĽA III.B a III.C

Naše deti sa stali súčasťou celoslovenskej iniciatívy a pridali sme sa k stovkám škôl a tisícom detí, ktoré robia náš svet lepším. Veríme, že naše posolstvo ostane v srdciach obdarovaných. Prostredníctvom Dobrého skutku sme sa stali súčasťou celosvetového hnutia Giving Tuesday. Milióny ľudí sa na Giving Tuesday (3.12.2019) spojili, aby podporili dobrú vec. Boli sme medzi nimi!
Vybrali sme sa do Charity sv. Alžbety, aby sme potešili ľudí bez domova milým slovom, piesňou, ale i občerstvením. Zamestnanci Hypermarketu TESCO vo Zvolene nám poskytli potraviny na prípravu chlebíčkov, ktoré sme spoločne pripravili v škole a odniesli ich do charity. Ľudí bez domova sme obdarovali aj ovocím. 
Rodičia sa spolu s deťmi tiež podieľali na tejto udalosti. Upiekli domáce koláčiky, medovníčky či iné pochutiny, ktorými sme ľuďom bez domova spríjemnili obed. Ďakujeme.

Z postrehov detí III.B vyberáme:
Adelka Š: Na začiatku som sa bála. A keď nám povedala pani bezdomovkyňa, že ju to zahrialo pri srdiečku, tak som rada, že som tam mohla ísť. Som rada, že som pomohla.
Viky Á: Je smutné, keď niektorí ľudia musia bývať na ulici. Nemajú peniaze na jedlo a ani na bývanie. Je to veľmi smutné. Nežijú tak dobre ako my.
Jakub S: Veľmi ma potešilo, že sme im mohli pomôcť jedlom, spevom a tancom. Chcel by som ešte pomôcť.
Miška Č: Uvedomila som si, že tí bezdomovci si nás vážia. Bola som šťastná, že som tam mohla byť a urobiť im radosť. Budem rada , keď to spravím aj ďalší rok.
Nina L: Jedna teta nám povedala, že ich máme v srdci a že sme to dali zo seba von. Cítili, že sme ich veľmi chceli potešiť.
Evka J: Mala som trému z vystúpenia. Keď sa rozdávali koláče, všetky sa minuli, mala som z toho dobrý pocit. Bolo vidno, že si vážili, že sme prišli. Hrialo ma pri srdci, keď som mohla pred nimi vystupovať. 

Odkaz detí z III.C pre ľudí bez domova:
Damián P: Prajem Vám veselé Vianoce!
Michal Š: Prajem Vám, aby ste si našli príbytok.
Jakub H: Prajem Vám, aby bolo veľa ľudí, ktorí Vám pomôžu. Byť s Vami bolo super.
Emma B: Som šťastná, že ste mali úsmev na perách a najlepší pocit bol, keď ste nám tlieskali. Poteší ma, keď Vám budem tancovať na budúci rok.
Júlia Š: Prajem Vám, aby ste si našli domov, aby ste sa cítili dobre a aby sa našlo viac ochotných ľudí, ktorí by Vám pomohli.
Nelly B: Chcela by som Vám dať chlebík, ktorý som urobila. Prepáčte mi, že som nemohla prísť. Nabudúce prídem. 

Prvácka pasovačka
Prvácka pasovačka 

Pripomínajúc si hodnoty viažuce sa k výročiu NEŽNEJ revolúcie sme si piatok 15.11. 2019 spríjemnili pasovaním našich prvákov za rytierov a princezné Tretej školy zvolenskej. 

Dopoludnie sme strávili v učebniach, kde sa prváci venovali krasopísaniu, krasočítaniu, počítaniu a tvorivému kresleniu. Po edukačnej príprave ich pani riaditeľka spolu s pani zástupkyňou a zástupcami ŽŠR preverili z vedomostí, ktoré doteraz v škole načerpali. Vidiac ich skvelé výsledky uznali, že môžu byť s hrdosťou pasovaní za prvákov našej školy. 

Po obede sme sa presunuli na Zvolenský zámok, kde tradičná slávnosť ďalej prebiehala. Na nádvorí prváci ešte plnili pohybové úlohy, ktoré im zadal samotný pán kráľ s družinou. Kolektívne zaspievaná prvácka hymna bola ocenená prítomnými rodičmi, starými rodičmi i dvornými dámami.

Keďže všetky úlohy prváci úspešne zvládli, presunuli sme sa do kráľovskej sieni, kde nás s úsmevom privítala pani riaditeľka a potom pani primátorka zaželala prvákom veľa úspechov a chuti do učenia. Po prednesení prváckeho sľubu ich kráľ pasoval za Rytierov a princezné Tretej školy zvolenskej, kde mu asistovali aj ich triedne učiteľky (dvorné dámy). 

Chlapci boli pasovaní mečom a dievčatá rozkvitnutou ružou

Veríme, že deťom príjemne strávený deň v krásnom zámockom prostredí zámku dodá radosť, energiu a chuť do učenia.

Dve výtvarné ocenenia našich žiačok až z Bratislavy
Dve výtvarné ocenenia našich žiačok až z Bratislavy 

Slovensko je krajinou v srdci Európy, to je známy fakt. Ale, ako sa popasovať s danou témou: Slovensko, krajina v srdci Európy a stvárniť ju prostredníctvom priestorového projektu alebo fotografie?

To bola výzva pre našich žiakov v mesiacoch máj a jún v rámci výtvarnej výchovy. Súťaž vyhlásilo MŠVVaŠ SR a SUŠ scénického výtvarníctva v Bratislave ako 11. ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže a prehliadky žiakov základných, základných umeleckých a stredných škôl s medzinárodnou účasťou. 

Motto súťaže  znelo: „Prebijem sa, lebo sa prebiť chcem.“ Bolo venované životnej ceste, múzam a inšpiráciám veľkej osobnosti slovenského národa, Milanovi Rastislavovi Štefánikovi. 

V októbri nás veľmi potešil list, v ktorom boli uvedené dve mená: Lea V. (II.C trieda) a Sára V. (V.C trieda). Dievčatá získali výborné umiestnenia vo svojej kategórii do 10 rokov. Lea v kategórii plastika, priestorové stvárnenie získala 2. miesto a Sára v kategórii fotografia, multimediálne spracovanie sa umiestnila na nádhernom 3. mieste. 

Súčasťou listu bolo pozvanie  na slávnostné vyhodnotenie súťaže a vernisáž ocenených žiakov v priestoroch Ministerstva kultúry SR, čo sme si nenechali ujsť.  

Obom dievčatám samozrejme gratulujeme, tešíme sa z ich úspechu a ďakujeme za reprezentáciu školy!

Mgr. Monika Rovňanová, koordinátor výtvarnej výchovy pre 1. stupni ZŠ

Mosty medzi školou a životom (Erasmus+)
MOSTY MEDZI ŠKOLOU A ŽIVOTOM

Výmenný pobyt žiakov v Slovenskej republike

V našej téme Voda a experimenty sme pokračovali na Slovensku. Od 06. – 12. októbra sme mali možnosť hostiť našich českých a srbských kamarátov. 

Bádanie a spoznávanie vybraných lokalít Slovenska sme začali vo Zvolene. Mesto má dlhoročnú lesnícku tradíciu a tak sme navštívili Technickú univerzitu vo Zvolene. Na katedre biológie a všeobecnej ekológie sme sa stali mladými výskumníkmi v laboratóriu. Posvietili sme si na mikróby povrchových, pitných aj odpadových vôd. Na univerzite sme mali možnosť vyskúšať si špeciálne zariadenie na vizualizáciu prírodných a technických objektov vo forme interaktívnej virtuálnej reality - 3D Virtuálnu jaskyňu.

V škole nás p. učiteľ Hudík previedol svetom robotiky a pomohol nám zostrojiť robota signalizujúceho výšku hladiny vody. Pre zdravie a relax nášho tela sme navštívili minerálne pramene na Sliači a Holidaypark v Kováčovej. 
Na druhý deň sme v bádaniach pokračovali pri prameni rieky Hron. Pomocou malého prenosného laboratória ECOLAB a meracieho systému PASCO sme priamo v teréne vykonávali rozbor vody. Spoznali sme podzemný život v Bystrianskej jaskyni a význam malej vodnej elektrárne v Šalkovej. 

V stredu sme navštívili historické mesto Banská Štiavnica, ktoré patrí do pamiatok UNESCO. Ako sa sila vody využívala v baníctve, ako vznikali tajchy a všetky iné zaujímavosti, sme si vypočuli v Banskom múzeu v prírode. V budove Berggericht sme mali možnosť vidieť Mineralogickú expozíciu s vyše štyristo druhmi minerálov z celého sveta.

Aby sme nespoznávali len kúty stredného Slovenska, naše putovanie sme ukončili v hlavnom meste Bratislava. Navštívili sme Vodárenské múzeum a dominanty mesta sme obdivovali pri plavbe loďou po Dunaji.

Všetky poznatky a zážitky sme si počas celého týždňa zaznamenávali. Piatok sme strávili v škole tvorbou brožúry. Popoludní sme sa zabavili pri riešení úloh zábavného kvízu a pekný deň sme ukončili diskotékou.
 
Všetci sme prežili netradičný týždeň, na ktorý budeme dlho spomínať s radosťou a nadšením.
Mgr. Katarína Melicherová

Jesenné účelové cvičenie
Jesenné účelové cvičenie

Učiť žiakov:
rozpoznávať nebezpečné situácie ohrozujúce život a zdravie,
• chápať dôležitosť poskytnutia pomoci iným a vedieť ju poskytnúť,
• cielene rozvíjať svoju telesnú zdatnosť a odolnosť na fyzickú a psychickú záťaž. 

To sú len niektoré z cieľov školského vzdelávacieho programu uplatňovaných v prierezovej téme Ochrana života a zdravia. Jesenné účelové cvičenie, ktoré žiaci druhého stupňa absolvovali 16. októbra 2019, dostatočne preverilo ich pripravenosť na mimoriadne životné situácie. V súlade s obsahovým štandardom pre jednotlivé ročníky si žiaci rozvíjali svoje kompetencie v oblasti civilnej ochrany, zdravotnej prípravy, pobytu a pohybu v prírode. Aj keď v deň konania cvičenia babie leto nebolo až také „babie“ na tvárach žiakov nechýbal úsmev pri organizovaných presunoch na miesto určenia v dĺžke 7-15 kilometrov (odhad prejdenej vzdialenosti, napr. deviataci prešli okolo celej Môťovskej priehrady a späť, piataci bez problémov zvládli presun na Sliač a späť).

Projekt Čerstvé hlavičky
Projekt Čerstvé hlavičky
 
Čerstvého ovocia a zeleniny nie je nikdy dosť. 
Vďaka nemu sme zdravší a s vyváženou stravou nám to aj viac myslí. A to sa v škole vždy zíde!
V OD Kaufland veria, že rozhodujú činy. 
Snažia sa pomáhať všade tam, kde je to potrebné. 
Zabezpečiť pravidelný prísun ovocia a zeleniny pre svoje dieťa však nemusí byť pre každého rodiča jednoduché. 

Bolo že to radosti, keď sme sa v júni dozvedeli, že sme vyhrali súťaž Čerstvé hlavičky. Do projektu sa prihlásilo 248 základných škôl z celého Slovenska, ktoré zabojovali o zdravý balíček pre každého žiaka na celý školský rok 2019/2020. Jeden takýto balíček obsahuje 200 gramov čerstvého ovocia a zeleniny a na žiakov čaká raz týždenne (u nás každý utorok) priamo v škole. 

Poďakovali sme všetkým (žiakom, učiteľom, zamestnancom, priateľom školy, rodičom, starým rodičom..), ktorí nás podporili. 

Už 3.septembra sme slávnostne za prítomnosti p. riaditeľa OD Kaufland Zvolen a p. riaditeľky našej školy Bielikovej zahájili týždenné rozdávanie zdravého ovocia a zeleniny. Naozaj pre každého žiaka. 

Ovocie (doteraz boli jablká, hrozno, hrušky, banány, mandarínky, slivky) a zelenina (doteraz mrkva), v budúcnosti je plánovaný aj kaleráb, pomaranče, kaki, nektárinky, marhule, broskyne, kivi – majú už svojich spotrebiteľov. Pri dovoze viac ako 90 kg ovocia pomáha pán školník a pri triedení a rozdávaní do jednotlivých tried úspešne a zodpovedne asistujú zástupcovia žiackej školskej rady. 

V decembri plánujú pedagogickí zamestnanci, rodičia a zamestnanci OD Kaufland zorganizovať vzdelávacie zábavno - športové dopoludnie pre deti školy. Veď to poznáte, v zdravom tele zdravý duch.

Tekvičenie 2019
Tekvičenie 2019

Milí 
naši 
šikovní, 
tvoriví 
a
neuveriteľne nápadití žiaci,

chceme sa vám všetkým poďakovať za to, že ste sa opäť pustili do práce 
a prekvapili ste nás nádhernými TEKVICAMI

V jednotlivých triedach prebehlo hlasovanie, do ktorého sa zapojili aj hostia (oslovení rodičia, pani vrátnička, pani upratovačky ...). 

Do „tekvičenia“ sa zapojilo 116 žiakov, ktorí vyrobili 112 tekvičiek. 
ĎAKUJEME! :) :) :) :) :)

S pozdravom vaša Strašislužba

Projekt Školáci v práci inak
PROJEKT Školáci v práci inak 

Zameranie a cieľ projektu
Projekt je zameraný na rozvoj profesijných záujmov žiakov 8. ročníka a to formou ich priameho zapojenia do rôznych pracovných činností počas jedného pracovného týždňa. Získané skúsenosti z tejto zážitkovej exkurzie sú východiskom pre ďalšiu poradenskú a personálnu prácu so žiakmi. Ďalšie stretnutia cieľovej skupiny žiakov s organizátormi a realizátormi projektu sú priebežne realizované v 1. polroku školského roku 2019/2020 v poradenskom centre pre mladých, KONEKT, vo Zvolene. Cieľom týchto stretnutí je osobnostný, profesijný a sociálny rozvoj účastníkov.

Východiská projektu
Projekt bol prevzatý od Mgr. Tomáša Macka z Popradu, účastníka 1. ročníka Komenského inštitútu, realizovaný za finančnej podpory Nadácie PONTIS. 

Obdobie trvania projektu
14.10.2019 – 30.01.2020

Garant, iniciátor, koordinátor a realizátor projektu: Ing. Janette Jirkův Lacková

Pomocní koordinátori a  realizátori projektu: Slávka Polgárová, ARKON, Luboš Jirkův

Účastníci projektu  - 25 žiakov 8. ročníka zvolenských škôl
ZŠ, P. Jilemnického 1813/1, Zvolen
ZŠ, P. Jilemnického 1035/2, Zvolen
ZŠ, Hrnčiarska 1, Zvolen
ZŠ, Nám. Mládeže, Zvolen
ZŠ, J. Alexyho 1, Zvolen

Prípravná fáza projektu
• Administratívne činnosti spojené s informovaním a výberom žiakov (5 žiakov z každej školy), komunikácia so zákonnými zástupcami (infosúhlasy), dohody so zamestnávateľmi (garant projektu), zabezpečenie pedagogického dozoru počas pracovného týždňa. 
• Úvodné stretnutie účastníkov projektu s koordinátormi projektu v poradenskom centre KONEKT  vo Zvolene na burze práce – výber pracovných prevádzok žiakmi na základe ponuky.

Realizačná fáza projektu
• Pracovná činnosť žiakov na vybratom pracovisku podľa vlastného výberu (dopoludnia počas troch pracovných dní). Vyhodnotenie zážitkovej exkurzie (každý deň popoludní) na spoločných stretnutiach v KONEKTe.
• Aktivačné práce žiakov pre „nezamestnaných“. Stretnutie so zástupcami ÚPSVR vo Zvolene zamerané na poradenstvo v období straty zamestnania.
• Spoločné sústredenie účastníkov s koordinátormi a garantom projektu (Penzión Hronec – Králiky). Reflexie, herné skupinové aktivity.
• Aktivity so študentami UMB v Banskej Bystrici zamerané na rozvoj osobnosti a spolupráce (plánovaných je 5 stretnutí do 30.01.2020).

Vyhodnotenie pracovného týždňa  14. – 19.10.2019 účastníkmi projektu z našej školy
• Počas troch pracovných dní sme pracovali v týchto prevádzkach
1. deň: Belspol Sliač, LDM Zvolen, KK ĽŠ Zvolen (profesie so základným vzdelaním).
2. deň: kaviareň Makrónka Zvolen, MŠ Tehelná Zvolen, LDM Zvolen, Železničná stanica Zvolen, Palacinkáreň Zvolen (profesie so stredoškolským vzdelaním). 
3. deň: SOŠ Drevárska Zvolen, LDM, Continental Zvolen, KK ĽŠ, Zvolen (profesie s vysokoškolským vzdelaním).

• V projekte sme získali veľa skúseností a pracovných zručností z rôznych profesijných oblastí. Veríme, že nám to pomôže v budúcnosti pri výbere povolania. Zoznámili sme sa s novými ľuďmi a nadviazali nové priateľstvá. Oceňujeme prístup „dospelákov“, ktorí sa nám na jednotlivých pracoviskách venovali. 
• Určite by sa mal projekt opakovať. Myslíme si, že aj ostatné deti v našom veku by mali mať možnosť skúsiť si prácu podľa vlastného výberu „naživo“. Ôsmaci sú vhodní aj preto, že začínajú v tomto veku intenzívnejšie rozmýšľať o výbere strednej školy a teda aj o budúcom povolaní. Do projektu by sa však podľa nás mali uprednostniť tí, ktorí ešte nevedia kam chcú ísť na strednú školu alebo nevedia, čo chcú v živote robiť.
• V projekte sme ocenili aj spôsob rozdelenia profesií podľa úrovne dosiahnutého vzdelania (základné, stredné a vysokoškolské). Z tohto hľadiska je dôležité, aby do projektu boli vyberaní žiaci nielen s rôznymi záujmami, ale aj študijnými výsledkami. Prednosť by mali mať žiaci, ktorí majú záujem o stredné odborné školy, veď gymnazisti majú možnosť rozhodovať sa o VŠ a budúcom povolaní aj na gymnáziu.
• Rodičia boli väčšinou nadšení z tohto projektu. Stále opakovali, že je dobré, keď si povolania vyskúšame na vlastnej koži a zažijeme pocit, že sme si vieme zarobiť na seba. Boli radi že, sa naučíme vážiť si peniaze a na rôznych pracoviskách spoznáme klady a zápory každej práce. Rodičia Gabiky (dochádza z Hronskej Dúbravy) mali problém s ukončením aktivít  počas prvých troch dní, pretože spoje nechodia tak často ako si tie časy vyžadovali.
Adela, Viktória, Barbora (VIII. B)
Gabika, Ivan (VIII. C)

Myslenie je pohyb
Myslenie je pohyb

V prvých dňoch školského roka v súlade s ŠkVP a ročným plánom školy žiaci 5. – 9. ročníka absolvovali po jednotlivých ročníkoch plánované cvičenia v prírode. Cvičenia boli zamerané na absolvovanie bezpečného presunu na ihriská po verejných komunikáciách a prekonávanie prírodných prekážok. 

Na jednotlivých stanovištiach žiaci určovali azimut pomocou buzoly a orientovali mapu, zdokonaľovali svoje gymnastické cvičenia s využitím prírodných materiálov, preťahovali sa lanom, hádzali granátom na cieľ, precvičovali si svoje pohybové zručnosti v netradičnej hre frisbee, súťažili v bežeckej štafete a rozvíjali si vedomosti i zručnosti v poskytovaní prvej pomoci. Príjemné letné počasie a chuť individuálne i tímovo športovať umožni splniť všetky outdoorové aktivity a ciele cvičení v prírode.

Dopravná výchova prvákov
Dopravná výchova prvákov 

Pozor Peter, 
pozor Katka, 
teraz príde križovatka. 
Ulica to nie je dvor, 
cestu stráži semafor.

V každodennom živote sú deti účastníkmi cestnej premávky ako chodci, cyklisti alebo ako cestujúci v prostriedkoch hromadnej alebo osobnej dopravy. 

V našej škole každoročne, na začiatku septembra, realizujeme Dopravnú výchovu pre prvákov. Cieľom dopravných aktivít je, aby aj najmladší žiaci boli pripravení na pohyb v cestnej premávke. Časť dopoludnia strávili prváci s príslušníkom PZ SR - Mgr. Ladislavom Lietavom pri aktivitách prevažne teoretického charakteru. Po teórii prirodzene nasledoval praktický tréning na mobilnom dopravnom ihrisku. Niektoré deti sa pohybovali na dopravnom ihrisku na bicykloch, iní na kolobežkách a niektorí boli postavení do úlohy chodcov. Na všetkých dohliadal Mgr. Jozef Michalík z Mestskej polície vo Zvolene.

Triedne pani učiteľky i rodičia veria, že sa prváci naučili zásady bezpečného správania na cestách, spoznali základné dopravné značky, zvládli pravidlá chôdze a jazdu na bicykli po rôznych komunikáciách. Zároveň dúfame, že sme si spolu vypestovali určitú mieru zodpovednosti za vlastnú bezpečnosť, zdravie a zároveň aj za bezpečnosť ostatných účastníkov cestnej premávky.

Prvé zvonenie
Milí prváci, 
vítame vás medzi nami, 
nech sa vám vždy v škole darí.
Je tu dobre, je tu milo,
„na Trojke“ všetkým žiakom sa zapáčilo. 

Prvé zvonenie

To je názov podujatia - otvorenia školského roku, ktoré je určené všetkým žiakom, ale citlivo je adresované predovšetkým tým najmenším, novým prvákom. Aj keď daždivé počasie prekazilo plány slávnostného otvorenia školského roku 2019/2020 na školskom dvore, pripravený program pokračoval v náhradných priestoroch učební a vstupného vestibulu školy.

Prváci do školského rozhlasu povedali krátke básničky o škole, vypočuli si slávnostný príhovor pani riaditeľky; zástupcovia najstarších i najmladších žiakov symbolicky zazvonili starým zvoncom, ktorý ešte pamätá časy, keď v škole nebolo elektrické zvonenie. 

Už na druhý deň prváci (v rámci zoznamovania sa so školou a jej osadenstvom) navštívili kanceláriu p. riaditeľky a každý prvák si zazvonil. Sám, sama... citlivo, s vážnou sústredenosťou, smiechom či prirodzenou nesmelosťou.

Deti si zvonením symbolicky odštartovali svoju školskú dochádzku ... nadšení vnímali zvuk starého zvonca, radosť a potešenie sa ostatných detí. 

Veru, zazvonil zvonec, prešiel čas slnečných prázdnin a babím letom vonia vzduch...           

-