Školský
e-mail
Internetová
žiacka knižka
Rozvrh
hodín

Akcie a aktivity mesiaca

acroread.gif Plán práce na NOVEMBER 2019 


Výchovné zameranie aktivít v mesiaci
Hodnotová výchova a výchova aktívnemu občianstvu
• Projekty Otvorená škola, Školy za demokraciu, Deti nepočkajú. Zippyho kamaráti, KOZMO a i.
• Budovanie triednych spoločenstiev (rozvoj sociálnych zručností v oblasti spolupráce a priateľstva). Tvorba bezpečného prostredia, Školský poriadok ZŠ, pravidlá triedy. Od slov k činom (oceňovanie žiakov).
Práva detí a ich aplikácia v praktickom školskom živote Aktivity strategických projektov zamerané na prevenciu rizikového správania mladistvých (prevencia šikanovania v triednych kolektívoch, spolupráca s odborníkmi). Európsky týždeň boja proti drogám. 

Vestibulové prezentácie 
Princezné a rytieri našej školy sa predstavujú
Projektový deň, výstupy, tímová spolupráca, sociálne vzťahy

5.11.19,9:00 - O troch krásach sveta, predstavenie v DJGT, žiaci 5. a 6. ročníka ZŠ

6.11.19,14:00 - Konzultačné hodiny PZ a OZ

8.11.19,13:50 - Zasadnutie výchovnej komisie 

12.11.19,11:00 - Burza stredných škôl, STREDOŠKOLÁK. ŠD TU

13.,15.11.19 - Rozbor testov profesijnej orientácie žiakov 9. ročník (CPPPaP Zvolen)

14.11.19 - KOMPARO 8. a 9. ročník ZŠ, celoslovenské testovanie

15.11.19,10:20 - Slávnostné zasadnutie ŽŠR s vedením školy

15.11.19,13:00 - Pasovanie za rytierov a princezné na Zvolenskom zámku - slávnostná akcia žiakov a rodičov l. ročníka ZŠ

18.-22.11.19 - Európsky týždeň boja proti drogám, ročníkové aktivity besedy, interaktívne semináre, panelové diskusie s komunitou

19.11.19 - Fotografovanie žiakov 1. ročníka

19.11.19,9:20 - Školská relácia Svetový deň detí (OSN). Žiacka školská rada.

19.11.19,11:30 - Svet okolo nás (Irán- zahalená krása), multimediálny vzdelávací program (6.- 8. ročník) - SC Zvolen

20.11.19 - T 5 -2019, celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka

20.11.19 - Ako začína šikana? Spolužitie bez násilia. Výchova k bezpečnému správaniu. Preventívny program prvákov v ŠKD

22.11.19 - robotická súťaž RoboRAVE SUMO v Žiline

26.11.19,7:30 - Deň otvorených dverí pre rodičov žiakov školy

27.11.19 - Deti deťom. S každým dieťaťom sa ráta. Rovesnícke vzdelávanie. Projekt VĽP v podmienkach ŠKD. Participácia ŽŠR (2. - 4. ročník) 

28.11.19 - Všetkovedko, vedomostný súboj bystrých detí

29.11.19 - regionálne kolo robotickej súťaže FLL 2019/2020 v Banskej Bystrici

Poznámky:
1) Veselo v klube, príprava adventného čísla časopisu ŠKD. Podpora tvorivosti detí.
2) V spolupráci s odbornou verejnosťou pripravujú koordinátori PDZ aktivity tried/ročníkov - Európsky týždeň boja proti drogám s podrobným programom.
3) Školské kolo Olympiády v anglickom jazyku sa uskutoční v priebehu mesiaca.

Školu zdokonalíme správnym využívaním 
informácií o učení sa žiaka... 
z projektu Deti nepočkajú

Štatistiky

Návštevníkov: 3767477
Jožko Mrkvička a popolarizácia čítania

Koncom apríla znovu zavítal medzi deti Jožko Mrkvička. Prišiel autobusom z hlavného mesta a mal so sebou batoh plný zaujímavých kníh. Postupne čítal všetkým deťom prvého stupňa, pričom pre každý ročník mal pripravené iné čitateľské ukážky. Deťom prečítal niekoľko neznámych príbehov a knižných úryvkov. Počas čítania komunikoval a vťahoval do deja všetkých prítomných. Na záver predstavil vhodnú, pútavú literatúru pre detskú vekovú kategóriu. Čitateľské podujatie bolo veľmi milé, vtipné a zábavné. Deti prejavili o čítanie záujem, čo bolo cieľom tohto podujatia.

DP: Bolo to zábavné a vtipné. Najviac sa mi páčila kniha o tom, ako si zabudla Alicka desiatu. Tak isto sa mi páčila rozprávka o Maxovi a divočinách. Dúfam, že čoskoro prídete a budete nám čítať ďalšie knihy (odkaz pre J. Mrkvičku).

TĎ: Čítanie s pánom Mrkvičkom sa mi veľmi páčilo. Cítila som sa s ním ako v krásnej rozprávke. Tie Najviac sa mi páčil Max a divočiny, Kvetko Neposedko na prechádzke a Malé biele chlpaté. Jožko Mrkvička má žiarivý úsmev.

TP: Prvá rozprávka bola o milej babičke, ktorá dobre varila a mala vnuka, ktorý mal za kamaráta kura. Spolu s kuraťom vyriešil problém medzi spolužiačkami. Potom s kuraťom začaroval kamaráta babičky na rezanec do polievky. Druhý príbeh bol o pánovi, ktorého stále prenasledoval jeho vlastný dom. Vymyslel veľa plánov, ako mu utiecť, ale nevyšli. Nakoniec za ním išla aj garáž a smetný kôš. A potom chceli ísť do parku. Príbehy sa mi páčili a aj Jožko Mrkvička bol super.

LN: Najviac sa mi páčil úryvok o kurati a Toníkovi. Dobre som sa pri čítaní zasmiala.

JD: Prišiel k nám dnes Mrkvička, neprišla s ním mačička.
Nehovoril blbosti, ale také milé smiešnosti.
Bola tam s ním zábava, taká dobrá úľava.
On má dcéru Alicku, zabudla si desiatu.

EB: S Jožkom Mrkvičkom bola zábava,
úsmev smútok našťastie udáva.
Veľa kníh nám prečítal, k tomu ešte opísal.

KK: Jožko Mrkvička, to je pán, vymyslel všetko, čo sa dá.
Zábavné má rozprávky, aj deťom ich prečíta.
Smiech k rozprávkam veru patrí.