Školský
e-mail
Internetová
žiacka knižka
Rozvrh
hodín

Akcie a aktivity mesiaca

acroread.gif Plán práce na FEBRUÁR 2020 


Výchovné zameranie aktivít:
• Efektívne vedenie triedy vytváraním zmysluplných hraníc. 
• Podpora prosociálnych kolektívnych vzťahov (LVVK, ZKV).
• Prevencia šikanovania, pravidlá správania a životné zručnosti.

Vestibulová prezentácia: 
KARNEVAL - zážitkové učenie.

3.2.20 - Polročné prázdniny žiakov školy; Prázdninový vláčik ŠKD - tvorivá dielňa v Bábkovom divadle 
na Rázcestí v B. Bystrici; Aktualizačné štúdium PZ a OZ Rešpektujem seba a okolie

4.2.20,14:00 - Konzultačné hodiny PZ a OZ

3.-7.2.20 - LVVK 7. ročníka, Krahule

7.2.20 - Kurz správania a spoločenského tanca žiakov 8. ročníka

8.2.20sobota - Účasť žiakov 9. ročníka na medzinárodnej súťaži FLL v Žiline

11.2.20,8:30 - Ekotopfilm, festival filmov o prírode (žiaci III.C, IV.C)

12.2.20 - Z húsenice motýľom, akreditovaný program VMR pre žiakov 4. ročníka 

14.2.20,10:40 - Valentín - téma lásky, priateľstva, dôvery vysielanie rádia Slobodná Trojka

19.2.20 - Dospievam alebo život plný zmien - akreditovaný vzdelávací program VMR pre dievčatá 7. ročníka

19.2.20 - Ja a moje JA II., akreditovaný program VMR pre žiakov 8. ročníka ZŠ

19.2.20,10:00 - Veľký detský karneval. Fašiangová veselica žiakov 1. - 4. ročníka, participácia ŽŠR

24.-28.2.20 - Jarné prázdniny detí

24.2.20 - Prázdninový vláčik: Historická prechádzka Fiľakovomnávšteva Mestského vlastivedného múzea a Fiľakovského hradu.

25.2.20 - Prázdninový vláčik: Špunti v galériizážitkový program v Stredoslovenskej galérii v Banskej Bystrici

29.2.20 - sobota - Voľby do NR SR (v škole tri volebné okrsky)

Poznámky:
1/ Športové súťaže okresného a regionálneho charakteru prebiehajú podľa schváleného kalendára.
2/ Medzinárodná súťaž Pohár vedy 2020 prebieha podľa harmonogramu organizátorov.
3/ Predmetové olympiády okresu a súťaže prebiehajú podľa plánu podujatí CVČ DOMINO.
4/ Vizuálna kontrola tried (poriadok po skončení vyučovania, uteráky, telocvičné úbory) sa uskutoční
21.02.2020.
5/ EURÓPA v ŠKOLE, zaslať organizátorom žiacke projekty výtvarného a literárneho zamerania.
6/ Stretnutia zamestnancov z CPPPaP vo Zvolene so žiakmi v triedach s VIN prebiehajú podľa schváleného harmonogramu.

Štatistiky

Návštevníkov: 3948097
POHÁR VEDY – NEWTON 2018

pohár vedy Newton 2018
Vedeli ste, že veda môže byť celkom zábavná? Aj to, že navonok zložité fyzikálne javy a zákony možno ľahko pochopiť aj pomocou jednoduchých pokusov? Ak máš dobré nápady, si kreatívny a zručný, ale máš zároveň aj zmysel pre tímovú spoluprácu,  môžeš sa prihlásiť ako člen školského tímu do medzinárodnej súťaže o putovný Pohár vedy.

Garantom a organizátorom súťaže je Asociácia malých debrujárov ČR v spolupráci s Amavet-om SR, združujúca nadšencov pre propagáciu vedy, techniky a ekológie. Základnou filozofiou jej členov je myšlienka, že každý pokus realizovaný aj s jednoduchými pomôckami môže zábavnou formou podnietiť záujem experimentátora o vedu. V tomto školskom roku sa uskutočnil už 7. ročník medzinárodnej súťaže s podtitulom Newton 2018

Korešpondenčná časť súťaže prebiehala elektronicky od 1. januára 2018 do 30. apríla 2018 v štyroch vekových kategóriách – predškoláci, 1. stupeň ZŠ, 2. stupeň ZŠ a nižšie ročníky osemročných gymnázií a 4. kategóriu tvorili stredné školy. Naši žiaci súťažili v 2. kategórii (4 tímy) a v 3. kategórii (1 tím).

Jednotlivé kolá tohtoročnej súťaže boli zamerané na Newtonove objavy a experimenty v oblasti dynamiky a optiky. Úlohy pre žiakov v jednotlivých kategóriách boli rovnako tematicky zamerané, líšili sa však náročnosťou úloh. Prihlásené tímy riešili zadané úlohy v oblastiach: kreativita, teória a výskum, prax a projekt. Súťažiaci  bádali, robili pokusy, objavovali súvislosti a na základe výskumu a praxe formulovali pozorovania  a závery. Vedúci tímov zasielali každý mesiac cez webovú stránku súťaže riešenia  súťažných úloh s príslušnou fotodokumentáciou.

Kreativitu si žiaci v 1. a 2. kole odskúšali pri predstavení tímu  a navrhovaní tímovej vlajky. V 3. kole mali zakomponovať jablko do obľúbeného fyzikálneho pokusu a v poslednom kole navrhovali pokus, ktorý by v prípade postupu do finálového kola predstavili jeho účastníkom. 

V oblasti teórie a výskumu členovia tímov skúmali príčiny a dôsledky Newtonových pohybových zákonov – zákona akcie a reakcie, zákona zotrvačnosti a zákona sily, ale aj Newtonových pozorovaní a záverov v oblasti optiky – rozklad a skladanie svetla.  

Oblasť praxe kládla nároky na zručnosti a schopnosti tímu pri realizácii experimentov, stanovení hypotéz a formulovaní záverov na základe pozorovaní a meraní. Súťažné úlohy jednotlivých kôl boli zamerané na tvorbu a realizáciu pokusov, príp. hračiek/modelov, ktoré demonštrujú jednotlivé zákony. 

Korešpondenčná súťaž skončila a bola vyhodnotená po kategóriách zo zúčastnených tímov ČR a SR. Prehľad o účasti jednotlivých tímov našich žiakov, získaný celkový počet bodov, ako aj celkové umiestnenie v korešpondenčnej súťaži na úrovni ČR a SR uvádzame v tabuľke:

Kategória

(počet súťažných tímov v ČR a SR spolu)

 

Názov tímu

 

Trieda

 

Vedúca tímu

 

Body

(max 400)

 

Umiestnenie

ČR a SR

SR

 1. stupeň ZŠ

(1. – 5. ročník)

(44 tímov )

Bodkáči

I.C

Mgr. Katarína 

Šalátová

337

28. miesto

8. miesto

Apráčikovia

II.C

Mgr. Emília 

Štefániková

367

18. miesto

4. miesto

Intelidžents

IV.A

Mgr. Martina 

Mazúchová

393

6. miesto

1. miesto

Múdre sovy

IV.C

Mgr. Miroslava Kurčíková

347

26. miesto

7. miesto

2. stupeň ZŠ a nižšie ročníky OG

(85 tímov)

Aktívne častice

VI.C

Mgr. Darina 

Klementová

386

13. miesto

3. miestoFinálové kolo o putovný Pohár vedy s medzinárodnou účasťou sa uskutoční v júni 2018 v Nymburku v Športovom centre. Zo SR sú z každej kategórie pozvané tímy, ktoré v korešpondenčnej časti  získali 1. miesto.

Našu školu a zároveň Slovenskú republiku bude reprezentovať v 2. kategórii tím Intelidžents žiakov z IV.A triedy pod vedením Mgr. Martiny Mazúchovej.