Školský
e-mail
Internetová
žiacka knižka
Rozvrh
hodín

Akcie a aktivity mesiaca

acroread.gif Plán práce na JÚL, AUGUST 2019 


JÚL, AUGUST - LETNÉ PRÁZDNINY :)

Výchovná úloha mesiaca:
Autonómna škola sebareflexie. 
Vitálna  učiaca sa škola. Príklady dobrej praxe.

Vestibulové prezentácie:
• Škola v prírode (2. a 4. ročník ZŠ)
• Technika a tvorivosť - ukážky tvorivosti a zručností žiakov


3.6.19 - Robotický battle na Alejovej

4.6.19 - Detská konferencia (poslucháreň B8 na TU vo Zvolene)

4.6.19,14:00–15:30 - Konzultačné hodiny PZ a OZ

6.6.19 - Malá vedecká konferencia detí s VIN (KU Ružomberok)

7.6.19 - Čítanie pod lampou, ponocovanie s rozprávkami v školskej knižnici

7.6.19 - Ukončenie tanečného kurzu (VENČEK pre 8. ročník)

10.6.19 - Otvorená škola, prijatie verejnou ochrankyňou práv (BA)

11.6.19,8:30 - Športová olympiáda v atletike, mladší žiaci (ZŠ Hrnčiarska ul.)

12.6.19,8:30 - Športová olympiáda v atletike 1. – 4. ročník ZŠ

12.6.19 - Pohybom k radosti, Pridaj sa k nám! - celoklubové športové popoludnie s netradičnými disciplínami

13.6.19,16:00 - Stretnutie rodičov budúcich prvákov

14.-16.6.19 - Medzinárodné finále Pohár vedy BEPPO (Nymburg ČR)

18.6.19 - Slávnostné odovzdávanie cien a diplomov za predmetové olympiády 

19.6.19 - Falošné kamarátstvo, kyberšikana, preventívny program pre deti 3., 4. ročníka ŠKD, spolupráca s CPPPaP

20.6.19 - Potulky pri koryte Hrona ( ZV – Sliač, 4. ročník, OZO)

20.6.19 - OZO, didaktické hry 1. -3. ročník ZŠ

21. 6.19,8:00 - OZO, terénne cvičenia (5. -9. r) podľa ročníkového zamerania

21.6.19 - Krížom – krážom regiónom. Slatinka – tajomná dedinka - exkurzná činnosť pre deti 1. ročníka.

24.6.19,9:30-10:30 - Koncert detského orchestra z Nórska (4.- 8. ročník) - kongresové centrum ŠD TU

24.6.19 - ŠIKULA - podpora rozvoja tvorivosti a technických zručností

24.6.19,10:00 - Rozlúčka s absolventmi školy - Zvolenský zámok (ZMENA DÁTUMU na 24.6.19)

25.6.19,7:45 - Triednické práce, zber učebných pomôcok, starostlivosť o inventár

26.6.19,7:45 - Triednické práce, učebnicový fond, inventár, triedny fond.

27.6.19 - Oceňovanie žiakov (MsÚ Zvolen)

27.6.19 - Rozdávanie učebníc, starostlivosť o inventár triedy, aktivity v kolektíve, osobnostný a sociálny rozvoj žiakov.

28.6.19,8:00 - Slávnostné ukončenie školského roka 2018/2019, rozdávanie vysvedčení

28.6.19,9:00 - Posledné zvonenie deviatakov na školskom dvore

1.-3.7.19 - Stretnutie pedagogických zamestnancov (ERASMUS +)

1.-4.7.19 - Prázdninový vláčik ŠKD Krupina, Martin, Nitra, Bojnice

Štatistiky

Návštevníkov: 3608660
POHÁR VEDY – NEWTON 2018

pohár vedy Newton 2018
Vedeli ste, že veda môže byť celkom zábavná? Aj to, že navonok zložité fyzikálne javy a zákony možno ľahko pochopiť aj pomocou jednoduchých pokusov? Ak máš dobré nápady, si kreatívny a zručný, ale máš zároveň aj zmysel pre tímovú spoluprácu,  môžeš sa prihlásiť ako člen školského tímu do medzinárodnej súťaže o putovný Pohár vedy.

Garantom a organizátorom súťaže je Asociácia malých debrujárov ČR v spolupráci s Amavet-om SR, združujúca nadšencov pre propagáciu vedy, techniky a ekológie. Základnou filozofiou jej členov je myšlienka, že každý pokus realizovaný aj s jednoduchými pomôckami môže zábavnou formou podnietiť záujem experimentátora o vedu. V tomto školskom roku sa uskutočnil už 7. ročník medzinárodnej súťaže s podtitulom Newton 2018

Korešpondenčná časť súťaže prebiehala elektronicky od 1. januára 2018 do 30. apríla 2018 v štyroch vekových kategóriách – predškoláci, 1. stupeň ZŠ, 2. stupeň ZŠ a nižšie ročníky osemročných gymnázií a 4. kategóriu tvorili stredné školy. Naši žiaci súťažili v 2. kategórii (4 tímy) a v 3. kategórii (1 tím).

Jednotlivé kolá tohtoročnej súťaže boli zamerané na Newtonove objavy a experimenty v oblasti dynamiky a optiky. Úlohy pre žiakov v jednotlivých kategóriách boli rovnako tematicky zamerané, líšili sa však náročnosťou úloh. Prihlásené tímy riešili zadané úlohy v oblastiach: kreativita, teória a výskum, prax a projekt. Súťažiaci  bádali, robili pokusy, objavovali súvislosti a na základe výskumu a praxe formulovali pozorovania  a závery. Vedúci tímov zasielali každý mesiac cez webovú stránku súťaže riešenia  súťažných úloh s príslušnou fotodokumentáciou.

Kreativitu si žiaci v 1. a 2. kole odskúšali pri predstavení tímu  a navrhovaní tímovej vlajky. V 3. kole mali zakomponovať jablko do obľúbeného fyzikálneho pokusu a v poslednom kole navrhovali pokus, ktorý by v prípade postupu do finálového kola predstavili jeho účastníkom. 

V oblasti teórie a výskumu členovia tímov skúmali príčiny a dôsledky Newtonových pohybových zákonov – zákona akcie a reakcie, zákona zotrvačnosti a zákona sily, ale aj Newtonových pozorovaní a záverov v oblasti optiky – rozklad a skladanie svetla.  

Oblasť praxe kládla nároky na zručnosti a schopnosti tímu pri realizácii experimentov, stanovení hypotéz a formulovaní záverov na základe pozorovaní a meraní. Súťažné úlohy jednotlivých kôl boli zamerané na tvorbu a realizáciu pokusov, príp. hračiek/modelov, ktoré demonštrujú jednotlivé zákony. 

Korešpondenčná súťaž skončila a bola vyhodnotená po kategóriách zo zúčastnených tímov ČR a SR. Prehľad o účasti jednotlivých tímov našich žiakov, získaný celkový počet bodov, ako aj celkové umiestnenie v korešpondenčnej súťaži na úrovni ČR a SR uvádzame v tabuľke:

Kategória

(počet súťažných tímov v ČR a SR spolu)

 

Názov tímu

 

Trieda

 

Vedúca tímu

 

Body

(max 400)

 

Umiestnenie

ČR a SR

SR

 1. stupeň ZŠ

(1. – 5. ročník)

(44 tímov )

Bodkáči

I.C

Mgr. Katarína 

Šalátová

337

28. miesto

8. miesto

Apráčikovia

II.C

Mgr. Emília 

Štefániková

367

18. miesto

4. miesto

Intelidžents

IV.A

Mgr. Martina 

Mazúchová

393

6. miesto

1. miesto

Múdre sovy

IV.C

Mgr. Miroslava Kurčíková

347

26. miesto

7. miesto

2. stupeň ZŠ a nižšie ročníky OG

(85 tímov)

Aktívne častice

VI.C

Mgr. Darina 

Klementová

386

13. miesto

3. miestoFinálové kolo o putovný Pohár vedy s medzinárodnou účasťou sa uskutoční v júni 2018 v Nymburku v Športovom centre. Zo SR sú z každej kategórie pozvané tímy, ktoré v korešpondenčnej časti  získali 1. miesto.

Našu školu a zároveň Slovenskú republiku bude reprezentovať v 2. kategórii tím Intelidžents žiakov z IV.A triedy pod vedením Mgr. Martiny Mazúchovej.