Školský
e-mail
Internetová
žiacka knižka
Rozvrh
hodín

Akcie a aktivity mesiaca

acroread.gif Plán práce na SEPTEMBER 2019 


Východiská aktivít výchovného charakteru:
Základná organizácia života školy, tvorba stabilnej sociálnej klímy, pravidlá triedy/kolektívu.
Európsky týždeň športu. Cvičenia v prírode. Podporné rozvojové aktivity zdravého spôsobu života.
Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania (Kvalitné a dostupné vzdelávanie pre Slovensko)

Vestibulové prezentácie:
Prvé zvonenie. Organizácia života v škole.
Vzdelávacie poukazy. Ponuka záujmových krúžkov.

2. 9. 2019, 8:00 - slávnostné otvorenie školského roka 2019/2020

3.9.19, 7:45-10:20 - Triednické práce. Dotazníky, aktualizácia údajov. Školský poriadok ZŠ. Inventár triedy a učebné pomôcky. Výchova k bezpečnému správaniu. Pravidlá triedy. Rozdávanie a evidencia učebníc

3.9.19, 9:30 - Zahájenie projektu Čerstvé hlavičky

4.9.19, 10:30-14:00 - Cvičenia v prírode 5. – 6.ročník

5.9.19, 10:30–14:00 - Cvičenia v prírode 7. - 9. ročník

5.9.19, 8:30 - Seredské svedectvá. Účasť členov ŽŠR

5.9.19 - Dopravná výchova na MDI pre žiakov 1. ročníka

9.9.19 - Dopravná výchova na MDI pre žiakov 5. ročníka

10.9.19 - Ja som INNA, divadelné predstavenie KK ĽŠ - projekt VMR, 3., 4. ročník ŠKD

10.9.19 - Adaptačné vzdelávanie žiakov V.A, V.B (CPPPaP)

10.9.19, 16:00 - Triedne stretnutia s rodičmi 2. stupňa ZŠ - Program zameraný na organizáciu školy, spoluprácu s rodičmi, vzdelávacie poukazy, informovaný súhlas zákonného zástupcu, kritéria hodnotenia a klasifikácia jednotlivých predmetov.

11.9.19, 16:00 - Triedne stretnutia s rodičmi žiakov 1. stupňa ZŠ

20.9.19 - Biela pastelka. Dobrovoľnícka zbierka (UNaSS)

25.9.19 - Európsky týždeň športu 2019, prírodný park Lanice - Klub v pohybe, športové popoludnie detí ŠKD, 

26.9.19 - Európsky deň jazykov, školská relácia, vestibulová prezentácia. FDJ_LingvaFest´ 2019 Bratislava (žiaci 6. - 9. ročníka ZŠ) - Variabilné podujatia multikultúrnej výchovy.

23.–30.9.19 - Európsky týždeň športu 2019

27.9.19 - Športujeme, neklikáme (aktivity žiakov 1. - 4. ročníka)

Termíny konzultačných dní PZ a OZ vždy v stredu: 9.10.2019, 6.11.2019, 4.12.2019, 5.02.2020, 04.03.2020, 08.04.2020, 10.06.2020 v  čase od 14.00– 15.30 hod. 
Termíny konzultačných dní školského psychológa pre rodičov - každý utorok od 15.00 - 16.30 hod.

Škola je neutíchajúci zdroj podpory, racionálnej a emocionálnej obhajoby, ktorá dodáva dieťaťu silu, aby sa sebavedome odvážilo do väčšieho sveta a stalo sa všetkým, čím môže byť.

Štatistiky

Návštevníkov: 3697884
POHÁR VEDY – NEWTON 2018

pohár vedy Newton 2018
Vedeli ste, že veda môže byť celkom zábavná? Aj to, že navonok zložité fyzikálne javy a zákony možno ľahko pochopiť aj pomocou jednoduchých pokusov? Ak máš dobré nápady, si kreatívny a zručný, ale máš zároveň aj zmysel pre tímovú spoluprácu,  môžeš sa prihlásiť ako člen školského tímu do medzinárodnej súťaže o putovný Pohár vedy.

Garantom a organizátorom súťaže je Asociácia malých debrujárov ČR v spolupráci s Amavet-om SR, združujúca nadšencov pre propagáciu vedy, techniky a ekológie. Základnou filozofiou jej členov je myšlienka, že každý pokus realizovaný aj s jednoduchými pomôckami môže zábavnou formou podnietiť záujem experimentátora o vedu. V tomto školskom roku sa uskutočnil už 7. ročník medzinárodnej súťaže s podtitulom Newton 2018

Korešpondenčná časť súťaže prebiehala elektronicky od 1. januára 2018 do 30. apríla 2018 v štyroch vekových kategóriách – predškoláci, 1. stupeň ZŠ, 2. stupeň ZŠ a nižšie ročníky osemročných gymnázií a 4. kategóriu tvorili stredné školy. Naši žiaci súťažili v 2. kategórii (4 tímy) a v 3. kategórii (1 tím).

Jednotlivé kolá tohtoročnej súťaže boli zamerané na Newtonove objavy a experimenty v oblasti dynamiky a optiky. Úlohy pre žiakov v jednotlivých kategóriách boli rovnako tematicky zamerané, líšili sa však náročnosťou úloh. Prihlásené tímy riešili zadané úlohy v oblastiach: kreativita, teória a výskum, prax a projekt. Súťažiaci  bádali, robili pokusy, objavovali súvislosti a na základe výskumu a praxe formulovali pozorovania  a závery. Vedúci tímov zasielali každý mesiac cez webovú stránku súťaže riešenia  súťažných úloh s príslušnou fotodokumentáciou.

Kreativitu si žiaci v 1. a 2. kole odskúšali pri predstavení tímu  a navrhovaní tímovej vlajky. V 3. kole mali zakomponovať jablko do obľúbeného fyzikálneho pokusu a v poslednom kole navrhovali pokus, ktorý by v prípade postupu do finálového kola predstavili jeho účastníkom. 

V oblasti teórie a výskumu členovia tímov skúmali príčiny a dôsledky Newtonových pohybových zákonov – zákona akcie a reakcie, zákona zotrvačnosti a zákona sily, ale aj Newtonových pozorovaní a záverov v oblasti optiky – rozklad a skladanie svetla.  

Oblasť praxe kládla nároky na zručnosti a schopnosti tímu pri realizácii experimentov, stanovení hypotéz a formulovaní záverov na základe pozorovaní a meraní. Súťažné úlohy jednotlivých kôl boli zamerané na tvorbu a realizáciu pokusov, príp. hračiek/modelov, ktoré demonštrujú jednotlivé zákony. 

Korešpondenčná súťaž skončila a bola vyhodnotená po kategóriách zo zúčastnených tímov ČR a SR. Prehľad o účasti jednotlivých tímov našich žiakov, získaný celkový počet bodov, ako aj celkové umiestnenie v korešpondenčnej súťaži na úrovni ČR a SR uvádzame v tabuľke:

Kategória

(počet súťažných tímov v ČR a SR spolu)

 

Názov tímu

 

Trieda

 

Vedúca tímu

 

Body

(max 400)

 

Umiestnenie

ČR a SR

SR

 1. stupeň ZŠ

(1. – 5. ročník)

(44 tímov )

Bodkáči

I.C

Mgr. Katarína 

Šalátová

337

28. miesto

8. miesto

Apráčikovia

II.C

Mgr. Emília 

Štefániková

367

18. miesto

4. miesto

Intelidžents

IV.A

Mgr. Martina 

Mazúchová

393

6. miesto

1. miesto

Múdre sovy

IV.C

Mgr. Miroslava Kurčíková

347

26. miesto

7. miesto

2. stupeň ZŠ a nižšie ročníky OG

(85 tímov)

Aktívne častice

VI.C

Mgr. Darina 

Klementová

386

13. miesto

3. miestoFinálové kolo o putovný Pohár vedy s medzinárodnou účasťou sa uskutoční v júni 2018 v Nymburku v Športovom centre. Zo SR sú z každej kategórie pozvané tímy, ktoré v korešpondenčnej časti  získali 1. miesto.

Našu školu a zároveň Slovenskú republiku bude reprezentovať v 2. kategórii tím Intelidžents žiakov z IV.A triedy pod vedením Mgr. Martiny Mazúchovej.