Internetová
žiacka knižka
Rozvrh
hodín

Akcie a aktivity mesiaca

acroread.gif Plán práce na MAREC 2018 


Výchovné zameranie úloh:
1) Environmentálne aktivity v škole i mimo nej.
2) Škola priateľská k deťom, variabilné podujatia výchovy k ľudským právam
3) Naša škola, literárna a výtvarná súťaž k 70. narodeninám školy

Vestibulové prezentácie
• Osobnosti sveta počítačov
• Rozprávkový kolotoč

3.4.18, 8:30 - Konferencia Učiaca sa škola

4.4.18 - Otvorené školy, workschop projektu NOS (7. ročník)

5.4.18 - Vítanie vtáčích poslov jari (ENV), Arborétum ZV, žiaci 3. a 4. ročníka

10.4.18 - Konzultačné hodiny PZ a OZ

12.4.18 - Deň otvorených dverí pre rodičov žiakov

13.4.18 - Spolu vyzbierame viac, jarné čistenie mesta (IV. A, B, C)

13.4.18 - Dopravná výchova, teoretická časť (1. -4. ročník)

13.4.18 - Recyklujeme ... papier, plast aj textil - projektový deň ŠKD, environmentálny program OZ Slatinka

16.4.18 - PISA 2018, medzinárodné meranie 15- ročných (náhradný termín 23.04.2018)

17.4.18 - Okresné kolo MO 6. -8. ročník

17.4.18 - exkurzná činnosť žiakov

17.4.18 - Hráme sa s písmenkami, tvorivé stretnutie predškolákov MŠ Tehelná so žiakmi I.A a I.B 

18.-20.4.18 - Ekozber papiera, environmentálna výchova v praktickom živote

20.4.18, 10:00 - Lesnícke dni 2018. Storočné letokruhy

20.4.18 - Kamarát strom - popoludnie v Španej doline, exkurzná činnosť ŠKD

20. a 21.4.18 - Zápis detí do 1. ročníka ZŠ

23.-27.4.18 - Škola v prírode Chata Bystrá Tále (2. ročník)

23.-27.4.18 - Škola v prírode Chata Kollárová, Ostrý Grúň (4. ročník)
26.4.18, 13:00 - Stretnutie organizátorov NOS projektu Otvorené školy za účasti ŽŠR, dobrovoľníkov a účastníkov projektu

Poznámky:
V apríli pokračuje Kurz spoločenského tanca a spoločenskej výchovy  žiakov 8. ročníka ZŠ.
V apríli končí medzinárodná súťaž Pohár vedy NEWTON 2018.


Štatistiky

Návštevníkov: 3201743
Konferencia Učiaca sa škola 2018
Konferencia Učiaca sa škola 2018 - Kritické myslenie

V utorok 3.apríla 2018, v čase vedľajších prázdnin, organizovala naša škola tradičnú regionálnu vzdelávaciu konferenciu pod názvom UČIACA SA ŠKOLA (6. ročník) s témou Kritické myslenie.

Regionálnu konferenciu otvorila riaditeľka školy, Mgr. Ľuboslava Bieliková. V hlavnej časti ďalej zazneli príspevky z oblasti kritického myslenia lektorov Ondreja Gažoviča, Martina Burgra a Arnolda Kissa. 
Následne paralelne prebiehali tvorivé workshopy na témy - Ako rozvíjať kritické myslenie na školách (Ondrej Gažovič), Ako argumentovať so žiakmi (Martin Burgr), Dnešná generácia a kritické myslenie – princípy, problémy, riešenia (Arnold Kiss), Prečo je kritické myslenie u žiakov dôležité (Dušana Bieleszová).
Konferencie sa zúčastnilo 86 pedagogických a odborných zamestnancov zo všetkých typov škôl v regióne, nechýbali ani zástupcovia spolupracujúcej komunity a rodičov žiakov.

Spätná väzba z konferencie je bohatá počtom (písomné vyjadrenia od 47 účastníkov), postrehmi i návrhmi. Organizátori úprimne ďakujú.

Ponúkame niektoré vyjadrenia z nich:
O. Gažovič, lektor
Rád by som Vám ešte raz pogratuloval k výbornej konferencii, ktorú ste k téme kritického myslenia zorganizovali vo Zvolene. Mal som možnosť pochodiť mnohé podujatia doma aj v zahraničí, s veľkou radosťou Vám tlmočím, že Váš tím by sa nestratil ani na prestížnych fórach v Bratislave či v Berlíne. Zostavili ste inšpiratívny panel hostí, prihlásilo sa Vám množstvo účastníkov a organizácia klapala ako hodinky. Osobne som sa mohol plne sústrediť na prácu, všetko potrebné ste zabezpečili na maximálnej úrovni a najmä v priateľskej atmosfére.

M. Burgr, lektor 
Konferenciu hodnotím veľmi pozitívne. Jednotlivé prednášky boli aj pre mňa ako lektora danej témy zaujímavé a dozvedel som sa z nich niečo nové. Po organizačnej stránke bola konferencia výborne zvládnutá a bolo o nás skvelo postarané. Účastníci a účastníčky konferencie boli podľa mňa motivovaní so záujmom vzdelávať sa a dozvedať sa nové veci. Obdivoval som ich ochotu prinášať vlastné postrehy počas workshopu. Vyjadrujem obdiv ich ochote prísť na konferenciu aj v čase ich zaslúženej dovolenky.
Budem sa tešiť na spoluprácu s Vami niekedy opäť. Zatiaľ budem nadšene ďalej šíriť túto pozitívnu skúsenosť :).

D. Bieleszová, lektorka a mediátorka
Ešte raz ďakujem za milé pozvanie na Vašu konferenciu. Návšteva škôl je pre mňa vždy takým dobrodružstvom a ak ide o školu s kvalitnou klímou a zdravými vzťahmi, čo zjavne Vaša škola spĺňa, je to pre mňa aj silný nástroj motivácie k mojej práci. Zmeny sú možné, len si pýtajú tých správnych ľudí na správnych miestach a odvahu čeliť prekážkam. Vy aj Vaše zástupkyne tú pravú naliehavosť v sebe máte. Som presvedčená, že vzájomná inšpirácia škôl aj formou, ktorú ste ponúkli nielen Vašim pedagogickým a odborným zamestnancom, ale aj kolegom z regiónu, je veľmi potrebná.

A. Zvaríková, ŠŠI Banská Bystrica
Konferencia bola výborná. Kritické myslenie je oblasť, ktorá je medzi učiteľmi pomerne neznáma, resp. obávajú sa ísť do foriem a metód práce, ktoré sú založené viac na práci žiaka ako na práci učiteľa. Lektori (vrátane vás p. riaditeľka) výborne vysvetlili význam a miesto kritického myslenia nielen v školskom vzdelávaní, ale aj v bežnom živote či profesionálnej praxi. Ich príspevky boli inšpirujúcim podnetom pre vnímavých pedagógov na zmenu v doterajšej vyučovacej činnosti, na realizáciu vyučovania orientovaného na potreby žiaka, na rozvoj jeho osobnosti prostredníctvom rozvíjania celej škály jeho kompetencií.
Oceňujem možnosť osobnejšieho kontaktu s jednotlivými lektormi počas workshopov, tiež ukážku konkrétnych nástrojov, ktoré je možné uplatniť pri rozvíjaní kritického myslenia na vyučovacích hodinách. Pre mňa osobne bola prínosná celá konferencia ako celok. 

V. Malčeková CPPPaP Zvolen
Konferencia bola pre mňa veľmi prínosná. Neviem čo by som skôr ocenila. Každý jeden z prednášajúcich bol podľa môjho názoru veľkým prínosom. Oceňujem najmä zdieľanosť lektorov s aktivitami i materiálmi, ktoré sa im osvedčili v praxi ako aj ich ústretovosť v súvislosti s poskytnutým kontaktom na seba.

P. Sliacky, zástupca rodičov
Konferenciu hodnotím pozitívne, kvalita lektorov bola vysoká. Obzvlášť pozitívne ma prekvapil pán Kiss. Pre mňa to všetko bolo prínosom.


D. Kokavcová, UMB Banská Bystrica
Píšem bezprostredne svoje dojmy a postrehy: konferencia tematicky veľmi aktuálna, oceňujem. Šťastná voľba prezentujúcich, najmä pán Gažovič je určite človekom, ktorý sa danej problematike venuje v širších súvislostiach. Váš úvodný vstup bol veľmi profesionálny a poskytol ostatným rečníkom kvalitný štartovací „blok“. Osobne veľmi ľutujem, že semináre bežali súbežne, šla by som na všetky tri!

J. Paprčková, Detvianska Huta
Konferencia nám pomohla pochopiť dôležitosť kritického myslenia v súčasnej dobe, pohľad na túto problematiku z viacerých pohľadov lektorov. Ich výklady boli veľmi podnetné a zaujímavé. Doteraz možno viacerí tejto problematike neprikladali dôležitosť. Dobré bolo aj prepojenie na školskú prax a v rámci workshopov už konkrétne riešenie problémov a využitie kritického myslenia pre zlepšenie fungovania  edukačného procesu i celého rozvoja osobnosti žiaka.

A. Morovičová, Zvolen
Vďaka Vami organizovanej konferencii som mala možnosť zamyslieť sa nad kritickým myslením, hlbšie a detailnejšie; uvedomiť si jeho dôležitosť vo výchove a vzdelávaní; osvojiť si niektoré techniky a nástroje, ktorými môžem pôsobiť a rozvíjať kritické myslenie vo výchove a vzdelávaní nielen na deti v ZŠ, ale aj na svoje vlastné deti. 
Organizácia celej konferencie bola perfektná, nemám čo vytknúť. Myslím si teda, že konferencia bola mimoriadne zaujímavá a podnetná, až natoľko, že by som uvítala, keby každý z tých lektorov prišiel jednotlivo a dostal príležitosť na prezentáciu aj workshop individuálne, a my by sme tiež mali možnosť zúčastniť sa každého workshopu. V každom prípade ďakujem za príležitosť zúčastniť sa tejto konferencie

L. Vojčíková, Podbrezová
V prvom rade by som Vám rada, poďakovala, že som sa mohla zúčastniť konferencie Učiaca sa škola. Program bol veľmi zaujímavý a myslím si, že Kritické myslenie je veľmi dobrá téma. Čo by som ja ako učiteľ, ktorý nie stále sleduje Vašu stránku školy, uvítala, aby som sa o vašich aktivitách dozvedela aj iným spôsobom. Uvítam, ak to bude možné, informácie letákmi s programom doručeným na školy. 
Veľmi som bola milo prekvapená úvodnými prezentáciami a rada by som sa k nim dostala, ak je to možné.
Každý prezentujúci si zastal svoje príspevky, takým spôsobom, že ma nenásilnou formou dostal do svojej problematiky.

M. Rašnerová, Odbor školstva MsÚ Zvolen
Oceňujem účasť lektorov v mladom veku, ktorí dnes sa na daný problém pozerajú z inej stránky a progresívnejšie ako my generácia stredného veku a ich zodpovedný prístup, 
- kritické myslenie u mladej generácie - veľmi aktuálna téma z pohľadu mladých a v konfrontácii s PZ, ktorí sú zodpovední za výchovu a vzdelávanie mladých,
- praktické námety, ukážky a námety z praxe, návod na zavedenie "nového vnímania " a "nového učenia" do pedagogickej praxe, 
- ukážkový spôsob sebavzdelávania pre každého PZ (aj nás),
- výborné organizačné zabezpečenie pre PZ v rámci regiónu Zvolen.

A. Hanáková, Zvolen
Oceňujem praktické ukážky (práca s textom) a vzdelávacie stratégie kritického myslenia na tvorivej dielni lektorky Dušany Bieleszovej. Moje očakávania zo vzdelávacej konferencie boli splnené.

L. Bošeľová Hrablayová
Ďakujem za možnosť zúčastniť sa tohto podujatia. Oslovila ma téma, pretože som sa s ňou začala zaoberať v rámci mojej 2. atestačnej práce pred odchodom na MD. Oceňujem profesionálnu úroveň lektorov, aktuálnosť nimi prezentovaných informácií. Zvlášť ma zaujal príspevok p. Arnolda Kissa. Zúčastnila som sa aj na jeho workshope a ďakujem za množstvo užitočných linkov.

Ľ. Kamenská, Hriňová 
Téma tohoročnej konferencie bola veľmi aktuálna. Prednášajúci priniesli mnoho tém a nových informácií, ktoré nás prinútili zamyslieť sa nad novými formami a metódami vo vyučovaní, ktoré by zefektívnili a zmodernizovali vyučovací proces. Na workshopoch sme mali možnosť vyskúšať si praktické činnosti pod vedením skúsených lektorov. 
Prínosy:
- výborne zvolený termín konferencie,
- aktuálna téma,
- mnoho podnetných a nových informácií,
- veľmi vhodné priestory,
- príjemní prednášajúci.

E. Sedliaková, Zvolen 
Konferencia bola pre mňa prínosom v tom, že som mala možnosť osobne sa stretnúť s odborníkmi v tejto oblasti. Veľa informácií učiteľ získa aj z iných zdrojov, ale mať možnosť konkrétne sa opýtať na danú problematiku odborníkov usmerní aj pohľad na daný ,,problém" vecne. Ďakujem za kvalitné a odborné stretnutie, ktoré bolo pre moju prax prínosom.

V. Skaláková, OŠ MsÚ Zvolen
Čo sa týka spätnej väzby z konferencie, mňa zaujala téma celá. Je vynikajúce, že sa ňou zaoberáte v takom rozsahu. Dnešné deti sú deti médií. Vedia si veľkou rýchlosťou vyhľadať informácie z internetu, ale musia sa naučiť oddeliť hodnotné informácie od bezcenných, fakty od názorov, čo dobre vysvetlil vo svojej prednáške Ondrej Gažovič. Lebo častokrát si deti myslia, že všetko, čo je napísané je pravda, hlavne z tých nižších ročníkov. Mňa hlavne zaujal názor, že je potrebné zmeniť doterajší spôsob vyučovania hlavne memorovania, pretože mozgy dnešných detí sú celkom ináč utvárané (z knihy Ohrozená mysel od Jane Heylovej). Objavuje sa nový typ inteligencie - vizuálne priestorová inteligencia - ľudia, ktorí uvažujú v obrazoch. (z knihy Genialita vzhuru nohama: Studenti s vizuálne-prostorovou inteligencí od Lindy Kreger Silvermanovej). Vďaka vizuálne - priestorových schopnostiam vznikli počítač a internet. Veľa hodnotných myšlienok tu odznelo a som rada, že som sa konferencie zúčastnila.

B. Grassl, riaditeľka CPPPaP Zvolen
Pre mňa inšpiratívny bol Martin Burgr – v seminári poskytnutý prehľadný návod, ako rýchlo si môžu učitelia pomôcť pri práci s rodičmi a ako efektívne smerovať deti, aby začali kriticky myslieť, stačia otvorené otázky.
Nesmierne si vážim vašu prácu a konferencia bola de luxe.

Ďakujeme prezentujúcim za možnosť zverejnenia ich príspevkov: 
Arnodl Kiss (súbor PPTX)
Martin Burgr (súbor PDF)

MYSMEEU
MYSMEEU 

Čo skrýva názov MYSMEEU

Jednoducho, ide o formu Národného konventu o EÚ; diskusná a inšpiratívna akcia je iniciatívou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí. Termín konvent je odvodený od „convene“ – združovať sa, stretávať sa

Boli sme najmladšími účastníkmi (IX.C a VII.C), ktorí sa podujatia, v aule Technickej univerzity vo Zvolene, zúčastnili. Akcia sa konala pod záštitou Ivana Korčoka (tajomníka MZV) a Rudolfa Kropila (rektora TU vo Zvolene a nášho pozývateľa). V dvoch panelových diskusiách sme spolu s ďalšími účastníkmi rozmýšľali o témach, či sa nás európska politika týka a čo robiť ďalej s ekológiou a obnoviteľnými zdrojmi v EÚ.

Okrem diskutujúcich nás zaujala aj výstava bábok Memo Gym zobrazujúca dôležité osobnosti z európskej histórie. Skvelý bol aj moderátor podujatia Martin Strižinec. 

Tak akú Únie dnes máme a akú chceme mať? Prečo o tom chceme a musíme hovoriť? Aké výhody , ako aj záväzky toto členstvo prináša? Čo spája členské štáty a čo ich rozdeľuje? Na tieto otázky sme počúvali osobné názory, často z iných uhlov pohľadu. Ale jedno je isté, vieme čo pre nás Európska únia znamená, diskutujeme o jej pridaných hodnotách i o tom, čo by sme chceli zmeniť. Svoj život žijeme v Európskej únii a všetko to, čo sa deje v Únii priamo alebo nepriamo ovplyvňuje naše životy, životy našich rodičov a kamarátov.

V spätnej väzbe naši žiaci - najmladší účastníci konventu - napísali: 
MP: Oceňujem, že nás pani riaditeľka zapája do takýchto aktivít. Som rád, že sa naša škola snaží, aby sme vedeli čo sa deje na Slovensku, v EÚ i vo svete. V diskusii som počul vyjadrenia a postoje mladých ľudí na situácie okolo nás. 

MM: Som veľmi rád, že som sa mohol zúčastniť tejto diskusie ako poslucháč. Je to zaujímavá myšlienka – prekonzultovať veci ohľadne EÚ s mladými študentmi. Je dôležité pýtať sa na názory mladých ľudí, veď tí sú tvorcovia budúcnosti nášho štátu. 

LK: Čo ma prekvapilo? To, že to bola skutočná diskusia. Nieže otázky kladie jedna (obvykle dospelá) osoba, a nie je možné zapojiť sa. Priamo v aule sme mohli cez slido.com posielať otázky a vyjadrovať svoje názory/hlasovať. Prínosom bolo, že v diskusii vystupovali vysokoškoláci a odpovedali na otázky z ich uhla pohľadu, z ich skúseností. 

HS: Diskusia bola pre mňa prínosná. Na začiatku som tomu síce horšie rozumela, ale bol to dobrý úvod k diskusii so študentmi. Konvent ako celok mi pomohol vytvoriť si názor na tajomníka MZV a na situáciu v EÚ. Príjemne ma prekvapilo, že sme otázky mohli klásť aj my. 

DM: Zaujalo ma, že EÚ dotuje firmy zaoberajúce sa likvidáciou odpadu.  

AM: Zarazilo ma, že Slovensko je v rámci EÚ na poslednom mieste v likvidácii odpadu. HP: Ale na druhej strane, Slovensko patrí medzi krajiny EÚ, ktoré majú najmenej odpadu na osobu (okolo 330 kg ročne).
Výrazný úspech v súťaži iBobor 2017/2018
symbol súťaže iBobor
Výrazný úspech v súťaži iBobor 2017/2018

Na našej Trojke sa stalo už tradíciou zapojiť sa do medzinárodnej informatickej súťaže iBobor. Symbolom súťaže sa stal usilovný, inteligentný a čulý bobor. Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie u všetkých žiakov. Súťaž chce iniciovať v deťoch využívanie moderných technológií, posmeliť všetkých v ich intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní aj pri učení sa. Súťaž má viac ako 10-ročnú tradíciu. Tento školský rok pribudla aj kategória Drobci pre žiakov 2. a 3. ročníka. Celkovo sa na Slovensku zúčastnilo v tomto ročníku 74 216 súťažiacich z 992 škôl. 

Tento rok bol v niečom výnimočný! Neviete prečo? 
Tak predstavte si, že do súťaže sa dňa 07.11.2017 zapojili aj naši druháci z II.C v tej istej kategórii Drobci, ako žiaci tretieho ročníka. V tejto kategórii sa najviac darilo B. Kazdovej z II.C, L. Novákovej z III.A, J. Gavliakovej z III.B, K. Poliačikovej a P. Lešovi z III.C. V kategórii Bobríci ich dňa 08.11. 2017 nasledovali žiaci zo štvrtého ročníka. Najlepšie výsledky dosiahli žiaci: M. Šebeňová zo IV.C, M. Vidová z IV.A a CH. De Marco zo IV.A.

Minulý rok sme výrazne prekročili priemernú úspešnosť a tento rok sme naozaj nezaostávali. Zapojili sme sa do všetkých 4 kategórií pre základné školy s celkovo 128 žiakmi. Úspešný riešiteľ s diplomom potrebuje dosiahnuť aspoň polovicu bodov. V kategórii Drobci sme vyrovnali slovenskú úspešnosť, ale v kategóriách Benjamín a Bobrík sme priemernú úspešnosť prekonali o vyše 20 %. V kategórii Kadeti sme dosiahli 94 % úspešnosť. Oproti slovenskému priemeru 28 % je to úžasný výsledok. Celkovú celoslovenskú úspešnosť sme prekonali o 23 %. 

Najúspešnejšími žiakmi našej školy bol Rastislav Španiel z V. C a Nikolas Ján Hamarik z VIII. C, ktorým sa podarilo dosiahnuť plný počet bodov.

Všetkým zapojeným žiakom nesmierne blahoželáme a sme na nich naozaj hrdí. Viac o vyhodnotení súťaže na http://ibobor.sk/vyhodnotenie2017.php. Všetky zadania si môžete vyskúšať aj vy na http://ibobor.sk/sutaz_demo.

Štvrtácky štvorboj
Štvrtácky štvorboj

V priebehu novembra prebehlo na našej Trojke množstvo variabilných podujatí, ktoré podporovali aktivity a zmysel Európskeho týždňa boja proti drogám

Jednou z mnohých  aktivít bol Štvrtácky štvorboj. Po naplánovaní a samotnej príprave sme sa všetky triedy štvrtého ročníka stretli v telocvični a po športovom pokriku začalo štafetové zápolenie. Cieľom súťaží nebolo vyhrať, ale spoločne stráviť príjemné chvíle, pri ktorých robíme niečo pre svoje zdravie, upevníme spoluprácu, kamarátstvo a zašportujeme si. 

Po pozitívnych ohlasoch sa možno športové stretnutie stane tradíciou, opäť sa stretneme, porazíme lenivosť a obezitu. Veď stále platí: Športom ku zdraviu!

Jesenné účelové cvičenie
Jesenné účelové cvičenie

24. októbra žiaci nižšieho stredného vzdelávania (5. – 9. ročník) absolvovali teoretickú a praktickú časť účelového cvičenia OZO. Prioritnými oblasťami teoretickej časti pri implementácii prierezovej témy ochrana života a zdravia boli topografia, dopravná výchova, civilná a požiarna ochrana a zdravotná príprava. Poverení učitelia prostredníctvom PPT prezentovali žiakom kľúčové pojmy, žiaci v diskusii vyjadrovali svoje skúsenosti, názory a postoje.

Pridanou hodnotou pre žiakov bola aj účasť odborníkov – Hasičský záchranný zbor so zásahovým vozidlom a koordinátora CO z MsÚ vo Zvolene. 

Počas praktickej časti sa žiaci po verejných komunikáciách organizovane presúvali na miesto určenia. Nácvik núdzového opustenia budovy bol realizovaný v obchodnom centre. Viacerých žiakov prekvapilo zistenie, že pod budovou obchodného centra sa nachádza jeden z úkrytov pre obyvateľstvo. Na účelovom cvičení samozrejme nechýbali ani športové aktivity podporujúce zdravie účastníkov.

Dupni na pedál, piatak! Aj ty deviatak!
Dupni na pedál, piatak! Aj ty deviatak!

Žiaci piateho ročníka si v rámci Európskeho týždňa mobility spestrili začiatok školského roka návštevou dopravného ihriska v Detve. Po úvodných interaktívnych cvičeniach a názorných ukážkach dodržiavania cestnej premávky si dopravné pravidlá vyskúšali aj v praxi. Pod vedením inštruktora predviedli svoje zručnosti na kolobežkách a bicykloch, ktoré mali k dispozícii v priestoroch SAD. Na vyhradených trasách sa učili rešpektovať pravidlá cestnej premávky ako vodiči, ale vyskúšali si aj rolu chodcov. Preukaz bicyklistu bol záverečnou bodkou za príjemným športovo-vzdelávacím septembrovým predpoludním.

Deviataci to v októbri s dupnutím na pedál zobrali tiež vážne. V priestoroch Autoškoly Gonda riešili rôzne dopravné situácie, s lektormi diskutovali o najčastejších príčinách dopravných nehôd. Najväčším zážitkom však pre nich určite bola jazda na motorovom vozidle.

Zdravý životný štýl a cvičenia v prírode
Zdravý životný štýl a cvičenia v prírode

V prvých dňoch školského roka v súlade s ŠkVP a ročným plánom školy žiaci 4. – 9. ročníka absolvovali po jednotlivých ročníkoch cvičenia v prírode, ktoré boli zamerané na absolvovanie bezpečného presunu na ihrisko po verejných komunikáciách, určovanie azimutu pomocou buzoly, prekonávanie prírodných prekážok, gymnastické cvičenia s využitím prírodných materiálov a preťahovanie lanom. V úvodnej prípravnej časti, boli žiaci oboznámení s cieľmi cvičenia a počas presunu na stanovištia plnili ciele, pomocou jednotlivých činností - rozvíjanie pozorovacích schopností, pomocou pozorovania a pomenovania druhov dopravných prostriedkov/križovatky, dopravných značiek/ rastlín, drevín a zmeny počasia. 

Žiaci si rozvíjali a upevňovali pohybové schopnosti cez sezónnu pešiu turistiku, PZ kládli dôraz na zvládnutie bezpečnej techniky chôdze v dvojiciach a upevňovali zásady bezpečného správania sa v cestnej premávke ako chodec, ale aj cyklista. Spolu spoznávali významné objekty/budovy/orientačné tabule v meste Zvolen (kreatívne činnosti, práca s kreslenou mapou

Po príchode na stanovište pozorovali mestský ekosystém (živú a neživú prírodu), odhadovali čas a určovali svetové strany, odhadovali čas, priestor i bazálnu orientáciu v prírode. Hravými aktivitami si upevňovali pohybové schopnosti a obratnosť, prekonávali prekážky - hádzanie a vrhanie predmetov do diaľky a na cieľ, zábavné kolektívne hry s orientáciou na obratnosť, rýchlosť, dôvtipnosť. Žiaci po skupinkách určovali rôzne druhy prírodnín, pozorovali smer a dĺžku tieňa človeka, ale aj stromov.

Príjemné letné počasie umožnilo splniť všetky naplánované aktivity a ciele cvičení v prírode.

Sajfa vs. prvák Kubko
Sajfa vs. prvák Kubko

Fun rádio celý týždeň sprevádza deti do škôl po Slovensku. Sajfa sa vybral za školákmi z našej školy, kde všetkých svojou bezprostrednosťou a úprimnou dušou očaril malý prvák Kubko.

Back to school. Návrat do školy dospelákov môže byť rôzny. Niektorí sa radi do svojej školy vracajú ako bývalí absolventi, len tak porozprávať sa s učiteľmi. Niektorí opakovane dýchajú školskú atmosféru so svojimi deťmi alebo chodia na pravidelné stretnutia s rodičmi. Niektorí zasa chodia pravidelne spomínať na školské časy spolu so svojimi vnúčatami... 
Návrat so školy môže byť naozaj rôzny – čarovný, smutný, radostný, pokojný...

Ten naozaj veselý pripravili moderátori živého vysielania Fun rádia. Vždy v inom meste, vždy iný moderátor. Do Zvolena, na našu školu, prišiel Sajfa. Selfie, fotenie, podpisovanie, vtipné otázky, bezprostredné odpovede, rozdávanie darčekov nemali ráno (7.9.2017) konca kraja. Energia z príjemného stretnutia so Sajfom bola viditeľná na každom kroku. Sajfa, Katka pozdravujeme Laughing Za pomoc a bezpečnosť na ulici pred školou ďakujeme Mestskej polícií a OO PZ vo Zvolene.


Prvé zvonenie
obrázok zvonca
„Každý z nás môže aspoň o kúsok posunúť tento svet
k normálnosti, k veľkorysosti, k láskavosti a čestnosti.“
Eva Borušovičová, režisérkaPrvé zvonenie v školskom roku 2017/2018

4. september 2017
Zdá sa, že deň ako každý iný. Alebo je naozaj iný? Pre najmladších žiakov - prvákov - je to deň symbolický. Je odrazom prirodzeného kolobehu života. V sprievode svojich rodičov a kamarátov sa ocitli vo veľkej škole v kruhu nových spolužiakov. Zdá sa, že zatiaľ sa na všetko čo ich čaká, veľmi tešia. 

V poradí už 70. školský rok našej školy symbolicky otvorili samotní žiaci (zástupcovia najmladších a najstarších žiakov) a pani riaditeľka. Prvé tradičné zvonenie – to je zvuk starého školského zvonca, ktorý pamätá na časy, keď na škole nebolo automatické elektrické zvonenie a žiakov nevítal hudobný pozdrav so slovami Vitajte v škole!

V jubilejnom roku vedenie školy a pedagogickí zamestnanci proklamujú, že škola je pripravená slobodne otvárať svoj priestor pre zmenu zvnútra – pre dobrovoľné vkladanie vlastných hodnôt do práce, pre hľadanie ciest, pre radosť a nadšenie i pre zamyslenie sa nad prácou a jej kvalitou, pre pohodovú atmosféru... a tak prirodzene vytvárať učiacu sa školu, kde učenie sa znamená skutočné poznávanie sveta.

Zaželajme teda všetkým žiakom, učiteľom, rodičom a zamestnancom školy veľa chuti, radosti, pozitívnej energie i motivácie do učenia, do práce!

-