Školský
e-mail
Internetová
žiacka knižka
Rozvrh
hodín

Akcie a aktivity mesiaca

acroread.gif Plán práce na FEBRUÁR 2019 


Výchovné zameranie aktivít:
• Rozvoj pozitívnej sociálnej klímy. Účelná organizácia práce v triede.
Podpora prosociálnych kolektívnych vzťahov (LVVK, ZKV).
• Prevencia šikanovania a diskriminácie v triednych kolektívoch.

Vestibulové prezentácie: 
• Valentínske srdce lásky a priateľstva
• KARNEVAL. Zážitkové učenie.

1.2.19 - Polročné prázdniny žiakov školy, Prázdninový vláčik ŠKD, BB – rozprávková geografia, Tréning na predchádzanie a zvládanie agresivity a stresu pedagogických zamestnancov

4.2.19 - Osudy spútané ostnatým drôtom (výstava 8. ročník)

5.2.19, 14:00 - Konzultačné hodiny PZ a OZ

7.2.19 - Zákulisie Tesca, exkurzia  žiakov 4. ročníka (projekt Ja a moje mesto)

14.2.19, 10:40 - Valentín - téma lásky, priateľstva, dôvery - vysielanie rádia Slobodná Trojka

11.-15.2.19 - LVVK 7. ročníka  ZŠ, Krahule

15.2.19 - Kariérna cesta, profesijný program pre VIII.A (garant CPPPaP)

20.2.19 - Tvorba aplikačných úloh z prírodovednej oblasti (CGT)

20.2.19 - Interné vzdelávanie MZ 1. - 4. ročník ZŠ

20.2.19 - Spoznávame povolania svojich rodičov. Projektový deň ŠKD. Variabilné aktivity za priamej účasti rodičovskej verejnosti. 

22.2.19 - Na návšteve..., exkurzia, výber detí 2.,3.,4. ročníka - Continentál s.r.o. Zvolen

26.2.19 - Hviezdoslavov Kubín, školské kolo

27.2.19, 11:00 - Veľký detský karneval. Fašiangová veselica žiakov 1. - 4. ročníka, participácia ŽŠR

Poznámka 
Stretnutia zamestnancov z CPPPaP vo Zvolene so žiakmi v triedach s VIN prebiehajú podľa schváleného harmonogramu.
Štatistiky

Návštevníkov: 3446199
Jarné prázdniny v ŠKD
V dňoch od 4. marca 2019 do 8. marca 2019 budú  JARNÉ PRÁZDNINY.
Nástup detí na vyučovanie je 11. marca 2019 (pondelok).

Vážení rodičia. Milé deti.  Pridajte sa k nám!
ŠKD organizuje v čase prázdninových dní dva zaujímavé poznávacie výlety. 
Vzdelávací program regionálnej výchovy je spojený s tvorivými dielňami. 

4.3.2019 (pondelok)  
obrázok
KRUPINA – IDEÁLNY TIP NA VÝLET, cestujeme vlakom
Deti navštívia druhé najstaršie kráľovské mesto na Slovensku, staršie ako Zvolen. Tvorivé dopoludnie v Múzeu Andreja Sládkoviča obohatené mestskou turistikou.
CENA: 
5 € s preukazom na železničnú prepravu zdarma
6 € bez preukazu na železničnú prepravu zdarma  

PEDAGOGICKÝ DOZOR: V. Roháčová, Ing. K. Beláková  

5.3.2019 (utorok) 
obrázok
ŠATY ROBIA ČLOVEKA... ĽUDOVÝ ODEV PODPOĽANIA, cestujeme autobusom
Tvorivé dopoludnie v Podpolianskom múzeu v Detve. Prehliadka stálej expozície spojená s tvorivou dielňou výtvarného charakteru. Deti spoznajú krásu ľudového kroja Podpoľania. 
CENA: 6 €      

PEDAGOGICKÝ DOZOR: Bc. D. Lietavová, Bc. J. Zummer Luptáková

Uzávierka prihlášok je 26.2.2019 (utorok).

 
2 % z Vašich daní naozaj pomáhajú
sovičky
Venujte nám 2 (3) % z Vašich daní za rok 2018. Pomôžete svojim deťom a našim žiakom skvalitniť výchovno - vzdelávací proces. 
 
Základný korčuliarsky výcvik žiakov 1. ročníka
korčuliarsky kurz
V zmysle § 30 ods. 7 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa §7 ods. 1 vyhlášky č. 320/2008 Z. z. o základnej škole Vás informujeme o organizovaní hromadnej školskej akcie.

Základný korčuliarsky výcvik 
sa uskutoční na Zimnom štadióne vo Zvolene (II. ľadová plocha) 
pre žiakov 1. ročníka 
v termíne 30. 1. – 13. 3. 2019 
(každá streda 9:00 – 10:00 hod). 

Kurz bude prebiehať pod vedením kvalifikovaných trénerov.


Zákonný zástupca je povinný zabezpečiť potrebné veci súvisiace s výcvikom: prilbu (môže byť aj cyklistická), rukavice, korčule, vhodné športové oblečenie, čiapku, čaj, malú desiatu, handričku na utretie korčúľ, hygienické vreckovky a ruksak. 

Z bezpečnostných dôvodov sa nesmú korčule prenášať v rukách alebo v igelitovej taške. Bez prilby a rukavíc žiak nemôže vstúpiť na ľadovú plochu. Ostatní žiaci sú povinní (v danom čase) zúčastniť sa riadneho vyučovania podľa upraveného rozvrhu.

 
Oznámenie o doručovaní rozhodnutí do elektronickej schránky
Vážení rodičia, 
v zmysle zákona č. 305/2013 Z.z. o elektronickej podobe výkonu verejnej moci a  o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) Vám oznamujeme, že rozhodnutia vydané štatutárom základnej školy (riaditeľkou školy), na ktoré sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní v zmysle zákona č. 71/1967 Zb., 
Vám budú rozhodnutia zasielané do elektronickej schránky spôsobom doručenia do vlastných rúk. 

Rozhodnutia budú obsahovať kvalifikovaný elektronický podpis vytvorený s použitím mandátneho certifikátu a s pripojenou elektronickou časovou pečiatkou. 

V prípade, že nemáte aktivovanú elektronickú schránku, rozhodnutia Vám budú doručené formou listinného rovnopisu, ktorého súčasťou bude doložka o autorizácii k elektronizácii úradného dokumentu v zmysle Vyhlášky č. 85/2018 Z.z. Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vyhotovenia a náležitostiach listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu. 


Mgr. Ľuboslava Bieliková
riaditeľka školy

 
Slávnostný program k 70. výročiu školy
 Pozrite si fotky zo slávnosti od pána fotografa.