Školský
e-mail
Internetová
žiacka knižka
Rozvrh
hodín

Akcie a aktivity mesiaca

acroread.gif Plán práce na JANUÁR 2020 


Výchovná úloha mesiaca:
• Etický kódex zamestnancov ako prejav morálneho správania; hodnoty školy.
• Vzťahy v škole, pravidlá spolupráce v triednych kolektívoch.
Cielené aktivity k budovaniu pocitu spolupatričnosti k škole (škola ako bezpečné prostredie, v ktorom je poskytnuté kvalitné vzdelávanie).

Vestibulová prezentácia: 
Posolstvá Žiackej školskej rady 


2.-7.1.20 - Vianočné prázdniny detí

2.-3.1.20 - Čerpanie zákonnej dovolenky zamestnancov.

7.1.20 - Práce súvisiace s pracovnou náplňou. Oboznámenie zamestnancov so zásadami SF na rok 2020

8.1.20 - Novoročný vinš v školskom rozhlase.

13.1.20 - Korčuliarsky výcvik žiakov 1. ročníka, HKM Zvolen (ďalšie termíny 20.1., 27.1., 10.2., 17.2., 2.3., 9.3., 16.3.2020)

15.1.20,16:00 - Stretnutie s rodičmi žiakov 2.stupňa ZŠ

16.1.20,16:00 - Stretnutie s rodičmi žiakov 1. stupňa ZŠ. Program: Sumatívne hodnotenie jednotlivcov. Merateľné výstupy.Aktuálne charakteristiky jednotlivcov, triedy.Výchovné problémy a ich riešenia, návrhy na pochvaly.Plán práce TU/triedy/rodičov na 1.polrok šk. roku.Zverejnenie použitia finančných prostriedkov (2% z RR).

29.1.20,8:30 - Okresné kolo MO Z5, Z9. Exkurzná činnosť žiakov

31.1.20 - Predsudky a my...vedú do tmy (7. ročník, rovesnícke vzdelávanie k ĽP)

31.1.20 - Vyhodnotenie práce jednotlivcov a triedy za 1. polrok 2019/2020

3.2. Polročné prázdniny. Vyučovanie začína v 4.2.2020.


Poznámky:
1) Športové a iné súťaže organizovať podľa KALENDÁRA súťaží okresu Zvolen.
2) Pohár vedy FOCUS 2020, realizácia bádateľských prírodovedných úloh v triedach 4. ročníka prebieha každý mesiac od januára do júna 2020.
3) Projekt Jaguár Primary School Challenge (návrh a výroba auta poháňaného stlačeným vzduchom), rozvoj tímovej spolupráce (žiaci III.C, IV.C)
4) Projekty a súťaže na podporu čitateľskej gramotnosti prebiehajú podľa plánov MZ a PK, v tomto mesiaci štartuje celoslovenská čitateľsko – výtvarná súťaž Čitateľský oriešok.
5) Projekty ŠKD: Múdra škola číta deťom každý deň, Január nás láka stavať snehuliaka, Spracovanie ovčej vlny (tvorivé dielne v POS Zvolen)
 

Nedovoľte, aby vaša túžba naučiť 
prehlušila túžbu vychovávať.
Vít Hejný

Štatistiky

Návštevníkov: 3885233
Oznam
V súlade s ročným plánom školy a §30 ods.7 zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Vyhlášky 320/2008 Z. z. o základnej škole v znení neskorších predpisov Vás škola informuje o organizovaní hromadnej školskej akcie.

Názov akcie: Lyžiarsky výchovno – výcvikový kurz pre žiakov 7. ročníka ZŠ
LVVK

Termín 3. február – 7. február 2020
Zraz účastníkov 3. 2. 2020 o 8,30 hod. parkovisko pred Regecentrom Zvolen (Nádvorná 10)
Predpokladaný návrat 7. 2. 2020 o 15,00 hod. pred Regecentrom Zvolen
Miesto Krahule

Ciele:
 • pod vedením kvalifikovaných inštruktorov naučiť žiakov základom lyžiarskej zjazdovej  techniky na teoretickej a praktickej úrovni, 
 • učiť žiakov zásadám správania sa v zimnej prírode, podnecovať u nich záujem o pohybové aktivity,
 • posilniť vzťahy v triednych kolektívoch.

Žiaci sú povinní riadiť sa pokynmi pedagogického dozoru a dodržiavať zásady bezpečného správania sa.

Prílohy:

 
Cestovali sme v čase do roku 1989
S cieľom rozvoja všeobecného vzdelania našich žiakov radi otvárame témy, ktoré im môžu umožniť aby sa stali aktívnymi spolutvorcami vyučovania i svojho života

Často v spolupráci s odborníkmi realizujeme edukačné nápady, ktoré nevyžadujú školskú reformu ani príliv financií. Takou je (a dúfame, že aj bude) spolupráca s neziskovou organizáciou SEEDS, ktorá na školách systematicky zasieva semienka zvedavosti o veci verejné. 

Celý článok...
 
Byť svetlom pre druhých
Majáky neplávajú po mori, aby zachraňovali lode. 
Jednoducho len pevne stoja a svietia. Túto múdru myšlienku som si prečítala v „majáku nádeje a dobra“ v centre DORKA vo Zvolene. Centrum je útulkom pre rodiny s deťmi, ktoré sa ocitli v závažnej životnej situácii a nedokázali samy vyriešiť svoje problémy. Príčinou mnohých z nich boli vzťahové problémy medzi členmi rodiny, neschopnosť rodičov postarať sa o svoje deti – z objektívnych či subjektívnych dôvodov, domáce násilie prežívané v partnerských vzťahoch, nepriaznivá sociálna situácia či nezvládnutie náročnej životnej etapy. 

A práve k rodinám s deťmi, ktorí sa krátkodobo ocitli v ťažkej situácii, smerovali naše dary. Dary, ktoré sme vyzbierali na škole spolu so vzácnymi ľuďmi (rodičmi, učiteľmi, žiakmi) v charitatívnom podujatí TRI VIANOČNÉ VÝZVY (výraznú organizačnú pomoc prejavili členovia žiackej školskej rady). Boli to výzvy smerujúce k zberu hračiek, detských kníh a detského oblečenia. 

Celý článok...
 
Projekt Deti nepočkajú
 
Rada rodičov - zoznam zakúpených učebných pomôcok