Internetová
žiacka knižka
Rozvrh
hodín

Akcie a aktivity mesiaca

acroread.gif Plán práce na MÁJ 2018 


Výchovná úloha:
• Detská konferencia 2018 (celoškolské podujatie k 70. narodeninám školy) 
• Keď deti učia deti... Stretnutie proaktívnych škôl, skúsenosti a inšpirácie.
• GreenWay. Zahraniční stážisti učia deti o ich krajine, životnom prostredí...

Vestibulové prezentácie:
• M. R. ŠTEFÁNIK
• OBOHATENIE, projektové vyučovanie

4.5.18 - Projekt KOMPARO pre žiakov 4. ročníka

7.5.18 - Pietny akt (ukončenia 2. svetovej vojny, Nám. SNP)

15.5.18,16:00 - Stretnutie zákonných zástupcov žiakov 1. stupňa ZŠ

16.5.18,16:00 - Stretnutie zákonných zástupcov žiakov 2. stupňa ZŠ

16.5.18 - Kyberšikana I.  - vzdelávací program ŠKD pre deti 1. a 2. ročníka

14.,17.5.18 - Prijímacie pohovory na stredné školy

4.,14.,21.5.18 - Poradenstvo hrou (spolupráca s CPPPaP v profesionálnej orientácii)

21.-25.5.18 - GreenWay, environmentálne aktivity k ochrane klímy so zahraničnými stážistami(AIESEC)

21.-25.5.18 - Obhajoby ročníkových prác žiakov s VIN (podľa harmonogramu)

23.5.18 - Kyberšikana II. - vzdelávací program ŠKD pre deti 4. ročníka

25.5.18 - Deň prevencie, MsÚ, podujatie 3. a 4. ročník

28.5.18 - Detská konferencia 2018 (celoškolské podujatie - 70. narodeniny školy)

28.–31.5.18 - Plavecký výcvik žiakov 6. ročníka v HolidayPark Kováčová

30.5.18 - Potrebujeme hasičov?, aplikačné cvičenia v ŠKD

31.5.18, 9:30 - Medzinárodný detský folklórny festival (POS ZV) - vystúpenie folklórneho súboru z Litvy v našej škole

Poznámka:
V máji sa v triedach APROGEN uskutočnia blokové aktivity CPPPaP (3., 7., 9., 18. a 22. 5. 2018)

Záujmové vzdelávanie v školskom roku 2017/2018
banner záujmového vzdelávania
 Názov záujmového vzdelávania   Vedúci záujmového vzdelávania   Termín 
Cvičenia zo SJL a MAT Mgr. Anna Jankovská
PaedDr. Gabriela Rendlová
utorok
pondelok
 Florbalový krúžok Mgr. Ľubomír Jančík  štvrtok
 Minifutbal 1 Mgr. Ľubomír Jančík  pondelok
 Kamarátka kniha Mgr. Alena Hanáková  nepravidelná činnosť
 Karate Ing. Miloš Hitka  pondelok
streda
 Mediálny krúžok Mgr. Ľuboslava Bieliková
Mgr. Alena Zagrapanová 
nepravidelná činnosť
 Robotický krúžokzačiatočníci Mgr. Maroš Hudík  štvrtok + nepravidelná činnosť
 Robotický krúžok, pokročilí Mgr. Maroš Hudík  pondelok + nepravidelná činnosť
Španielčina hrou Mgr. Tatiana Valverde  utorok
štvrtok
 Športový krúžok PaedDr. Marianna Močárová  streda
 Športovo-turistický krúžok Mgr. Branislav Poliačik  streda
Zdravotnícky krúžok, začiatočníci Mgr. Emília Štefániková streda
 Zdravotnícky krúžok, pokročilí Mgr. Emília Štefániková  streda