Internetová
žiacka knižka
Rozvrh
hodín

Akcie a aktivity mesiaca

acroread.gif Plán práce na FEBRUÁR 2018 


Vestibulové prezentácie: 
• Pomocná ruka, dobrovoľníctvo
• VALETÍN, priateľstvo, láska, hodnotový systém (VMR)

2.2.18 - Polročné prázdniny žiakov školy. Prázdninový vláčik ŠKD, BB Bubácka rozprávka

5.–9.2.18 - LVVK 7. ročníka ZŠ, Krahule

6.2.18,14:00 - Konzultačné hodiny PZ a OZ

6.2.18 - Robohranie, súťažná prehliadka robotov, TU ZV

8.2.18,10:20 - Korupcia? Pridajme hodinu čestnosti - podujatie ŽŠR a MsP Zvolen

12.2.18 - Fotografovanie prvákov

14.2.18,10:40 - Valentín - téma lásky, priateľstva, dôvery - vysielanie rádia Slobodná Trojka

14.2.18 - Matematický expres, medzinárodná internetová súťaž tímov

15.2.18 - Trenčiansky robotický deň, kategória Follower

19.-23.2.18 - Jarné prázdniny. Prázdninový vláčik ŠKD 

19.2.18 - Múzeum hrou, Stredoslovenské múzeum, Banská Bystrica

20.2.18 - Podpoľanie, krásny to kraj, Podpolianske múzeum Detva

28.2.-2.3. - RoboCup 2018, Martin

Poznámka: 
Pohár vedy NEWTON 2018 prebieha podľa harmonogramu organizátorov.

Štatistiky

Návštevníkov: 3167534
Po stopách vody
VYHODNOTENIE

Celoslovenský vzdelávací projekt už pozná svojich víťazov. Náš 12-členný tím zo VII. A sa umiestnil na 2. mieste. Získal pre školu finančnú odmenu, ktorou podporíme nákup učebných pomôcok a hodnotné ceny pre každého člena tímu. 

Vyhlásenie výsledkov bolo veľkým prekvapením, obrovskou radosťou a  hrdosťou na kvalitnú tímovú spoluprácu. Počas niekoľkých mesiacov žiaci VII.A pracovali individuálne na zadaných internetových úlohách - aj vo svojom voľnom čase. Zúčastňovali sa viacerých environmentálnych aktivít, prednášok, tvorivých dielní, exkurzií a aj vedeckých bádaní. Participovali na tvorbe blogov, ako reakcií sa zrealizované aktivity. Nebola to len radosť z narastajúcich získaných bodov, ale množstvo zážitkov, vtipných a obohacujúcich chvíľ, ktoré počas odhaľovania tajomstiev vody spolu zažili.


KVAPKA PO KVAPKE, AŽ K VÝHRE po stopách vody - logo

Skupina 12 žiakov VII.A zareagovala na výzvu Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti a vybrala sa PO STOPÁCH VODY v rámci celoslovenského vzdelávacieho projektu. 

Cieľom projektu je viesť žiakov k citlivému prístupu k životnému prostrediu, k uvedomeniu si dôležitosti ochrany, šetrenia a poznania vody a vodných zdrojov. Pestrosťou nových poznatkov, získaných hravou aj súťažnou formou vzbudiť záujem detí o prostredie, v ktorom žijú. Vodiacou niťou sú témy, ktoré sa vody a jej každodenného používania bezprostredne týkajú: 
Cesta vody z prírody až do vodovodných kohútikov 
• Voda naša každodenná 
• Voda v domácnosti 
• Kvalita pitnej vody 
• Znečisťovanie vody. 

Počas trvania projektu žiaci elektronicky odpovedajú na zverejnené otázky a úlohy, môžu sa zúčastniť besied, exkurzií a podujatí, ktoré pripraví vyhlasovateľ. 

Podmienkou účasti v súťaži je aj práca na skupinovom miniprojekte. Náš tím sa pod heslom TAJOMSTVÁ VÔD ZVOLENA vyberie do terénu preskúmať kvalitu vody, stupeň znečistenia ako aj mieru vyžitia v prospech človeka.