Internetová
žiacka knižka
Rozvrh
hodín

Akcie a aktivity mesiaca

acroread.gif Plán práce na NOVEMBER 2017 


6.11.17 - Internet vecí, seminár (cesty za vedou a technikou)

7.11.17,14:00 - Konzultačné hodiny PZ a OZ

8.11.17 - Posedenie pri bylinkovom čaji – čítanie príbehov, Tihányiovský kaštieľ BB (žiaci 3. ročníka)

9.11.17,13:50 - Zasadnutie výchovnej komisie 

6.-10.11.17 - Kytica zdravia - Pohni kostrou, týždeň pešej chôdze - rozvojový projekt ŠKD

7.-10.11.17 - iBobor - celoslovenská informatická súťaž (2.- 9. ročník)

13.11.17,14:00 - Zasadnutie PEDAGOGICKEJ RADY

15.11.17,10:00 - Polepetko, divadelné predstavenie pre 5. a 6. r (DJGT)

15.11.17,10:30 - Cesta Slovanskou históriou – od Sama po Štefana dramatické predstavenie Via Historica (1. - 4. ročníka)

15.11.17,13:00 - Pasovanie za rytierov a princezné na Zvolenskom zámku - slávnostná akcia žiakov a rodičov l. ročníka ZŠ

13.- 16.11.17 - Strašidelné čítanie. Týždeň hlasného čítania v školskej knižnici pre deti 2.,3. a 4. ročníka (ŠKD)

16.11.17,9:30 - KOMPARO 8. a 9. ročník ZŠ, celoslovenské testovanie

16.11.17,13:00 - Slávnostné zasadnutie ŽP s vedením školy

20.11.17 - Svetový deň detí školská relácia 

20.-24.11.17 - Európsky týždeň boja proti drogám, ročníkové aktivity, besedy, interaktívne semináre 

22.11.17 - T5-2017, celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka

22.11.17 - Exkurzná činnosť žiakov

22.11.17 - Bez modrím. Svetový deň prevencie týrania detí - celoklubové podujatie ŠKD

23.11.17 - Stretnutie zákonných zástupcov žiakov 7. ročníka k LVVK

24.11.17,745 - The bold Rabbit, divadelné prestavenie v ANJ pre žiakov 3. - 6. ročníka ZŠ

27.–30.11.17 - Šikovnosť to nie sú čary. Papierové vystrihovačky, vianočná výzdoba školského prostredia.

29.11.17,7:30 - Deň otvorených dverí pre rodičov žiakov školy

Vestibulové prezentácie
• CERN, stredisko medzinárodnej spolupráce
• Princezné a rytieri našej školy sa predstavujú

Štatistiky

Návštevníkov: 3096191
Po stopách vody
VYHODNOTENIE

Celoslovenský vzdelávací projekt už pozná svojich víťazov. Náš 12-členný tím zo VII. A sa umiestnil na 2. mieste. Získal pre školu finančnú odmenu, ktorou podporíme nákup učebných pomôcok a hodnotné ceny pre každého člena tímu. 

Vyhlásenie výsledkov bolo veľkým prekvapením, obrovskou radosťou a  hrdosťou na kvalitnú tímovú spoluprácu. Počas niekoľkých mesiacov žiaci VII.A pracovali individuálne na zadaných internetových úlohách - aj vo svojom voľnom čase. Zúčastňovali sa viacerých environmentálnych aktivít, prednášok, tvorivých dielní, exkurzií a aj vedeckých bádaní. Participovali na tvorbe blogov, ako reakcií sa zrealizované aktivity. Nebola to len radosť z narastajúcich získaných bodov, ale množstvo zážitkov, vtipných a obohacujúcich chvíľ, ktoré počas odhaľovania tajomstiev vody spolu zažili.


KVAPKA PO KVAPKE, AŽ K VÝHRE po stopách vody - logo

Skupina 12 žiakov VII.A zareagovala na výzvu Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti a vybrala sa PO STOPÁCH VODY v rámci celoslovenského vzdelávacieho projektu. 

Cieľom projektu je viesť žiakov k citlivému prístupu k životnému prostrediu, k uvedomeniu si dôležitosti ochrany, šetrenia a poznania vody a vodných zdrojov. Pestrosťou nových poznatkov, získaných hravou aj súťažnou formou vzbudiť záujem detí o prostredie, v ktorom žijú. Vodiacou niťou sú témy, ktoré sa vody a jej každodenného používania bezprostredne týkajú: 
Cesta vody z prírody až do vodovodných kohútikov 
• Voda naša každodenná 
• Voda v domácnosti 
• Kvalita pitnej vody 
• Znečisťovanie vody. 

Počas trvania projektu žiaci elektronicky odpovedajú na zverejnené otázky a úlohy, môžu sa zúčastniť besied, exkurzií a podujatí, ktoré pripraví vyhlasovateľ. 

Podmienkou účasti v súťaži je aj práca na skupinovom miniprojekte. Náš tím sa pod heslom TAJOMSTVÁ VÔD ZVOLENA vyberie do terénu preskúmať kvalitu vody, stupeň znečistenia ako aj mieru vyžitia v prospech človeka.