Internetová
žiacka knižka
Rozvrh
hodín

Akcie a aktivity mesiaca

acroread.gif Plán práce na JÚN2018 


Výchovná úloha:  
• Autonómna škola sebareflexie, sebaobnovy.

Vestibulové prezentácie:
• Škola v prírode 
• Technika a tvorivosť, ukážky tvorivosti a zručností žiakov

1.6.18 - Triedne podujatia ku Dňu detí - Králik Peter, filmové predstavenie SC Cinema

1.6.18,17:00 - Tanečný venček žiakov 8. ročníka ZŠ

4.6.18 - Robotický battle na Alejovej 2018 v Košiciach

5.6.18,14:00–15:30 - Konzultačné hodiny PZ a OZ

6.6.18 - MO v atletika, mladší žiaci

7.6.18 - MO v atletike 1. – 4. ročník ZŠ

7.6.18 - Detské dopravné ihrisko - dopravná výchova (1.-2. ročník), OZO - teoretická príprava

11.6.18 -  Detské dopravné ihrisko - dopravná výchova (3.-4. ročník), OZO - teoretická príprava

12.6.18,10:40 - Poradenstvo hrou, záver pilotného projektu

14.6.18,14:30 - DELESUN, záverečné promócie

21.6.18 - Vesmír okolo nás - exkurzia žiakov 4. ročníka ZŠ - Planetárium Žiar nad Hronom

22.6.18 - Poď s nami poza školu (pohybové aktivity žiakov)

25.6.18 - OZO, teoretická príprava 5. - 9. ročník podľa ročníkového zamerania

25.6.18 - 70 km do školy - štafetová pohybová aktivita žiakov

24.-26.6.18 - Medzinárodné finále Pohár vedy NEWTON 2018

26.6.18,8:00 - OZO, terénne cvičenia (5. -9. r) podľa ročníkového zamerania

26.6.18 - Vyhodnotenie predmetových olympiád

26.6.18 - ŠIKULA, podpora rozvoja tvorivosti a technických zručností

27.6.18,10:00 - Rozlúčka s absolventmi školy - Zvolenský zámok

27.6.18,7:45 - Triednické práce, zber učebných pomôcok, učebnicový fond

28.6.18 - Rozdávanie učebníc, starostlivosť o inventár triedy, aktivity v kolektíve, osobnostný a sociálny rozvoj žiakov

29.6.18:
8:00 - Slávnostné ukončenie školského roka 2017/2018. Rozdávanie vysvedčení
9:00 - Posledné zvonenie deviatakov na školskom dvore
12:00 - Záverečné hodnotiace zasadnutia PK, MZ

2.-4.7.18 - Prázdninový vláčik ŠKD 

Poznámky:
• Vernisáž literárno – výtvarnej súťaže MOJA ŠKOLA sa uskutoční v priebehu mesiaca.
• Výstava detských výtvarných prác "Ak bude žiť športovo a zdravo, s drogami si poradíš hravo" v CVČ Domino je od 1.6.2018 do 4.7.2018.

Štatistiky

Návštevníkov: 3236007
Po stopách vody
VYHODNOTENIE

Celoslovenský vzdelávací projekt už pozná svojich víťazov. Náš 12-členný tím zo VII. A sa umiestnil na 2. mieste. Získal pre školu finančnú odmenu, ktorou podporíme nákup učebných pomôcok a hodnotné ceny pre každého člena tímu. 

Vyhlásenie výsledkov bolo veľkým prekvapením, obrovskou radosťou a  hrdosťou na kvalitnú tímovú spoluprácu. Počas niekoľkých mesiacov žiaci VII.A pracovali individuálne na zadaných internetových úlohách - aj vo svojom voľnom čase. Zúčastňovali sa viacerých environmentálnych aktivít, prednášok, tvorivých dielní, exkurzií a aj vedeckých bádaní. Participovali na tvorbe blogov, ako reakcií sa zrealizované aktivity. Nebola to len radosť z narastajúcich získaných bodov, ale množstvo zážitkov, vtipných a obohacujúcich chvíľ, ktoré počas odhaľovania tajomstiev vody spolu zažili.


KVAPKA PO KVAPKE, AŽ K VÝHRE po stopách vody - logo

Skupina 12 žiakov VII.A zareagovala na výzvu Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti a vybrala sa PO STOPÁCH VODY v rámci celoslovenského vzdelávacieho projektu. 

Cieľom projektu je viesť žiakov k citlivému prístupu k životnému prostrediu, k uvedomeniu si dôležitosti ochrany, šetrenia a poznania vody a vodných zdrojov. Pestrosťou nových poznatkov, získaných hravou aj súťažnou formou vzbudiť záujem detí o prostredie, v ktorom žijú. Vodiacou niťou sú témy, ktoré sa vody a jej každodenného používania bezprostredne týkajú: 
Cesta vody z prírody až do vodovodných kohútikov 
• Voda naša každodenná 
• Voda v domácnosti 
• Kvalita pitnej vody 
• Znečisťovanie vody. 

Počas trvania projektu žiaci elektronicky odpovedajú na zverejnené otázky a úlohy, môžu sa zúčastniť besied, exkurzií a podujatí, ktoré pripraví vyhlasovateľ. 

Podmienkou účasti v súťaži je aj práca na skupinovom miniprojekte. Náš tím sa pod heslom TAJOMSTVÁ VÔD ZVOLENA vyberie do terénu preskúmať kvalitu vody, stupeň znečistenia ako aj mieru vyžitia v prospech človeka. 

 
 
< Predchádzajúca   Ďalšia >