Internetová
žiacka knižka
Rozvrh
hodín

Akcie a aktivity mesiaca

acroread.gif Plán práce na SEPTEMBER 2017 


4.9.2017 - PRVÉ ZVONENIE - slávnostné otvorenie školského roka 2017/2018

6.9.2017 - LÉGIOVLAK 2017, Projekt VMR, návšteva múzea na koľajniciach, 4. ročník ŠKD

7.9.2017, od 7.00 - Back to school, živé vysielanie Fun rádia, Sajfa víta našich žiakov v škole

7.9.2017, 10.30-12.00 - Spomienkový deň holokaustu a rasového násilia

7.9.2017, 16.00 - Triedne stretnutia s rodičmi 2. stupeň ZŠ

12.9.2017 - Dopravná výchova na MDI pre žiakov 1. a 4. ročníka

12.9.2017, 16.00 - Triedne stretnutia s rodičmi žiakov 1. stupňa ZŠ

26.9.2017, 8.30 - Európsky deň jazykov – školská relácia, Variabilné podujatia multikultúrnej výchovy, Zážitkové učenie ŠVK Banská Bystrica - 5. ročník

27.9.2017 - Skok sem, skok tam..., Európsky týždeň športu 2017, športové popoludnie pre deti ŠKD, fitness ihrisko - prírodný park Lanice 

29.9.2017 - Deti, hurá do čítania, celoslovenský projekt - beseda a tvorivá dielňa s ilustrátorom J. Martiškom pre deti 1. ročníka

Východická aktivít výchovného charakteru
• Základná organizácia života školy (tvorba stabilnej sociálnej klímy, pravidlá triedy/kolektívu).
• Európsky týždeň športu, cvičenia v prírode, podporné rozvojové aktivity zdravého spôsobu života.
• Národný program prevencie obezity a Národný program podpory zdravia (aktualizácia 2014 -2017)

Vestibulové prezentácie
• Prvé zvonenie - organizácia života v škole.
• Vzdelávacie poukazy - ponuka záujmových krúžkov.

Štatistiky

Návštevníkov: 3056428
Po stopách vody
VYHODNOTENIE

Celoslovenský vzdelávací projekt už pozná svojich víťazov. Náš 12-členný tím zo VII. A sa umiestnil na 2. mieste. Získal pre školu finančnú odmenu, ktorou podporíme nákup učebných pomôcok a hodnotné ceny pre každého člena tímu. 

Vyhlásenie výsledkov bolo veľkým prekvapením, obrovskou radosťou a  hrdosťou na kvalitnú tímovú spoluprácu. Počas niekoľkých mesiacov žiaci VII.A pracovali individuálne na zadaných internetových úlohách - aj vo svojom voľnom čase. Zúčastňovali sa viacerých environmentálnych aktivít, prednášok, tvorivých dielní, exkurzií a aj vedeckých bádaní. Participovali na tvorbe blogov, ako reakcií sa zrealizované aktivity. Nebola to len radosť z narastajúcich získaných bodov, ale množstvo zážitkov, vtipných a obohacujúcich chvíľ, ktoré počas odhaľovania tajomstiev vody spolu zažili.


KVAPKA PO KVAPKE, AŽ K VÝHRE po stopách vody - logo

Skupina 12 žiakov VII.A zareagovala na výzvu Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti a vybrala sa PO STOPÁCH VODY v rámci celoslovenského vzdelávacieho projektu. 

Cieľom projektu je viesť žiakov k citlivému prístupu k životnému prostrediu, k uvedomeniu si dôležitosti ochrany, šetrenia a poznania vody a vodných zdrojov. Pestrosťou nových poznatkov, získaných hravou aj súťažnou formou vzbudiť záujem detí o prostredie, v ktorom žijú. Vodiacou niťou sú témy, ktoré sa vody a jej každodenného používania bezprostredne týkajú: 
Cesta vody z prírody až do vodovodných kohútikov 
• Voda naša každodenná 
• Voda v domácnosti 
• Kvalita pitnej vody 
• Znečisťovanie vody. 

Počas trvania projektu žiaci elektronicky odpovedajú na zverejnené otázky a úlohy, môžu sa zúčastniť besied, exkurzií a podujatí, ktoré pripraví vyhlasovateľ. 

Podmienkou účasti v súťaži je aj práca na skupinovom miniprojekte. Náš tím sa pod heslom TAJOMSTVÁ VÔD ZVOLENA vyberie do terénu preskúmať kvalitu vody, stupeň znečistenia ako aj mieru vyžitia v prospech človeka.