Internetová
žiacka knižka
Rozvrh
hodín

Akcie a aktivity mesiaca

acroread.gif Plán práce na JÚN2018 


Výchovná úloha:  
• Autonómna škola sebareflexie, sebaobnovy.

Vestibulové prezentácie:
• Škola v prírode 
• Technika a tvorivosť, ukážky tvorivosti a zručností žiakov

1.6.18 - Triedne podujatia ku Dňu detí - Králik Peter, filmové predstavenie SC Cinema

1.6.18,17:00 - Tanečný venček žiakov 8. ročníka ZŠ

4.6.18 - Robotický battle na Alejovej 2018 v Košiciach

5.6.18,14:00–15:30 - Konzultačné hodiny PZ a OZ

6.6.18 - MO v atletika, mladší žiaci

7.6.18 - MO v atletike 1. – 4. ročník ZŠ

7.6.18 - Detské dopravné ihrisko - dopravná výchova (1.-2. ročník), OZO - teoretická príprava

11.6.18 -  Detské dopravné ihrisko - dopravná výchova (3.-4. ročník), OZO - teoretická príprava

12.6.18,10:40 - Poradenstvo hrou, záver pilotného projektu

14.6.18,14:30 - DELESUN, záverečné promócie

21.6.18 - Vesmír okolo nás - exkurzia žiakov 4. ročníka ZŠ - Planetárium Žiar nad Hronom

22.6.18 - Poď s nami poza školu (pohybové aktivity žiakov)

25.6.18 - OZO, teoretická príprava 5. - 9. ročník podľa ročníkového zamerania

25.6.18 - 70 km do školy - štafetová pohybová aktivita žiakov

24.-26.6.18 - Medzinárodné finále Pohár vedy NEWTON 2018

26.6.18,8:00 - OZO, terénne cvičenia (5. -9. r) podľa ročníkového zamerania

26.6.18 - Vyhodnotenie predmetových olympiád

26.6.18 - ŠIKULA, podpora rozvoja tvorivosti a technických zručností

27.6.18,10:00 - Rozlúčka s absolventmi školy - Zvolenský zámok

27.6.18,7:45 - Triednické práce, zber učebných pomôcok, učebnicový fond

28.6.18 - Rozdávanie učebníc, starostlivosť o inventár triedy, aktivity v kolektíve, osobnostný a sociálny rozvoj žiakov

29.6.18:
8:00 - Slávnostné ukončenie školského roka 2017/2018. Rozdávanie vysvedčení
9:00 - Posledné zvonenie deviatakov na školskom dvore
12:00 - Záverečné hodnotiace zasadnutia PK, MZ

2.-4.7.18 - Prázdninový vláčik ŠKD 

Poznámky:
• Vernisáž literárno – výtvarnej súťaže MOJA ŠKOLA sa uskutoční v priebehu mesiaca.
• Výstava detských výtvarných prác "Ak bude žiť športovo a zdravo, s drogami si poradíš hravo" v CVČ Domino je od 1.6.2018 do 4.7.2018.

Štatistiky

Návštevníkov: 3236009
Škola priateľská k deťom

Milí žiaci, žiačky, učitelia, učiteľky, vychovávateľky, rodičia,


všetci tí a tie, ktorí/é pracujete v našej škole, alebo s ňou v rôznych oblastiach spolupracujete,


chceme vás informovať, že naša škola sa aj tento školský rok


zaregistrovala do inovatívneho celoročného programu ŠKOLA PRIATEĽSKÁ K DEŤOM.


 Naša škola sa uchádza o titul ŠPD 2017/2018

V minulom školskom roku sme úspešne splnili všetky kritériá a získali sme titul ŠKOLA PRIATEĽSKÁ K DEŤOM ZA ŠKOLSKÝ ROK 2016/2017.

Program Škola priateľská k deťom je globálnou iniciatívou detského fondu UNICEF. Jej cieľom je vytvárať prostredie priateľské k deťom v školách a školských zariadeniach na základe uplatňovania Dohovoru o právach dieťaťa, aby sa každé dieťa cítilo bezpečne, dobre, sebaisto a chodilo do školy s radosťou. Práva dieťaťa sú v centre záujmu. Dôležité sú participácia, rešpekt, zodpovednosť a celoškolský prístup. 

V rámci jedného školského roka je potrebné splniť pre získanie titulu Škola priateľská k deťom 5 kritérií. Kritériá sú stanovované Slovenským výborom pre UNICEF v súlade s podmienkami Slovenska. Všetky kritériá boli stanovené na základe uplatňovania princípov Dohovoru o právach dieťaťa. Smerodajná je pre získanie titulu kvalita programu. Aby bol program úspešný, je potrebné, aby sa s programom stotožnil celý kolektív školy. Pozitívne bude, ak aktivity v rámci programu nájdu podporu v celej komunite (rodičia, starí rodičia, susedia, miestne či mestské zastupiteľstvá). 

5 krokov s UNICEF k bezpečnejšiemu a priateľskejšiemu prostrediu na škole: 
1. Informovanie o programe ŠPD 
2. Nástenka venovaná právam detí a spolupráci s UNICEF 
3. Práva detí v školskom vzdelávacom programe
4. 
Zapájanie školy do aktivít Slovenského výboru pre UNICEF 
5. Aktívna žiacka školská rada 

Aktivity v rámci inovatívneho programu Škola priateľská k deťom pomáhajú vytvárať v škole atmosféru, ktorá je ústretová a otvorená voči deťom: 

  • vzdelávať žiakov o ich právach a tiež o tom, ako sú práva ich rovesníkov porušované v najchudobnejších častiach sveta - cez sieť dobrovoľníkov 

 

UNICEF (Junior ambasádorov) 

  • inšpirovať a viesť žiakov k zodpovednosti a pomoci deťom v rozvojových krajinách (prostredníctvom školskej zbierky Školy pre Afriku; zapojením 

 

sa do verejnej zbierky Týždeň modrého gombíka) 

Program Škola priateľská k deťom je medzinárodným programom UNICEF. Ministerstvo školstva SR odporúča tento program školám ako vhodný doplnok ľudskoprávnej problematiky v Pedagogicko - organizačných pokynoch pre školský rok 2017/2018. 

 


Týždeň modrého gombíka 2017

Naša škola sa aj tento školský rok aktívne zapojila do finančnej zbierky Týždeň modrého gombíka, ktorú organizuje Slovenský výbor pre UNICEF. Cieľom zbierky bolo zabezpečiť humanitárnu pomoc pre deti na Ukrajine, ktoré trpia v dôsledku ozbrojeného konfliktu. 

Zbierka patrí medzi podujatia, ktoré sú zamerané na charitu. Považujeme za veľmi dôležité, aby deti dokázali vnímať to, že aj malá pomoc dokáže zmeniť ľuďom život k lepšiemu. Deti sa učia spolupatričnosti, prostredníctvom prosociálneho správania sa u nich rozvíja emocionálna inteligencia

V priestoroch školy mohli deti, učitelia, vychovávatelia, rodičia a priatelia školy stretnúť žiakov – dobrovoľníkov. Zbierka mala aj vzdelávací rozmer, cieľom bolo uvedomiť si aký krehký je mier a aké nesmierne dôležité je nestratiť v ťažkých situáciách vieru v ľudskosť. 
Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli finančnou čiastkou. Naša vďaka patrí aj žiakom a žiačkam, ktorí si našli čas a boli ochotní sa aktívne zapájať do organizácie zbierky, ako aj do jednotlivých sprievodných akcií. Veríme, že sme prispeli k zlepšeniu života mnohých detí, ktoré čelia ťažkým životným situáciám. 

 

UNICEF Junior Ambasádor na našej škole    

Kto sú Junior Ambasádori? Mladí ľudia s vášňou pre práva detí, ktorí chcú spraviť niečo pre deti Slovenska ako aj pre deti vo svete. Títo dobrovoľníci realizujú interaktívne workshopy na školách zapojených do programu Škola priateľská k deťom, ale aj na všetkých ostatných školách, ktoré spolupracujú so Slovenským výborom pre UNICEF. 

Naši žiaci sa stretli s Martinom Paučom 22. 11. 2016 a mali možnosť absolvovať interaktívny seminár Dve tváre jedného sveta o migrácii, dobrovoľníctve, príčinách a dôsledkoch chudoby na našej planéte.


Úspešne sme splnili všetky kritériá a získali sme titul ŠKOLA PRIATEĽSKÁ K DEŤOM ZA ŠKOLSKÉ ROKY 2013/2014, 2014/2015 a 2015/2016. 

Sme škola priateľská k deťom 2015/2016

Výber z aktivít, ktoré sme realizovali v spolupráci so Slovenským Výborom pre UNICEF:

 

Školy pre Afriku

Úspešne sa nám podarilo realizovať charitatívno-prezentačné podujatie spojené s finančnou zbierkou pod názvom Darujeme Vianoce. Deti školy vytvorili na decembrových tvorivých dielňach množstvo darčekov, ktorých predaj sa uskutočnil posledný piatok pred Vianocami. Každé dieťa mohlo vyrábať to, čo ho bavilo. Ak vystupovalo v programe, predviedlo svoje schopnosti. Takto deti zažívali pocit autonómie, ktorý je veľmi podstatný pre vnútorný pocit šťastia.

Zároveň sa žiaci učili dobrovoľníckej činnosti. Dobrými skutkami potešili svoje srdce, aj srdcia iných. Program mohli prítomní rodičia, súrodenci aj starí rodičia podporiť kúpou voňavého punču alebo ručne vyrobených výrobkov vo Vianočnej tržnici. Niektorí si skúsili aj ozdobovanie perníkov v remeselnej dielni. Zapojením sa do programu Školy pre Afriku podporila naša škola už tretíkrát vzdelávanie detí v chudobných regiónoch Afriky. V rámci spolupráce so Slovenským výborom pre UNICEF sme tento rok vyzbierali finančnú sumu 151,40 €.

 

Viac o projekte ŠPD sa dozviete TU .

 
< Predchádzajúca   Ďalšia >