Internetová
žiacka knižka
Rozvrh
hodín

Akcie a aktivity mesiaca

acroread.gif Plán práce na SEPTEMBER 2017 


4.9.2017 - PRVÉ ZVONENIE - slávnostné otvorenie školského roka 2017/2018

6.9.2017 - LÉGIOVLAK 2017, Projekt VMR, návšteva múzea na koľajniciach, 4. ročník ŠKD

7.9.2017, od 7.00 - Back to school, živé vysielanie Fun rádia, Sajfa víta našich žiakov v škole

7.9.2017, 10.30-12.00 - Spomienkový deň holokaustu a rasového násilia

7.9.2017, 16.00 - Triedne stretnutia s rodičmi 2. stupeň ZŠ

12.9.2017 - Dopravná výchova na MDI pre žiakov 1. a 4. ročníka

12.9.2017, 16.00 - Triedne stretnutia s rodičmi žiakov 1. stupňa ZŠ

26.9.2017, 8.30 - Európsky deň jazykov – školská relácia, Variabilné podujatia multikultúrnej výchovy, Zážitkové učenie ŠVK Banská Bystrica - 5. ročník

27.9.2017 - Skok sem, skok tam..., Európsky týždeň športu 2017, športové popoludnie pre deti ŠKD, fitness ihrisko - prírodný park Lanice 

29.9.2017 - Deti, hurá do čítania, celoslovenský projekt - beseda a tvorivá dielňa s ilustrátorom J. Martiškom pre deti 1. ročníka

Východická aktivít výchovného charakteru
• Základná organizácia života školy (tvorba stabilnej sociálnej klímy, pravidlá triedy/kolektívu).
• Európsky týždeň športu, cvičenia v prírode, podporné rozvojové aktivity zdravého spôsobu života.
• Národný program prevencie obezity a Národný program podpory zdravia (aktualizácia 2014 -2017)

Vestibulové prezentácie
• Prvé zvonenie - organizácia života v škole.
• Vzdelávacie poukazy - ponuka záujmových krúžkov.

Štatistiky

Návštevníkov: 3056424
Škola priateľská k deťom

Milí žiaci, žiačky, učitelia, učiteľky, vychovávateľky, rodičia,


všetci tí a tie, ktorí/é pracujete v našej škole, alebo s ňou v rôznych oblastiach spolupracujete,


chceme vás informovať, že naša škola sa aj tento školský rok


zaregistrovala do inovatívneho celoročného programu ŠKOLA PRIATEĽSKÁ K DEŤOM.


 Naša škola sa uchádza o titul ŠPD 2016/2017

Program Škola priateľská k deťom je aj v školskom roku 2016/2017 odporúčaný Ministerstvom školstva SR ako vhodný doplnok ľudsko-právnej problematiky v Pedagogicko-organizačných pokynoch. Je súčasťou medzinárodného programu UNICEF a siete škôl označených logom Škola priateľská k deťom. 

Cieľom programu je vytvoriť v školách také prostredie, v ktorom sa každé dieťa cíti bezpečne, dobre, sebaisto a do ktorého chodí s radosťou. Práva dieťaťa sú v centre záujmu programu – kľúčové sú participácia, rešpekt, zodpovednosť. Škola priateľská k deťom nielen učí o právach dieťaťa, ale nimi aj žije. Nastavuje rámec fungovania medzi deťmi, pedagógmi a rodičmi. Zámerom je povzbudiť vytváranie dobre fungujúcej komunity, v ktorej centre je sledovanie najlepšieho záujmu dieťaťa. 

Program je celoročný a splnenie jednotlivých kritérií si vyžaduje nemálo úsilia a času. Na získanie titulu Škola priateľská k deťom je potrebné splniť minimálne 7 základných kritérií:

  • informovanie detí a rodičov o programe Škola priateľská k deťom
  • školenie pre personál školy
  • nástenka venovaná právam detí, spolupráci s UNICEF a Linke detskej istoty 
  • práva detí v školskom vzdelávacom programe
  • spoločné rodičovské združenia/spoločné neformálne stretnutia
  • zapájanie školy do aktivít UNICEF Slovensko
  • žiacky školský parlament

Všetky kritériá sú stanovené na základe uplatňovania princípov Dohovoru o právach dieťaťa. Aby bol program úspešný, je potrebné, aby sa s programom stotožnil celý kolektív školy, a aby našiel podporu v celej komunite (rodičia, starí rodičia, susedia, miestne či mestské zastupiteľstvá).  

Aktivity v rámci celoročného programu Škola priateľská k deťom pomáhajú vytvárať v škole atmosféru, ktorá je ústretová a otvorená voči deťom:
prostredníctvom zapojenia sa do verejnej zbierky Týždeň modrého gombíka inšpirovať a viesť žiakov k zodpovednosti a pomoci deťom v rozvojových krajinách 
pomocou siete dobrovoľníkov UNICEF (Junior Ambasádorov) vzdelávať žiakov o ich právach a o tom, ako sú práva ich rovesníkov porušované v najchudobnejších častiach sveta 


Týždeň modrého gombíka 2017

Naša škola sa aj tento školský rok aktívne zapojila do finančnej zbierky Týždeň modrého gombíka, ktorú organizuje Slovenský výbor pre UNICEF. Cieľom zbierky bolo zabezpečiť humanitárnu pomoc pre deti na Ukrajine, ktoré trpia v dôsledku ozbrojeného konfliktu. 

Zbierka patrí medzi podujatia, ktoré sú zamerané na charitu. Považujeme za veľmi dôležité, aby deti dokázali vnímať to, že aj malá pomoc dokáže zmeniť ľuďom život k lepšiemu. Deti sa učia spolupatričnosti, prostredníctvom prosociálneho správania sa u nich rozvíja emocionálna inteligencia

V priestoroch školy mohli deti, učitelia, vychovávatelia, rodičia a priatelia školy stretnúť žiakov – dobrovoľníkov. Zbierka mala aj vzdelávací rozmer, cieľom bolo uvedomiť si aký krehký je mier a aké nesmierne dôležité je nestratiť v ťažkých situáciách vieru v ľudskosť. 
Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli finančnou čiastkou. Naša vďaka patrí aj žiakom a žiačkam, ktorí si našli čas a boli ochotní sa aktívne zapájať do organizácie zbierky, ako aj do jednotlivých sprievodných akcií. Veríme, že sme prispeli k zlepšeniu života mnohých detí, ktoré čelia ťažkým životným situáciám. 

 

UNICEF Junior Ambasádor na našej škole    

Kto sú Junior Ambasádori? Mladí ľudia s vášňou pre práva detí, ktorí chcú spraviť niečo pre deti Slovenska ako aj pre deti vo svete. Títo dobrovoľníci realizujú interaktívne workshopy na školách zapojených do programu Škola priateľská k deťom, ale aj na všetkých ostatných školách, ktoré spolupracujú so Slovenským výborom pre UNICEF. 

Naši žiaci sa stretli s Martinom Paučom 22. 11. 2016 a mali možnosť absolvovať interaktívny seminár Dve tváre jedného sveta o migrácii, dobrovoľníctve, príčinách a dôsledkoch chudoby na našej planéte.


Úspešne sme splnili všetky kritériá a získali sme titul ŠKOLA PRIATEĽSKÁ K DEŤOM ZA ŠKOLSKÉ ROKY 2013/2014, 2014/2015 a 2015/2016. 

Sme škola priateľská k deťom 2015/2016

Výber z aktivít, ktoré sme realizovali v spolupráci so Slovenským Výborom pre UNICEF:

 

Školy pre Afriku

Úspešne sa nám podarilo realizovať charitatívno-prezentačné podujatie spojené s finančnou zbierkou pod názvom Darujeme Vianoce. Deti školy vytvorili na decembrových tvorivých dielňach množstvo darčekov, ktorých predaj sa uskutočnil posledný piatok pred Vianocami. Každé dieťa mohlo vyrábať to, čo ho bavilo. Ak vystupovalo v programe, predviedlo svoje schopnosti. Takto deti zažívali pocit autonómie, ktorý je veľmi podstatný pre vnútorný pocit šťastia.

Zároveň sa žiaci učili dobrovoľníckej činnosti. Dobrými skutkami potešili svoje srdce, aj srdcia iných. Program mohli prítomní rodičia, súrodenci aj starí rodičia podporiť kúpou voňavého punču alebo ručne vyrobených výrobkov vo Vianočnej tržnici. Niektorí si skúsili aj ozdobovanie perníkov v remeselnej dielni. Zapojením sa do programu Školy pre Afriku podporila naša škola už tretíkrát vzdelávanie detí v chudobných regiónoch Afriky. V rámci spolupráce so Slovenským výborom pre UNICEF sme tento rok vyzbierali finančnú sumu 151,40 €.

 

Viac o projekte ŠPD sa dozviete TU .