Školský
e-mail
Internetová
žiacka knižka
Rozvrh
hodín

Akcie a aktivity mesiaca

acroread.gif Plán práce na NOVEMBER 2019 


Výchovné zameranie aktivít v mesiaci
Hodnotová výchova a výchova aktívnemu občianstvu
• Projekty Otvorená škola, Školy za demokraciu, Deti nepočkajú. Zippyho kamaráti, KOZMO a i.
• Budovanie triednych spoločenstiev (rozvoj sociálnych zručností v oblasti spolupráce a priateľstva). Tvorba bezpečného prostredia, Školský poriadok ZŠ, pravidlá triedy. Od slov k činom (oceňovanie žiakov).
Práva detí a ich aplikácia v praktickom školskom živote Aktivity strategických projektov zamerané na prevenciu rizikového správania mladistvých (prevencia šikanovania v triednych kolektívoch, spolupráca s odborníkmi). Európsky týždeň boja proti drogám. 

Vestibulové prezentácie 
Princezné a rytieri našej školy sa predstavujú
Projektový deň, výstupy, tímová spolupráca, sociálne vzťahy

5.11.19,9:00 - O troch krásach sveta, predstavenie v DJGT, žiaci 5. a 6. ročníka ZŠ

6.11.19,14:00 - Konzultačné hodiny PZ a OZ

8.11.19,13:50 - Zasadnutie výchovnej komisie 

12.11.19,11:00 - Burza stredných škôl, STREDOŠKOLÁK. ŠD TU

13.,15.11.19 - Rozbor testov profesijnej orientácie žiakov 9. ročník (CPPPaP Zvolen)

14.11.19 - KOMPARO 8. a 9. ročník ZŠ, celoslovenské testovanie

15.11.19,10:20 - Slávnostné zasadnutie ŽŠR s vedením školy

15.11.19,13:00 - Pasovanie za rytierov a princezné na Zvolenskom zámku - slávnostná akcia žiakov a rodičov l. ročníka ZŠ

18.-22.11.19 - Európsky týždeň boja proti drogám, ročníkové aktivity besedy, interaktívne semináre, panelové diskusie s komunitou

19.11.19 - Fotografovanie žiakov 1. ročníka

19.11.19,9:20 - Školská relácia Svetový deň detí (OSN). Žiacka školská rada.

19.11.19,11:30 - Svet okolo nás (Irán- zahalená krása), multimediálny vzdelávací program (6.- 8. ročník) - SC Zvolen

20.11.19 - T 5 -2019, celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka

20.11.19 - Ako začína šikana? Spolužitie bez násilia. Výchova k bezpečnému správaniu. Preventívny program prvákov v ŠKD

22.11.19 - robotická súťaž RoboRAVE SUMO v Žiline

26.11.19,7:30 - Deň otvorených dverí pre rodičov žiakov školy

27.11.19 - Deti deťom. S každým dieťaťom sa ráta. Rovesnícke vzdelávanie. Projekt VĽP v podmienkach ŠKD. Participácia ŽŠR (2. - 4. ročník) 

28.11.19 - Všetkovedko, vedomostný súboj bystrých detí

29.11.19 - regionálne kolo robotickej súťaže FLL 2019/2020 v Banskej Bystrici

Poznámky:
1) Veselo v klube, príprava adventného čísla časopisu ŠKD. Podpora tvorivosti detí.
2) V spolupráci s odbornou verejnosťou pripravujú koordinátori PDZ aktivity tried/ročníkov - Európsky týždeň boja proti drogám s podrobným programom.
3) Školské kolo Olympiády v anglickom jazyku sa uskutoční v priebehu mesiaca.

Školu zdokonalíme správnym využívaním 
informácií o učení sa žiaka... 
z projektu Deti nepočkajú

Štatistiky

Návštevníkov: 3767184
Projektový deň v IV.C triede: Dohovor o právach dieťaťa
Práva detí. Téma, ktorá rezonovala v našej škole a v našej triede v Projektový deň dňa 29. októbra 2013. „Lacná pracovná sila, poslušný vojak, nevedomé dieťa...“ tieto slová zazneli deťom z motivačného videa od organizácii UNICEF.

Aj to je realita dnešného sveta. Nie všetky deti majú možnosť vyrastať v prostredí lásky, starostlivosti a rešpektu ako tie naše. Dospelí uznali práva detí na zvláštnu starostlivosť až po II. svetovej vojne, ale až v roku 1989 vznikla prevratná medzinárodná zmluva Dohovor o právach dieťaťa. Vďaka nemu deti už nie sú závislé od dospelých, ale majú svoje vlastné práva. Je to veľký sľub dospelých pomáhať im a starať sa o ne. Celý dohovor sme si spoločne preštudovali a vysvetlili - v jazyku mladých ľudí. Mám právo na hru, na svoj názor, svoje vlastné meno, domov, rodinu, na vzdelanie... Škola u nás a tam – dve tváre jedného sveta. Nie všetky deti majú možnosť chodiť do školy. Hľadali sme štáty na mape Afriky a Ázie, kde práva detí ešte nie sú samozrejmosťou. Kde každodenné chodenie do školy je zatiaľ iba veľkým snom. Rozprávali sme sa o možnostiach pomoci týmto deťom a o ľuďoch, ktorí im pomáhajú. Súhlas s právami detí žiaci vyjadrili otlačením dlane na spoločný plagát a do balónov kreslili svoje predstavy a názory na práva detí. Svoje výstupy sme odprezentovali na nástenke vo vestibule školy.

E.Štefániková, tr.uč.

 
< Predchádzajúca   Ďalšia >