Internetová
žiacka knižka
Rozvrh
hodín

Akcie a aktivity mesiaca

acroread.gif Plán práce na MÁJ 2018 


Výchovná úloha:
• Detská konferencia 2018 (celoškolské podujatie k 70. narodeninám školy) 
• Keď deti učia deti... Stretnutie proaktívnych škôl, skúsenosti a inšpirácie.
• GreenWay. Zahraniční stážisti učia deti o ich krajine, životnom prostredí...

Vestibulové prezentácie:
• M. R. ŠTEFÁNIK
• OBOHATENIE, projektové vyučovanie

4.5.18 - Projekt KOMPARO pre žiakov 4. ročníka

7.5.18 - Pietny akt (ukončenia 2. svetovej vojny, Nám. SNP)

15.5.18,16:00 - Stretnutie zákonných zástupcov žiakov 1. stupňa ZŠ

16.5.18,16:00 - Stretnutie zákonných zástupcov žiakov 2. stupňa ZŠ

16.5.18 - Kyberšikana I.  - vzdelávací program ŠKD pre deti 1. a 2. ročníka

14.,17.5.18 - Prijímacie pohovory na stredné školy

4.,14.,21.5.18 - Poradenstvo hrou (spolupráca s CPPPaP v profesionálnej orientácii)

21.-25.5.18 - GreenWay, environmentálne aktivity k ochrane klímy so zahraničnými stážistami(AIESEC)

21.-25.5.18 - Obhajoby ročníkových prác žiakov s VIN (podľa harmonogramu)

23.5.18 - Kyberšikana II. - vzdelávací program ŠKD pre deti 4. ročníka

25.5.18 - Deň prevencie, MsÚ, podujatie 3. a 4. ročník

28.5.18 - Detská konferencia 2018 (celoškolské podujatie - 70. narodeniny školy)

28.–31.5.18 - Plavecký výcvik žiakov 6. ročníka v HolidayPark Kováčová

30.5.18 - Potrebujeme hasičov?, aplikačné cvičenia v ŠKD

31.5.18, 9:30 - Medzinárodný detský folklórny festival (POS ZV) - vystúpenie folklórneho súboru z Litvy v našej škole

Poznámka:
V máji sa v triedach APROGEN uskutočnia blokové aktivity CPPPaP (3., 7., 9., 18. a 22. 5. 2018)

Štatistiky

Návštevníkov: 3227046
Organizácia školského roka

Časový rozvrh vyučovacích hodín
1. 7.45 - 8.30 hod.
2. 8.40 - 9.25 hod.
3. 9.35 - 10.20 hod.
4. 10.40 - 11.25 hod.
5. 11.35 - 12.20 hod.
6. 12.30 - 13.15 hod.
7. 13.45 - 14.25 hod.
8. 14.35 - 15.15 hod.

Školský klub detí
Ráno 6.30 - 7.30 hod.
Popoludnie 11.30 - 17.00 hod.

Školské prázdniny
Jesenné 30. 10. 2017 - 31. 10. 2017
Vianočné 23. 12. 2017 - 5. 1. 2018
Polročné 2. 2. 2018
Jarné 19. 2. 2018 - 23. 2. 2018
Veľkonočné 29. 3. 2018 - 3. 4. 2018
Letné 2. 7. 2018 - 31. 8. 2018

Školské vyučovanie
Začiatok 1. polroka 1. 9. 2017
Začiatok vyučovania 4. 9. 2017
Koniec 1. polroka 31. 1. 2018
Začiatok 2. polroka 1. 2. 2018
Začiatok vyučovania 1. 2. 2018
Koniec 2. polroka 29. 6. 2018

Testovanie 9 - 2018
riadny termín 21. 3. 2018
náhradný termín 5. 4. 2018

Talentové skúšky (približný termín)
0. 3. - 0. 4. 2018

Prijímacie skúšky na SŠ (približný termín)
1. kolo
0. 5. 2018 (1. termín)
0. 5. 2018 (2. termín)
2. kolo 0. 6. 2018


acroread.gif
Organizačná štruktúra školy v školskom roku 2017/2018

acroread.gif
Priestorový plán učební a tried v školskom roku 2017/2018