Internetová
žiacka knižka
Rozvrh
hodín

Akcie a aktivity mesiaca

acroread.gif Plán práce na DECEMBER 2017 


Výchovná úloha mesiaca: 
Pravidlá spolupráce v triednych kolektívoch, cielené aktivity k prevencii šikanovania, diskriminácie medzi deťmi. 

Vestibulové prezentácie:
Projekt Stretnutie generácií
Zážitkové učenie v Budapešti

8.1.2018 - Novoročný vinš v školskom rozhlase

16.1.18, 16:00 - Stretnutie rodičov žiakov primárneho vzdelávania ZŠ

17.1.18, 16:00 - Stretnutie s rodičmi žiakov 2. stupňa ZŠ. 

24.1.18, 8:30 - Okresné kolo MO Z5, Z9. Exkurzná činnosť žiakov 

24.1.18 - Keď zubatá kosu brúsi... Projekt VMR (V. B)

26.1.18 - S modelom v ruke. Zážitkové učenie v ŠKD

31.1.18 - Vyhodnotenie práce jednotlivcov a triedy za 1. polrok 2017/2018

2.2.2018 - Polročné prázdniny. Vyučovanie začína v pondelok 5.2.2018.

Štatistiky

Návštevníkov: 3132198
Organizácia školského roka

Časový rozvrh vyučovacích hodín
1. 7.45 - 8.30 hod.
2. 8.40 - 9.25 hod.
3. 9.35 - 10.20 hod.
4. 10.40 - 11.25 hod.
5. 11.35 - 12.20 hod.
6. 12.30 - 13.15 hod.
7. 13.45 - 14.25 hod.
8. 14.35 - 15.15 hod.

Školský klub detí
Ráno 6.30 - 7.30 hod.
Popoludnie 11.30 - 17.00 hod.

Školské prázdniny
Jesenné 30. 10. 2017 - 31. 10. 2017
Vianočné 23. 12. 2017 - 5. 1. 2018
Polročné 2. 2. 2018
Jarné 19. 2. 2018 - 23. 2. 2018
Veľkonočné 29. 3. 2018 - 3. 4. 2018
Letné 2. 7. 2018 - 31. 8. 2018

Školské vyučovanie
Začiatok 1. polroka 1. 9. 2017
Začiatok vyučovania 4. 9. 2017
Koniec 1. polroka 31. 1. 2018
Začiatok 2. polroka 1. 2. 2018
Začiatok vyučovania 1. 2. 2018
Koniec 2. polroka 29. 6. 2018

Testovanie 9 - 2018
riadny termín 21. 3. 2018
náhradný termín 5. 4. 2018

Talentové skúšky (približný termín)
0. 3. - 0. 4. 2018

Prijímacie skúšky na SŠ (približný termín)
1. kolo
0. 5. 2018 (1. termín)
0. 5. 2018 (2. termín)
2. kolo 0. 6. 2018


acroread.gif
Organizačná štruktúra školy v školskom roku 2017/2018

acroread.gif
Priestorový plán učební a tried v školskom roku 2017/2018