Školský
e-mail
Internetová
žiacka knižka
Rozvrh
hodín

Akcie a aktivity mesiaca

acroread.gif Plán práce na NOVEMBER 2019 


Výchovné zameranie aktivít v mesiaci
Hodnotová výchova a výchova aktívnemu občianstvu
• Projekty Otvorená škola, Školy za demokraciu, Deti nepočkajú. Zippyho kamaráti, KOZMO a i.
• Budovanie triednych spoločenstiev (rozvoj sociálnych zručností v oblasti spolupráce a priateľstva). Tvorba bezpečného prostredia, Školský poriadok ZŠ, pravidlá triedy. Od slov k činom (oceňovanie žiakov).
Práva detí a ich aplikácia v praktickom školskom živote Aktivity strategických projektov zamerané na prevenciu rizikového správania mladistvých (prevencia šikanovania v triednych kolektívoch, spolupráca s odborníkmi). Európsky týždeň boja proti drogám. 

Vestibulové prezentácie 
Princezné a rytieri našej školy sa predstavujú
Projektový deň, výstupy, tímová spolupráca, sociálne vzťahy

5.11.19,9:00 - O troch krásach sveta, predstavenie v DJGT, žiaci 5. a 6. ročníka ZŠ

6.11.19,14:00 - Konzultačné hodiny PZ a OZ

8.11.19,13:50 - Zasadnutie výchovnej komisie 

12.11.19,11:00 - Burza stredných škôl, STREDOŠKOLÁK. ŠD TU

13.,15.11.19 - Rozbor testov profesijnej orientácie žiakov 9. ročník (CPPPaP Zvolen)

14.11.19 - KOMPARO 8. a 9. ročník ZŠ, celoslovenské testovanie

15.11.19,10:20 - Slávnostné zasadnutie ŽŠR s vedením školy

15.11.19,13:00 - Pasovanie za rytierov a princezné na Zvolenskom zámku - slávnostná akcia žiakov a rodičov l. ročníka ZŠ

18.-22.11.19 - Európsky týždeň boja proti drogám, ročníkové aktivity besedy, interaktívne semináre, panelové diskusie s komunitou

19.11.19 - Fotografovanie žiakov 1. ročníka

19.11.19,9:20 - Školská relácia Svetový deň detí (OSN). Žiacka školská rada.

19.11.19,11:30 - Svet okolo nás (Irán- zahalená krása), multimediálny vzdelávací program (6.- 8. ročník) - SC Zvolen

20.11.19 - T 5 -2019, celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka

20.11.19 - Ako začína šikana? Spolužitie bez násilia. Výchova k bezpečnému správaniu. Preventívny program prvákov v ŠKD

22.11.19 - robotická súťaž RoboRAVE SUMO v Žiline

26.11.19,7:30 - Deň otvorených dverí pre rodičov žiakov školy

27.11.19 - Deti deťom. S každým dieťaťom sa ráta. Rovesnícke vzdelávanie. Projekt VĽP v podmienkach ŠKD. Participácia ŽŠR (2. - 4. ročník) 

28.11.19 - Všetkovedko, vedomostný súboj bystrých detí

29.11.19 - regionálne kolo robotickej súťaže FLL 2019/2020 v Banskej Bystrici

Poznámky:
1) Veselo v klube, príprava adventného čísla časopisu ŠKD. Podpora tvorivosti detí.
2) V spolupráci s odbornou verejnosťou pripravujú koordinátori PDZ aktivity tried/ročníkov - Európsky týždeň boja proti drogám s podrobným programom.
3) Školské kolo Olympiády v anglickom jazyku sa uskutoční v priebehu mesiaca.

Školu zdokonalíme správnym využívaním 
informácií o učení sa žiaka... 
z projektu Deti nepočkajú

Prihlásenie


Zabudli ste heslo?

Štatistiky

Návštevníkov: 3767868
Učitelia
 Triedni učitelia: Učitelia bez triednictva:
I. stupeň II. stupeň  
I. A Mgr. Miroslava Lietavová V. A Mgr. Jana Strhárska  Mgr. Maroš Hudík
I. B
Mgr. Andrea Golianová V. B PaedDr. Eva Balážová  Mgr. Ľubomír Jančík
I. C
Mgr. Mária Mozoľová V. C Mgr. Mária Krupová  Mgr. Anna Jankovská
II. A
Mgr. Jarmila Bellová VI. A
Mgr. Pavel Oravec  Mgr. Alena Račáková
II. B
Mgr. Tatiana Labátová VI. B
Mgr. Pavel Zboran  Mgr. Martina Šafránová
II. C
Mgr. Tatiana Valverde VII. A
Mgr. Helena Danková  PaedDr. Anna Viselková
III. A
Mgr. Ľubica Balciarová VII. B
PaedDr. Marianna Močárová  
III. B
Mgr. Martina Mazúchová VIII. A
Mgr. Katarína Melicherová  
III. C Mgr. Monika Rovňanová VIII. B Mgr. Branislav Poliačik  
IV. A Mgr. Zuzana Krnáčová VIII. C Mgr. Darina Klementová  Asistenti učiteľa: 
IV. B Mgr. Ivana Foltániová IX. A
Mgr. Bronislava Korpeľová  Bc. Jana Moravčíková
IV. C Mgr. Miroslava Kurčíková      Mgr. Z. Ličáková
 

 
Vychovávatelia ŠKD: Externí PZ:
I.  Ing. Katarína Beláková V.  Mgr. Radoslav Šulek  Mgr. Vlasta Barnová
II.  Bc. Janka Zummer-Luptáková VI.  Viera Roháčová  Mgr. Ján Mojzsis
III.  Mgr. Alena Hanáková VII.  Mgr. Martina Šafránová  
IV.  Bc. Dagmar Lietavová  VIII.   Mgr. Ľubomír Jančík  

.

Pedagogický zbor 2018/2019