Školský
e-mail
Internetová
žiacka knižka
Rozvrh
hodín

Akcie a aktivity mesiaca

acroread.gif Plán práce na NOVEMBER 2019 


Výchovné zameranie aktivít v mesiaci
Hodnotová výchova a výchova aktívnemu občianstvu
• Projekty Otvorená škola, Školy za demokraciu, Deti nepočkajú. Zippyho kamaráti, KOZMO a i.
• Budovanie triednych spoločenstiev (rozvoj sociálnych zručností v oblasti spolupráce a priateľstva). Tvorba bezpečného prostredia, Školský poriadok ZŠ, pravidlá triedy. Od slov k činom (oceňovanie žiakov).
Práva detí a ich aplikácia v praktickom školskom živote Aktivity strategických projektov zamerané na prevenciu rizikového správania mladistvých (prevencia šikanovania v triednych kolektívoch, spolupráca s odborníkmi). Európsky týždeň boja proti drogám. 

Vestibulové prezentácie 
Princezné a rytieri našej školy sa predstavujú
Projektový deň, výstupy, tímová spolupráca, sociálne vzťahy

5.11.19,9:00 - O troch krásach sveta, predstavenie v DJGT, žiaci 5. a 6. ročníka ZŠ

6.11.19,14:00 - Konzultačné hodiny PZ a OZ

8.11.19,13:50 - Zasadnutie výchovnej komisie 

12.11.19,11:00 - Burza stredných škôl, STREDOŠKOLÁK. ŠD TU

13.,15.11.19 - Rozbor testov profesijnej orientácie žiakov 9. ročník (CPPPaP Zvolen)

14.11.19 - KOMPARO 8. a 9. ročník ZŠ, celoslovenské testovanie

15.11.19,10:20 - Slávnostné zasadnutie ŽŠR s vedením školy

15.11.19,13:00 - Pasovanie za rytierov a princezné na Zvolenskom zámku - slávnostná akcia žiakov a rodičov l. ročníka ZŠ

18.-22.11.19 - Európsky týždeň boja proti drogám, ročníkové aktivity besedy, interaktívne semináre, panelové diskusie s komunitou

19.11.19 - Fotografovanie žiakov 1. ročníka

19.11.19,9:20 - Školská relácia Svetový deň detí (OSN). Žiacka školská rada.

19.11.19,11:30 - Svet okolo nás (Irán- zahalená krása), multimediálny vzdelávací program (6.- 8. ročník) - SC Zvolen

20.11.19 - T 5 -2019, celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka

20.11.19 - Ako začína šikana? Spolužitie bez násilia. Výchova k bezpečnému správaniu. Preventívny program prvákov v ŠKD

22.11.19 - robotická súťaž RoboRAVE SUMO v Žiline

26.11.19,7:30 - Deň otvorených dverí pre rodičov žiakov školy

27.11.19 - Deti deťom. S každým dieťaťom sa ráta. Rovesnícke vzdelávanie. Projekt VĽP v podmienkach ŠKD. Participácia ŽŠR (2. - 4. ročník) 

28.11.19 - Všetkovedko, vedomostný súboj bystrých detí

29.11.19 - regionálne kolo robotickej súťaže FLL 2019/2020 v Banskej Bystrici

Poznámky:
1) Veselo v klube, príprava adventného čísla časopisu ŠKD. Podpora tvorivosti detí.
2) V spolupráci s odbornou verejnosťou pripravujú koordinátori PDZ aktivity tried/ročníkov - Európsky týždeň boja proti drogám s podrobným programom.
3) Školské kolo Olympiády v anglickom jazyku sa uskutoční v priebehu mesiaca.

Školu zdokonalíme správnym využívaním 
informácií o učení sa žiaka... 
z projektu Deti nepočkajú

Štatistiky

Návštevníkov: 3767871
Školský rok 2019/ 2020

Adresa:
Základná škola
P. Jilemnického 1035/2
960 01 Zvolen

Telefón:
045/5330931


Webstránka:
www.3zs-zvolen.sk

Riaditeľka školy:  Mgr. Ľuboslava BIELIKOVÁ
tel.: 0915 830 388
e-mail:  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.  
   
Zástupkyňa RŠ (I. st.): Mgr. Alena ZAGRAPANOVÁ
e-mail:  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.
   
Zástupkyňa RŠ (II. st.):   PaedDr. Eva DEVEČKOVÁ
e-mail:  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.
   
Vedúca ŠKD: Mgr. Alena HANÁKOVÁ
e-mail: 
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.
Viac informácií o ŠKD 
   
Výchovný poradca: Mgr. Darina KLEMENTOVÁ 
e-mail:  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.
Viac informácií k výchovnému poradenstvu 
Predseda Rady školy: Ing. Oskar Hruška
   
Predseda Rady rodičov: -
   
Školský psychológ: Mgr. Katarína Divulit
   
Školský špec. pedagóg: Mgr. Eva MARCINEKOVÁ
Viac informácií k špeciálnej pedagogike  
   
Webmaster: Mgr. Maroš HUDÍK
e-mail:  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.


POSKYTOVANIE INFORMÁCIÍ
Miesto na podanie žiadostí: prijímanie, evidovanie a vybavovanie žiadostí podľa Zákona NR SR č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciam: - sekretariát ZŠ - I.poschodie č.dverí 88. Zodpovedný pracovník p.M.Ivanová
Osobné poskytovanie informácií: sa realizuje výhradne v úradných hodinách.
Písomné poskytovanie informácii: vyplnenie žiadosti podľa predtlače.
Elektronické poskytovanie informácii: na e-mailovej adrese Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.


ÚRADNÉ HODINY PRE VEREJNOSŤ
RIADITEĽKA ŠKOLY (I. poschodie, č.d. 29):
7:30 - 8:00

ZÁSTUPCA RIADITEĽKY ŠKOLY (II. poschodie, č.d. 62):
7:30 - 8:00

SEKRETARIÁT ŠKOLY (I. poschodie, č.d. 88):
Pondelok 7:00 - 8:00    14:00 - 15:00 
Utorok 7:00 - 8:00
Streda 7:00 - 8:00    14:00 - 15:00
Štvrtok 7:00 - 8:00
Piatok 7:00 - 8:00


PEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI (I. poschodie, č.d. 30):
podľa časového harmonogramu konzultačných dní (prvá streda v mesiaci):
09.10.2019, 06.11.2019, 04.12.2019, 05.02.2020, 04.03.2020,  08.04.2020, 10.06.2020 
v čase od 14:00 do 15:30

ŠKOLSKÝ PSYCHOLÓG (III. poschodie, č.d. 59): 
každý utorok 14:15 - 16:15

VÝCHOVNÝ PORADCA (I. poschodie, č.d. 49): 
každý utorok 12:30 - 15:00
Viac informácií 

ŠKOLSKÝ ŠPECIÁLNY PEDAGÓG (III. poschodie, č.d. 59):
každý utorok 13:00 - 15:00
Viac informácií 

 V septembri 2019, v januári a v máji 2020 sú naplánované triedne stretnutia s rodičmi. K organizácii výcvikov/kurzov tried (LVVK, PV, ZKV) sú tiež plánované stretnutia s rodičmi zúčastnených žiakov.
V prípade vstupu do budovy je potrebné stlačiť príslušné tlačidlo (ľavá strana vchodu).
Po 14.15 hod. používajte BOČNÝ VCHOD ŠKOLY.


RADA ŠKOLY

  Rada školy pri ZŠ, P. Jilemnického 1035/2 vo Zvolene bola ustanovená v zmysle § 24 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po voľbách a po ustanovujúcom zasadnutí novozvolenej Rady školy dňa 11. apríla 2016. Funkčné obdobie začalo týmto dňom a trvá štyri roky.
Rada školy je poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje záujmy žiakov i rodičov, pedagogických a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelania. Zároveň plní funkciu verejnej kontroly. 


P.č. 
Priezvisko a meno, titul Funkcia
Zvolený/delegovaný
1 Hruška Oskar, Ing.  predseda zástupca rodičov
2 Machayová Hedviga podpredsedníčka zástupca zriaďovateľa
3 Ivanová Mária tajomníčka za ostatných zamestnancov
4 Barna Milan, Ing. PhD.   zástupca zriaďovateľa
5 Bellová Jarmila, Mgr.   zástupca pedagogických zamestnancov
6 Herich Martin, Ing.   zástupca rodičov
7 Golis Rastislav, Ing.   zástupca rodičov
8 Kusein Miroslav, Mgr.   zástupca zriaďovateľa
9 Maťuchová Michaela, JUDr.   zástupca rodičov
10 Snopko Matej   zástupca zriaďovateľa
11 Strhárska Jana, Mgr.   zástupca pedagogických zamestnancovRADA RODIČOV 2018/2019

 Trieda Predseda 
 I. A Anna Dukátová
 I. B  Peter Puliš
 I. C Dana Štubnerová
 II. A Silvia Čiernik, MUDr.
 II. B Kristína Čierna, Mgr.
 II. C Ján Poláčik, Ing.
 III. A Dušan Stratil, Ing.
 III. B Martin Galajda
 III. C Anna Tadialová, Ing.
 IV. A Jana Balážová
 IV. B Miroslav Coulon
 IV. C Peter Sliacky, Ing.
 V. A Jana Šimšáleková, Mgr.
 V. B Oskar Hruška, Ing.
 V. C Martin Herich, Ing.
 VI. A Andrea Tomášová
 VI. B Vlastimil Kaputa, Ing. PhD.
 VII. A Mária Hrmová, Ing.
 VII. B Martin Lieskovský, Ing. PhD.
 VII. C Ján Poláčik, Ing.
 VIII. A Igor Kuzma
 VIII. C Jana Lieskovská, Ing.
 IX. A Rastislav Golis, Ing.
 IX. C Slávka Siládiová, Ing.


ŽIACKA ŠKOLSKÁ RADA 2018/2019

 Trieda Členovia
 IV. A Jančoško Jakub 
 IV. B Rusnáková Michaela
 IV. C Kubincová Ema
 V. A Šoltés Filip
 V. B Gavliaková Jana
 V. C Poliačiková Karolína
 VI. A Nôta Ondrej
 VI. B Danková Tamara
 VII. A Olšiaková Gabriela
 VII. B Blaženec Tomáš - tajomník
 VIII. A Hrmo Jakub
 VIII. B Danková Adela - predsedníčka
 VIII. C Turayová Michaela - podpredsedníčka
 IX. A Richard Klein

OZNAMOVANIE PROTISPOLOČENSKEJ ČINNOSTI

Oznamovanie protispoločenskej činnosti sa uskutočňuje prostredníctvom zodpovednej osoby. V zmysle uznesenia MsZ vo Zvolene č.78 zo dňa 25.05.2017 v zmysle  § 11 ods.1 zákona č.30/2014 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti je zodpovednou osobou v rozpočtových organizáciách Mesta Zvolen, ktoré zamestnávajú viac ako 50 zamestnancov, hlavný kontrolór Mesta Zvolen.

Spôsob podávania podnetov
1. Podnet možno podať písomne, ústne do záznamu, telefaxom alebo elektronickou poštou.
2. Písomný podnet sa podáva zodpovednej osobe na adresu Mesto Zvolen, hlavný kontrolór, Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen, pričom je potrebné na obálke uviesť upozornenie „Do rúk hlavného kontrolóra – NEOTVÁRAŤ“.
3. Podanie podnetu ústnou formou do záznamu možno uskutočniť prostredníctvom zodpovednej osoby.
4. Podanie podnetu elektronickou formou je možné uskutočniť na emailovú adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť. Tento spôsob podávania podnetov je prístupný 24 hodín denne.

Kontakt na hlavného kontrolóra Mesta Zvolen nájdete na
 www.zvolen.sk.

Smernica k oznamovaniu protispoločenskej činnosti v podmienkach mesta Zvolen 


PROTIKORUPČNÝ MANAŽÉRSKY SYSTÉM ZŠ, P. JILEMNICKÉHO 1035/2 ZVOLEN

Mesto Zvolen prijalo protikorupčnú politiku a jej zásady popísalo v rámci protikorupčného manažérskeho systému (ďalej PKMS). Požiadavku na zaistenie PKMS prenieslo aj na školy a školské zariadenia vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. PKMS našej školy nadväzuje na PKMS zriaďovateľa a zároveň škola implementovala zásady protikorupčnej politiky do interných predpisov a smerníc.

Ciele PKMS v škole:
- zabezpečiť transparentnosť a otvorenosť voči zamestnancom, klientom a verejnosti,
- predchádzať korupčnému správaniu a rôznym podozreniam týkajúcim sa činnosti školy a jej zamestnancov.

Zásady protikorupčnej politiky, ktoré škola uplatňuje:

- zverejňovanie - sprístupnenie/zverejnenie dokumentov, zápisníc, predpisov, výsledkov rozhodovacích procesov,
- kolektívne a komisionálne rozhodovanie - škola v rozhodovacích a schvaľovacích procesoch koná kolektívne, riaditeľka nerozhoduje sama a preukázateľne zabezpečuje delegovanú participáciu zamestnancov v rozhodovacích procesov školy a tým zabezpečuje vylúčenie konfliktu záujmov v rozhodovacích a schvaľovacích procesoch.

• Príloha č. 1 (záväzok vedúcich zamestnancov)
• Dodatok č. 1 k pracovnému poriadku
• Zásady uvádzania nových zamestnancov

Zápisnice 
z verejného obstarávania zákaziek s nízkou hodnotou  s prieskumom trhu:
• Oprava elektroinštalácie na 2. poschodí  hlavnej budovy základnej školy
• Výberové konanie na pozíciu učiteľa anglického jazyka
• Výberové konanie na pozíciu asistenta učiteľa
• Výberové konanie na pozíciu učiteľa 1. stupňa
acroread.gif Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy v šk. roku 2017/2018
acroread.gif Kolektívna zmluva na rok 2019/2020
acroread.gif Zásady tvorby a použitia sociálneho fondu na rok 2019


Štátny ŠVP - najvyšší programový dokument výchovy a vzdelávania

acroread.gif Ciele výchovy a vzdelávania - ŠkVP
acroread.gif Inovovaný školský učebný plán ISCED 1
acroread.gif Inovovaný školské učebný plán ISCED 2
acroread.gif ŠkVP - vnútorný systém hodnotenia, ISCED1
acroread.gif ŠkVP - vnútorný systém hodnotenia, ISCED2
acroread.gif Profil absolventa v primárnom vzdelávaní ZŠ ISCED 1
acroread.gif Profil absolventa v nižšom strednom vzdelávaní ZŠ ISCED 2
acroread.gif Školský poriadok ZŠ P. Jilemnického 1035/2, Zvolen
acroread.gif  Školský poriadok ŠKD