Školský
e-mail
Internetová
žiacka knižka
Rozvrh
hodín

Akcie a aktivity mesiaca

acroread.gif Plán práce na MÁJ 2019 


Výchovná úloha:
Rok 2019 – rok M. R. Štefánika (námetové, projektové a kooperatívne vyučovanie, spolupráca, individuálne a kolektívne výstupy variabilných aktivít)
Všeobecná deklarácia ľudských povinností (práva nemôžu jestvovať bez povinností)

Vestibulové prezentácie:
Rok M. R. Štefánika
The online predstavenie v ANJ

2.5.19 - KOMPARO, testovanie žiakov 4. ročníka, príprava na T5

2.5.19 - Deň Zeme, outdoorové tvorivé a praktické aktivity (OZ Slatinka)

7.5.19 - Pietny akt (ukončenia 2.sv.vojny, Nám. SNP)

7.5.19 - Deti na nete, workshop o bezpečnosti v online svete

9.5.19 - Testovanie profesijnej orientácie žiakov 8. ročníka

13.5., 16.5.19 - Prijímacie pohovory na stredné školy

15.5.19 - Extrémizmus vs ľudské práva, konferencia v DJGT

17.5.19, 11:45 - The online divadelné predstavenie v ANJ (6.- 9. ročník) - Kongresové centrum ŠD TU Zvolen

17.5.19 - Štvorylka, účasť na celosvetovom tanečnom podujatí (30 žiakov)

12.-18.5.19 - ERASMUS+, krátkodobý pobyt žiakov v ČR

13.-17.5.19 - Škola v prírode, Chata u Daniela, Repište

22.5.19, 16:00 - Stretnutie zákonných zástupcov žiakov 2. stupňa ZŠ

22.5.19 - Myšky sa hrajú, činoherno-bábkové predstavenie pre ŠKD

23.5.19, 16:00- Stretnutie zákonných zástupcov žiakov 1. stupňa ZŠ

23.-27.5.19 - Obhajoby ročníkových prác žiakov s VIN (podľa harmonogramu)

24.5.19 - Čo nám história rozpráva. Múzeum SNP BB - Program pre deti ŠKD (2.-3. ročník)

24.5.19 - Deň prevencie, dramatizované vystúpenie V.A + účasť V.B

27.-28.5.19 - Dopravná výchova v praxi (OZO teoretická a praktická časť) - Cestná premávka, mobilné ihrisko pre žiakov 2.-4. ročníka

20.,21.,22. a 24.5.19 - Plavecký výcvik žiakov 6. ročníka v Holidaypark Kováčová

29.5.19 - Splav Hrona (regionálna aktivita k Olympijskému dňu)

30.5.19 - Zoo Lympiáda, celoslovenská vedomostná súťaž (4. ročník)

30.5.19 - Umelá inteligencia, interaktívny program (3. ročník), Atlantis Levice

30.5.19, 10:30, 12:15 - Čitateľský maratón v KK Ľ. Štúra

31.5.19 - Oslavy MDD v triednych kolektívoch

Poznámky:
1) Športové a predmetové olympiády sa uskutočnia podľa harmonogramu CVČ vo Zvolene.
2) Školské výlety podľa platnej legislatívy v čase od 27.05. 2019 do 31. 05.2019
3) V máji sa v triedach APROGEN uskutočnia blokové aktivity CPPPaP.

Štatistiky

Návštevníkov: 3509824
Školský rok 2018/ 2019

Adresa:
Základná škola
P. Jilemnického 1035/2
960 01 Zvolen

Telefón:
045/5330931


Webstránka:
www.3zs-zvolen.sk

Riaditeľka školy:  Mgr. Ľuboslava BIELIKOVÁ
tel.: 0915 830 388
e-mail:  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.  
   
Zástupkyňa RŠ (I. st.): Mgr. Alena ZAGRAPANOVÁ
e-mail:  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.
   
Zástupkyňa RŠ (II. st.):   PaedDr. Eva DEVEČKOVÁ
e-mail:  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.
   
Vedúca ŠKD: Mgr. Alena HANÁKOVÁ
Viac informácií o ŠKD 
   
Výchovný poradca: Mgr. Darina KLEMENTOVÁ 
e-mail:  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.
Viac informácií k výchovnému poradenstvu 
Predseda Rady školy: Ing. Oskar Hruška
   
Predseda Rady rodičov: Ing. Rastislav GOLIS
   
Školský psychológ: Mgr. Katarína Divulit
   
Školský špec. pedagóg: Mgr. Eva MARCINEKOVÁ
Viac informácií k špec. pedagogike 
   
Webmaster: Mgr. Maroš HUDÍK
e-mail:  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.


POSKYTOVANIE INFORMÁCIÍ
Miesto na podanie žiadostí: prijímanie, evidovanie a vybavovanie žiadostí podľa Zákona NR SR č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciam: - sekretariát ZŠ - I.poschodie č.dverí 88. Zodpovedný pracovník p.M.Ivanová
Osobné poskytovanie informácií: sa realizuje výhradne v úradných hodinách.
Písomné poskytovanie informácii: vyplnenie žiadosti podľa predtlače.
Elektronické poskytovanie informácii: na e-mailovej adrese Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.


ÚRADNÉ HODINY PRE VEREJNOSŤ
RIADITEĽKA ŠKOLY (I. poschodie, č.d. 29):
7:30 - 8:00

ZÁSTUPCA RIADITEĽKY ŠKOLY (II. poschodie, č.d. 62):
7:30 - 8:00

SEKRETARIÁT ŠKOLY (I. poschodie, č.d. 88):
Pondelok 7:00 - 8:00    14:00 - 15:00 
Utorok 7:00 - 8:00
Streda 7:00 - 8:00    14:00 - 15:00
Štvrtok 7:00 - 8:00
Piatok 7:00 - 8:00


PEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI (I. poschodie, č.d. 30):
podľa časového harmonogramu konzultačných dní (prvý utorok v mesiaci):
2.10.2018,  6.11.2018,  4.12.2018,  5.02.2019, 12.03.2019,  2.04.2019,  4.06.2019
v čase od 14:00 do 15:30

ŠKOLSKÝ PSYCHOLÓG (III. poschodie, č.d. 59): 
každý utorok 15:00 - 16:00

VÝCHOVNÝ PORADCA (I. poschodie, č.d. 49): 
každý utorok 12:30 - 15:00
Viac informácií 

ŠKOLSKÝ ŠPECIÁLNY PEDAGÓG (III. poschodie, č.d. 59):
každý utorok 13:00 - 15:00
Viac informácií 

 V septembri 2018, v januári a v máji 2019 sú naplánované triedne stretnutia s rodičmi.Ku organizácii výcvikov/kurzov tried (LVVK, PV, ZKV) sú tiež plánované stretnutia s rodičmi zúčastnených žiakov.
V prípade vstupu do budovy je potrebné stlačiť príslušné tlačidlo (ľavá strana vchodu).
Po 14.15 hod. používajte BOČNÝ VCHOD ŠKOLY.


RADA ŠKOLY

  Rada školy pri ZŠ, P. Jilemnického 1035/2 vo Zvolene bola ustanovená v zmysle § 24 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po voľbách a po ustanovujúcom zasadnutí novozvolenej Rady školy dňa 11. apríla 2016. Funkčné obdobie začalo týmto dňom a trvá štyri roky.
Rada školy je poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje záujmy žiakov i rodičov, pedagogických a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelania. Zároveň plní funkciu verejnej kontroly. 


P.č. 
Priezvisko a meno, titul Funkcia
Zvolený/delegovaný
1 Hruška Oskar, Ing.  predseda zástupca rodičov
2 Machayová Hedviga podpredsedníčka zástupca zriaďovateľa
3 Ivanová Mária tajomníčka za ostatných zamestnancov
4 Barna Milan, Ing. PhD.   zástupca zriaďovateľa
5 Bellová Jarmila, Mgr.   zástupca pedagogických zamestnancov
6 Herich Martin, Ing.   zástupca rodičov
7 Golis Rastislav, Ing.   zástupca rodičov
8 Kusein Miroslav, Mgr.   zástupca zriaďovateľa
9 Maťuchová Michaela, JUDr.   zástupca rodičov
10 Snopko Matej   zástupca zriaďovateľa
11 Strhárska Jana, Mgr.   zástupca pedagogických zamestnancovRADA RODIČOV 2018/2019

 Trieda Predseda 
 I. A Anna Dukátová
 I. B  Peter Puliš
 I. C Dana Štubnerová
 II. A Silvia Čiernik, MUDr.
 II. B Kristína Čierna, Mgr.
 II. C Ján Poláčik, Ing.
 III. A Dušan Stratil, Ing.
 III. B Martin Galajda
 III. C Anna Tadialová, Ing.
 IV. A Jana Balážová
 IV. B Miroslav Coulon
 IV. C Peter Sliacky, Ing.
 V. A Jana Šimšáleková, Mgr.
 V. B Oskar Hruška, Ing.
 V. C Martin Herich, Ing.
 VI. A Andrea Tomášová
 VI. B Vlastimil Kaputa, Ing. PhD.
 VII. A Mária Hrmová, Ing.
 VII. B Martin Lieskovský, Ing. PhD.
 VII. C Ján Poláčik, Ing.
 VIII. A Igor Kuzma
 VIII. C Jana Lieskovská, Ing.
 IX. A Rastislav Golis, Ing.
 IX. C Slávka Siládiová, Ing.


ŽIACKA ŠKOLSKÁ RADA 2018/2019

 Trieda Členovia
 IV. A Filip Šoltés 
 IV. B Karolína Poliačiková 
 IV. C Karolína Poliačiková 
 V. A Ondrej Nôta 
 V. B Matúš Čuchor 
 V. C Samuel Hirko 
 VI. A Gabriela Olšiaková
 VI. B Tomáš Blaženec
 VII. A Jakub Hrmo
 VII. B Adela Danková
 VII. C Michaela Turayová
 VIII. A Richard Klein
 VIII. C Dorota Marková
 IX. A Peter Schnierer
 IX. C Michal Švec

OZNAMOVANIE PROTISPOLOČENSKEJ ČINNOSTI

Oznamovanie protispoločenskej činnosti sa uskutočňuje prostredníctvom zodpovednej osoby. V zmysle uznesenia MsZ vo Zvolene č.78 zo dňa 25.05.2017 v zmysle  § 11 ods.1 zákona č.30/2014 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti je zodpovednou osobou v rozpočtových organizáciách Mesta Zvolen, ktoré zamestnávajú viac ako 50 zamestnancov, hlavný kontrolór Mesta Zvolen.

Spôsob podávania podnetov
1. Podnet možno podať písomne, ústne do záznamu, telefaxom alebo elektronickou poštou.
2. Písomný podnet sa podáva zodpovednej osobe na adresu Mesto Zvolen, hlavný kontrolór, Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen, pričom je potrebné na obálke uviesť upozornenie „Do rúk hlavného kontrolóra – NEOTVÁRAŤ“.
3. Podanie podnetu ústnou formou do záznamu možno uskutočniť prostredníctvom zodpovednej osoby.
4. Podanie podnetu elektronickou formou je možné uskutočniť na emailovú adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť. Tento spôsob podávania podnetov je prístupný 24 hodín denne.

Kontakt na hlavného kontrolóra Mesta Zvolen nájdete na
 www.zvolen.sk.

Smernica k oznamovaniu protispoločenskej činnosti v podmienkach mesta Zvolen 


PROTIKORUPČNÝ MANAŽÉRSKY SYSTÉM ZŠ, P. JILEMNICKÉHO 1035/2 ZVOLEN

Mesto Zvolen prijalo protikorupčnú politiku a jej zásady popísalo v rámci protikorupčného manažérskeho systému (ďalej PKMS). Požiadavku na zaistenie PKMS prenieslo aj na školy a školské zariadenia vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. PKMS našej školy nadväzuje na PKMS zriaďovateľa a zároveň škola implementovala zásady protikorupčnej politiky do interných predpisov a smerníc.

Ciele PKMS v škole:
- zabezpečiť transparentnosť a otvorenosť voči zamestnancom, klientom a verejnosti,
- predchádzať korupčnému správaniu a rôznym podozreniam týkajúcim sa činnosti školy a jej zamestnancov.

Zásady protikorupčnej politiky, ktoré škola uplatňuje:

- zverejňovanie - sprístupnenie/zverejnenie dokumentov, zápisníc, predpisov, výsledkov rozhodovacích procesov,
- kolektívne a komisionálne rozhodovanie - škola v rozhodovacích a schvaľovacích procesoch koná kolektívne, riaditeľka nerozhoduje sama a preukázateľne zabezpečuje delegovanú participáciu zamestnancov v rozhodovacích procesov školy a tým zabezpečuje vylúčenie konfliktu záujmov v rozhodovacích a schvaľovacích procesoch.

• Príloha č. 1 (záväzok vedúcich zamestnancov)
• Dodatok č. 1 k pracovnému poriadku
• Zásady uvádzania nových zamestnancov

Zápisnice 
z verejného obstarávania zákaziek s nízkou hodnotou  s prieskumom trhu:
• Oprava elektroinštalácie na 2. poschodí  hlavnej budovy základnej školy


acroread.gif Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy v šk. roku 2017/2018
acroread.gif Kolektívna zmluva na rok 2018/2019
acroread.gif Zásady tvorby a použitia sociálneho fondu na rok 2019


Štátny ŠVP - najvyšší programový dokument výchovy a vzdelávania

acroread.gif Ciele výchovy a vzdelávania - ŠkVP
acroread.gif Inovované školské učebné plány ISCED 1, ISCED 2
 Inovované školské učebné plány ISCED 2
acroread.gif Školský učebný plán ISCED 2
acroread.gif ŠkVP - kritéria hodnotenia, ISCED1
acroread.gif ŠkVP - kritéria hodnotenia, ISCED2
acroread.gif Profil absolventa v primárnom vzdelávaní ZŠ ISCED 1
acroread.gif Profil absolventa v nižšom strednom vzdelávaní ZŠ ISCED 2
acroread.gif Školský poriadok ZŠ P. Jilemnického 1035/2, Zvolen
acroread.gif  Školský poriadok ŠKD