Školský
e-mail
Internetová
žiacka knižka
Rozvrh
hodín

Akcie a aktivity mesiaca

acroread.gif Plán práce na DECEMBER 2018 


Výchovné zameranie aktivít v mesiaci
1/ Prezentačné a dobrovoľnícke podujatia žiakov, pedagógov a zákonných zástupcov, 70. narodeniny školy, Vianočná zbierka UNICEF.
2/ Etické hodnoty detí - výchova a formovanie emocionálneho správania/prežívania. 

Vestibulové prezentácie:
• Aktivity Európskeho týždňa boja proti drogám
• Škola priateľská k deťom

4.-8.12.18 - ERASMUS+ Mosty medzi školou a životom, návšteva ZŠ Mělník (PZ)

4.12.18,14:00-15:30 - Konzultačné hodiny PZ a OZ

5.-7.12.18 - Vianočná zbierka UNICEF + ZŠR

6.12.18 - Mikuláš, podujatie so ŽŠR/Radou rodičov

10.12.18 - Od Kataríny do troch kráľov, adventný výchovný koncert (ŠKD)

12.12.18 - Medové oblátky, medovnikárske dielne pre deti ŠKD - exkurzia do obce Slatinka, v spolupráci s OZ Slatinka.

12.12.18 - Pytagoriáda P 3, P4, P5 - školské kolo 

13.12.18 - Pytagoriáda P 6, P7, P8 - školské kolo

14.12.18 - Radostník k 70. narodeninám školy (KC TU Zvolen)

19.12.18,9:30 - Osobnosť mojej školy - slávnostné vyhodnotenie na Zvolenskom Zámku

19.12.18 - Ako to bolo voľakedy - stretnutie s remeslom - animačný program s POS. Projekt VMR.

21.12.18 - Vianočná škola pohybu, športové dopoludnie žiakov 1.–4. ročníka podporujúce zdravý životný štýl

21.12.18 - Projekt Otvorená škola, aktivity k ľudským právam (VII .B, VIII. C)

21.12.18,10:30 - Relácia v školskom rozhlase Rozlúčka so starým rokom.

od 27.12.18 - Vianočné prázdniny pre žiakov - vyučovanie začne v pondelok 8.1.2019

Poznámky
1) Vydanie vianočného čísla KLEBETNÍKA koordinuje pp. Jankovská, Korpeľová
2) Počas  mesiaca prebieha podujatie Vianočná pošta (III.C), písanie pozdravov do domova seniorov. Zároveň prebiehajú tvorivé dielne s vianočnou témou v spolupráci s POS Zvolen.
3) Čitateľský oriešok, celoslovenská súťaž podporujúca rozvoj čítania s porozumením.Štatistiky

Návštevníkov: 3381223
Školský rok 2018/ 2019

Adresa:
Základná škola
P. Jilemnického 1035/2
960 01 Zvolen

Telefón:
045/5330931


Webstránka:
www.3zs-zvolen.sk

Riaditeľka školy:  Mgr. Ľuboslava BIELIKOVÁ
tel.: 0915 830 388
e-mail:  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.  

Zástupkyňa RŠ (I. st.): Mgr. Alena ZAGRAPANOVÁ
e-mail:  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.

Zástupkyňa RŠ (II. st.):PaedDr. Eva DEVEČKOVÁ
e-mail:  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.

Vedúca ŠKD: Mgr. Alena HANÁKOVÁ
Viac informácií o ŠKD 

Výchovný poradca: Mgr. Darina KLEMENTOVÁ 
e-mail:  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.
Viac informácií k výchovnému poradenstvu 

Predseda Rady školy: Mgr. Tatiana AXMANNOVÁ

Predseda Rady rodičov: Ing. Rastislav GOLIS

Školský psychológ: Mgr. Katarína Divulit

Školský špec. pedagóg: Mgr. Eva MARCINEKOVÁ
Viac informácií k špec. pedagogike 

Webmaster: Mgr. Maroš HUDÍK
e-mail:  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.


POSKYTOVANIE INFORMÁCIÍ
Miesto na podanie žiadostí: prijímanie, evidovanie a vybavovanie žiadostí podľa Zákona NR SR č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciam: - sekretariát ZŠ - I.poschodie č.dverí 88. Zodpovedný pracovník p.M.Ivanová
Osobné poskytovanie informácií: sa realizuje výhradne v úradných hodinách.
Písomné poskytovanie informácii: vyplnenie žiadosti podľa predtlače.
Elektronické poskytovanie informácii: na e-mailovej adrese Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.


ÚRADNÉ HODINY PRE VEREJNOSŤ
RIADITEĽKA ŠKOLY (I. poschodie, č.d. 29):
7:30 - 8:00

ZÁSTUPCA RIADITEĽKY ŠKOLY (II. poschodie, č.d. 62):
7:30 - 8:00

SEKRETARIÁT ŠKOLY (I. poschodie, č.d. 88):
Pondelok 7:00 - 8:00    14:00 - 15:00 
Utorok 7:00 - 8:00
Streda 7:00 - 8:00    14:00 - 15:00
Štvrtok 7:00 - 8:00
Piatok 7:00 - 8:00


PEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI (I. poschodie, č.d. 30):
podľa časového harmonogramu konzultačných dní (prvý utorok v mesiaci):
2.10.2018,  6.11.2018,  4.12.2018,  5.02.2019, 12.03.2019,  2.04.2019,  4.06.2019
v čase od 14:00 do 15:30

ŠKOLSKÝ PSYCHOLÓG (III. poschodie, č.d. 59): 
každý utorok 15:00 - 16:00

VÝCHOVNÝ PORADCA (I. poschodie, č.d. 49): 
každý utorok 12:30 - 15:00
Viac informácií 

ŠKOLSKÝ ŠPECIÁLNY PEDAGÓG (III. poschodie, č.d. 59):
každý utorok 13:00 - 15:00
Viac informácií 

 V septembri 2018, v januári a v máji 2019 sú naplánované triedne stretnutia s rodičmi.Ku organizácii výcvikov/kurzov tried (LVVK, PV, ZKV) sú tiež plánované stretnutia s rodičmi zúčastnených žiakov.
V prípade vstupu do budovy je potrebné stlačiť príslušné tlačidlo (ľavá strana vchodu).
Po 14.15 hod. používajte BOČNÝ VCHOD ŠKOLY.


RADA ŠKOLY

Rada školy je poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje záujmy žiakov i rodičov, pedagogických a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelania. Zároveň plní funkciu verejnej kontroly Bola ustanovená v zmysle §24 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po voľbách dňa 11. apríla 2012. Funkčné obdobie začalo týmto dňom a trvá štyri roky.

P.č. 
Priezvisko a meno, titul Funkcia
Zvolený/delegovaný
1 Axmannová Tatiana, Mgr.
predsedníčka delegovaný zástupca zriaďovateľa
2 Hruška Oskar, Mgr. podpredseda za rodičov
3 Ivanová Mária tajomníčka za nepedagogických zamestnancov
4 Sujová Mária, Ing   delegovaný zástupca zriaďovateľa
5 Snopko Matej   delegovaný zástupca zriaďovateľa
6 Herich Martin, Ing.   za rodičov
7 Maťuchová Michaela, JUDr.   za rodičov
8 Golis Rastislav, Ing.    za rodičov
9 Bellová Jarmila, Mgr.    za pedagogických zamestnancov
10 Strhárska Jana, Mgr.   za pedagogických zamestnancov
11 Szedélyová Jana, MUDr.   delegovaný zástupca zriaďovateľa


RADA RODIČOV 2017/2018

 Trieda Predseda 
 I. A Silvia Čiernik 
 I. B  Eva Molnárová 
 I. C Ján Poláčik 
 II. A Dušan Stratil 
 II. B Martin Minka 
 II. C Anna Tadialová 
 III. A Jana Balážová 
 III. B Adriana Badiarová 
 III. C Peter Sliacky 
 IV. A Jana Šimšáleková 
 IV. B Oskar Hruška 
 IV. C Martin Herich 
 V. A Michaela Maťuchová 
 V. B Ján Vido 
 V. C Vladislav Kaputa 
 VI. A Mária Hrmová 
 VI. B Martin Lieskovský 
 VI. C Ján Poláčik 
 VII. A Igor Kuzma 
 VII. C Martin Lieskovský 
 VIII. A Rastislav Golis 
 VIII. C Slávka Siládiová 
 IX. A Andrea Skalošová 
 IX. C Soňa Blahutiaková 


ŽIACKA ŠKOLSKÁ RADA 2018/2019

1. MARKOVÁ Dorota predsedníčka
2. BLAŽENEC Tomáš podpredseda
3. ŠVEC Michal tajomník
4. DANKOVÁ Adela
5. POLIAČIKOVÁ Karolína
6. SCHNIERER Peter
7. TURAYOVÁ Michaela 


OZNAMOVANIE PROTISPOLOČENSKEJ ČINNOSTI

Oznamovanie protispoločenskej činnosti sa uskutočňuje prostredníctvom zodpovednej osoby. V zmysle uznesenia MsZ vo Zvolene č.78 zo dňa 25.05.2017 v zmysle  § 11 ods.1 zákona č.30/2014 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti je zodpovednou osobou v rozpočtových organizáciách Mesta Zvolen, ktoré zamestnávajú viac ako 50 zamestnancov, hlavný kontrolór Mesta Zvolen.

Spôsob podávania podnetov
1. Podnet možno podať písomne, ústne do záznamu, telefaxom alebo elektronickou poštou.
2. Písomný podnet sa podáva zodpovednej osobe na adresu Mesto Zvolen, hlavný kontrolór, Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen, pričom je potrebné na obálke uviesť upozornenie „Do rúk hlavného kontrolóra – NEOTVÁRAŤ“.
3. Podanie podnetu ústnou formou do záznamu možno uskutočniť prostredníctvom zodpovednej osoby.
4. Podanie podnetu elektronickou formou je možné uskutočniť na emailovú adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť. Tento spôsob podávania podnetov je prístupný 24 hodín denne.

Kontakt na hlavného kontrolóra Mesta Zvolen nájdete na
 www.zvolen.sk.

Smernica k oznamovaniu protispoločenskej činnosti v podmienkach mesta Zvolen 


PROTIKORUPČNÝ MANAŽÉRSKY SYSTÉM ZŠ, P. JILEMNICKÉHO 1035/2 ZVOLEN

Mesto Zvolen prijalo protikorupčnú politiku a jej zásady popísalo v rámci protikorupčného manažérskeho systému (ďalej PKMS). Požiadavku na zaistenie PKMS prenieslo aj na školy a školské zariadenia vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. PKMS našej školy nadväzuje na PKMS zriaďovateľa a zároveň škola implementovala zásady protikorupčnej politiky do interných predpisov a smerníc.

Ciele PKMS v škole:
- zabezpečiť transparentnosť a otvorenosť voči zamestnancom, klientom a verejnosti,
- predchádzať korupčnému správaniu a rôznym podozreniam týkajúcim sa činnosti školy a jej zamestnancov.

Zásady protikorupčnej politiky, ktoré škola uplatňuje:

- zverejňovanie - sprístupnenie/zverejnenie dokumentov, zápisníc, predpisov, výsledkov rozhodovacích procesov,
- kolektívne a komisionálne rozhodovanie - škola v rozhodovacích a schvaľovacích procesoch koná kolektívne, riaditeľka nerozhoduje sama a preukázateľne zabezpečuje delegovanú participáciu zamestnancov v rozhodovacích procesov školy a tým zabezpečuje vylúčenie konfliktu záujmov v rozhodovacích a schvaľovacích procesoch.

• Príloha č. 1 (záväzok vedúcich zamestnancov)
• Dodatok č. 1 k pracovnému poriadku
• Zásady uvádzania nových zamestnancov

Zápisnice 
z verejného obstarávania zákaziek s nízkou hodnotou  s prieskumom trhu:
• Oprava elektroinštalácie na 2. poschodí  hlavnej budovy základnej školy


acroread.gif Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy v šk. roku 2017/2018
acroread.gif Kolektívna zmluva 2018  


Štátny ŠVP - najvyšší programový dokument výchovy a vzdelávania
Ciele výchovy a vzdelávania - ŠkVP
Inovované školské učebné plány ISCED 1, ISCED 2
Inovované školské učebné plány ISCED 2
Školský učebný plán ISCED 2
ŠkVP:    Kritéria hodnotenia, ISCED1
    - Kritéria hodnotenia, ISCED2
Profil absolventa v primárnom vzdelávaní ZŠ ISCED 1
Profil absolventa v nižšom strednom vzdelávaní ZŠ ISCED 2
Školský poriadok ZŠ P. Jilemnického 1035/2, Zvolen
Školský poriadok ŠKD