Školský
e-mail
Internetová
žiacka knižka
Rozvrh
hodín

Štatistiky

Návštevníkov: 4670128
Oznam o poplatkoch za ŠKD
Vážení rodičia,

V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Zvolen č. 203 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v školách  a príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Mesto Zvolen, zákonný zástupca dieťaťa prispieva na činnosť školského klubu od 1. januára 2021 mesačne sumou vo výške 9,00 EUR (slovom deväť).

Príspevok sa uhrádza prevodným príkazom súhrnne vo výške 19 €  za mesiace II., III. 2021 (I. Q), vrátane doplatku 1 € za I. 2021.

Názov účtu: ZŠ, P. Jilemnického 1035/2, Zvolen 
Číslo účtu školy: 1634261258/0200 VÚB Zvolen
IBAN: SK 66 0200 0000 0016 3426 1258

UPOZORNENIE: 
Doklad o úhrade splátky príspevku vo výške 19 eur je potrebné elektronicky doručiť do 20. januára 2021 (streda) na e-mail vychovávateľa/vychovávateľky. 
 
< Predchádzajúca   Ďalšia >