Školský
e-mail
Internetová
žiacka knižka
Rozvrh
hodín

Akcie a aktivity mesiaca

acroread.gif Plán práce na FEBRUÁR 2021 


Z výskumu vyplýva, že najefektívnejšou
metódou vo vzdelávaní je spätná väzba. 
Od žiakov k učiteľovi a naopak. 
Pokiaľ učiteľ nevie v každom okamihu,
či žiaci chápu jeho výklad, 
nemôže učiť dobre. 

Martin Roman (Vize z krize)

Výchovné zameranie aktivít: 
• Efektívne vedenie triedy, aktivity na podporu socializácie detí (wellbeing)
• Prevencia kyberšikanovania, pravidlá správania a rozvoj životných zručností

Vestibulová prezentácia: 
• Už sa fašiang kráti... škola plná masiek

Školský klub pre deti rodičov z kritickej infraštruktúry (4 oddelenia celodennej činnosti)
1.-5.2.2021 - Téma týždňa: Zvolen – mesto plné histórie

8.- 12.2.2021 - Téma týždňa: Dobrý kamarát a priateľ je nad zlato. Reťazenie, spoločný produkt , tvorba leporela

3. a 10.2.2021,13:30 - Konzultačné hodiny PZ a OZ, Individuálne online poradenstvo rodičom

15.-19.2.2021 - Jarné prázdniny detí. Činnosť školského klubu pre deti rodičov z kritickej infraštruktúry

15.-19.2.2021 - Téma týždňa: Už sa fašiang kráti... škola plná masiek

22.-26.2.2021 - Téma týždňa Ako to bolo voľakedy... slovenská Veľká noc.
Tradície, zvyky a povery. Projektový týždeň ŠKD

Poznámky
1) Predmetové olympiády okresu a súťaže prebiehajú podľa plánu podujatí CVČ DOMINO
v online prostredí Z: ved. PK a MZ
2) Medzinárodná súťaž Pohár vedy 2021 prebieha podľa harmonogramu organizátorov.


Štatistiky

Návštevníkov: 4660814