Školský
e-mail
Internetová
žiacka knižka
Rozvrh
hodín

Akcie a aktivity mesiaca

acroread.gif Plán práce na NOVEMBER 2020 


Výchovné zameranie aktivít v mesiaci
• Hodnotová výchova. Budovanie triednych spoločenstiev (rozvoj sociálnych zručností).
• Tvorba bezpečného prostredia. Školský poriadok ZŠ, pravidlá dištančného vyučovania.
• Aktivity strategických projektov zamerané na prevenciu rizikového správania mladistvých (prevencia šikanovania/ kyberšikanovania v triednych kolektívoch, spolupráca s odborníkmi).

Vestibulová prezentácia 
• Princezné a rytieri našej školy sa predstavujú

4.11. od 14:00 - Konzultačné hodiny PZ a OZ (aj online)

6. a 9.11.20 - Jesenné prázdniny detí

10.–13.11.20 - Odborné zasadnutia metodických orgánov školy

10.11.20, 13:50 - Zasadnutie výchovnej komisie 

12.11.20 - Online aktivita projektu Otvorené školy (VII. B) s dobrovoľníkom

16.11.20, 14:00 - Zasadnutie pedagogickej rady 

18.11.20, 10:20 - Panelová diskusia ŽŠR s vedením školy

19.11.20, 9:20 - Školská relácia Svetový deň detí (OSN)

20.11.20, 10:00 - Pasovanie za rytierov a princezné. Slávnostná akcia žiakov l. ročníka ZŠ

23.-27.11.20 - Šikanovanie, kyberšikanovanie (3. ročník ZŠ). Tvorivé diskusie, prezentácie. Bezpečne doma, bezpečne v komunite (4. ročník ZŠ).
23.-27.11.20 - Týždeň hlasného čítania v ŠKD (2. a 3. ročník ZŠ)

Poznámky:
1) Veselo v klube, príprava adventného čísla časopisu ŠKD. Podpora tvorivosti detí (CGT)
2) V priebehu mesiaca sa uskutoční fotografovanie žiakov 1. ročníka ZŠ

Niekde uprostred problému stojí príležitosť.
Divočina v meste (IV. B)
Vzhľad okolitej krajiny a prírody je obrazom ľudí, ktorí ju obývajú. Keďže naša škola je v meste, veľmi sa nám zapáčila myšlienka učiť sa v prírode. Prírodná učebňa si v júni pre nás pripravila množstvo prekvapení. Prvým bolo krásne, no skryté jazierko v Laniciach. Toto jazierko patrí k najcennejším prírodným lokalitám vo Zvolene. Je to posledný zvyšok pôvodného koryta rieky Hron. Pod košatými dubmi, brestami, jaseňmi, javormi našlo svoj úkryt mnoho vzácnych druhov živočíchov. Je to kúsok divočiny uprostred mesta, ktorý pozitívne vplýva na klímu v okolí má význam pri zadržiavaní vody a regulácií jej odtoku z krajiny.

Druhé prekvapenie nás čakalo v Parku Horné Lanice. Z detí sa stali rôzne živočíchy a cez zážitkové učenie v podnetnom prostredí sa dozvedeli o ich živote veľa zaujímavých vecí. Z niektorých sa stali dravce, mäsožravce, stavovce, či hmyz... Deti si prehĺbili svoje poznatky nielen z prírodovedy, ale aj vlastivedy, matematiky, slovenského jazyka a telesnej výchovy. 

Príroda je najlepší učiteľ na svete. Kontakt detí s ňou je prínosný pre ich zdravie, učenie a celkový rozvoj. Veľké ďakujem preto patrí lektorke Ing. Blažencovej
deti zo IV.A a IV.B

Vyjadrenie lektorky a garantky : „Deti videli živé živočíchy, čo nič iné nenahradí. Počujú zaujímavé zvuky, niektoré prvýkrát vidia z blízka žabu, vážku, už nehovoriac o larve mloka a sploštule bahennej. Tieto zážitky sú nad všetko a priamo motivujú k učeniu sa biológie alebo zmysluplnému tráveniu voľného času v prírode“.


 
Ďalšia >