Školský
e-mail
Internetová
žiacka knižka
Rozvrh
hodín

Akcie a aktivity mesiaca

acroread.gif Plán práce na NOVEMBER 2020 


Výchovné zameranie aktivít v mesiaci
• Hodnotová výchova. Budovanie triednych spoločenstiev (rozvoj sociálnych zručností).
• Tvorba bezpečného prostredia. Školský poriadok ZŠ, pravidlá dištančného vyučovania.
• Aktivity strategických projektov zamerané na prevenciu rizikového správania mladistvých (prevencia šikanovania/ kyberšikanovania v triednych kolektívoch, spolupráca s odborníkmi).

Vestibulová prezentácia 
• Princezné a rytieri našej školy sa predstavujú

4.11. od 14:00 - Konzultačné hodiny PZ a OZ (aj online)

6. a 9.11.20 - Jesenné prázdniny detí

10.–13.11.20 - Odborné zasadnutia metodických orgánov školy

10.11.20, 13:50 - Zasadnutie výchovnej komisie 

12.11.20 - Online aktivita projektu Otvorené školy (VII. B) s dobrovoľníkom

16.11.20, 14:00 - Zasadnutie pedagogickej rady 

18.11.20, 10:20 - Panelová diskusia ŽŠR s vedením školy

19.11.20, 9:20 - Školská relácia Svetový deň detí (OSN)

20.11.20, 10:00 - Pasovanie za rytierov a princezné. Slávnostná akcia žiakov l. ročníka ZŠ

23.-27.11.20 - Šikanovanie, kyberšikanovanie (3. ročník ZŠ). Tvorivé diskusie, prezentácie. Bezpečne doma, bezpečne v komunite (4. ročník ZŠ).
23.-27.11.20 - Týždeň hlasného čítania v ŠKD (2. a 3. ročník ZŠ)

Poznámky:
1) Veselo v klube, príprava adventného čísla časopisu ŠKD. Podpora tvorivosti detí (CGT)
2) V priebehu mesiaca sa uskutoční fotografovanie žiakov 1. ročníka ZŠ

Niekde uprostred problému stojí príležitosť.
Príroda a život okolo nás
Všetko okolo nás, čo nevytvoril človek, sa nazýva príroda. Prírodu tvoria prírodniny. Živé, prijímajú potravu, dýchajú, rastú, pohybujú sa, rozmnožujú sa, reagujú na podnety z okolia, hynú – patria sem baktérie, huby, rastliny a živočíchy. Neživé - môžu meniť svoj tvar, ale nie sú živé, nerastú – patrí sem slnko, voda, vzduch, pôda, minerály a horniny. Aby sme mohli lepšie spoznať prírodu, musíme ju pozorovať a skúmať. 

A tak sme sa do toho pustili. Tri stretnutia v mesiaci jún s pani Blažencovou nás zmenili na vedcov, ktorí sa zaoberajú pozorovaním a skúmaním prírody. Na jej objavovanie a  skúmanie sme využívali rôzne postupy a pomôcky. Voľným okom sme  pozorovali všetko, čo je zrakom viditeľné, lupou malé predmety. Učenie vonku nás baví...

 
Ďalšia >