Školský
e-mail
Internetová
žiacka knižka
Rozvrh
hodín
Príroda a život okolo nás
Všetko okolo nás, čo nevytvoril človek, sa nazýva príroda. Prírodu tvoria prírodniny. Živé, prijímajú potravu, dýchajú, rastú, pohybujú sa, rozmnožujú sa, reagujú na podnety z okolia, hynú – patria sem baktérie, huby, rastliny a živočíchy. Neživé - môžu meniť svoj tvar, ale nie sú živé, nerastú – patrí sem slnko, voda, vzduch, pôda, minerály a horniny. Aby sme mohli lepšie spoznať prírodu, musíme ju pozorovať a skúmať. 

A tak sme sa do toho pustili. Tri stretnutia v mesiaci jún s pani Blažencovou nás zmenili na vedcov, ktorí sa zaoberajú pozorovaním a skúmaním prírody. Na jej objavovanie a  skúmanie sme využívali rôzne postupy a pomôcky. Voľným okom sme  pozorovali všetko, čo je zrakom viditeľné, lupou malé predmety. Učenie vonku nás baví...

 
Ďalšia >