Školský
e-mail
Internetová
žiacka knižka
Rozvrh
hodín

Štatistiky

Návštevníkov: 4370464
Oznámenie
Riaditeľka školy oznamuje:
v 1. – 4. ročníku ZŠ sa rozhodnutím pedagogickej rady konanej dňa 12.05.2020 a v súlade s Usmernením MŠVVaŠ na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020 bude záverečné hodnotenie v 2. polroku realizovať kombinovanou formou s prihliadnutím na základné princípy hodnotenia žiakov v čase prerušeného vyučovania ako sú spravodlivosť, poskytovanie spätnej väzby, sebahodnotenie a akceptovanie jedinečnosti podmienok žiakov na vzdelávanie v domácom prostredí.

V 1. a 2. ročníku ZŠ záverečné hodnotenie realizovať formou slovného hodnotenia v predmetoch SJL, MAT a PVO. Výchovné predmety HUV, VYV, TSV ako aj predmety z disponibilných hodín ŠkVP - TEF a ANJ nehodnotiť a na vysvedčení uviesť formou absolvoval. 

1. V 3. a 4. ročníku ZŠ záverečné hodnotenie realizovať klasifikovaním predmetov SJL, MAT, VLA, PDA t.j. známkou. Vyučovacie predmety výchovného zamerania HUV, VYV, TSV, PVC a INF nehodnotiť a na vysvedčení uviesť formu absolvoval. Vyučovací predmet z disponibilných hodín ŠkVP TBZ nehodnotiť a uviesť absolvoval. Vyučovací predmet ANJ nehodnotiť, ale využiť možnosť formy absolvoval so slovným komentárom.

2. V triedach pre žiakov s VIN podľa edukačného programu APROGEN (III.C a IV.C) slovne hodnotiť predmety SJL, MAT, VLA, PDA, INF a OHT. Predmety výchovného zamerania HUV, VYV, TSV a PVC nehodnotiť a uviesť absolvoval. Vyučovací predmet ANJ nehodnotiť slovne, ale uviesť absolvoval so slovným komentárom.

Učitelia získavajú podklady k hodnoteniu v 2. polroku najmä z portfólií žiackych prác a rozhovormi so žiakmi, prípadne konzultáciou so zákonnými zástupcami. 

V čase mimoriadnej situácie nemôže byť žiak zo žiadneho predmetu hodnotený stupňom prospechu nedostatočný alebo dosiahol neuspokojivé výsledky. V prípade, že by žiakovi z objektívnych príčin hrozilo opakovanie ročníka, bude mu určený termín na preskúšanie pred začiatkom nasledujúceho školského roka. Po obnovení vyučovania v škole sa písomné a ústne skúšanie realizuje najmenej tri týždne od nástupu žiakov do školy.

V 5. – 9. ročníku ZŠ sa rozhodnutím pedagogickej rady konanej dňa 13.05.2020 a v súlade s Usmernením MŠVVaŠ na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020 bude záverečné hodnotenie v 2. polroku realizovať kombinovanou formou:
1. klasifikovaním nasledovných predmetov hlavných vzdelávacích oblastí: slovenský jazyk a literatúra, anglický jazyk, matematika, biológia, fyzika, chémia, geografia, dejepis a občianska náuka,
2. neklasifikovaním nasledovných predmetov, ktoré boli v 1. polroku školského roku hodnotené klasifikačným stupňom: druhý cudzí jazyk, tvorivé písanie,  informatika, tvorivá matematika, manažment osobných financií, technika, práca s materiálom, mladý vedec, obohatenie, hudobná výchova, výtvarná výchova a telesná a športová výchova,
3. neklasifikovaním predmetov komplementárnych vzdelávacích oblastí, ktoré boli v 1. polroku školského roku tiež neklasifikované: etická výchova, náboženská výchova.

Pri neklasifikovaných predmetoch sa na vysvedčení uvádza slovo absolvoval, ktoré znamená, že sa žiak aktívne zúčastňoval dištančného vzdelávania, avšak podmienky v čase prerušeného vyučovania neumožňujú naplniť ciele predmetu plnohodnotnou realizáciou.

V prípade, že žiak zo subjektívnych dôvodov neplnil požiadavky dištančného vzdelávania, môže byť v súlade s uvedeným usmernením MŠVVŠ SR a rozhodnutím pedagogickej rady pred postupom do vyššieho ročníka preskúšaný. Preskúšanie je možné do 31.08.2020.

 
< Predchádzajúca   Ďalšia >