Školský
e-mail
Internetová
žiacka knižka
Rozvrh
hodín

Štatistiky

Návštevníkov: 4370496
Týždenný plán vyučovania a učenia saMilí žiaci, rodičia, 

posielame Vám niekoľko informácií a pokynov týkajúcich sa systému učenia z domu. 
Žiaci našej školy budú pracovať podľa Týždenného plánu vyučovania a učenia sa. O úrovniach jeho plnenia, priebehu učenia sa, ziskoch, či vzniknutých problémoch si každý deň vedú (spolu s rodičmi) písomný záznam s názvom Triedna kniha pokrokov môjho učenia (v prílohe).

Po oficiálnom ukončení prerušenia vyučovania na základných školách žiaci odovzdajú triednym učiteľom vyplnené Triedne knihy pokrokov môjho učenia
Prosíme vás, poskytujte svojim učiteľom spätnú väzbu (reakcie, požiadavky a pripomienky). Reflexia slúži na zvyšovanie kvality domáceho vzdelávania
Tím našich učiteľov Vám zadáva úlohy tak, aby deti neboli preťažované, teda denný čas formálneho učenia stanovujeme v rozpätí 60 – 120 minút. V zadávaní úloh kladieme dôraz na činnosti spojené s utvrdzovaním a zovšeobecňovaním učiva, t. j. preferujeme činnosti hrať sa učením, objavovať, bádať, tvoriť. Každý učiteľ navrhne vlastný spôsob hodnotenia úloh i kontroly, napr. žiakom týždenne ohodnotí hárky určených úloh, či naopak im na konci týždňa pošle vyplnený pracovný list so správnymi odpoveďami k sebahodnoteniu. 

Systém priebežnej kontroly a prerozdelenia učiva je pre nás i vás dôležitý. Učitelia sú facilitátormi – vedú a usmerňujú žiakov procesom učenia sa. Deti elektronicky dostanú zadanie úloh (rôznorodý obsah vzdelávania v tzv. formálnom učení) vždy v pondelok, obsah neformálneho vzdelávania je vždy len inšpirujúci, odporúčaný (napr. link na edukačné programy, on line priestor pre vyučovanie).

Súčasná mimoriadna situácia je testom, ktorý ukáže, ako školy dokážu efektívne využívať moderné technológie. Ďalšie aktuálne pokyny dostanete o týždeň v pondelok 23.03.2020 po zasadnutí riadiaceho koordinačného tímu.
Želáme veľa zdravia a vnútornej pohody. Bude lepšie :)
                  za koordinačný tím Ľuboslava Bieliková


 
< Predchádzajúca   Ďalšia >