Školský
e-mail
Internetová
žiacka knižka
Rozvrh
hodín

Akcie a aktivity mesiaca

acroread.gif Plán práce na JANUÁR 2020 


Výchovná úloha mesiaca:
• Etický kódex zamestnancov ako prejav morálneho správania; hodnoty školy.
• Vzťahy v škole, pravidlá spolupráce v triednych kolektívoch.
Cielené aktivity k budovaniu pocitu spolupatričnosti k škole (škola ako bezpečné prostredie, v ktorom je poskytnuté kvalitné vzdelávanie).

Vestibulová prezentácia: 
Posolstvá Žiackej školskej rady 


2.-7.1.20 - Vianočné prázdniny detí

2.-3.1.20 - Čerpanie zákonnej dovolenky zamestnancov.

7.1.20 - Práce súvisiace s pracovnou náplňou. Oboznámenie zamestnancov so zásadami SF na rok 2020

8.1.20 - Novoročný vinš v školskom rozhlase.

13.1.20 - Korčuliarsky výcvik žiakov 1. ročníka, HKM Zvolen (ďalšie termíny 20.1., 27.1., 10.2., 17.2., 2.3., 9.3., 16.3.2020)

15.1.20,16:00 - Stretnutie s rodičmi žiakov 2.stupňa ZŠ

16.1.20,16:00 - Stretnutie s rodičmi žiakov 1. stupňa ZŠ. Program: Sumatívne hodnotenie jednotlivcov. Merateľné výstupy.Aktuálne charakteristiky jednotlivcov, triedy.Výchovné problémy a ich riešenia, návrhy na pochvaly.Plán práce TU/triedy/rodičov na 1.polrok šk. roku.Zverejnenie použitia finančných prostriedkov (2% z RR).

29.1.20,8:30 - Okresné kolo MO Z5, Z9. Exkurzná činnosť žiakov

31.1.20 - Predsudky a my...vedú do tmy (7. ročník, rovesnícke vzdelávanie k ĽP)

31.1.20 - Vyhodnotenie práce jednotlivcov a triedy za 1. polrok 2019/2020

3.2. Polročné prázdniny. Vyučovanie začína v 4.2.2020.


Poznámky:
1) Športové a iné súťaže organizovať podľa KALENDÁRA súťaží okresu Zvolen.
2) Pohár vedy FOCUS 2020, realizácia bádateľských prírodovedných úloh v triedach 4. ročníka prebieha každý mesiac od januára do júna 2020.
3) Projekt Jaguár Primary School Challenge (návrh a výroba auta poháňaného stlačeným vzduchom), rozvoj tímovej spolupráce (žiaci III.C, IV.C)
4) Projekty a súťaže na podporu čitateľskej gramotnosti prebiehajú podľa plánov MZ a PK, v tomto mesiaci štartuje celoslovenská čitateľsko – výtvarná súťaž Čitateľský oriešok.
5) Projekty ŠKD: Múdra škola číta deťom každý deň, Január nás láka stavať snehuliaka, Spracovanie ovčej vlny (tvorivé dielne v POS Zvolen)
 

Nedovoľte, aby vaša túžba naučiť 
prehlušila túžbu vychovávať.
Vít Hejný

Štatistiky

Návštevníkov: 3875075
Význam vody v živote človeka alebo Spoznávajme cestu vody. Projektový deň VII. B
V našich zemepisných šírkach je šťastím, že máme k dispozícii dostatok pitnej vody a pre jej použitie sme zvyknutí len pootočiť vodovodným kohútikom. Voda je pre ľudstvo nenahraditeľná a podľa toho by sa s ňou malo zaobchádzať. 

Naše spoznávanie a bádanie o vode sme začali v hlavnom meste Slovenska v Bratislave. Vedeli sme, že rieka Dunaj rozdelila mesto na ostrovy a my sme navštívili jeden z nich, Ostrov Sihoť. Nachádza sa tu prvá elektrická čerpacia stanica postavená v rokoch 1910-1912, v ktorej boli tri čerpadlá a tie boli napojené na studňu, skadiaľ sa voda dostávala do čerpacej stanice potrubím do vodojemov a potom do domácností. Tunel stanice vedie popod rameno Dunaja. Vďaka geologickému zloženiu pôdnych a podložných vrstiev ostrova je voda ťažená na ňom jednou z najkvalitnejších na Slovensku a v strednej Európe. 

Aby sme získali predstavu ako voda putovala, pokračovali sme v našom bádaní vo Vodárenskom múzeu. To ponúka pohľad do histórie vodárenstva od 12. storočia až po súčasnosť. Kolobeh vody od jej čerpania, výroby a distribúcie, cez jej odvedenie a čistenie je prezentované na výstavných paneloch, modeloch, 3D videách ako aj na vystavených exponátoch. Nuž popri toľkých nových poznatkoch sme si občas aj čo to zopakovali z niekoľkých prírodovedných predmetov, matematiky a získali širší pohľad na využitie vody.

Naše poznatky a fotky kolektívne spracujeme a vydáme vo forme brožúry. Veríme, že jednoduchou infobrožúrou sa nám podarí vyvolať potrebnú diskusiu o ochrane vodných zdrojov.
Možno tiež zvýšime povedomie žiakov a obyvateľstva o dôležitosti a nenahraditeľnosti vody pre každodenný život.

 
Ďalšia >