Školský
e-mail
Internetová
žiacka knižka
Rozvrh
hodín

Akcie a aktivity mesiaca

acroread.gif Plán práce na JANUÁR 2020 


Výchovná úloha mesiaca:
• Etický kódex zamestnancov ako prejav morálneho správania; hodnoty školy.
• Vzťahy v škole, pravidlá spolupráce v triednych kolektívoch.
Cielené aktivity k budovaniu pocitu spolupatričnosti k škole (škola ako bezpečné prostredie, v ktorom je poskytnuté kvalitné vzdelávanie).

Vestibulová prezentácia: 
Posolstvá Žiackej školskej rady 


2.-7.1.20 - Vianočné prázdniny detí

2.-3.1.20 - Čerpanie zákonnej dovolenky zamestnancov.

7.1.20 - Práce súvisiace s pracovnou náplňou. Oboznámenie zamestnancov so zásadami SF na rok 2020

8.1.20 - Novoročný vinš v školskom rozhlase.

13.1.20 - Korčuliarsky výcvik žiakov 1. ročníka, HKM Zvolen (ďalšie termíny 20.1., 27.1., 10.2., 17.2., 2.3., 9.3., 16.3.2020)

15.1.20,16:00 - Stretnutie s rodičmi žiakov 2.stupňa ZŠ

16.1.20,16:00 - Stretnutie s rodičmi žiakov 1. stupňa ZŠ. Program: Sumatívne hodnotenie jednotlivcov. Merateľné výstupy.Aktuálne charakteristiky jednotlivcov, triedy.Výchovné problémy a ich riešenia, návrhy na pochvaly.Plán práce TU/triedy/rodičov na 1.polrok šk. roku.Zverejnenie použitia finančných prostriedkov (2% z RR).

29.1.20,8:30 - Okresné kolo MO Z5, Z9. Exkurzná činnosť žiakov

31.1.20 - Predsudky a my...vedú do tmy (7. ročník, rovesnícke vzdelávanie k ĽP)

31.1.20 - Vyhodnotenie práce jednotlivcov a triedy za 1. polrok 2019/2020

3.2. Polročné prázdniny. Vyučovanie začína v 4.2.2020.


Poznámky:
1) Športové a iné súťaže organizovať podľa KALENDÁRA súťaží okresu Zvolen.
2) Pohár vedy FOCUS 2020, realizácia bádateľských prírodovedných úloh v triedach 4. ročníka prebieha každý mesiac od januára do júna 2020.
3) Projekt Jaguár Primary School Challenge (návrh a výroba auta poháňaného stlačeným vzduchom), rozvoj tímovej spolupráce (žiaci III.C, IV.C)
4) Projekty a súťaže na podporu čitateľskej gramotnosti prebiehajú podľa plánov MZ a PK, v tomto mesiaci štartuje celoslovenská čitateľsko – výtvarná súťaž Čitateľský oriešok.
5) Projekty ŠKD: Múdra škola číta deťom každý deň, Január nás láka stavať snehuliaka, Spracovanie ovčej vlny (tvorivé dielne v POS Zvolen)
 

Nedovoľte, aby vaša túžba naučiť 
prehlušila túžbu vychovávať.
Vít Hejný

Štatistiky

Návštevníkov: 3875021
Odpady so špecifickým zameraním na plasty. Projektový deň VIII. B
Čo s plastovým odpadom? 
Dá sa ešte nejakým spôsobom využiť? 
Nedá sa nahradiť inými materiálmi?... 

Na takéto a ešte ďalšie otázky sme počas projektoho dopoludnia hľadali odpovede s lektorkou p. Bardoňvou.

Digitálna prezentácia nám umožnila pochopiť základné charakteristiky plastov, hromadenia odpadu, znečistenia oceánov. Pomohla zovšeobecniť a utriediť všetky informácie, ktoré sme vedeli. Veľmi zaujímavá bola druhá časť projektového vyučovania v terénne. V štvorčlenných skupinách sme robili interview v obchodnom reťazci LIDL a COOP Jednota. 

Našou úlohou bolo slušne osloviť v každom reťazci aspoň troch zákazníkov a položiť im tri otázky týkajúce sa používania plastových tašiek a obalov. 
Druhou úlohou bolo vybrať si v obchodoch tri ľubovoľné tovary, ktoré mali obaly z rôznych materiálov. Podľa možnosti sme mali v oboch reťazcoch vyhľadávať rovnaký druh produktov. Treťou úlohou bolo navrhnúť riešenie, ktoré by obmedzilo nadmerné používanie plastových tašiek a obalov. 

Všetky naše zistenia sme si zaznačovali do pracovných listov, aby sme si ich mohli v tretej časti (opäť v priestoroch našej triedy) porovnať a vyhodnotiť. Asi najťažšia úloha bola práve tá tretia. 

Na záver nás čakala ešte aktivita, v ktorej sme si mali overiť svoje manuálne zručnosti a vyrobiť ekologickú tašku zo starého trička. Snažili sme sa, niektorí si svoje výtvory aj výtvarne doladili. Počas vydareného dopoludnia sme sa dozvedeli a zároveň vyskúšali viaceré pre nás nové veci. 

 
Ďalšia >