Školský
e-mail
Internetová
žiacka knižka
Rozvrh
hodín
Prales nemusí byť exotický. Projektový deň VIII. C
Krásu pôvodného lesa môžeme obdivovať aj na území Slovenska v rôznych prírodných rezerváciách, kde platí najvyšší stupeň ochrany. V našom zvolenskom regióne je takou lokalitou Národná prírodná rezervácia BOKY, ktorou vedie náučný chodník s prírodovedným a ochranárskym zameraním. NPR vznikla v roku 1964 z dôvodu ochrany najstarších pralesových porastov duba cerového na Slovensku, či iných vzácnych druhov fauny a flóry. Výnimočným útvarom je prírodný skalný hríb Čertova skala. Práve blízkosť lokality a záujem preskúmať jej okolie boli motívom pre výber tematického zamerania nášho projektového učenia, ktoré sme realizovali počas dvoch dní. 

Prvý deň bolo našim cieľom prejsť trasu náučného chodníka od obce Budča, časť Sietno, až po skalný hríb Čertova skala. Zaujímala nás fauna a flóra tejto chránenej oblasti, ale aj neživá príroda v podobe kamenných morí a sutí. Na zvedavé otázky nám odpovedali zamestnanci CHKO Poľana, Mgr. Miriam Turayová, anorganik a Ján Bariak, strážca, za čo im patrí naše poďakovanie.

Hovoriť o ochrane prírody nestačí. Sami sme sa zapojili do dobrovoľného čistenia a upratovania vstupnej časti chodníka (vyústenie doliny Sietno) – zber odpadkov, hrabanie lístia, zvyškov suchých konárov, pokosenej trávy, či obnova náterov drevených konštrukcií informačných tabúľ. Naplánovanú trasu chodníka sme zvládli a odmenou nám bol nielen prekrásny výhľad na jesennú prírodu v okolí Čertovej skaly, ale aj povesť O Čertovej skale, ktorú nám prečítala  pani Turayová. Cestou sme získali cenný fotografický materiál potrebný k tvorbe výstupu z projektového dňa.

Výstup z projektu sme realizovali v škole. Pomocou pojmovej a myšlienkovej mapy sme roztriedili získané informácie z terénu, ktoré sme využili pri  tvorbe letákov propagujúcich návštevu náučného chodníka. Letáky sme vytvárali v elektronickej podobe v programe Libre Office Draw, príp. MS Publisher alebo PowerPoint. Každý leták je originálny svojim posolstvom a premysleným grafickým dizajnom, ktorý spája textovú a fotografickú časť. Zjednocujúcim prvkom všetkých vytvorených letákov bol vzdelávací zámer objasniť niektoré ekologické pojmy formou riešenia tajničky.

Poďakovanie patrí aj Luckiným rodičom, Ing. Sedmákovej a Ing. Sedmákovi, ktorí nám v rámci rozšírenia vedomostí umožnili pozrieť si v posluchárni TU vo Zvolene zaujímavý envirofilm Poľana, ako aj sériu krátkych náučných filmových videí. Zároveň nám pomohli aj s objasnením niektorých ekologických pojmov.

 
Ďalšia >