Školský
e-mail
Internetová
žiacka knižka
Rozvrh
hodín

Akcie a aktivity mesiaca

acroread.gif Plán práce na JANUÁR 2020 


Výchovná úloha mesiaca:
• Etický kódex zamestnancov ako prejav morálneho správania; hodnoty školy.
• Vzťahy v škole, pravidlá spolupráce v triednych kolektívoch.
Cielené aktivity k budovaniu pocitu spolupatričnosti k škole (škola ako bezpečné prostredie, v ktorom je poskytnuté kvalitné vzdelávanie).

Vestibulová prezentácia: 
Posolstvá Žiackej školskej rady 


2.-7.1.20 - Vianočné prázdniny detí

2.-3.1.20 - Čerpanie zákonnej dovolenky zamestnancov.

7.1.20 - Práce súvisiace s pracovnou náplňou. Oboznámenie zamestnancov so zásadami SF na rok 2020

8.1.20 - Novoročný vinš v školskom rozhlase.

13.1.20 - Korčuliarsky výcvik žiakov 1. ročníka, HKM Zvolen (ďalšie termíny 20.1., 27.1., 10.2., 17.2., 2.3., 9.3., 16.3.2020)

15.1.20,16:00 - Stretnutie s rodičmi žiakov 2.stupňa ZŠ

16.1.20,16:00 - Stretnutie s rodičmi žiakov 1. stupňa ZŠ. Program: Sumatívne hodnotenie jednotlivcov. Merateľné výstupy.Aktuálne charakteristiky jednotlivcov, triedy.Výchovné problémy a ich riešenia, návrhy na pochvaly.Plán práce TU/triedy/rodičov na 1.polrok šk. roku.Zverejnenie použitia finančných prostriedkov (2% z RR).

29.1.20,8:30 - Okresné kolo MO Z5, Z9. Exkurzná činnosť žiakov

31.1.20 - Predsudky a my...vedú do tmy (7. ročník, rovesnícke vzdelávanie k ĽP)

31.1.20 - Vyhodnotenie práce jednotlivcov a triedy za 1. polrok 2019/2020

3.2. Polročné prázdniny. Vyučovanie začína v 4.2.2020.


Poznámky:
1) Športové a iné súťaže organizovať podľa KALENDÁRA súťaží okresu Zvolen.
2) Pohár vedy FOCUS 2020, realizácia bádateľských prírodovedných úloh v triedach 4. ročníka prebieha každý mesiac od januára do júna 2020.
3) Projekt Jaguár Primary School Challenge (návrh a výroba auta poháňaného stlačeným vzduchom), rozvoj tímovej spolupráce (žiaci III.C, IV.C)
4) Projekty a súťaže na podporu čitateľskej gramotnosti prebiehajú podľa plánov MZ a PK, v tomto mesiaci štartuje celoslovenská čitateľsko – výtvarná súťaž Čitateľský oriešok.
5) Projekty ŠKD: Múdra škola číta deťom každý deň, Január nás láka stavať snehuliaka, Spracovanie ovčej vlny (tvorivé dielne v POS Zvolen)
 

Nedovoľte, aby vaša túžba naučiť 
prehlušila túžbu vychovávať.
Vít Hejný
Prales nemusí byť exotický. Projektový deň VIII. C
Krásu pôvodného lesa môžeme obdivovať aj na území Slovenska v rôznych prírodných rezerváciách, kde platí najvyšší stupeň ochrany. V našom zvolenskom regióne je takou lokalitou Národná prírodná rezervácia BOKY, ktorou vedie náučný chodník s prírodovedným a ochranárskym zameraním. NPR vznikla v roku 1964 z dôvodu ochrany najstarších pralesových porastov duba cerového na Slovensku, či iných vzácnych druhov fauny a flóry. Výnimočným útvarom je prírodný skalný hríb Čertova skala. Práve blízkosť lokality a záujem preskúmať jej okolie boli motívom pre výber tematického zamerania nášho projektového učenia, ktoré sme realizovali počas dvoch dní. 

Prvý deň bolo našim cieľom prejsť trasu náučného chodníka od obce Budča, časť Sietno, až po skalný hríb Čertova skala. Zaujímala nás fauna a flóra tejto chránenej oblasti, ale aj neživá príroda v podobe kamenných morí a sutí. Na zvedavé otázky nám odpovedali zamestnanci CHKO Poľana, Mgr. Miriam Turayová, anorganik a Ján Bariak, strážca, za čo im patrí naše poďakovanie.

Hovoriť o ochrane prírody nestačí. Sami sme sa zapojili do dobrovoľného čistenia a upratovania vstupnej časti chodníka (vyústenie doliny Sietno) – zber odpadkov, hrabanie lístia, zvyškov suchých konárov, pokosenej trávy, či obnova náterov drevených konštrukcií informačných tabúľ. Naplánovanú trasu chodníka sme zvládli a odmenou nám bol nielen prekrásny výhľad na jesennú prírodu v okolí Čertovej skaly, ale aj povesť O Čertovej skale, ktorú nám prečítala  pani Turayová. Cestou sme získali cenný fotografický materiál potrebný k tvorbe výstupu z projektového dňa.

Výstup z projektu sme realizovali v škole. Pomocou pojmovej a myšlienkovej mapy sme roztriedili získané informácie z terénu, ktoré sme využili pri  tvorbe letákov propagujúcich návštevu náučného chodníka. Letáky sme vytvárali v elektronickej podobe v programe Libre Office Draw, príp. MS Publisher alebo PowerPoint. Každý leták je originálny svojim posolstvom a premysleným grafickým dizajnom, ktorý spája textovú a fotografickú časť. Zjednocujúcim prvkom všetkých vytvorených letákov bol vzdelávací zámer objasniť niektoré ekologické pojmy formou riešenia tajničky.

Poďakovanie patrí aj Luckiným rodičom, Ing. Sedmákovej a Ing. Sedmákovi, ktorí nám v rámci rozšírenia vedomostí umožnili pozrieť si v posluchárni TU vo Zvolene zaujímavý envirofilm Poľana, ako aj sériu krátkych náučných filmových videí. Zároveň nám pomohli aj s objasnením niektorých ekologických pojmov.

 
Ďalšia >