Školský
e-mail
Internetová
žiacka knižka
Rozvrh
hodín

Akcie a aktivity mesiaca

acroread.gif Plán práce na FEBRUÁR 2020 


Výchovné zameranie aktivít:
• Efektívne vedenie triedy vytváraním zmysluplných hraníc. 
• Podpora prosociálnych kolektívnych vzťahov (LVVK, ZKV).
• Prevencia šikanovania, pravidlá správania a životné zručnosti.

Vestibulová prezentácia: 
KARNEVAL - zážitkové učenie.

3.2.20 - Polročné prázdniny žiakov školy; Prázdninový vláčik ŠKD - tvorivá dielňa v Bábkovom divadle 
na Rázcestí v B. Bystrici; Aktualizačné štúdium PZ a OZ Rešpektujem seba a okolie

4.2.20,14:00 - Konzultačné hodiny PZ a OZ

3.-7.2.20 - LVVK 7. ročníka, Krahule

7.2.20 - Kurz správania a spoločenského tanca žiakov 8. ročníka

8.2.20sobota - Účasť žiakov 9. ročníka na medzinárodnej súťaži FLL v Žiline

11.2.20,8:30 - Ekotopfilm, festival filmov o prírode (žiaci III.C, IV.C)

12.2.20 - Z húsenice motýľom, akreditovaný program VMR pre žiakov 4. ročníka 

14.2.20,10:40 - Valentín - téma lásky, priateľstva, dôvery vysielanie rádia Slobodná Trojka

19.2.20 - Dospievam alebo život plný zmien - akreditovaný vzdelávací program VMR pre dievčatá 7. ročníka

19.2.20 - Ja a moje JA II., akreditovaný program VMR pre žiakov 8. ročníka ZŠ

19.2.20,10:00 - Veľký detský karneval. Fašiangová veselica žiakov 1. - 4. ročníka, participácia ŽŠR

24.-28.2.20 - Jarné prázdniny detí

24.2.20 - Prázdninový vláčik: Historická prechádzka Fiľakovomnávšteva Mestského vlastivedného múzea a Fiľakovského hradu.

25.2.20 - Prázdninový vláčik: Špunti v galériizážitkový program v Stredoslovenskej galérii v Banskej Bystrici

29.2.20 - sobota - Voľby do NR SR (v škole tri volebné okrsky)

Poznámky:
1/ Športové súťaže okresného a regionálneho charakteru prebiehajú podľa schváleného kalendára.
2/ Medzinárodná súťaž Pohár vedy 2020 prebieha podľa harmonogramu organizátorov.
3/ Predmetové olympiády okresu a súťaže prebiehajú podľa plánu podujatí CVČ DOMINO.
4/ Vizuálna kontrola tried (poriadok po skončení vyučovania, uteráky, telocvičné úbory) sa uskutoční
21.02.2020.
5/ EURÓPA v ŠKOLE, zaslať organizátorom žiacke projekty výtvarného a literárneho zamerania.
6/ Stretnutia zamestnancov z CPPPaP vo Zvolene so žiakmi v triedach s VIN prebiehajú podľa schváleného harmonogramu.

Ja a moje mesto - zážitkové učenie žiakov 3. ročníka
Dňa 15. októbra 2019 sa žiaci tretieho ročníka vybrali spoznávať Zvolen z vtáčej perspektívy. Išli si overiť rozdiely medzi mestskou a vidieckou krajinou, o ktorých sa učili na vlastivede. Vedeli, že mestskú krajinu tvoria najmä vysoké bytové domy, široké ulice, námestia, rôzne podniky, úrady a organizácie.  Mestskú a vidiecku krajinu sledovali z Pustého hradu. Príroda nám ukázala svoju silu, keď sme pozorovali rozplývajúcu sa hmlu nad Zvolenom a postupné odhaľovanie niektorých častí Zvolena a okolia.

Vyjadrenia tretiakov
TG: Cesta tam sa mi veľmi páčila. Na Pustom hrade sme videli prírodu, lesy, stromy. Padali na nás sfarbené listy. Zhora bol na mesto veľmi pekný výhľad. Mne sa toto učenie v prírode veľmi páčilo.

NH: Cesta pod Pustý hrad bola dobrá a už cestou sme sa hrali vedomostné hry. Z informačných tabúľ sme zisťovali zvieratá a rastliny, ktoré tam rastú. Skoro na konci sme videli drevené zvieratá. Boli tam veľký medveď, malý medveď, zajac a líška. Hore sme sa nadesiatovali a cez ďalekohľad sme pozorovali okolie. Učili sme sa ako používať mapu, kompas a buzolu. Vrátili sme sa unavení, ale výlet sa nám páčil.

LB: Výstup bol zábavný, ale trošku aj ťažký. Trval nám hodinu a pol. Zhora sme videli Zvolen, našu školu, sídlisko Západ - Tepličky, Banskú Bystricu a iné obce. Naspäť sme išli pešo cez mesto až do školy.

LJ: Zo školy sme išli autobusom pod Pustý hrad. Ďalej sme išli pešo. Keď sme prišli k tabuliam, pani učiteľka nám dala otázky. Pracovali sme aj s mapou a kompasom. Najviac sa mi páčil krásny výhľad s mestskou a vidieckou krajinou.

DL: Ráno sme prišli do školy a hneď sme nastúpili na autobus – cieľom bol Pustý hrad. Mali sme malé prestávky. Zastavovali sme sa pri rôznych tabuliach. Prvá bola o rastlinách, druhá o vtáčikoch. Videli sme aj drevených medveďov. Na Pustom hrade sme videli Zvolen, Budču, Kováčovú a Banskú Bystricu. Potom sme išli naspäť do školy. 

Spracovala Ľubica Balciarová, TU

 
< Predchádzajúca   Ďalšia >