Školský
e-mail
Internetová
žiacka knižka
Rozvrh
hodín

Akcie a aktivity mesiaca

acroread.gif Plán práce na SEPTEMBER 2019 


Východiská aktivít výchovného charakteru:
Základná organizácia života školy, tvorba stabilnej sociálnej klímy, pravidlá triedy/kolektívu.
Európsky týždeň športu. Cvičenia v prírode. Podporné rozvojové aktivity zdravého spôsobu života.
Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania (Kvalitné a dostupné vzdelávanie pre Slovensko)

Vestibulové prezentácie:
Prvé zvonenie. Organizácia života v škole.
Vzdelávacie poukazy. Ponuka záujmových krúžkov.

2. 9. 2019, 8:00 - slávnostné otvorenie školského roka 2019/2020

3.9.19, 7:45-10:20 - Triednické práce. Dotazníky, aktualizácia údajov. Školský poriadok ZŠ. Inventár triedy a učebné pomôcky. Výchova k bezpečnému správaniu. Pravidlá triedy. Rozdávanie a evidencia učebníc

3.9.19, 9:30 - Zahájenie projektu Čerstvé hlavičky

4.9.19, 10:30-14:00 - Cvičenia v prírode 5. – 6.ročník

5.9.19, 10:30–14:00 - Cvičenia v prírode 7. - 9. ročník

5.9.19, 8:30 - Seredské svedectvá. Účasť členov ŽŠR

5.9.19 - Dopravná výchova na MDI pre žiakov 1. ročníka

9.9.19 - Dopravná výchova na MDI pre žiakov 5. ročníka

10.9.19 - Ja som INNA, divadelné predstavenie KK ĽŠ - projekt VMR, 3., 4. ročník ŠKD

10.9.19 - Adaptačné vzdelávanie žiakov V.A, V.B (CPPPaP)

10.9.19, 16:00 - Triedne stretnutia s rodičmi 2. stupňa ZŠ - Program zameraný na organizáciu školy, spoluprácu s rodičmi, vzdelávacie poukazy, informovaný súhlas zákonného zástupcu, kritéria hodnotenia a klasifikácia jednotlivých predmetov.

11.9.19, 16:00 - Triedne stretnutia s rodičmi žiakov 1. stupňa ZŠ

20.9.19 - Biela pastelka. Dobrovoľnícka zbierka (UNaSS)

25.9.19 - Európsky týždeň športu 2019, prírodný park Lanice - Klub v pohybe, športové popoludnie detí ŠKD, 

26.9.19 - Európsky deň jazykov, školská relácia, vestibulová prezentácia. FDJ_LingvaFest´ 2019 Bratislava (žiaci 6. - 9. ročníka ZŠ) - Variabilné podujatia multikultúrnej výchovy.

23.–30.9.19 - Európsky týždeň športu 2019

27.9.19 - Športujeme, neklikáme (aktivity žiakov 1. - 4. ročníka)

Termíny konzultačných dní PZ a OZ vždy v stredu: 9.10.2019, 6.11.2019, 4.12.2019, 5.02.2020, 04.03.2020, 08.04.2020, 10.06.2020 v  čase od 14.00– 15.30 hod. 
Termíny konzultačných dní školského psychológa pre rodičov - každý utorok od 15.00 - 16.30 hod.

Škola je neutíchajúci zdroj podpory, racionálnej a emocionálnej obhajoby, ktorá dodáva dieťaťu silu, aby sa sebavedome odvážilo do väčšieho sveta a stalo sa všetkým, čím môže byť.
Oznámenie o voľnom pracovnom mieste
Riaditeľka ZŠ, P. Jilemnického 1035/2 vo Zvolene oznamuje, že prijme do pracovného pomeru 
učiteľa prvého stupňa základnej školy
V zmysle §84 ods.1, ods.2 a ods.1 zákona 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňuje štatutár školy informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogického zamestnanca.

Názov a adresa zamestnávateľa: Základná škola, P. Jilemnického 1035/2, 960 01 Zvolen
Kategória, podkategória pracovného miesta: učiteľ/učiteľ prvého stupňa základnej školy
Kvalifikačné predpoklady 
• ukončené VŠ vzdelanie príslušného smeru v zmysle §9 zákona 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
Zoznam požadovaných dokladov
• žiadosť o prijatie do zamestnania 
profesijný štruktúrovaný životopis 
• kópie dokladov o ukončenom vzdelaní
• súhlas so spracovaním osobných údajov
Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:
• nástup do zamestnania je možný čo najskôr, najneskoršie od 23.09.2019

Požadované doklady doručia uchádzači o zamestnanie poštou alebo osobne v obálke s označením „Výberové konanie – učiteľ prvého stupňa ZŠ“ do 16.09.2019 do 13,00 hod. na adresu školy.

 
Ďalšia >