Školský
e-mail
Internetová
žiacka knižka
Rozvrh
hodín

Akcie a aktivity mesiaca

acroread.gif Plán práce na APRÍL 2019 


Výchovné zameranie úloh:
1) Environmentálne aktivity v škole i mimo nej.
2) Iné deti, iné školy, iný svet - variabilné podujatia výchovy k ĽP.

Vestibulové prezentácie: 
• Rozprávkový kolotoč 

1.-30.4.19 - Les ukrytý v knihe, aktivity lesnej pedagogiky v ŠKD

2.4.19 - Vítanie vtáčích poslov jari (ENV) - Arborétum ZV, žiaci 1. a 3. ročníka, II. C

2.4.19 - Konzultačné hodiny PZ a OZ

3.4.19 - Testovanie 9 -2019

3.4.19 - Kariérna cesta, blokové vyučovanie VIII. A

4.4.19,16:00 - Zasadnutie Rady školy.

5.4.19 - Po stopách medveď, vzdelávací program pre deti 2. ročníka v spolupráci s OZ Slatinka

5.4.19 - Morena, Morena! Za kohos’ umrela? Vítame jar. Regionálna výchova, remeselné dielničky prvákov v POS

5.-6.4.19 - Medzinárodná robotická súťaž Robotic Tournament (Poľsko)

8.4.19 - Deň otvorených dverí pre rodičov žiakov

9.4.19 - Okresné kolo MO 6. - 8. ročník, exkurzná činnosť žiakov

9.4.19 - Keramika – pracujeme s hlinou

10.4.19 - Finančná gramotnosť, implementácia prierezovej témy (7. ročník), OVB

10.-12.4.19 - Ekozber papiera - environmentálna výchova v praktickom živote

11.4.19 - Spolu vyzbierame viac. Jarná očista Zvolena (projekt Mesto a ja)

8.-12.4.19 - Škola v prírode žiakov 4. ročníka RZ Poniklec Hronec

12.4.19 - Spoznávame jaskyne Slovenska. Návšteva Bystrianskej jaskyne (ŠKD)

12. a 13.4.19 - Zápis detí do 1. ročníka ZŠ

15.4.19 - Exkurzia Auschwitz – Birkenau (8. -9. ročník)

16.4.19 - Slávik Slovenska, školské kolo speváckej súťaže

24.4.19 - Hodvábne šatky, remeselná dielňa v POS Zvolen

26.4.19 - Čítanie s Jožkom Mrkvičkom, popularizácia čítania

26.4.19 - Fiľakovo, robotické súťaže RoboSum, RobotOlymp

29.4.19 - Voda – vodný svet, zážitkové učenie v B. Bystrici

Poznámky:
1) Športové súťaže a okresné predmetové olympiády prebiehajú podľa schváleného harmonogramu a plánu mesačných aktivít CVČ – Domina vo Zvolene.
2) LESNÍCKE DNI 2019 (26.4.2019), variabilné aktivity TU, NLC a Arboréta Borová hora, besedy, súťaže, exkurzie, tematické vychádzky ap.).
3) V apríli pokračuje Kurz spoločenského tanca a spoločenskej výchovy  žiakov 8. ročníka ZŠ.

Štatistiky

Návštevníkov: 3484164
Budovanie triednych spoločenstiev

Žiaducim protipólom poslušnosti nie je neposlušnosť, ani „robiť si čo chce“. Je to zodpovednosť, ktorá sa nepodriaďuje druhej osobe (autorite), ale riadi sa správnosťou vecí, s vnútornými hodnotami.
Pavel Kopřiva, psychológ

Základnou myšlienkou pilotného projektu Budovanie triednych spoločenstiev, ako súčasti inovovaného ŠkVP v školskom roku 2018/2019, je vytvoriť bezpečné prostredie, v ktorom sa žiaci cítia dobre, prejavujú si úctu, rešpektujú sa a necítia sa byť ohrození. Očakávame, že v takomto prostredí prebieha vlastný proces učenia sa žiakov efektívnejšie.
Stratégiu budovania triednych spoločenstiev realizujeme v podporujúcom prostredí v triedach. 

Používame: 
- tichý a pokojný hlas, 
- vopred dohodnuté signály (na udržanie disciplíny, pre aktívne počúvanie),
- viditeľný denný program (na tabuli, flipe),
- vizualizované dohody o správaní, pravidlá života triedy,
- rozdelenie priestoru v triede na pracovnú a relaxačnú časť, určenú na spoločné stretnutia v kruhu.

Podporujúce aktivity
- pravidelné, ranné stretnutia v kruhu komunity (1x týždenne, spravidla v stredu, v čase od 7.20 – 7.40 hod.), zúčastňuje sa ich celá trieda
- školské výlety, exkurzná činnosť,
- škola v prírode, základný plavecký výcvik, základný korčuliarsky výcvik,
- pasovanie za princeznú a rytiera školy,
- gratulovanie k narodeninám žiaka,
- maskot triedy (motivácia k učeniu sa, denník maskota),
- spoločná tvorba dohôd a pravidiel triedneho spoločenstva,
- kooperatívne vyučovanie, organizačné formy projektových dní,
- presádzanie žiakov (pomoc budovať rôzne vzťahy, zabrániť fixovaniu sa na jedného spolužiaka),
- nácvik dramatizácii a scénok ako prostriedku predchádzania konfliktov.

Ciele pilotného projektu
- prostredníctvom ranných komunít a iných aktivít budovať a posilňovať dobré vzťahy medzi žiakmi v triednych spoločenstvách,
- budovať a rozvíjať vnútornú motiváciu žiakov k učeniu sa a práci,
- vytvárať bezpečné prostredie rešpektujúce individuálne osobnosti žiakov,
- posilňovať súdržnosť triedneho kolektívu,
- rozvíjať sociálne a komunikačné schopnosti pre zvládanie a prevenciu konfliktov,
- rozvíjať komunikačné schopnosti v oblasti počúvania a rozprávania (počúvať komunikačného partnera a získané informácie použiť v ďalšej komunikácii, veku primerane odpovedať na položené otázky, vedieť formulovať svoj postoj),
- veku primerane rozvíjať kritické myslenie (pravidlá diskusie, vecná argumentácia),
- vytvárať dohody a pravidlá triednych kolektívov podľa potrieb a aktuálnej situácie.

Súčasťou výchovno – vzdelávacieho procesu na primárnom stupni vzdelávania sa stáva ranná komunita ako významný nástroj vytvárania pozitívnej sociálnej klímy. Komunita je pravidelne sa schádzajúce spoločenstvo žiakov a učiteľa, v ktorom sa navzájom delia o svoje pocity, skúsenosti a zážitky. Žiaci sa v nej učia sociálnym a komunikačným schopnostiam, predovšetkým počúvať, formulovať vlastný názor, rešpektovať názor druhých, vystupovať pred ostatnými, trpezlivosti. 

 
< Predchádzajúca   Ďalšia >