Školský
e-mail
Internetová
žiacka knižka
Rozvrh
hodín

Akcie a aktivity mesiaca

acroread.gif Plán práce na JÚN 2019 


Výchovná úloha mesiaca:
Autonómna škola sebareflexie. 
Vitálna  učiaca sa škola. Príklady dobrej praxe.

Vestibulové prezentácie:
• Škola v prírode (2. a 4. ročník ZŠ)
• Technika a tvorivosť - ukážky tvorivosti a zručností žiakov


3.6.19 - Robotický battle na Alejovej

4.6.19 - Detská konferencia (poslucháreň B8 na TU vo Zvolene)

4.6.19,14:00–15:30 - Konzultačné hodiny PZ a OZ

6.6.19 - Malá vedecká konferencia detí s VIN (KU Ružomberok)

7.6.19 - Čítanie pod lampou, ponocovanie s rozprávkami v školskej knižnici

7.6.19 - Ukončenie tanečného kurzu (VENČEK pre 8. ročník)

10.6.19 - Otvorená škola, prijatie verejnou ochrankyňou práv (BA)

11.6.19,8:30 - Športová olympiáda v atletike, mladší žiaci (ZŠ Hrnčiarska ul.)

12.6.19,8:30 - Športová olympiáda v atletike 1. – 4. ročník ZŠ

12.6.19 - Pohybom k radosti, Pridaj sa k nám! - celoklubové športové popoludnie s netradičnými disciplínami

13.6.19,16:00 - Stretnutie rodičov budúcich prvákov

14.-16.6.19 - Medzinárodné finále Pohár vedy BEPPO (Nymburg ČR)

18.6.19 - Slávnostné odovzdávanie cien a diplomov za predmetové olympiády 

19.6.19 - Falošné kamarátstvo, kyberšikana, preventívny program pre deti 3., 4. ročníka ŠKD, spolupráca s CPPPaP

20.6.19 - Potulky pri koryte Hrona ( ZV – Sliač, 4. ročník, OZO)

20.6.19 - OZO, didaktické hry 1. -3. ročník ZŠ

21. 6.19,8:00 - OZO, terénne cvičenia (5. -9. r) podľa ročníkového zamerania

21.6.19 - Krížom – krážom regiónom. Slatinka – tajomná dedinka - exkurzná činnosť pre deti 1. ročníka.

24.6.19,9:30-10:30 - Koncert detského orchestra z Nórska (4.- 8. ročník) - kongresové centrum ŠD TU

24.6.19 - ŠIKULA - podpora rozvoja tvorivosti a technických zručností

25.6.19,7:45 - Triednické práce, zber učebných pomôcok, starostlivosť o inventár

25.6.19,10:00 - Rozlúčka s absolventmi školy - Zvolenský zámok

26.6.19,7:45 - Triednické práce, učebnicový fond, inventár, triedny fond.

27.6.19 - Oceňovanie žiakov (MsÚ Zvolen)

27.6.19 - Rozdávanie učebníc, starostlivosť o inventár triedy, aktivity v kolektíve, osobnostný a sociálny rozvoj žiakov.

28.6.19,8:00 - Slávnostné ukončenie školského roka 2018/2019, rozdávanie vysvedčení

28.6.19,9,00 - Posledné zvonenie deviatakov na školskom dvore

1.-3.7.19 - Stretnutie PZ (ERASMUS +)

1.-4.7.19 - Prázdninový vláčik ŠKD Krupina, Martin, Nitra, Bojnice

Štatistiky

Návštevníkov: 3567713
Budovanie triednych spoločenstiev

Žiaducim protipólom poslušnosti nie je neposlušnosť, ani „robiť si čo chce“. Je to zodpovednosť, ktorá sa nepodriaďuje druhej osobe (autorite), ale riadi sa správnosťou vecí, s vnútornými hodnotami.
Pavel Kopřiva, psychológ

Základnou myšlienkou pilotného projektu Budovanie triednych spoločenstiev, ako súčasti inovovaného ŠkVP v školskom roku 2018/2019, je vytvoriť bezpečné prostredie, v ktorom sa žiaci cítia dobre, prejavujú si úctu, rešpektujú sa a necítia sa byť ohrození. Očakávame, že v takomto prostredí prebieha vlastný proces učenia sa žiakov efektívnejšie.
Stratégiu budovania triednych spoločenstiev realizujeme v podporujúcom prostredí v triedach. 

Používame: 
- tichý a pokojný hlas, 
- vopred dohodnuté signály (na udržanie disciplíny, pre aktívne počúvanie),
- viditeľný denný program (na tabuli, flipe),
- vizualizované dohody o správaní, pravidlá života triedy,
- rozdelenie priestoru v triede na pracovnú a relaxačnú časť, určenú na spoločné stretnutia v kruhu.

Podporujúce aktivity
- pravidelné, ranné stretnutia v kruhu komunity (1x týždenne, spravidla v stredu, v čase od 7.20 – 7.40 hod.), zúčastňuje sa ich celá trieda
- školské výlety, exkurzná činnosť,
- škola v prírode, základný plavecký výcvik, základný korčuliarsky výcvik,
- pasovanie za princeznú a rytiera školy,
- gratulovanie k narodeninám žiaka,
- maskot triedy (motivácia k učeniu sa, denník maskota),
- spoločná tvorba dohôd a pravidiel triedneho spoločenstva,
- kooperatívne vyučovanie, organizačné formy projektových dní,
- presádzanie žiakov (pomoc budovať rôzne vzťahy, zabrániť fixovaniu sa na jedného spolužiaka),
- nácvik dramatizácii a scénok ako prostriedku predchádzania konfliktov.

Ciele pilotného projektu
- prostredníctvom ranných komunít a iných aktivít budovať a posilňovať dobré vzťahy medzi žiakmi v triednych spoločenstvách,
- budovať a rozvíjať vnútornú motiváciu žiakov k učeniu sa a práci,
- vytvárať bezpečné prostredie rešpektujúce individuálne osobnosti žiakov,
- posilňovať súdržnosť triedneho kolektívu,
- rozvíjať sociálne a komunikačné schopnosti pre zvládanie a prevenciu konfliktov,
- rozvíjať komunikačné schopnosti v oblasti počúvania a rozprávania (počúvať komunikačného partnera a získané informácie použiť v ďalšej komunikácii, veku primerane odpovedať na položené otázky, vedieť formulovať svoj postoj),
- veku primerane rozvíjať kritické myslenie (pravidlá diskusie, vecná argumentácia),
- vytvárať dohody a pravidlá triednych kolektívov podľa potrieb a aktuálnej situácie.

Súčasťou výchovno – vzdelávacieho procesu na primárnom stupni vzdelávania sa stáva ranná komunita ako významný nástroj vytvárania pozitívnej sociálnej klímy. Komunita je pravidelne sa schádzajúce spoločenstvo žiakov a učiteľa, v ktorom sa navzájom delia o svoje pocity, skúsenosti a zážitky. Žiaci sa v nej učia sociálnym a komunikačným schopnostiam, predovšetkým počúvať, formulovať vlastný názor, rešpektovať názor druhých, vystupovať pred ostatnými, trpezlivosti. 

 
< Predchádzajúca   Ďalšia >