Školský
e-mail
Internetová
žiacka knižka
Rozvrh
hodín

Akcie a aktivity mesiaca

acroread.gif Plán práce na JÚN 2019 


Výchovná úloha mesiaca:
Autonómna škola sebareflexie. 
Vitálna  učiaca sa škola. Príklady dobrej praxe.

Vestibulové prezentácie:
• Škola v prírode (2. a 4. ročník ZŠ)
• Technika a tvorivosť - ukážky tvorivosti a zručností žiakov


3.6.19 - Robotický battle na Alejovej

4.6.19 - Detská konferencia (poslucháreň B8 na TU vo Zvolene)

4.6.19,14:00–15:30 - Konzultačné hodiny PZ a OZ

6.6.19 - Malá vedecká konferencia detí s VIN (KU Ružomberok)

7.6.19 - Čítanie pod lampou, ponocovanie s rozprávkami v školskej knižnici

7.6.19 - Ukončenie tanečného kurzu (VENČEK pre 8. ročník)

10.6.19 - Otvorená škola, prijatie verejnou ochrankyňou práv (BA)

11.6.19,8:30 - Športová olympiáda v atletike, mladší žiaci (ZŠ Hrnčiarska ul.)

12.6.19,8:30 - Športová olympiáda v atletike 1. – 4. ročník ZŠ

12.6.19 - Pohybom k radosti, Pridaj sa k nám! - celoklubové športové popoludnie s netradičnými disciplínami

13.6.19,16:00 - Stretnutie rodičov budúcich prvákov

14.-16.6.19 - Medzinárodné finále Pohár vedy BEPPO (Nymburg ČR)

18.6.19 - Slávnostné odovzdávanie cien a diplomov za predmetové olympiády 

19.6.19 - Falošné kamarátstvo, kyberšikana, preventívny program pre deti 3., 4. ročníka ŠKD, spolupráca s CPPPaP

20.6.19 - Potulky pri koryte Hrona ( ZV – Sliač, 4. ročník, OZO)

20.6.19 - OZO, didaktické hry 1. -3. ročník ZŠ

21. 6.19,8:00 - OZO, terénne cvičenia (5. -9. r) podľa ročníkového zamerania

21.6.19 - Krížom – krážom regiónom. Slatinka – tajomná dedinka - exkurzná činnosť pre deti 1. ročníka.

24.6.19,9:30-10:30 - Koncert detského orchestra z Nórska (4.- 8. ročník) - kongresové centrum ŠD TU

24.6.19 - ŠIKULA - podpora rozvoja tvorivosti a technických zručností

25.6.19,7:45 - Triednické práce, zber učebných pomôcok, starostlivosť o inventár

25.6.19,10:00 - Rozlúčka s absolventmi školy - Zvolenský zámok

26.6.19,7:45 - Triednické práce, učebnicový fond, inventár, triedny fond.

27.6.19 - Oceňovanie žiakov (MsÚ Zvolen)

27.6.19 - Rozdávanie učebníc, starostlivosť o inventár triedy, aktivity v kolektíve, osobnostný a sociálny rozvoj žiakov.

28.6.19,8:00 - Slávnostné ukončenie školského roka 2018/2019, rozdávanie vysvedčení

28.6.19,9,00 - Posledné zvonenie deviatakov na školskom dvore

1.-3.7.19 - Stretnutie PZ (ERASMUS +)

1.-4.7.19 - Prázdninový vláčik ŠKD Krupina, Martin, Nitra, Bojnice

Štatistiky

Návštevníkov: 3567762
Projekt modernizácie odborných učební

Škola je často vnímaná ako zotrvačnosť osvedčených tradícií, často ako prienik nových množín a nových globálnych možností. Ak chceme mať na Slovensku vyššiu produktivitu práce, ak chceme mať kvalitnú pracovnú silu, ak chceme postaviť našu budúcnosť na myšlienke vzdelanostnej ekonomiky, potom potrebujeme podchytiť predovšetkým tú oblasť, ktorá nám ako jediná môže zabezpečiť zdravú, vzdelanú a prosperujúcu spoločnosť. Práve vo vzdelávaní sa skrýva kľúč k tomu, aby naša krajina mohla byť do budúcnosti konkurencieschopná a ekonomicky výkonná. 

Ministerstvo poľnohospodárstva a rozvoja vidieka SR vydalo dňa 29.06.2018 pod číslom IROP -2018_836/6897 _ 615 rozhodnutie o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre našu školu (žiadateľ Mesto Zvolen) v projekte Modernizácia odborných učební na ZŠ, P. Jilemnického 2 vo Zvolene.
Špecifický cieľ:  Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov 
Hodnota projektu: 132 048,32 € so spoluúčasťou vo výške 6602,14€

Čo na škole pribudne?
Okrem stavebných úprav v učebniach fyziky, informatiky a školskej knižnice pribudne množstvo variabilných inovatívnych učebných pomôcok pre vyučovanie a podporu kritického, tvorivého myslenia i čitateľskej gramotnosti, napr.
knižnično-informačný systém, počítače pre školských knihovníkov, 
multifunkčné zariadenia, 
knihovnícke regály, stoly a stoličky do študovne, 
komplexné zostavy počítačov, tabletov a notebookov (aj pre užívateľov knižnice), 
audio knihy, hudobné nahrávky, 
spoločenské, technické a robotické hry, 
inovatívne digitálne učebnice, cvičebnice, pracovné listy, množstvo kníh, 
interaktívne vyučovacie balíky pre fyziku, matematiku, biológiu, chémiu, nemecký jazyk, 
interaktívna tabuľa, 
žiacke laboratórne stoly, technické zázemie pre učiteľa, 
3D tlačiareň, univerzálny programovateľný automat, 
intersejf na zber dát, operačné systémy , e-learning softvér ap.

V nasledujúcich mesiacoch nás čaká postupná, systematická realizácia projektu; najskôr to budú verejné obstarávania (realizuje zriaďovateľ) podľa schváleného harmonogramu.

 
< Predchádzajúca   Ďalšia >