Školský
e-mail
Internetová
žiacka knižka
Rozvrh
hodín

Akcie a aktivity mesiaca

acroread.gif Plán práce na NOVEMBER 2018 


Výchovné zameranie aktivít v mesiaci
1) Tvorba bezpečného prostredia. Osobnosť triedy/školy.
2) Budovanie triednych spoločenstiev. Hodnotový systém. Projekt Otvorená škola.


Vestibulové prezentácie
1918-2018 100 rokov - Československí prezidenti
Princezné a rytieri našej školy sa predstavujú


6.11.18,14:00 - Konzultačné hodiny pedagogických a odborných zamestnancov

9.11.18,13:50 - Zasadnutie výchovnej komisie

12.-16.11.18 - Kytica zdravia - Pohni kostrou, týždeň pešej chôdze - rozvojový projekt ŠKD

14.11.18 - Fotografovanie žiakov 1. ročníka

14.11.18 - Príbehy z prírody pri bylinkovom čaji (3. a 4. ročník)

16.11.18 - Slávnostné zasadnutie žiackeho parlamentu s vedením školy

19. -23.11.18 - Európsky týždeň boja proti drogám, ročníkové aktivity besedy, interaktívne semináre, RÚVZ Viem, čo zjem

20.11.18 - školská relácia Svetový deň detí (OSN)

20.11.18,8:00 - Záchrana som JA - učenie na stanovištiach (1.- 4. ročník), Kurz prvej pomoci pre zamestnancov školy

21.11.18 - T5 -2018 - celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka

21.11.18 - Exkurzná činnosť žiakov

21.11.18,16:00 - Stretnutie rodičov žiakov 7. ročníka k LVVK

22.11.18 - Deti deťom: Rozpoznaj nenávisť – v koži vylúčených - projekt VĽP v podmienkach ŠKD, rovesnícke vzdelávanie, ŽŠR

23.11.18,13:00 - Pasovanie za rytierov a princezné na Zvolenskom zámku - slávnostná akcia žiakov a rodičov 1. ročníka ZŠ

23.11.18 - Križovatky šťastia, detská konferencia

26.-30.11.18 - Svet vidia rukami a ušami, trochu aj nosom. Projekt VMR v podmienkach ŠKD - Týždeň hlasného čítania (Mima a Líza)

28.11.18 - Robotické popoludnie - rovesnícke vzdelávanie pre deti ŠKD

28.11.18,7:30 - Deň otvorených dverí pre rodičov žiakov školy

29.11.18 - Vševedko - vedomostná súťaž žiakov 2. - 4. ročníka ZŠ


Štatistiky

Návštevníkov: 3337148
Projekt modernizácie odborných učební

Škola je často vnímaná ako zotrvačnosť osvedčených tradícií, často ako prienik nových množín a nových globálnych možností. Ak chceme mať na Slovensku vyššiu produktivitu práce, ak chceme mať kvalitnú pracovnú silu, ak chceme postaviť našu budúcnosť na myšlienke vzdelanostnej ekonomiky, potom potrebujeme podchytiť predovšetkým tú oblasť, ktorá nám ako jediná môže zabezpečiť zdravú, vzdelanú a prosperujúcu spoločnosť. Práve vo vzdelávaní sa skrýva kľúč k tomu, aby naša krajina mohla byť do budúcnosti konkurencieschopná a ekonomicky výkonná. 

Ministerstvo poľnohospodárstva a rozvoja vidieka SR vydalo dňa 29.06.2018 pod číslom IROP -2018_836/6897 _ 615 rozhodnutie o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre našu školu (žiadateľ Mesto Zvolen) v projekte Modernizácia odborných učební na ZŠ, P. Jilemnického 2 vo Zvolene.
Špecifický cieľ:  Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov 
Hodnota projektu: 132 048,32 € so spoluúčasťou vo výške 6602,14€

Čo na škole pribudne?
Okrem stavebných úprav v učebniach fyziky, informatiky a školskej knižnice pribudne množstvo variabilných inovatívnych učebných pomôcok pre vyučovanie a podporu kritického, tvorivého myslenia i čitateľskej gramotnosti, napr.
knižnično-informačný systém, počítače pre školských knihovníkov, 
multifunkčné zariadenia, 
knihovnícke regály, stoly a stoličky do študovne, 
komplexné zostavy počítačov, tabletov a notebookov (aj pre užívateľov knižnice), 
audio knihy, hudobné nahrávky, 
spoločenské, technické a robotické hry, 
inovatívne digitálne učebnice, cvičebnice, pracovné listy, množstvo kníh, 
interaktívne vyučovacie balíky pre fyziku, matematiku, biológiu, chémiu, nemecký jazyk, 
interaktívna tabuľa, 
žiacke laboratórne stoly, technické zázemie pre učiteľa, 
3D tlačiareň, univerzálny programovateľný automat, 
intersejf na zber dát, operačné systémy , e-learning softvér ap.

V nasledujúcich mesiacoch nás čaká postupná, systematická realizácia projektu; najskôr to budú verejné obstarávania (realizuje zriaďovateľ) podľa schváleného harmonogramu.

 
< Predchádzajúca   Ďalšia >