Školský
e-mail
Internetová
žiacka knižka
Rozvrh
hodín

Akcie a aktivity mesiaca

acroread.gif Plán práce na APRÍL 2019 


Výchovné zameranie úloh:
1) Environmentálne aktivity v škole i mimo nej.
2) Iné deti, iné školy, iný svet - variabilné podujatia výchovy k ĽP.

Vestibulové prezentácie: 
• Rozprávkový kolotoč 

1.-30.4.19 - Les ukrytý v knihe, aktivity lesnej pedagogiky v ŠKD

2.4.19 - Vítanie vtáčích poslov jari (ENV) - Arborétum ZV, žiaci 1. a 3. ročníka, II. C

2.4.19 - Konzultačné hodiny PZ a OZ

3.4.19 - Testovanie 9 -2019

3.4.19 - Kariérna cesta, blokové vyučovanie VIII. A

4.4.19,16:00 - Zasadnutie Rady školy.

5.4.19 - Po stopách medveď, vzdelávací program pre deti 2. ročníka v spolupráci s OZ Slatinka

5.4.19 - Morena, Morena! Za kohos’ umrela? Vítame jar. Regionálna výchova, remeselné dielničky prvákov v POS

5.-6.4.19 - Medzinárodná robotická súťaž Robotic Tournament (Poľsko)

8.4.19 - Deň otvorených dverí pre rodičov žiakov

9.4.19 - Okresné kolo MO 6. - 8. ročník, exkurzná činnosť žiakov

9.4.19 - Keramika – pracujeme s hlinou

10.4.19 - Finančná gramotnosť, implementácia prierezovej témy (7. ročník), OVB

10.-12.4.19 - Ekozber papiera - environmentálna výchova v praktickom živote

11.4.19 - Spolu vyzbierame viac. Jarná očista Zvolena (projekt Mesto a ja)

8.-12.4.19 - Škola v prírode žiakov 4. ročníka RZ Poniklec Hronec

12.4.19 - Spoznávame jaskyne Slovenska. Návšteva Bystrianskej jaskyne (ŠKD)

12. a 13.4.19 - Zápis detí do 1. ročníka ZŠ

15.4.19 - Exkurzia Auschwitz – Birkenau (8. -9. ročník)

16.4.19 - Slávik Slovenska, školské kolo speváckej súťaže

24.4.19 - Hodvábne šatky, remeselná dielňa v POS Zvolen

26.4.19 - Čítanie s Jožkom Mrkvičkom, popularizácia čítania

26.4.19 - Fiľakovo, robotické súťaže RoboSum, RobotOlymp

29.4.19 - Voda – vodný svet, zážitkové učenie v B. Bystrici

Poznámky:
1) Športové súťaže a okresné predmetové olympiády prebiehajú podľa schváleného harmonogramu a plánu mesačných aktivít CVČ – Domina vo Zvolene.
2) LESNÍCKE DNI 2019 (26.4.2019), variabilné aktivity TU, NLC a Arboréta Borová hora, besedy, súťaže, exkurzie, tematické vychádzky ap.).
3) V apríli pokračuje Kurz spoločenského tanca a spoločenskej výchovy  žiakov 8. ročníka ZŠ.

Štatistiky

Návštevníkov: 3484162
Projekt modernizácie odborných učební

Škola je často vnímaná ako zotrvačnosť osvedčených tradícií, často ako prienik nových množín a nových globálnych možností. Ak chceme mať na Slovensku vyššiu produktivitu práce, ak chceme mať kvalitnú pracovnú silu, ak chceme postaviť našu budúcnosť na myšlienke vzdelanostnej ekonomiky, potom potrebujeme podchytiť predovšetkým tú oblasť, ktorá nám ako jediná môže zabezpečiť zdravú, vzdelanú a prosperujúcu spoločnosť. Práve vo vzdelávaní sa skrýva kľúč k tomu, aby naša krajina mohla byť do budúcnosti konkurencieschopná a ekonomicky výkonná. 

Ministerstvo poľnohospodárstva a rozvoja vidieka SR vydalo dňa 29.06.2018 pod číslom IROP -2018_836/6897 _ 615 rozhodnutie o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre našu školu (žiadateľ Mesto Zvolen) v projekte Modernizácia odborných učební na ZŠ, P. Jilemnického 2 vo Zvolene.
Špecifický cieľ:  Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov 
Hodnota projektu: 132 048,32 € so spoluúčasťou vo výške 6602,14€

Čo na škole pribudne?
Okrem stavebných úprav v učebniach fyziky, informatiky a školskej knižnice pribudne množstvo variabilných inovatívnych učebných pomôcok pre vyučovanie a podporu kritického, tvorivého myslenia i čitateľskej gramotnosti, napr.
knižnično-informačný systém, počítače pre školských knihovníkov, 
multifunkčné zariadenia, 
knihovnícke regály, stoly a stoličky do študovne, 
komplexné zostavy počítačov, tabletov a notebookov (aj pre užívateľov knižnice), 
audio knihy, hudobné nahrávky, 
spoločenské, technické a robotické hry, 
inovatívne digitálne učebnice, cvičebnice, pracovné listy, množstvo kníh, 
interaktívne vyučovacie balíky pre fyziku, matematiku, biológiu, chémiu, nemecký jazyk, 
interaktívna tabuľa, 
žiacke laboratórne stoly, technické zázemie pre učiteľa, 
3D tlačiareň, univerzálny programovateľný automat, 
intersejf na zber dát, operačné systémy , e-learning softvér ap.

V nasledujúcich mesiacoch nás čaká postupná, systematická realizácia projektu; najskôr to budú verejné obstarávania (realizuje zriaďovateľ) podľa schváleného harmonogramu.

 
< Predchádzajúca   Ďalšia >