Školský
e-mail
Internetová
žiacka knižka
Rozvrh
hodín

Akcie a aktivity mesiaca

acroread.gif Plán práce na MÁJ 2019 


Výchovná úloha:
Rok 2019 – rok M. R. Štefánika (námetové, projektové a kooperatívne vyučovanie, spolupráca, individuálne a kolektívne výstupy variabilných aktivít)
Všeobecná deklarácia ľudských povinností (práva nemôžu jestvovať bez povinností)

Vestibulové prezentácie:
Rok M. R. Štefánika
The online predstavenie v ANJ

2.5.19 - KOMPARO, testovanie žiakov 4. ročníka, príprava na T5

2.5.19 - Deň Zeme, outdoorové tvorivé a praktické aktivity (OZ Slatinka)

7.5.19 - Pietny akt (ukončenia 2.sv.vojny, Nám. SNP)

7.5.19 - Deti na nete, workshop o bezpečnosti v online svete

9.5.19 - Testovanie profesijnej orientácie žiakov 8. ročníka

13.5., 16.5.19 - Prijímacie pohovory na stredné školy

15.5.19 - Extrémizmus vs ľudské práva, konferencia v DJGT

17.5.19, 11:45 - The online divadelné predstavenie v ANJ (6.- 9. ročník) - Kongresové centrum ŠD TU Zvolen

17.5.19 - Štvorylka, účasť na celosvetovom tanečnom podujatí (30 žiakov)

12.-18.5.19 - ERASMUS+, krátkodobý pobyt žiakov v ČR

13.-17.5.19 - Škola v prírode, Chata u Daniela, Repište

22.5.19, 16:00 - Stretnutie zákonných zástupcov žiakov 2. stupňa ZŠ

22.5.19 - Myšky sa hrajú, činoherno-bábkové predstavenie pre ŠKD

23.5.19, 16:00- Stretnutie zákonných zástupcov žiakov 1. stupňa ZŠ

23.-27.5.19 - Obhajoby ročníkových prác žiakov s VIN (podľa harmonogramu)

24.5.19 - Čo nám história rozpráva. Múzeum SNP BB - Program pre deti ŠKD (2.-3. ročník)

24.5.19 - Deň prevencie, dramatizované vystúpenie V.A + účasť V.B

27.-28.5.19 - Dopravná výchova v praxi (OZO teoretická a praktická časť) - Cestná premávka, mobilné ihrisko pre žiakov 2.-4. ročníka

20.,21.,22. a 24.5.19 - Plavecký výcvik žiakov 6. ročníka v Holidaypark Kováčová

29.5.19 - Splav Hrona (regionálna aktivita k Olympijskému dňu)

30.5.19 - Zoo Lympiáda, celoslovenská vedomostná súťaž (4. ročník)

30.5.19 - Umelá inteligencia, interaktívny program (3. ročník), Atlantis Levice

30.5.19, 10:30, 12:15 - Čitateľský maratón v KK Ľ. Štúra

31.5.19 - Oslavy MDD v triednych kolektívoch

Poznámky:
1) Športové a predmetové olympiády sa uskutočnia podľa harmonogramu CVČ vo Zvolene.
2) Školské výlety podľa platnej legislatívy v čase od 27.05. 2019 do 31. 05.2019
3) V máji sa v triedach APROGEN uskutočnia blokové aktivity CPPPaP.

Štatistiky

Návštevníkov: 3508638
Škola priateľská k deťom
Vážené školy,
chceme s Vami zdieľať veľmi pozitívnu správu. Ďakujeme Vám a Vašim žiakom za zapojenie sa do verejnej zbierky Týždeň modrého gombíka 2018. Len vďaka Vašej pomoci sa nám podarilo zrealizovať a úspešne ukončiť zbierku. S Vašou pomocou sa nám podarilo k dnešnému dňu vyzbierať 38 747,94 EUR (táto suma ešte nie je konečná, pretože čakáme ešte vklady z niekoľkých škôl). Ešte raz Vám ďakujeme za Váš čas a úsilie, ktoré ste vynaložili na pomoc deťom. 
S pozdravom
Slovenský výbor pre UNICEF


Toto je len jedno z pozitívnych ocenení, ktoré sme v priebehu plnenia úloh a stanovených kritérií projektu Škola priateľská k deťom dostali. Ponúkame prehľad realizovaných aktivít v priebehu školského roku 2017/2018. Je za tým veľa organizácie, úsilia, potešenia i radosti.

• 10.11.2017 sa uskutočnila dobrovoľná zbierka Hodina deťom (vyzbieraných 54,80 Eur)

• 13.11.2017 sa uskutočnilo školenie zamestnancov ohľadne podpory a rozvoja ľudských práv. 

• 15.11.2017 organizácia tradičného komunitného Pasovanie za rytierov a princezné na Zvolenskom zámku, prezentované hodnoty školy, hodnotová abeceda pre prvákov

• 16.11.2017 sa uskutočnilo Slávnostné zasadnutie Žiackej školskej rady za prítomnosti vedenia školy. Žiaci boli oboznámení aj s emailovou adresou (čiernou skrinkou), na ktorú môžu písať svoje pripomienky. Zároveň členovia ŽŠR vyplnili anonymný dotazník UNICEF o dodržiavaní detských práv v škole a v diskusii vyjadrovali svoje návrhy k participácii detí na živote školy

• V triednych kolektívoch prebehli hodnotiace aktivity v projekte zriaďovateľa Osobnosť triedy/Osobnosť školy a celoslovenského Detského činu roka; na Zvolenskom zámku boli 20.12.2017 s titulom Osobnosť školy odmenení Samuel Hirko a Alexandra Poliačiková.

• 29.11. a 12.04. organizácia Dňa otvorených dverí pre rodičov, možnosť vyplniť anonymný dotazník k participácii na živote školy

• 20.11.2017 v školskom rozhlase odznela relácia ku Svetovému dňu detí (mediálny krúžok), v nadväznosti na aktivity Európskeho týždňa boja proti drogám (20. - 24.11.2017) - ročníkové aktivity, besedy, zaujímavé interaktívne semináre pre triedne kolektívy s odborníkmi

• 22.11. 2017 Bez modrín, dramatické podujatie ŠKD k Svetovému dňu prevencie týrania detí

• 20.12. 2017 Vinšujem Vám od Vianoc do Nového roku... adventná slávnosť detí ŠKD na Starej radnici za účasti ŽŠR a vedenia školy

• 21.12. 2017 Vianočná škola pohybu, športové dopoludnie žiakov podporujúce zdravý životný štýl, spoluorganizátori členovia ŽŠR

Stretnutie generácii, projekt mladších žiakov zameraný na hľadanie kultúrnych a životných hodnôt spoločnosti (mapovanie životných príbehov seniorov generačné remeselné dielne, Trojgeneračné stretnutie s programom na tému úcty k starším, autorské rovesnícke čítanie v KKĽŠ vo Zvolene). Vyvrcholení bol krst knihy Denník z pátrania po minulosti.

• 22.12. realizácia aktivít projektu Otvorená škola, aktivity k rozvoju ľudských práv a slobôd, 
Piliermi programu je rovesnícke vzdelávanie, workshopy vedené mladými dobrovoľníkmi OSF na tému demokracia, ľudské práva, korupcia, nenávistné prejavy v online a ich prevencia.

• 12.12-15.12.2017 sa uskutočnila dobrovoľná Vianočná zbierka UNICEF s celkovým výťažkom 161,51 Eur (aktivisti – dobrovoľníci z ŽŠR)

• 08.02.2018 sa konalo rozšírené zasadnutie ŽŠR za prítomnosti pani riaditeľky Ľuboslavy Bielikovej a príslušníka MsP vo Zvolene Jozefa Micháleka. Témou stretnutia bola interaktívna beseda o dodržiavaní protikorupčných zásad, čestnosti, o hodnotovom systéme spoločnosti i jednotlivcov s názvom Korupcia? Pridajme hodinu čestnosti.

• 05.02., 12.02. 26.03., 23.04. 2018 stretnutia a aktivity projektu Školy za demokraciu (V.C)

• 28.03.2018 - zasadnutie ŽŠR. Členovia vyplnili anonymný dotazník o návrhoch a aktivitách školy k 70. narodeninám školy. Zároveň boli pozvaní na regionálnu vzdelávaciu konferenciu Učiaca sa škola (03.04.2018) s témou Kritické myslenie. 

• 26.04.2018 Zasadnutie členov ŽŠR s riaditeľkou, koordinátormi projektu Nadácie otvorenej spoločnosti Erikou Szabovou k hodnoteniu projektu Otvorené školy (jún – evalvačné dotazníky zapojených žiakov 7. ročníka)

• V termíne 14.05.-20.05.2018 sa konala dobrovoľná zbierka Unicef Týždeň modrého gombíka 
(vyzbieraných 98,30Eur).

• 17.05.2018 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády ľudských práv.

Moja škola je názov literárnej a výtvarnej súťaže, ktorú vyhlásila škola s prispením ŽŠR k 70. Narodeninám školy. Vernisáž súťaže je 28.06.2018 v ART3 galérii spojená s výstavou ocenených detských/dospeláckych prác a krstom vydaných pohľadníc.

• 21. -25.05.2018 GreenWay, environmentálne aktivity so zahraničnými stážistkami Lilou z Jordánska a Rinou z Honkongu v spolupráci s OZ AIESEC Banská Bystrica. Celý týždeň lektorovali v anglickom jazyku témy o ich krajine, životnom prostredí, recyklácii, separovaní, šetrení s pitnou vodou a neobnoviteľnými zdrojmi energie. ŽŠR a deti zo školy im pripravovali spolu s rodičmi aj zaujímavé aktivity počas voľných popoludní a cez víkend. 

• 28.05.2018 na pôde Technickej univerzity vo Zvolene organizovala škola 10. ročník celoškolskej akcie Detskej konferencie 2018 (účasť 48 prezentujúcich detí) za priamej participácie členov žiackej školskej rady

• 12.06.2018, ukončenie celoročného pilotného programu Poradenstvo hrou v spolupráci s psychológmi CPPPaP vo Zvolene (k profesionálnej orientácii detí, budúcnosti štúdia a úspešnosti v živote)

• 22. a 25.06.2018 vyvrcholenie pohybových aktivít detí (70. narodeniny školy) podujatiami Poď s nami poza školu a 70 km do školy.

• 26.06.2018 organizácia vestibulovej výstavy ŠIKULA s cieľom podpory technických a kreatívnych zručností s participáciou ŽŠR

• 27.06.2018 Posledné zvonenie, tradičná akcia rozlúčky absolventov školy na Zvolenskom zámku s organizačnou podporou vedenia školy a Rodičovskej radyLINKA DETSKEJ ISTOTY

Odporúčania vypracované v rámci projektu „Posilňovanie hlasov detí v spoločnosti EÚ prostredníctvom detských liniek pomoci“ (súbor PDF)
 
< Predchádzajúca   Ďalšia >