Školský
e-mail
Internetová
žiacka knižka
Rozvrh
hodín

Akcie a aktivity mesiaca

acroread.gif Plán práce na JÚL, AUGUST 2019 


JÚL, AUGUST - LETNÉ PRÁZDNINY :)

Výchovná úloha mesiaca:
Autonómna škola sebareflexie. 
Vitálna  učiaca sa škola. Príklady dobrej praxe.

Vestibulové prezentácie:
• Škola v prírode (2. a 4. ročník ZŠ)
• Technika a tvorivosť - ukážky tvorivosti a zručností žiakov


3.6.19 - Robotický battle na Alejovej

4.6.19 - Detská konferencia (poslucháreň B8 na TU vo Zvolene)

4.6.19,14:00–15:30 - Konzultačné hodiny PZ a OZ

6.6.19 - Malá vedecká konferencia detí s VIN (KU Ružomberok)

7.6.19 - Čítanie pod lampou, ponocovanie s rozprávkami v školskej knižnici

7.6.19 - Ukončenie tanečného kurzu (VENČEK pre 8. ročník)

10.6.19 - Otvorená škola, prijatie verejnou ochrankyňou práv (BA)

11.6.19,8:30 - Športová olympiáda v atletike, mladší žiaci (ZŠ Hrnčiarska ul.)

12.6.19,8:30 - Športová olympiáda v atletike 1. – 4. ročník ZŠ

12.6.19 - Pohybom k radosti, Pridaj sa k nám! - celoklubové športové popoludnie s netradičnými disciplínami

13.6.19,16:00 - Stretnutie rodičov budúcich prvákov

14.-16.6.19 - Medzinárodné finále Pohár vedy BEPPO (Nymburg ČR)

18.6.19 - Slávnostné odovzdávanie cien a diplomov za predmetové olympiády 

19.6.19 - Falošné kamarátstvo, kyberšikana, preventívny program pre deti 3., 4. ročníka ŠKD, spolupráca s CPPPaP

20.6.19 - Potulky pri koryte Hrona ( ZV – Sliač, 4. ročník, OZO)

20.6.19 - OZO, didaktické hry 1. -3. ročník ZŠ

21. 6.19,8:00 - OZO, terénne cvičenia (5. -9. r) podľa ročníkového zamerania

21.6.19 - Krížom – krážom regiónom. Slatinka – tajomná dedinka - exkurzná činnosť pre deti 1. ročníka.

24.6.19,9:30-10:30 - Koncert detského orchestra z Nórska (4.- 8. ročník) - kongresové centrum ŠD TU

24.6.19 - ŠIKULA - podpora rozvoja tvorivosti a technických zručností

24.6.19,10:00 - Rozlúčka s absolventmi školy - Zvolenský zámok (ZMENA DÁTUMU na 24.6.19)

25.6.19,7:45 - Triednické práce, zber učebných pomôcok, starostlivosť o inventár

26.6.19,7:45 - Triednické práce, učebnicový fond, inventár, triedny fond.

27.6.19 - Oceňovanie žiakov (MsÚ Zvolen)

27.6.19 - Rozdávanie učebníc, starostlivosť o inventár triedy, aktivity v kolektíve, osobnostný a sociálny rozvoj žiakov.

28.6.19,8:00 - Slávnostné ukončenie školského roka 2018/2019, rozdávanie vysvedčení

28.6.19,9:00 - Posledné zvonenie deviatakov na školskom dvore

1.-3.7.19 - Stretnutie pedagogických zamestnancov (ERASMUS +)

1.-4.7.19 - Prázdninový vláčik ŠKD Krupina, Martin, Nitra, Bojnice

Štatistiky

Návštevníkov: 3607732
Škola priateľská k deťom
Vážené školy,
chceme s Vami zdieľať veľmi pozitívnu správu. Ďakujeme Vám a Vašim žiakom za zapojenie sa do verejnej zbierky Týždeň modrého gombíka 2018. Len vďaka Vašej pomoci sa nám podarilo zrealizovať a úspešne ukončiť zbierku. S Vašou pomocou sa nám podarilo k dnešnému dňu vyzbierať 38 747,94 EUR (táto suma ešte nie je konečná, pretože čakáme ešte vklady z niekoľkých škôl). Ešte raz Vám ďakujeme za Váš čas a úsilie, ktoré ste vynaložili na pomoc deťom. 
S pozdravom
Slovenský výbor pre UNICEF


Toto je len jedno z pozitívnych ocenení, ktoré sme v priebehu plnenia úloh a stanovených kritérií projektu Škola priateľská k deťom dostali. Ponúkame prehľad realizovaných aktivít v priebehu školského roku 2017/2018. Je za tým veľa organizácie, úsilia, potešenia i radosti.

• 10.11.2017 sa uskutočnila dobrovoľná zbierka Hodina deťom (vyzbieraných 54,80 Eur)

• 13.11.2017 sa uskutočnilo školenie zamestnancov ohľadne podpory a rozvoja ľudských práv. 

• 15.11.2017 organizácia tradičného komunitného Pasovanie za rytierov a princezné na Zvolenskom zámku, prezentované hodnoty školy, hodnotová abeceda pre prvákov

• 16.11.2017 sa uskutočnilo Slávnostné zasadnutie Žiackej školskej rady za prítomnosti vedenia školy. Žiaci boli oboznámení aj s emailovou adresou (čiernou skrinkou), na ktorú môžu písať svoje pripomienky. Zároveň členovia ŽŠR vyplnili anonymný dotazník UNICEF o dodržiavaní detských práv v škole a v diskusii vyjadrovali svoje návrhy k participácii detí na živote školy

• V triednych kolektívoch prebehli hodnotiace aktivity v projekte zriaďovateľa Osobnosť triedy/Osobnosť školy a celoslovenského Detského činu roka; na Zvolenskom zámku boli 20.12.2017 s titulom Osobnosť školy odmenení Samuel Hirko a Alexandra Poliačiková.

• 29.11. a 12.04. organizácia Dňa otvorených dverí pre rodičov, možnosť vyplniť anonymný dotazník k participácii na živote školy

• 20.11.2017 v školskom rozhlase odznela relácia ku Svetovému dňu detí (mediálny krúžok), v nadväznosti na aktivity Európskeho týždňa boja proti drogám (20. - 24.11.2017) - ročníkové aktivity, besedy, zaujímavé interaktívne semináre pre triedne kolektívy s odborníkmi

• 22.11. 2017 Bez modrín, dramatické podujatie ŠKD k Svetovému dňu prevencie týrania detí

• 20.12. 2017 Vinšujem Vám od Vianoc do Nového roku... adventná slávnosť detí ŠKD na Starej radnici za účasti ŽŠR a vedenia školy

• 21.12. 2017 Vianočná škola pohybu, športové dopoludnie žiakov podporujúce zdravý životný štýl, spoluorganizátori členovia ŽŠR

Stretnutie generácii, projekt mladších žiakov zameraný na hľadanie kultúrnych a životných hodnôt spoločnosti (mapovanie životných príbehov seniorov generačné remeselné dielne, Trojgeneračné stretnutie s programom na tému úcty k starším, autorské rovesnícke čítanie v KKĽŠ vo Zvolene). Vyvrcholení bol krst knihy Denník z pátrania po minulosti.

• 22.12. realizácia aktivít projektu Otvorená škola, aktivity k rozvoju ľudských práv a slobôd, 
Piliermi programu je rovesnícke vzdelávanie, workshopy vedené mladými dobrovoľníkmi OSF na tému demokracia, ľudské práva, korupcia, nenávistné prejavy v online a ich prevencia.

• 12.12-15.12.2017 sa uskutočnila dobrovoľná Vianočná zbierka UNICEF s celkovým výťažkom 161,51 Eur (aktivisti – dobrovoľníci z ŽŠR)

• 08.02.2018 sa konalo rozšírené zasadnutie ŽŠR za prítomnosti pani riaditeľky Ľuboslavy Bielikovej a príslušníka MsP vo Zvolene Jozefa Micháleka. Témou stretnutia bola interaktívna beseda o dodržiavaní protikorupčných zásad, čestnosti, o hodnotovom systéme spoločnosti i jednotlivcov s názvom Korupcia? Pridajme hodinu čestnosti.

• 05.02., 12.02. 26.03., 23.04. 2018 stretnutia a aktivity projektu Školy za demokraciu (V.C)

• 28.03.2018 - zasadnutie ŽŠR. Členovia vyplnili anonymný dotazník o návrhoch a aktivitách školy k 70. narodeninám školy. Zároveň boli pozvaní na regionálnu vzdelávaciu konferenciu Učiaca sa škola (03.04.2018) s témou Kritické myslenie. 

• 26.04.2018 Zasadnutie členov ŽŠR s riaditeľkou, koordinátormi projektu Nadácie otvorenej spoločnosti Erikou Szabovou k hodnoteniu projektu Otvorené školy (jún – evalvačné dotazníky zapojených žiakov 7. ročníka)

• V termíne 14.05.-20.05.2018 sa konala dobrovoľná zbierka Unicef Týždeň modrého gombíka 
(vyzbieraných 98,30Eur).

• 17.05.2018 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády ľudských práv.

Moja škola je názov literárnej a výtvarnej súťaže, ktorú vyhlásila škola s prispením ŽŠR k 70. Narodeninám školy. Vernisáž súťaže je 28.06.2018 v ART3 galérii spojená s výstavou ocenených detských/dospeláckych prác a krstom vydaných pohľadníc.

• 21. -25.05.2018 GreenWay, environmentálne aktivity so zahraničnými stážistkami Lilou z Jordánska a Rinou z Honkongu v spolupráci s OZ AIESEC Banská Bystrica. Celý týždeň lektorovali v anglickom jazyku témy o ich krajine, životnom prostredí, recyklácii, separovaní, šetrení s pitnou vodou a neobnoviteľnými zdrojmi energie. ŽŠR a deti zo školy im pripravovali spolu s rodičmi aj zaujímavé aktivity počas voľných popoludní a cez víkend. 

• 28.05.2018 na pôde Technickej univerzity vo Zvolene organizovala škola 10. ročník celoškolskej akcie Detskej konferencie 2018 (účasť 48 prezentujúcich detí) za priamej participácie členov žiackej školskej rady

• 12.06.2018, ukončenie celoročného pilotného programu Poradenstvo hrou v spolupráci s psychológmi CPPPaP vo Zvolene (k profesionálnej orientácii detí, budúcnosti štúdia a úspešnosti v živote)

• 22. a 25.06.2018 vyvrcholenie pohybových aktivít detí (70. narodeniny školy) podujatiami Poď s nami poza školu a 70 km do školy.

• 26.06.2018 organizácia vestibulovej výstavy ŠIKULA s cieľom podpory technických a kreatívnych zručností s participáciou ŽŠR

• 27.06.2018 Posledné zvonenie, tradičná akcia rozlúčky absolventov školy na Zvolenskom zámku s organizačnou podporou vedenia školy a Rodičovskej radyLINKA DETSKEJ ISTOTY

Odporúčania vypracované v rámci projektu „Posilňovanie hlasov detí v spoločnosti EÚ prostredníctvom detských liniek pomoci“ (súbor PDF)
 
< Predchádzajúca   Ďalšia >