Školský
e-mail
Internetová
žiacka knižka
Rozvrh
hodín

Akcie a aktivity mesiaca

acroread.gif Plán práce na NOVEMBER 2019 


Výchovné zameranie aktivít v mesiaci
Hodnotová výchova a výchova aktívnemu občianstvu
• Projekty Otvorená škola, Školy za demokraciu, Deti nepočkajú. Zippyho kamaráti, KOZMO a i.
• Budovanie triednych spoločenstiev (rozvoj sociálnych zručností v oblasti spolupráce a priateľstva). Tvorba bezpečného prostredia, Školský poriadok ZŠ, pravidlá triedy. Od slov k činom (oceňovanie žiakov).
Práva detí a ich aplikácia v praktickom školskom živote Aktivity strategických projektov zamerané na prevenciu rizikového správania mladistvých (prevencia šikanovania v triednych kolektívoch, spolupráca s odborníkmi). Európsky týždeň boja proti drogám. 

Vestibulové prezentácie 
Princezné a rytieri našej školy sa predstavujú
Projektový deň, výstupy, tímová spolupráca, sociálne vzťahy

5.11.19,9:00 - O troch krásach sveta, predstavenie v DJGT, žiaci 5. a 6. ročníka ZŠ

6.11.19,14:00 - Konzultačné hodiny PZ a OZ

8.11.19,13:50 - Zasadnutie výchovnej komisie 

12.11.19,11:00 - Burza stredných škôl, STREDOŠKOLÁK. ŠD TU

13.,15.11.19 - Rozbor testov profesijnej orientácie žiakov 9. ročník (CPPPaP Zvolen)

14.11.19 - KOMPARO 8. a 9. ročník ZŠ, celoslovenské testovanie

15.11.19,10:20 - Slávnostné zasadnutie ŽŠR s vedením školy

15.11.19,13:00 - Pasovanie za rytierov a princezné na Zvolenskom zámku - slávnostná akcia žiakov a rodičov l. ročníka ZŠ

18.-22.11.19 - Európsky týždeň boja proti drogám, ročníkové aktivity besedy, interaktívne semináre, panelové diskusie s komunitou

19.11.19 - Fotografovanie žiakov 1. ročníka

19.11.19,9:20 - Školská relácia Svetový deň detí (OSN). Žiacka školská rada.

19.11.19,11:30 - Svet okolo nás (Irán- zahalená krása), multimediálny vzdelávací program (6.- 8. ročník) - SC Zvolen

20.11.19 - T 5 -2019, celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka

20.11.19 - Ako začína šikana? Spolužitie bez násilia. Výchova k bezpečnému správaniu. Preventívny program prvákov v ŠKD

22.11.19 - robotická súťaž RoboRAVE SUMO v Žiline

26.11.19,7:30 - Deň otvorených dverí pre rodičov žiakov školy

27.11.19 - Deti deťom. S každým dieťaťom sa ráta. Rovesnícke vzdelávanie. Projekt VĽP v podmienkach ŠKD. Participácia ŽŠR (2. - 4. ročník) 

28.11.19 - Všetkovedko, vedomostný súboj bystrých detí

29.11.19 - regionálne kolo robotickej súťaže FLL 2019/2020 v Banskej Bystrici

Poznámky:
1) Veselo v klube, príprava adventného čísla časopisu ŠKD. Podpora tvorivosti detí.
2) V spolupráci s odbornou verejnosťou pripravujú koordinátori PDZ aktivity tried/ročníkov - Európsky týždeň boja proti drogám s podrobným programom.
3) Školské kolo Olympiády v anglickom jazyku sa uskutoční v priebehu mesiaca.

Školu zdokonalíme správnym využívaním 
informácií o učení sa žiaka... 
z projektu Deti nepočkajú

Štatistiky

Návštevníkov: 3767876
Škola priateľská k deťom
Vážené školy,
chceme s Vami zdieľať veľmi pozitívnu správu. Ďakujeme Vám a Vašim žiakom za zapojenie sa do verejnej zbierky Týždeň modrého gombíka 2018. Len vďaka Vašej pomoci sa nám podarilo zrealizovať a úspešne ukončiť zbierku. S Vašou pomocou sa nám podarilo k dnešnému dňu vyzbierať 38 747,94 EUR (táto suma ešte nie je konečná, pretože čakáme ešte vklady z niekoľkých škôl). Ešte raz Vám ďakujeme za Váš čas a úsilie, ktoré ste vynaložili na pomoc deťom. 
S pozdravom
Slovenský výbor pre UNICEF


Toto je len jedno z pozitívnych ocenení, ktoré sme v priebehu plnenia úloh a stanovených kritérií projektu Škola priateľská k deťom dostali. Ponúkame prehľad realizovaných aktivít v priebehu školského roku 2017/2018. Je za tým veľa organizácie, úsilia, potešenia i radosti.

• 10.11.2017 sa uskutočnila dobrovoľná zbierka Hodina deťom (vyzbieraných 54,80 Eur)

• 13.11.2017 sa uskutočnilo školenie zamestnancov ohľadne podpory a rozvoja ľudských práv. 

• 15.11.2017 organizácia tradičného komunitného Pasovanie za rytierov a princezné na Zvolenskom zámku, prezentované hodnoty školy, hodnotová abeceda pre prvákov

• 16.11.2017 sa uskutočnilo Slávnostné zasadnutie Žiackej školskej rady za prítomnosti vedenia školy. Žiaci boli oboznámení aj s emailovou adresou (čiernou skrinkou), na ktorú môžu písať svoje pripomienky. Zároveň členovia ŽŠR vyplnili anonymný dotazník UNICEF o dodržiavaní detských práv v škole a v diskusii vyjadrovali svoje návrhy k participácii detí na živote školy

• V triednych kolektívoch prebehli hodnotiace aktivity v projekte zriaďovateľa Osobnosť triedy/Osobnosť školy a celoslovenského Detského činu roka; na Zvolenskom zámku boli 20.12.2017 s titulom Osobnosť školy odmenení Samuel Hirko a Alexandra Poliačiková.

• 29.11. a 12.04. organizácia Dňa otvorených dverí pre rodičov, možnosť vyplniť anonymný dotazník k participácii na živote školy

• 20.11.2017 v školskom rozhlase odznela relácia ku Svetovému dňu detí (mediálny krúžok), v nadväznosti na aktivity Európskeho týždňa boja proti drogám (20. - 24.11.2017) - ročníkové aktivity, besedy, zaujímavé interaktívne semináre pre triedne kolektívy s odborníkmi

• 22.11. 2017 Bez modrín, dramatické podujatie ŠKD k Svetovému dňu prevencie týrania detí

• 20.12. 2017 Vinšujem Vám od Vianoc do Nového roku... adventná slávnosť detí ŠKD na Starej radnici za účasti ŽŠR a vedenia školy

• 21.12. 2017 Vianočná škola pohybu, športové dopoludnie žiakov podporujúce zdravý životný štýl, spoluorganizátori členovia ŽŠR

Stretnutie generácii, projekt mladších žiakov zameraný na hľadanie kultúrnych a životných hodnôt spoločnosti (mapovanie životných príbehov seniorov generačné remeselné dielne, Trojgeneračné stretnutie s programom na tému úcty k starším, autorské rovesnícke čítanie v KKĽŠ vo Zvolene). Vyvrcholení bol krst knihy Denník z pátrania po minulosti.

• 22.12. realizácia aktivít projektu Otvorená škola, aktivity k rozvoju ľudských práv a slobôd, 
Piliermi programu je rovesnícke vzdelávanie, workshopy vedené mladými dobrovoľníkmi OSF na tému demokracia, ľudské práva, korupcia, nenávistné prejavy v online a ich prevencia.

• 12.12-15.12.2017 sa uskutočnila dobrovoľná Vianočná zbierka UNICEF s celkovým výťažkom 161,51 Eur (aktivisti – dobrovoľníci z ŽŠR)

• 08.02.2018 sa konalo rozšírené zasadnutie ŽŠR za prítomnosti pani riaditeľky Ľuboslavy Bielikovej a príslušníka MsP vo Zvolene Jozefa Micháleka. Témou stretnutia bola interaktívna beseda o dodržiavaní protikorupčných zásad, čestnosti, o hodnotovom systéme spoločnosti i jednotlivcov s názvom Korupcia? Pridajme hodinu čestnosti.

• 05.02., 12.02. 26.03., 23.04. 2018 stretnutia a aktivity projektu Školy za demokraciu (V.C)

• 28.03.2018 - zasadnutie ŽŠR. Členovia vyplnili anonymný dotazník o návrhoch a aktivitách školy k 70. narodeninám školy. Zároveň boli pozvaní na regionálnu vzdelávaciu konferenciu Učiaca sa škola (03.04.2018) s témou Kritické myslenie. 

• 26.04.2018 Zasadnutie členov ŽŠR s riaditeľkou, koordinátormi projektu Nadácie otvorenej spoločnosti Erikou Szabovou k hodnoteniu projektu Otvorené školy (jún – evalvačné dotazníky zapojených žiakov 7. ročníka)

• V termíne 14.05.-20.05.2018 sa konala dobrovoľná zbierka Unicef Týždeň modrého gombíka 
(vyzbieraných 98,30Eur).

• 17.05.2018 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády ľudských práv.

Moja škola je názov literárnej a výtvarnej súťaže, ktorú vyhlásila škola s prispením ŽŠR k 70. Narodeninám školy. Vernisáž súťaže je 28.06.2018 v ART3 galérii spojená s výstavou ocenených detských/dospeláckych prác a krstom vydaných pohľadníc.

• 21. -25.05.2018 GreenWay, environmentálne aktivity so zahraničnými stážistkami Lilou z Jordánska a Rinou z Honkongu v spolupráci s OZ AIESEC Banská Bystrica. Celý týždeň lektorovali v anglickom jazyku témy o ich krajine, životnom prostredí, recyklácii, separovaní, šetrení s pitnou vodou a neobnoviteľnými zdrojmi energie. ŽŠR a deti zo školy im pripravovali spolu s rodičmi aj zaujímavé aktivity počas voľných popoludní a cez víkend. 

• 28.05.2018 na pôde Technickej univerzity vo Zvolene organizovala škola 10. ročník celoškolskej akcie Detskej konferencie 2018 (účasť 48 prezentujúcich detí) za priamej participácie členov žiackej školskej rady

• 12.06.2018, ukončenie celoročného pilotného programu Poradenstvo hrou v spolupráci s psychológmi CPPPaP vo Zvolene (k profesionálnej orientácii detí, budúcnosti štúdia a úspešnosti v živote)

• 22. a 25.06.2018 vyvrcholenie pohybových aktivít detí (70. narodeniny školy) podujatiami Poď s nami poza školu a 70 km do školy.

• 26.06.2018 organizácia vestibulovej výstavy ŠIKULA s cieľom podpory technických a kreatívnych zručností s participáciou ŽŠR

• 27.06.2018 Posledné zvonenie, tradičná akcia rozlúčky absolventov školy na Zvolenskom zámku s organizačnou podporou vedenia školy a Rodičovskej radyLINKA DETSKEJ ISTOTY

Odporúčania vypracované v rámci projektu „Posilňovanie hlasov detí v spoločnosti EÚ prostredníctvom detských liniek pomoci“ (súbor PDF)
 
< Predchádzajúca   Ďalšia >