Internetová
žiacka knižka
Rozvrh
hodín

Akcie a aktivity mesiaca

acroread.gif Plán práce na SEPTEMBER 2018 


Výchovné zameranie aktivít v mesiaci
1) Školské programy podpory zdravia a výchovy ku zdraviu. Zber triedeného odpadu. 
Rozvojové výchovné programy: vychádzky, základný plavecký výcvik, šport v záujmovom vzdelávaní, Zvolenská športová jeseň, exkurzná činnosť, projekt Záchrana som ja, testovanie telesnej zdatnosti prvákov (ISTŽ), preventívne hygienické opatrenia v triedach ap.

2) Bezpečnosť školského prostredia a vzťahy medzi aktérmi vzdelávania. Realizácia tvorivých podujatí, besied, osobných stretnutí, rozhovorov v ľudsko-právnej oblasti. Od práv k povinnostiam.

Vestibulové prezentácie
Európsky deň jazykov, aktivity a projekty žiakov
Tekvicová slávnosť, výstava

1.10.18,12:00 - Zábavná autoškola, dopravná výchova v praxi pre žiakov 9. ročníka (Autoškola Gonda ZV)

2.10.18,14:00-15:30 - Konzultačné hodiny PZ a OZ

2.10.18 - Malý chodec - preventívny program ŠKD s MsP.

3.10.18,18:30 - Škola základ života - DJGT Zvolen (8. a 9. ročník)

4.10.18 - J.C. Hronský - beseda v KKĽŠ (3. a 4. ročník)

4.10.18 - Nie je strecha ako strecha - environmentálne popoludnie detí ŠKD v spolupráci CHKO Poľana (4. ročník)

1.-5.10.18 - Základný plavecký výcvik žiakov 2. ročníka

10.10.18 - Mlieko a produkty od slovenských kravičiek - exkurzia ŠKD na PD Očová (1. a 2.ročník) 

10.-12.10.18 - Jesenný ekozber papiera

12.10.18 - Minerálne pramene detvianskeho regiónu, Kalinka, Klokoč - prírodovedné učenie v spolupráci s OZ Slatinka

17.10.18 - Hovorme o jedle: Chutné maľovanie (mlieko a mliečne produkty) projektový deň v ŠKD

17.10.18 - Testovanie telesnej zdatnosti žiakov (1. ročníka)

19.10.18 - Adaptačné vzdelávanie (V.A, V.B), tím psychológov z CPPPaP

22.10.18 - Skutočné knižnice – skutočné vzdelávanie: 100 rokov od vzniku ČSR - najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice

23.10.18 - Burza stredných škôl Stredoškolák

24.10.18 - Katkine výmysly - bábkové predstavenie (1. a 2. ročník ŠKD) - nebezpečenstvo virtuálneho sveta.

25.-26.10.18 - Metodické dni pre PZ v sieti proaktívnych škôl - ZŠ s MŠ J.A.K., Hubeného 25, Bratislava

24.-26.10.18 - Tekvicová slávnosť - komunitná tvorivá výstava

26.10.18 - Zážitkové workshopy Rozhodovanie, Deň, kedy sa mlčalo - 7. a 8. ročník (ĽP v praxi) lektori z Post Bellum

29.10.18 - Projektový deň školy variabilné aktivity tried - celodenné projektové aktivity v škole i mimo nej

30.10.18 - Štátny sviatok

31.10.-2.11.18 - Jesenné prázdniny (vyučovanie sa začína v pondelok 5.11.2018)

31.10.18 - Darovanie krvi, dobrovoľníctvo v praxi.


Štatistiky

Návštevníkov: 3312286
Škola priateľská k deťom
Vážené školy,
chceme s Vami zdieľať veľmi pozitívnu správu. Ďakujeme Vám a Vašim žiakom za zapojenie sa do verejnej zbierky Týždeň modrého gombíka 2018. Len vďaka Vašej pomoci sa nám podarilo zrealizovať a úspešne ukončiť zbierku. S Vašou pomocou sa nám podarilo k dnešnému dňu vyzbierať 38 747,94 EUR (táto suma ešte nie je konečná, pretože čakáme ešte vklady z niekoľkých škôl). Ešte raz Vám ďakujeme za Váš čas a úsilie, ktoré ste vynaložili na pomoc deťom. 
S pozdravom
Slovenský výbor pre UNICEF


Toto je len jedno z pozitívnych ocenení, ktoré sme v priebehu plnenia úloh a stanovených kritérií projektu Škola priateľská k deťom dostali. Ponúkame prehľad realizovaných aktivít v priebehu školského roku 2017/2018. Je za tým veľa organizácie, úsilia, potešenia i radosti.

• 10.11.2017 sa uskutočnila dobrovoľná zbierka Hodina deťom (vyzbieraných 54,80 Eur)

• 13.11.2017 sa uskutočnilo školenie zamestnancov ohľadne podpory a rozvoja ľudských práv. 

• 15.11.2017 organizácia tradičného komunitného Pasovanie za rytierov a princezné na Zvolenskom zámku, prezentované hodnoty školy, hodnotová abeceda pre prvákov

• 16.11.2017 sa uskutočnilo Slávnostné zasadnutie Žiackej školskej rady za prítomnosti vedenia školy. Žiaci boli oboznámení aj s emailovou adresou (čiernou skrinkou), na ktorú môžu písať svoje pripomienky. Zároveň členovia ŽŠR vyplnili anonymný dotazník UNICEF o dodržiavaní detských práv v škole a v diskusii vyjadrovali svoje návrhy k participácii detí na živote školy

• V triednych kolektívoch prebehli hodnotiace aktivity v projekte zriaďovateľa Osobnosť triedy/Osobnosť školy a celoslovenského Detského činu roka; na Zvolenskom zámku boli 20.12.2017 s titulom Osobnosť školy odmenení Samuel Hirko a Alexandra Poliačiková.

• 29.11. a 12.04. organizácia Dňa otvorených dverí pre rodičov, možnosť vyplniť anonymný dotazník k participácii na živote školy

• 20.11.2017 v školskom rozhlase odznela relácia ku Svetovému dňu detí (mediálny krúžok), v nadväznosti na aktivity Európskeho týždňa boja proti drogám (20. - 24.11.2017) - ročníkové aktivity, besedy, zaujímavé interaktívne semináre pre triedne kolektívy s odborníkmi

• 22.11. 2017 Bez modrín, dramatické podujatie ŠKD k Svetovému dňu prevencie týrania detí

• 20.12. 2017 Vinšujem Vám od Vianoc do Nového roku... adventná slávnosť detí ŠKD na Starej radnici za účasti ŽŠR a vedenia školy

• 21.12. 2017 Vianočná škola pohybu, športové dopoludnie žiakov podporujúce zdravý životný štýl, spoluorganizátori členovia ŽŠR

Stretnutie generácii, projekt mladších žiakov zameraný na hľadanie kultúrnych a životných hodnôt spoločnosti (mapovanie životných príbehov seniorov generačné remeselné dielne, Trojgeneračné stretnutie s programom na tému úcty k starším, autorské rovesnícke čítanie v KKĽŠ vo Zvolene). Vyvrcholení bol krst knihy Denník z pátrania po minulosti.

• 22.12. realizácia aktivít projektu Otvorená škola, aktivity k rozvoju ľudských práv a slobôd, 
Piliermi programu je rovesnícke vzdelávanie, workshopy vedené mladými dobrovoľníkmi OSF na tému demokracia, ľudské práva, korupcia, nenávistné prejavy v online a ich prevencia.

• 12.12-15.12.2017 sa uskutočnila dobrovoľná Vianočná zbierka UNICEF s celkovým výťažkom 161,51 Eur (aktivisti – dobrovoľníci z ŽŠR)

• 08.02.2018 sa konalo rozšírené zasadnutie ŽŠR za prítomnosti pani riaditeľky Ľuboslavy Bielikovej a príslušníka MsP vo Zvolene Jozefa Micháleka. Témou stretnutia bola interaktívna beseda o dodržiavaní protikorupčných zásad, čestnosti, o hodnotovom systéme spoločnosti i jednotlivcov s názvom Korupcia? Pridajme hodinu čestnosti.

• 05.02., 12.02. 26.03., 23.04. 2018 stretnutia a aktivity projektu Školy za demokraciu (V.C)

• 28.03.2018 - zasadnutie ŽŠR. Členovia vyplnili anonymný dotazník o návrhoch a aktivitách školy k 70. narodeninám školy. Zároveň boli pozvaní na regionálnu vzdelávaciu konferenciu Učiaca sa škola (03.04.2018) s témou Kritické myslenie. 

• 26.04.2018 Zasadnutie členov ŽŠR s riaditeľkou, koordinátormi projektu Nadácie otvorenej spoločnosti Erikou Szabovou k hodnoteniu projektu Otvorené školy (jún – evalvačné dotazníky zapojených žiakov 7. ročníka)

• V termíne 14.05.-20.05.2018 sa konala dobrovoľná zbierka Unicef Týždeň modrého gombíka 
(vyzbieraných 98,30Eur).

• 17.05.2018 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády ľudských práv.

Moja škola je názov literárnej a výtvarnej súťaže, ktorú vyhlásila škola s prispením ŽŠR k 70. Narodeninám školy. Vernisáž súťaže je 28.06.2018 v ART3 galérii spojená s výstavou ocenených detských/dospeláckych prác a krstom vydaných pohľadníc.

• 21. -25.05.2018 GreenWay, environmentálne aktivity so zahraničnými stážistkami Lilou z Jordánska a Rinou z Honkongu v spolupráci s OZ AIESEC Banská Bystrica. Celý týždeň lektorovali v anglickom jazyku témy o ich krajine, životnom prostredí, recyklácii, separovaní, šetrení s pitnou vodou a neobnoviteľnými zdrojmi energie. ŽŠR a deti zo školy im pripravovali spolu s rodičmi aj zaujímavé aktivity počas voľných popoludní a cez víkend. 

• 28.05.2018 na pôde Technickej univerzity vo Zvolene organizovala škola 10. ročník celoškolskej akcie Detskej konferencie 2018 (účasť 48 prezentujúcich detí) za priamej participácie členov žiackej školskej rady

• 12.06.2018, ukončenie celoročného pilotného programu Poradenstvo hrou v spolupráci s psychológmi CPPPaP vo Zvolene (k profesionálnej orientácii detí, budúcnosti štúdia a úspešnosti v živote)

• 22. a 25.06.2018 vyvrcholenie pohybových aktivít detí (70. narodeniny školy) podujatiami Poď s nami poza školu a 70 km do školy.

• 26.06.2018 organizácia vestibulovej výstavy ŠIKULA s cieľom podpory technických a kreatívnych zručností s participáciou ŽŠR

• 27.06.2018 Posledné zvonenie, tradičná akcia rozlúčky absolventov školy na Zvolenskom zámku s organizačnou podporou vedenia školy a Rodičovskej rady

 
< Predchádzajúca   Ďalšia >