Školský
e-mail
Internetová
žiacka knižka
Rozvrh
hodín

Akcie a aktivity mesiaca

acroread.gif Plán práce na SEPTEMBER 2019 


Východiská aktivít výchovného charakteru:
Základná organizácia života školy, tvorba stabilnej sociálnej klímy, pravidlá triedy/kolektívu.
Európsky týždeň športu. Cvičenia v prírode. Podporné rozvojové aktivity zdravého spôsobu života.
Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania (Kvalitné a dostupné vzdelávanie pre Slovensko)

Vestibulové prezentácie:
Prvé zvonenie. Organizácia života v škole.
Vzdelávacie poukazy. Ponuka záujmových krúžkov.

2. 9. 2019, 8:00 - slávnostné otvorenie školského roka 2019/2020

3.9.19, 7:45-10:20 - Triednické práce. Dotazníky, aktualizácia údajov. Školský poriadok ZŠ. Inventár triedy a učebné pomôcky. Výchova k bezpečnému správaniu. Pravidlá triedy. Rozdávanie a evidencia učebníc

3.9.19, 9:30 - Zahájenie projektu Čerstvé hlavičky

4.9.19, 10:30-14:00 - Cvičenia v prírode 5. – 6.ročník

5.9.19, 10:30–14:00 - Cvičenia v prírode 7. - 9. ročník

5.9.19, 8:30 - Seredské svedectvá. Účasť členov ŽŠR

5.9.19 - Dopravná výchova na MDI pre žiakov 1. ročníka

9.9.19 - Dopravná výchova na MDI pre žiakov 5. ročníka

10.9.19 - Ja som INNA, divadelné predstavenie KK ĽŠ - projekt VMR, 3., 4. ročník ŠKD

10.9.19 - Adaptačné vzdelávanie žiakov V.A, V.B (CPPPaP)

10.9.19, 16:00 - Triedne stretnutia s rodičmi 2. stupňa ZŠ - Program zameraný na organizáciu školy, spoluprácu s rodičmi, vzdelávacie poukazy, informovaný súhlas zákonného zástupcu, kritéria hodnotenia a klasifikácia jednotlivých predmetov.

11.9.19, 16:00 - Triedne stretnutia s rodičmi žiakov 1. stupňa ZŠ

20.9.19 - Biela pastelka. Dobrovoľnícka zbierka (UNaSS)

25.9.19 - Európsky týždeň športu 2019, prírodný park Lanice - Klub v pohybe, športové popoludnie detí ŠKD, 

26.9.19 - Európsky deň jazykov, školská relácia, vestibulová prezentácia. FDJ_LingvaFest´ 2019 Bratislava (žiaci 6. - 9. ročníka ZŠ) - Variabilné podujatia multikultúrnej výchovy.

23.–30.9.19 - Európsky týždeň športu 2019

27.9.19 - Športujeme, neklikáme (aktivity žiakov 1. - 4. ročníka)

Termíny konzultačných dní PZ a OZ vždy v stredu: 9.10.2019, 6.11.2019, 4.12.2019, 5.02.2020, 04.03.2020, 08.04.2020, 10.06.2020 v  čase od 14.00– 15.30 hod. 
Termíny konzultačných dní školského psychológa pre rodičov - každý utorok od 15.00 - 16.30 hod.

Škola je neutíchajúci zdroj podpory, racionálnej a emocionálnej obhajoby, ktorá dodáva dieťaťu silu, aby sa sebavedome odvážilo do väčšieho sveta a stalo sa všetkým, čím môže byť.
O životnom prostredí, stromy a život okolo nás - projektový deň 2017 vo IV. C

„Keď zomrie posledný strom a posledná rieka bude otrávená, 
posledná ryba bude chytená, 
až potom si uvedomíte, že život na zemi sa skončil.“ 
indiánsky náčelník (1854) 

„Príroda nepozná lož, je vždy pravdivá a nekompromisná, 
všetkých chýb a omylov sa dopúšťa človek.“ 
Cicero

Pánom na zemi nie je človek, ale príroda. Človek je len jej súčasťou! V dnešnej dobe sa do popredia stále častejšie dostáva otázka ekológie a samozrejme s ňou súvisiaca otázka prírody. Čoraz viac počúvame z rádia, televízie, čítame na stránkach novín, že naša planéta je ohrozená. Preto sme sa počas projektového dňa zamerali na získavanie vedomostí, zručností, postojov a návykov k ochrane a zlepšovaniu životného prostredia, ktoré sú dôležité pre trvalo udržateľný život na Zemi. Snažili sme sa  pochopiť vzájomné vzťahy - človeka, organizmov a životného prostredia. V priebehu projektového dňa si žiaci rozvíjali schopnosť chápať, analyzovať a hodnotiť vzťahy medzi človekom a jeho životným prostredím na základe poznania zákonov, ktorými sa riadi život na Zemi, získavali vedomosti, zručnosti a návyky, ktoré sú nevyhnutné pre každodenné konanie a postoje človeka k životnému prostrediu. V oblasti postojov a hodnôt sme sa zamerali na vnímanie života ako najvyššej hodnoty. Žiaci si posilňovali pocit zodpovednosti vo vzťahu k živým organizmom a ich prostrediu. Počas celého dňa bol podporovaný aktívny prístup žiaka k tvorbe a ochrane životného prostredia prostredníctvom praktickej výučby, schopnosť vnímať a citlivo pristupovať k prírode a prírodnému a kultúrnemu dedičstvu a upevňovaniu hodnotového systému v prospech konania k životnému prostrediu. Konkrétne sme sa zamerali na stromy a ich poznanie pomocou krátkych filmov, literárnych zdrojov, vecných textov a informácií na internete. V praktických aktivitách prebehla výroba plagátov o stromoch a samotná manipulácia, pozorovanie prírodnín. Naše poznanie sa však ešte neskončilo, máme v pláne v skúmaní pokračovať a oslovili sme o spoluprácu odborníkov z Technickej univerzity zo Zvolena. 


Projektový deň sa mi páčil. Hovorili sme o stromoch, lesoch, CO2, ako chrániť prírodu. Samko H.

Dozvedel som sa veľa zaujímavých vecí. Listy obsahujú chlorofyl a látku Karotenoid, ktorá spôsobuje žlté a oranžové sfarbenie listov. Počas teplejších mesiacov zelený chlorofyl prekrýva žltú a oranžovú farbu. Ale keď príde jeseň, chlorofyl sa začne strácať, začína sa ukazovať žltá a oranžová a listy začínajú meniť farbu. Matúško U.

Dnes sme robili zaujímavé veci a mohli sme tvoriť z prírodnín. Filip H.

Veľmi sa mi páčila skupinová práca, pracovala som s kamoškami a zbožňujem PRÍRODU! Veľmi ma práca zaujala, uvedomila som si, že prírodu si treba chrániť, stromy sú zdrojom kyslíka. Eliška R.

Dnes sa mi veľmi páčilo, lebo som tvoril, písal, kreslil a dozvedel sa veľa zaujímavých informácií. Bolo to skvelé. Ja, Fifo a Samko sme vytvorili veľký plagát, na ktorom bol nakreslený Pagaštan konský a písali sme informácie, ktoré sme už vedeli a informácie, ktoré sme sa dozvedeli. Miško B.

Dozvedela som sa veľa nového o stromoch a určite začnem viac recyklovať a pomáhať nielen stromom, ale aj celej prírode! Spravili sme plagáty a mali sme pohodový, pekný deň. Páčilo sa mi všetko, čo som sa dozvedela a aj zopakovala! Ďakujem za projektový deň. Terezka M.

Super, veľmi sa mi páčilo, zaujímavá práca, som spokojný. Riško Z.

Projektový deň sa mi veľmi páčil. Veľa som sa dozvedela, práca sa mi páčila a dozvedela som sa nové informácie. Paulínka K.

Témou boli  stromy, veľa som sa dozvedela. Veľmi sa mi to páčilo a teším sa na budúci rok! Hanka H.

Veľmi sa mi páčila práca, ale veľmi ma rozcítilo video o životnom prostredí. Práca na plagáte o stromoch a lesoch ma naozaj bavila, písali sme o ochrane, rozdelení a dôležitosti stromov a lesov. Proste bola to zábava! Michaela Š.

Dozvedel som sa, že farba listov závisí od troch faktorov: listové pigmenty, dĺžka noci od počasia. Samko G.

 
< Predchádzajúca   Ďalšia >