Školský
e-mail
Internetová
žiacka knižka
Rozvrh
hodín

Akcie a aktivity mesiaca

acroread.gif Plán práce na JÚN 2019 


Výchovná úloha mesiaca:
Autonómna škola sebareflexie. 
Vitálna  učiaca sa škola. Príklady dobrej praxe.

Vestibulové prezentácie:
• Škola v prírode (2. a 4. ročník ZŠ)
• Technika a tvorivosť - ukážky tvorivosti a zručností žiakov


3.6.19 - Robotický battle na Alejovej

4.6.19 - Detská konferencia (poslucháreň B8 na TU vo Zvolene)

4.6.19,14:00–15:30 - Konzultačné hodiny PZ a OZ

6.6.19 - Malá vedecká konferencia detí s VIN (KU Ružomberok)

7.6.19 - Čítanie pod lampou, ponocovanie s rozprávkami v školskej knižnici

7.6.19 - Ukončenie tanečného kurzu (VENČEK pre 8. ročník)

10.6.19 - Otvorená škola, prijatie verejnou ochrankyňou práv (BA)

11.6.19,8:30 - Športová olympiáda v atletike, mladší žiaci (ZŠ Hrnčiarska ul.)

12.6.19,8:30 - Športová olympiáda v atletike 1. – 4. ročník ZŠ

12.6.19 - Pohybom k radosti, Pridaj sa k nám! - celoklubové športové popoludnie s netradičnými disciplínami

13.6.19,16:00 - Stretnutie rodičov budúcich prvákov

14.-16.6.19 - Medzinárodné finále Pohár vedy BEPPO (Nymburg ČR)

18.6.19 - Slávnostné odovzdávanie cien a diplomov za predmetové olympiády 

19.6.19 - Falošné kamarátstvo, kyberšikana, preventívny program pre deti 3., 4. ročníka ŠKD, spolupráca s CPPPaP

20.6.19 - Potulky pri koryte Hrona ( ZV – Sliač, 4. ročník, OZO)

20.6.19 - OZO, didaktické hry 1. -3. ročník ZŠ

21. 6.19,8:00 - OZO, terénne cvičenia (5. -9. r) podľa ročníkového zamerania

21.6.19 - Krížom – krážom regiónom. Slatinka – tajomná dedinka - exkurzná činnosť pre deti 1. ročníka.

24.6.19,9:30-10:30 - Koncert detského orchestra z Nórska (4.- 8. ročník) - kongresové centrum ŠD TU

24.6.19 - ŠIKULA - podpora rozvoja tvorivosti a technických zručností

25.6.19,7:45 - Triednické práce, zber učebných pomôcok, starostlivosť o inventár

25.6.19,10:00 - Rozlúčka s absolventmi školy - Zvolenský zámok

26.6.19,7:45 - Triednické práce, učebnicový fond, inventár, triedny fond.

27.6.19 - Oceňovanie žiakov (MsÚ Zvolen)

27.6.19 - Rozdávanie učebníc, starostlivosť o inventár triedy, aktivity v kolektíve, osobnostný a sociálny rozvoj žiakov.

28.6.19,8:00 - Slávnostné ukončenie školského roka 2018/2019, rozdávanie vysvedčení

28.6.19,9,00 - Posledné zvonenie deviatakov na školskom dvore

1.-3.7.19 - Stretnutie PZ (ERASMUS +)

1.-4.7.19 - Prázdninový vláčik ŠKD Krupina, Martin, Nitra, Bojnice

O životnom prostredí, stromy a život okolo nás - projektový deň 2017 vo IV. C

„Keď zomrie posledný strom a posledná rieka bude otrávená, 
posledná ryba bude chytená, 
až potom si uvedomíte, že život na zemi sa skončil.“ 
indiánsky náčelník (1854) 

„Príroda nepozná lož, je vždy pravdivá a nekompromisná, 
všetkých chýb a omylov sa dopúšťa človek.“ 
Cicero

Pánom na zemi nie je človek, ale príroda. Človek je len jej súčasťou! V dnešnej dobe sa do popredia stále častejšie dostáva otázka ekológie a samozrejme s ňou súvisiaca otázka prírody. Čoraz viac počúvame z rádia, televízie, čítame na stránkach novín, že naša planéta je ohrozená. Preto sme sa počas projektového dňa zamerali na získavanie vedomostí, zručností, postojov a návykov k ochrane a zlepšovaniu životného prostredia, ktoré sú dôležité pre trvalo udržateľný život na Zemi. Snažili sme sa  pochopiť vzájomné vzťahy - človeka, organizmov a životného prostredia. V priebehu projektového dňa si žiaci rozvíjali schopnosť chápať, analyzovať a hodnotiť vzťahy medzi človekom a jeho životným prostredím na základe poznania zákonov, ktorými sa riadi život na Zemi, získavali vedomosti, zručnosti a návyky, ktoré sú nevyhnutné pre každodenné konanie a postoje človeka k životnému prostrediu. V oblasti postojov a hodnôt sme sa zamerali na vnímanie života ako najvyššej hodnoty. Žiaci si posilňovali pocit zodpovednosti vo vzťahu k živým organizmom a ich prostrediu. Počas celého dňa bol podporovaný aktívny prístup žiaka k tvorbe a ochrane životného prostredia prostredníctvom praktickej výučby, schopnosť vnímať a citlivo pristupovať k prírode a prírodnému a kultúrnemu dedičstvu a upevňovaniu hodnotového systému v prospech konania k životnému prostrediu. Konkrétne sme sa zamerali na stromy a ich poznanie pomocou krátkych filmov, literárnych zdrojov, vecných textov a informácií na internete. V praktických aktivitách prebehla výroba plagátov o stromoch a samotná manipulácia, pozorovanie prírodnín. Naše poznanie sa však ešte neskončilo, máme v pláne v skúmaní pokračovať a oslovili sme o spoluprácu odborníkov z Technickej univerzity zo Zvolena. 


Projektový deň sa mi páčil. Hovorili sme o stromoch, lesoch, CO2, ako chrániť prírodu. Samko H.

Dozvedel som sa veľa zaujímavých vecí. Listy obsahujú chlorofyl a látku Karotenoid, ktorá spôsobuje žlté a oranžové sfarbenie listov. Počas teplejších mesiacov zelený chlorofyl prekrýva žltú a oranžovú farbu. Ale keď príde jeseň, chlorofyl sa začne strácať, začína sa ukazovať žltá a oranžová a listy začínajú meniť farbu. Matúško U.

Dnes sme robili zaujímavé veci a mohli sme tvoriť z prírodnín. Filip H.

Veľmi sa mi páčila skupinová práca, pracovala som s kamoškami a zbožňujem PRÍRODU! Veľmi ma práca zaujala, uvedomila som si, že prírodu si treba chrániť, stromy sú zdrojom kyslíka. Eliška R.

Dnes sa mi veľmi páčilo, lebo som tvoril, písal, kreslil a dozvedel sa veľa zaujímavých informácií. Bolo to skvelé. Ja, Fifo a Samko sme vytvorili veľký plagát, na ktorom bol nakreslený Pagaštan konský a písali sme informácie, ktoré sme už vedeli a informácie, ktoré sme sa dozvedeli. Miško B.

Dozvedela som sa veľa nového o stromoch a určite začnem viac recyklovať a pomáhať nielen stromom, ale aj celej prírode! Spravili sme plagáty a mali sme pohodový, pekný deň. Páčilo sa mi všetko, čo som sa dozvedela a aj zopakovala! Ďakujem za projektový deň. Terezka M.

Super, veľmi sa mi páčilo, zaujímavá práca, som spokojný. Riško Z.

Projektový deň sa mi veľmi páčil. Veľa som sa dozvedela, práca sa mi páčila a dozvedela som sa nové informácie. Paulínka K.

Témou boli  stromy, veľa som sa dozvedela. Veľmi sa mi to páčilo a teším sa na budúci rok! Hanka H.

Veľmi sa mi páčila práca, ale veľmi ma rozcítilo video o životnom prostredí. Práca na plagáte o stromoch a lesoch ma naozaj bavila, písali sme o ochrane, rozdelení a dôležitosti stromov a lesov. Proste bola to zábava! Michaela Š.

Dozvedel som sa, že farba listov závisí od troch faktorov: listové pigmenty, dĺžka noci od počasia. Samko G.

 
< Predchádzajúca   Ďalšia >