Internetová
žiacka knižka
Rozvrh
hodín

Akcie a aktivity mesiaca

acroread.gif Plán práce 


JÚL 2017
3.7.-6.7.17 - Prázdninový vláčik ŠKD - B. Štiavnica, Martin,  Bratislava

JÚL - AUGUST 2017 - letné prázdniny :)


Štatistiky

Návštevníkov: 3028742
ZBIERKA HODINA DEŤOM (11. 11. 2016)
Hodina deťom - logo zbierky
Naša škola sa prvýkrát 11.11.2016 zapojí do verejnej zbierky HODINA DEŤOM, ktorá ako symbol spájania sa v prospech detí a mladých ľudí z celého Slovenska funguje nepretržite už 17 rokov a vytvára stabilný a efektívny systém podpory pre deti a mladých ľudí zo všetkých regiónov Slovenska. Každý rok spája tých, ktorí pomoc potrebujú a tých, ktorí ju môžu a chcú poskytnúť.

Hodina deťom podporuje 4 oblasti práce s deťmi a mladými ľuďmi:
Dieťa a jeho radosti
Preventívne projekty zamerané na rozvoj vzťahov, úcty k sebe aj iným, na rozvoj tvorivosti a aktivity detí, na motiváciu detí a mladých ľudí k práci na svojom rozvoji aj k práci v prospech iných.

Dieťa a jeho starosti
Intervenčné projekty zamerané na riešenie problémov detí, keď zlyháva ich rodina, keď nie sú rešpektované, nie sú dostatočne pripravené na ťažké životné situácie, v ktorých sa ocitnú; projekty pomáhajúce deťom so zdravotným znevýhodnením, dlhodobo hospitalizovaným a so špeciálnymi potrebami.

Dieťa a jeho škola
Projekty zamerané na školské prostredie, na vzdelávanie a rozvoj životných zručností detí aj učiteľov, na finančnú gramotnosť, inovácie vo vzdelávaní aj na vysoko efektívne učenie.

Dieťa a jeho komunita
Projekty zamerané na budovanie bezpečného prostredia pre deti, podporu vzájomnej spolupráce organizácii pracujúcich s deťmi a mladými ľuďmi, a tiež na podporu spolupráce so samosprávami, na výmenu skúseností a rozvoj pracovníkov.

Výťažok zbierky Hodina deťom bude použitý na podporu neziskových organizácií, ktoré systematicky a dlhodobo pracujú s deťmi a mládežou v oblastiach:
* rozvoja osobnosti a tvorivosti u detí,
* podpory zdravotne znevýhodnených detí,
* skvalitňovania školského prostredia,
* intervenčné projekty, ktorých cieľom je riešiť problémové situácie detí. 

Zbierka v uliciach je súčasťou celoročnej zbierky Hodina deťom, ktorá je najväčším projektom Nadácie pre deti Slovenska. Dobrovoľnícke tímy žiakov našej školy sa jej zúčastnia 11. 11. 2016 na viacerých miestach mesta Zvolen napr. v priestoroch školy, pred budovou školy a na Námestí SNP. Každý človek môže prispieť na dobrú vec vhodením ľubovoľnej sumy do pokladničky. 
Za pomoc všetkým ďakujeme... :)