Školský
e-mail
Internetová
žiacka knižka
Rozvrh
hodín

Akcie a aktivity mesiaca

acroread.gif Plán práce na JÚL, AUGUST 2019 


JÚL, AUGUST - LETNÉ PRÁZDNINY :)

Výchovná úloha mesiaca:
Autonómna škola sebareflexie. 
Vitálna  učiaca sa škola. Príklady dobrej praxe.

Vestibulové prezentácie:
• Škola v prírode (2. a 4. ročník ZŠ)
• Technika a tvorivosť - ukážky tvorivosti a zručností žiakov


3.6.19 - Robotický battle na Alejovej

4.6.19 - Detská konferencia (poslucháreň B8 na TU vo Zvolene)

4.6.19,14:00–15:30 - Konzultačné hodiny PZ a OZ

6.6.19 - Malá vedecká konferencia detí s VIN (KU Ružomberok)

7.6.19 - Čítanie pod lampou, ponocovanie s rozprávkami v školskej knižnici

7.6.19 - Ukončenie tanečného kurzu (VENČEK pre 8. ročník)

10.6.19 - Otvorená škola, prijatie verejnou ochrankyňou práv (BA)

11.6.19,8:30 - Športová olympiáda v atletike, mladší žiaci (ZŠ Hrnčiarska ul.)

12.6.19,8:30 - Športová olympiáda v atletike 1. – 4. ročník ZŠ

12.6.19 - Pohybom k radosti, Pridaj sa k nám! - celoklubové športové popoludnie s netradičnými disciplínami

13.6.19,16:00 - Stretnutie rodičov budúcich prvákov

14.-16.6.19 - Medzinárodné finále Pohár vedy BEPPO (Nymburg ČR)

18.6.19 - Slávnostné odovzdávanie cien a diplomov za predmetové olympiády 

19.6.19 - Falošné kamarátstvo, kyberšikana, preventívny program pre deti 3., 4. ročníka ŠKD, spolupráca s CPPPaP

20.6.19 - Potulky pri koryte Hrona ( ZV – Sliač, 4. ročník, OZO)

20.6.19 - OZO, didaktické hry 1. -3. ročník ZŠ

21. 6.19,8:00 - OZO, terénne cvičenia (5. -9. r) podľa ročníkového zamerania

21.6.19 - Krížom – krážom regiónom. Slatinka – tajomná dedinka - exkurzná činnosť pre deti 1. ročníka.

24.6.19,9:30-10:30 - Koncert detského orchestra z Nórska (4.- 8. ročník) - kongresové centrum ŠD TU

24.6.19 - ŠIKULA - podpora rozvoja tvorivosti a technických zručností

24.6.19,10:00 - Rozlúčka s absolventmi školy - Zvolenský zámok (ZMENA DÁTUMU na 24.6.19)

25.6.19,7:45 - Triednické práce, zber učebných pomôcok, starostlivosť o inventár

26.6.19,7:45 - Triednické práce, učebnicový fond, inventár, triedny fond.

27.6.19 - Oceňovanie žiakov (MsÚ Zvolen)

27.6.19 - Rozdávanie učebníc, starostlivosť o inventár triedy, aktivity v kolektíve, osobnostný a sociálny rozvoj žiakov.

28.6.19,8:00 - Slávnostné ukončenie školského roka 2018/2019, rozdávanie vysvedčení

28.6.19,9:00 - Posledné zvonenie deviatakov na školskom dvore

1.-3.7.19 - Stretnutie pedagogických zamestnancov (ERASMUS +)

1.-4.7.19 - Prázdninový vláčik ŠKD Krupina, Martin, Nitra, Bojnice

Trieda I. B
Svetový deň vody (I. B)
22. marec – Svetový deň vody sme všetci prváci oslávili návštevou mestečka Hriňová. Naše prvé kroky viedli na Vodárenskú nádrž Hriňová, ktorá sa nachádza na hornom toku rieky Slatina a slúži ako zásobáreň pitnej vody. Kam a akými procesmi pitná voda ďalej prechádza, kým sa dostane do našich vodovodov sme sa dozvedeli v Úpravni vody. 

Celý článok...
 
Projektový deň 2018 v I. B
Kamufláž

Téma projektového dňa 29.10.2018 bola z oblasti zvieracej ríše. Zúčastnili sme sa na interaktívnej výstave v Tihányiovskom kaštieli v Banskej Bystrici, pod názvom Kamufláž. Výstava bola zameraná na pôvodné druhy našej fauny, ktorých spôsob splývania s prostredím je niečím špecifický a zaujímavý. Sfarbenie a tvar tela je pre každého živočícha veľmi dôležitým ochranným mechanizmom, ktorý ho chráni pred prirodzeným nepriateľom. Predátorom zase umožňuje ľahšie priblíženie sa ku koristi. Výstava žiakov aktívne zapojila do hľadania zamaskovaných zvierat. Cieľom výstavy bolo vzbudiť aj u malých prvákov záujem o živočíšne druhy, ktoré žijú v ich bezprostrednom okolí, a zmeniť tým uhol pohľadu na prírodu, hoci len na obyčajnej prechádzke. 

V prvej miestnosti, v naaranžovanej prírode so zvieracími preparátmi, sme sa oboznamovali so slovíčkom kamufláž. Zistili sme schopnosti týchto zvierat sa v prírode takmer stratiť preto, aby ochránili seba alebo svoje mláďatá. Niektoré zvieratká sme takmer nevedeli nájsť.

V druhej miestnosti sme hľadali iné druhy zvierat a dozvedali sa od lektorky nové zaujímavosti. Bolo vidieť, že niektorí žiaci sa málo stretávajú so živou prírodou a tieto informácie ich veľmi zaujímali. V tejto miestnosti boli taktiež rôzne interaktívne predmety, na ktorých si sami žiaci mohli overiť svoje vedomosti z oblasti prírody.

Tretia miestnosť bola vybavená dataprojektorom, pomocou ktorého nám lektorka kaštieľa púšťala dokumentárny film o Živej rieke a zvieratkách sa v nej pohybujúcich. Počas pozerania, film zastavovala a pýtala sa žiakov rôzne otázky. Žiakom sa to veľmi páčilo, stále dvíhali ruky a dokazovali si svoju šikovnosť, múdrosť, dobrý postreh. 

Deti plné zážitkov a nových informácií prežili pekný a obohacujúci projektový deň.

Projektový deň 2018 (I. B)