Školský
e-mail
Internetová
žiacka knižka
Rozvrh
hodín

Akcie a aktivity mesiaca

acroread.gif Plán práce na FEBRUÁR 2019 


Výchovné zameranie aktivít:
• Rozvoj pozitívnej sociálnej klímy. Účelná organizácia práce v triede.
Podpora prosociálnych kolektívnych vzťahov (LVVK, ZKV).
• Prevencia šikanovania a diskriminácie v triednych kolektívoch.

Vestibulové prezentácie: 
• Valentínske srdce lásky a priateľstva
• KARNEVAL. Zážitkové učenie.

1.2.19 - Polročné prázdniny žiakov školy, Prázdninový vláčik ŠKD, BB – rozprávková geografia, Tréning na predchádzanie a zvládanie agresivity a stresu pedagogických zamestnancov

4.2.19 - Osudy spútané ostnatým drôtom (výstava 8. ročník)

5.2.19, 14:00 - Konzultačné hodiny PZ a OZ

7.2.19 - Zákulisie Tesca, exkurzia  žiakov 4. ročníka (projekt Ja a moje mesto)

14.2.19, 10:40 - Valentín - téma lásky, priateľstva, dôvery - vysielanie rádia Slobodná Trojka

11.-15.2.19 - LVVK 7. ročníka  ZŠ, Krahule

15.2.19 - Kariérna cesta, profesijný program pre VIII.A (garant CPPPaP)

20.2.19 - Tvorba aplikačných úloh z prírodovednej oblasti (CGT)

20.2.19 - Interné vzdelávanie MZ 1. - 4. ročník ZŠ

20.2.19 - Spoznávame povolania svojich rodičov. Projektový deň ŠKD. Variabilné aktivity za priamej účasti rodičovskej verejnosti. 

22.2.19 - Na návšteve..., exkurzia, výber detí 2.,3.,4. ročníka - Continentál s.r.o. Zvolen

26.2.19 - Hviezdoslavov Kubín, školské kolo

27.2.19, 11:00 - Veľký detský karneval. Fašiangová veselica žiakov 1. - 4. ročníka, participácia ŽŠR

Poznámka 
Stretnutia zamestnancov z CPPPaP vo Zvolene so žiakmi v triedach s VIN prebiehajú podľa schváleného harmonogramu.
Trieda I. B
Projektový deň 2018 v I. B
Kamufláž

Téma projektového dňa 29.10.2018 bola z oblasti zvieracej ríše. Zúčastnili sme sa na interaktívnej výstave v Tihányiovskom kaštieli v Banskej Bystrici, pod názvom Kamufláž. Výstava bola zameraná na pôvodné druhy našej fauny, ktorých spôsob splývania s prostredím je niečím špecifický a zaujímavý. Sfarbenie a tvar tela je pre každého živočícha veľmi dôležitým ochranným mechanizmom, ktorý ho chráni pred prirodzeným nepriateľom. Predátorom zase umožňuje ľahšie priblíženie sa ku koristi. Výstava žiakov aktívne zapojila do hľadania zamaskovaných zvierat. Cieľom výstavy bolo vzbudiť aj u malých prvákov záujem o živočíšne druhy, ktoré žijú v ich bezprostrednom okolí, a zmeniť tým uhol pohľadu na prírodu, hoci len na obyčajnej prechádzke. 

V prvej miestnosti, v naaranžovanej prírode so zvieracími preparátmi, sme sa oboznamovali so slovíčkom kamufláž. Zistili sme schopnosti týchto zvierat sa v prírode takmer stratiť preto, aby ochránili seba alebo svoje mláďatá. Niektoré zvieratká sme takmer nevedeli nájsť.

V druhej miestnosti sme hľadali iné druhy zvierat a dozvedali sa od lektorky nové zaujímavosti. Bolo vidieť, že niektorí žiaci sa málo stretávajú so živou prírodou a tieto informácie ich veľmi zaujímali. V tejto miestnosti boli taktiež rôzne interaktívne predmety, na ktorých si sami žiaci mohli overiť svoje vedomosti z oblasti prírody.

Tretia miestnosť bola vybavená dataprojektorom, pomocou ktorého nám lektorka kaštieľa púšťala dokumentárny film o Živej rieke a zvieratkách sa v nej pohybujúcich. Počas pozerania, film zastavovala a pýtala sa žiakov rôzne otázky. Žiakom sa to veľmi páčilo, stále dvíhali ruky a dokazovali si svoju šikovnosť, múdrosť, dobrý postreh. 

Deti plné zážitkov a nových informácií prežili pekný a obohacujúci projektový deň.

Projektový deň 2018 (I. B)