Školský
e-mail
Internetová
žiacka knižka
Rozvrh
hodín

Akcie a aktivity mesiaca

acroread.gif Plán práce na JANUÁR 2020 


Výchovná úloha mesiaca:
• Etický kódex zamestnancov ako prejav morálneho správania; hodnoty školy.
• Vzťahy v škole, pravidlá spolupráce v triednych kolektívoch.
Cielené aktivity k budovaniu pocitu spolupatričnosti k škole (škola ako bezpečné prostredie, v ktorom je poskytnuté kvalitné vzdelávanie).

Vestibulová prezentácia: 
Posolstvá Žiackej školskej rady 


2.-7.1.20 - Vianočné prázdniny detí

2.-3.1.20 - Čerpanie zákonnej dovolenky zamestnancov.

7.1.20 - Práce súvisiace s pracovnou náplňou. Oboznámenie zamestnancov so zásadami SF na rok 2020

8.1.20 - Novoročný vinš v školskom rozhlase.

13.1.20 - Korčuliarsky výcvik žiakov 1. ročníka, HKM Zvolen (ďalšie termíny 20.1., 27.1., 10.2., 17.2., 2.3., 9.3., 16.3.2020)

15.1.20,16:00 - Stretnutie s rodičmi žiakov 2.stupňa ZŠ

16.1.20,16:00 - Stretnutie s rodičmi žiakov 1. stupňa ZŠ. Program: Sumatívne hodnotenie jednotlivcov. Merateľné výstupy.Aktuálne charakteristiky jednotlivcov, triedy.Výchovné problémy a ich riešenia, návrhy na pochvaly.Plán práce TU/triedy/rodičov na 1.polrok šk. roku.Zverejnenie použitia finančných prostriedkov (2% z RR).

29.1.20,8:30 - Okresné kolo MO Z5, Z9. Exkurzná činnosť žiakov

31.1.20 - Predsudky a my...vedú do tmy (7. ročník, rovesnícke vzdelávanie k ĽP)

31.1.20 - Vyhodnotenie práce jednotlivcov a triedy za 1. polrok 2019/2020

3.2. Polročné prázdniny. Vyučovanie začína v 4.2.2020.


Poznámky:
1) Športové a iné súťaže organizovať podľa KALENDÁRA súťaží okresu Zvolen.
2) Pohár vedy FOCUS 2020, realizácia bádateľských prírodovedných úloh v triedach 4. ročníka prebieha každý mesiac od januára do júna 2020.
3) Projekt Jaguár Primary School Challenge (návrh a výroba auta poháňaného stlačeným vzduchom), rozvoj tímovej spolupráce (žiaci III.C, IV.C)
4) Projekty a súťaže na podporu čitateľskej gramotnosti prebiehajú podľa plánov MZ a PK, v tomto mesiaci štartuje celoslovenská čitateľsko – výtvarná súťaž Čitateľský oriešok.
5) Projekty ŠKD: Múdra škola číta deťom každý deň, Január nás láka stavať snehuliaka, Spracovanie ovčej vlny (tvorivé dielne v POS Zvolen)
 

Nedovoľte, aby vaša túžba naučiť 
prehlušila túžbu vychovávať.
Vít Hejný
Trieda III. C
Vodný projektový deň u Bodkáčov - 2019 v III. C
Koľkokrát za deň umývate doma riad? 
Nechávate pri čistení zubov tiecť vodu? 
Dávate prednosť sprchovaniu pred kúpaním? 

Aj takéto otázky zneli v našej triede v utorok 29.10. 2019. Vodnú tému sme si nevybrali náhodne. Zaoberáme sa ňou na hodinách prírodovedy. Rozhodli sme sa, že sa zamyslíme nad vodnými zdrojmi, nad ich využívaním doma i vo svete, nad dopadom činností človeka na vodný ekosystém. Vnorili sme sa i do dávnej minulosti, kde sme sa dozvedeli zaujímavosti z histórie. 

Zásobovanie pitnou vodou bolo dokonale premyslené a pitná voda musela už vtedy spĺňať prísne požiadavky napr. musela vyhovovať estetickým podmienkam, nemala mať zákal, zápach a nedobrú chuť.

Celý článok...
 
Čítanie pri teplom bylinkovom čaji (III. C)
Predstavte si, tretiaci – Bodkáči majú radi bylinkový čaj! 

Zistili sme to v Banskej Bystrici v Tihányiovskom kaštieli, kde sme boli na exkurzii. 

Zúčastnili sme sa Otvorenia čítania s pánom Ervínom Haplom, ktorý nám vyrozprával, ako sa stará o ohrozené druhy zvierat na Slovensku. Zoznámil nás s knihou, ktorá sa volala Na kraji lesa, na ktorej spolupracoval s autorkou. Bol to pre nás neobyčajný zážitok. Ukázal nám nádhernú prezentáciu o malých syslíkoch. Všetci sme zatúžili ich mať doma v byte. Neodporúčal nám to, pretože syslíky by nám v podmienkach bytu zahynuli. 

Celý článok...
 
Ja a moje mesto (III.C)
V rámci projektu Ja a moje mesto sme pre tretiakov organizačne pripravili zážitkové učenie a turistickú vychádzku náučným chodníkom na Pustý hrad. Počasie nám prialo, naskytli sa nám krásne výhľady na naše mesto, Zvolenskú kotlinu, na vidiecku a mestskú zastavanosť. Z nadmorskej výšky okolo 570 m nad morom sme pozorovali celý región; žiakov sme zasvätili do práce s buzolou, kompasom i mapami. Prácu s technickými a orientačnými pomôckami si mohli vyskúšať priamo na mieste v outdoorovom vyučovaní.

A aké boli ich dojmy? Prečítajte si ich reakcie spracované do podoby listu. Pri písaní tvorili v dvoch skupinách.
Celý článok...