Školský
e-mail
Internetová
žiacka knižka
Rozvrh
hodín

Akcie a aktivity mesiaca

acroread.gif Plán práce na JANUÁR 2020 


Výchovná úloha mesiaca:
• Etický kódex zamestnancov ako prejav morálneho správania; hodnoty školy.
• Vzťahy v škole, pravidlá spolupráce v triednych kolektívoch.
Cielené aktivity k budovaniu pocitu spolupatričnosti k škole (škola ako bezpečné prostredie, v ktorom je poskytnuté kvalitné vzdelávanie).

Vestibulová prezentácia: 
Posolstvá Žiackej školskej rady 


2.-7.1.20 - Vianočné prázdniny detí

2.-3.1.20 - Čerpanie zákonnej dovolenky zamestnancov.

7.1.20 - Práce súvisiace s pracovnou náplňou. Oboznámenie zamestnancov so zásadami SF na rok 2020

8.1.20 - Novoročný vinš v školskom rozhlase.

13.1.20 - Korčuliarsky výcvik žiakov 1. ročníka, HKM Zvolen (ďalšie termíny 20.1., 27.1., 10.2., 17.2., 2.3., 9.3., 16.3.2020)

15.1.20,16:00 - Stretnutie s rodičmi žiakov 2.stupňa ZŠ

16.1.20,16:00 - Stretnutie s rodičmi žiakov 1. stupňa ZŠ. Program: Sumatívne hodnotenie jednotlivcov. Merateľné výstupy.Aktuálne charakteristiky jednotlivcov, triedy.Výchovné problémy a ich riešenia, návrhy na pochvaly.Plán práce TU/triedy/rodičov na 1.polrok šk. roku.Zverejnenie použitia finančných prostriedkov (2% z RR).

29.1.20,8:30 - Okresné kolo MO Z5, Z9. Exkurzná činnosť žiakov

31.1.20 - Predsudky a my...vedú do tmy (7. ročník, rovesnícke vzdelávanie k ĽP)

31.1.20 - Vyhodnotenie práce jednotlivcov a triedy za 1. polrok 2019/2020

3.2. Polročné prázdniny. Vyučovanie začína v 4.2.2020.


Poznámky:
1) Športové a iné súťaže organizovať podľa KALENDÁRA súťaží okresu Zvolen.
2) Pohár vedy FOCUS 2020, realizácia bádateľských prírodovedných úloh v triedach 4. ročníka prebieha každý mesiac od januára do júna 2020.
3) Projekt Jaguár Primary School Challenge (návrh a výroba auta poháňaného stlačeným vzduchom), rozvoj tímovej spolupráce (žiaci III.C, IV.C)
4) Projekty a súťaže na podporu čitateľskej gramotnosti prebiehajú podľa plánov MZ a PK, v tomto mesiaci štartuje celoslovenská čitateľsko – výtvarná súťaž Čitateľský oriešok.
5) Projekty ŠKD: Múdra škola číta deťom každý deň, Január nás láka stavať snehuliaka, Spracovanie ovčej vlny (tvorivé dielne v POS Zvolen)
 

Nedovoľte, aby vaša túžba naučiť 
prehlušila túžbu vychovávať.
Vít Hejný
Trieda II. A
Voda a právo na vodu - projektový deň 2019 v III. A
To je veľmi aktuálna téma súčasnosti ale aj blízkej budúcnosti. Počas projektového dňa, rozdeleného do niekoľkých vyučovacích blokov, sa jej venovali žiaci 3. ročníka. Pomocou brainstormingu žiaci zapisovali, čo ich napadne pri slovách voda – Afrika - Slovensko - pitná voda. V skupinách vypracovali pracovné listy s osemsmerovkami a zašifrovanými pranostikami. Pozorovali pokus spolužiaka, ktorý im za pomoci otecka názorne predviedol, čo sa stane s domom na skale a na piesku, ak príde veľký dážď. 

Deti pochopili, že voda je nie len veľmi dôležitá na prežitie, ale aj nebezpečná. Po riadenom rozhovore k otázkam pitnej vody na Slovensku a v Afrike ich zaujal filmový dokument o čističke odpadových vôd a o znečistení vody v oceánoch. V poslednom bloku tretiaci pracovali v piatich skupinách na témach: Afrika a pitná voda, Slovensko a pitná voda,  svetové zásoby a spotreba vody, zaujímavosti o vode 1, zaujímavosti o vode 2. K témam dostali podklady, z ktorých čerpali informácie na svoje tímové projekty. Na záver dňa prezentovali projekty spolužiakom a spoločne sa zamysleli nad zhrnutím témy.

Vyjadrenia detí:
Celý článok...
 
Čítanie pri bylinkovom čaji v Tihányiovskom kaštieli (III. A)
Tento rok sa žiaci tretieho ročníka zúčastnili prezentácie knihy Na kraji lesa v banskobystrickom Tihányiovskom kaštieli. Podujatie otvoril pán Hapl rozprávaním o „Syslej lúke“ v regióne Muránskej planiny neďaleko obce Muráň. Priblížil deťom život sysľov počas kalendárneho roka. Porozprával, ako zachraňovali a presídľovali sysľov z košického letiska do tejto lokality. Pútavé rozprávania dopĺňal fotkami a krátkymi videami. Po prezentácii mali deti možnosť pýtať sa na to, čo ich najviac zaujalo. Podujatie pokračovalo čítaním úryvkov z knihy Na kraji lesa, ktorej autorkou je Ľubica Schmarcová. Kniha je plná pútavých príbehov o syslíkovi Filipovi, korytnačke Alici a hlucháňovi Kamilovi. Počas čítania si deti vychutnali bylinkový čaj, prichystaný lektorkami kaštieľa.

Vyjadrenia tretiakov
Celý článok...
 
Ja a moje mesto - zážitkové učenie žiakov 3. ročníka
Dňa 15. októbra 2019 sa žiaci tretieho ročníka vybrali spoznávať Zvolen z vtáčej perspektívy. Išli si overiť rozdiely medzi mestskou a vidieckou krajinou, o ktorých sa učili na vlastivede. Vedeli, že mestskú krajinu tvoria najmä vysoké bytové domy, široké ulice, námestia, rôzne podniky, úrady a organizácie.  Mestskú a vidiecku krajinu sledovali z Pustého hradu. Príroda nám ukázala svoju silu, keď sme pozorovali rozplývajúcu sa hmlu nad Zvolenom a postupné odhaľovanie niektorých častí Zvolena a okolia.

Vyjadrenia tretiakov
Celý článok...