Školský
e-mail
Internetová
žiacka knižka
Rozvrh
hodín

Akcie a aktivity mesiaca

acroread.gif Plán práce na JANUÁR 2020 


Výchovná úloha mesiaca:
• Etický kódex zamestnancov ako prejav morálneho správania; hodnoty školy.
• Vzťahy v škole, pravidlá spolupráce v triednych kolektívoch.
Cielené aktivity k budovaniu pocitu spolupatričnosti k škole (škola ako bezpečné prostredie, v ktorom je poskytnuté kvalitné vzdelávanie).

Vestibulová prezentácia: 
Posolstvá Žiackej školskej rady 


2.-7.1.20 - Vianočné prázdniny detí

2.-3.1.20 - Čerpanie zákonnej dovolenky zamestnancov.

7.1.20 - Práce súvisiace s pracovnou náplňou. Oboznámenie zamestnancov so zásadami SF na rok 2020

8.1.20 - Novoročný vinš v školskom rozhlase.

13.1.20 - Korčuliarsky výcvik žiakov 1. ročníka, HKM Zvolen (ďalšie termíny 20.1., 27.1., 10.2., 17.2., 2.3., 9.3., 16.3.2020)

15.1.20,16:00 - Stretnutie s rodičmi žiakov 2.stupňa ZŠ

16.1.20,16:00 - Stretnutie s rodičmi žiakov 1. stupňa ZŠ. Program: Sumatívne hodnotenie jednotlivcov. Merateľné výstupy.Aktuálne charakteristiky jednotlivcov, triedy.Výchovné problémy a ich riešenia, návrhy na pochvaly.Plán práce TU/triedy/rodičov na 1.polrok šk. roku.Zverejnenie použitia finančných prostriedkov (2% z RR).

29.1.20,8:30 - Okresné kolo MO Z5, Z9. Exkurzná činnosť žiakov

31.1.20 - Predsudky a my...vedú do tmy (7. ročník, rovesnícke vzdelávanie k ĽP)

31.1.20 - Vyhodnotenie práce jednotlivcov a triedy za 1. polrok 2019/2020

3.2. Polročné prázdniny. Vyučovanie začína v 4.2.2020.


Poznámky:
1) Športové a iné súťaže organizovať podľa KALENDÁRA súťaží okresu Zvolen.
2) Pohár vedy FOCUS 2020, realizácia bádateľských prírodovedných úloh v triedach 4. ročníka prebieha každý mesiac od januára do júna 2020.
3) Projekt Jaguár Primary School Challenge (návrh a výroba auta poháňaného stlačeným vzduchom), rozvoj tímovej spolupráce (žiaci III.C, IV.C)
4) Projekty a súťaže na podporu čitateľskej gramotnosti prebiehajú podľa plánov MZ a PK, v tomto mesiaci štartuje celoslovenská čitateľsko – výtvarná súťaž Čitateľský oriešok.
5) Projekty ŠKD: Múdra škola číta deťom každý deň, Január nás láka stavať snehuliaka, Spracovanie ovčej vlny (tvorivé dielne v POS Zvolen)
 

Nedovoľte, aby vaša túžba naučiť 
prehlušila túžbu vychovávať.
Vít Hejný
Trieda IV. B
Dve tváre jedného sveta - projektový deň vo IV. B
Všetky deti na svete majú právo na starostlivosť, ochranu a právo na zdravý vývin v bezpečnom prostredí. V Dohovore o právach dieťaťa je takáto požiadavka zakotvená.. Napriek tomu každý deň umierajú tisíce detí, pretože nemajú čo jesť alebo sú choré a nie je všade dostupná dobrá zdravotná starostlivosť. Preto medzinárodná organizácia UNICEF podporuje v 157 krajinách sveta projekty určené na pomoc deťom. Sú zamerané na starostlivosť o zdravie, výživu, na pitnú vodu, na hygienu, pomoc v chudobe, ochranu detských práv a vzdelávanie. Solidárnosť, pokoj, tolerancia, uvedomovanie si svojich práv a ochrana životného prostredia sú dnes dôležité témy v takej výchove detí, ktorá im pomôže uvedomiť si, že sú občanmi tohto sveta. Počas projektového dňa pod názvom Dve tváre jedného sveta, sme priblížili deťom spôsob života a kultúry v iných krajinách, ale aj život na Slovensku pred päťdesiatimi rokmi. Chceme povzbudiť deti, aby premýšľali o problémoch, s akými sa stretávajú obyvatelia mnohých krajín, a zapájali sa do projektov, ktoré sú zamerané na ich lepšiu budúcnosť.

Čo napísali o tomto dni žiaci 4. B
Celý článok...
 
Štvrtáci čítali prvákom (IV. B)
Začiatkom septembra žiaci štvrtých ročníkov pod vedením svojich triednych učiteliek zorganizovali rovesnícke čítanie pre prvákov pod názvom Prečítam ti rozprávočku. Štvrtáci odprezentovali svoje čitateľské zručnosti prvákom s cieľom formovať pozitívny vzťah prvákov k detskej literatúre. 
Na rovesnícke čítanie si pripravili rozprávky o zvieratkách, ktoré sú veľmi blízke našim najmenším. Mladší žiaci počúvali so záujmom, dej rozprávok ich pohltil. Boli nadšení predstavou, že aj oni raz budú takto čítať menším deťom. Ako odmenu sľúbili štvrtákom, že posledný mesiac školského roka prídu čítať na výmenu oni štvrtákom. Takto na škole vznikla neformálna nová tradícia podporujúca pozitívny vzťah k čítaniu a k detskej literatúre.

Vyjadrenia pocitov štvrtákov

Celý článok...
 
Tretiaci opäť spolu...spoločná cesta do vedeckého centra Atlantis v Leviciach
Bol to riadne upršaný májový deň, ale nám to vôbec nevadilo. Spoločne sme sa odviezli autobusom do Levíc, kde na nás čakali super zážitky z objavovania vedy, techniky, ale aj smiech, dobrá nálada i spoločne prežitý čas.

Zaujímali sme sa aj o moderné technológie a lákal nás svet robotiky. Preto sme sa zúčastnili programu Umelá inteligencia. To všetko a ešte viac nás čakalo v zábavnom detskom centre. Vzdelávanie interaktívnym spôsobom prebiehalo pri viac ako sedemdesiatich exponátoch, ktoré nám pomohlo viac porozumieť svetu, v ktorom žijeme.

Celý článok...