Školský
e-mail
Internetová
žiacka knižka
Rozvrh
hodín

Akcie a aktivity mesiaca

acroread.gif Plán práce na NOVEMBER 2019 


Výchovné zameranie aktivít v mesiaci
Hodnotová výchova a výchova aktívnemu občianstvu
• Projekty Otvorená škola, Školy za demokraciu, Deti nepočkajú. Zippyho kamaráti, KOZMO a i.
• Budovanie triednych spoločenstiev (rozvoj sociálnych zručností v oblasti spolupráce a priateľstva). Tvorba bezpečného prostredia, Školský poriadok ZŠ, pravidlá triedy. Od slov k činom (oceňovanie žiakov).
Práva detí a ich aplikácia v praktickom školskom živote Aktivity strategických projektov zamerané na prevenciu rizikového správania mladistvých (prevencia šikanovania v triednych kolektívoch, spolupráca s odborníkmi). Európsky týždeň boja proti drogám. 

Vestibulové prezentácie 
Princezné a rytieri našej školy sa predstavujú
Projektový deň, výstupy, tímová spolupráca, sociálne vzťahy

5.11.19,9:00 - O troch krásach sveta, predstavenie v DJGT, žiaci 5. a 6. ročníka ZŠ

6.11.19,14:00 - Konzultačné hodiny PZ a OZ

8.11.19,13:50 - Zasadnutie výchovnej komisie 

12.11.19,11:00 - Burza stredných škôl, STREDOŠKOLÁK. ŠD TU

13.,15.11.19 - Rozbor testov profesijnej orientácie žiakov 9. ročník (CPPPaP Zvolen)

14.11.19 - KOMPARO 8. a 9. ročník ZŠ, celoslovenské testovanie

15.11.19,10:20 - Slávnostné zasadnutie ŽŠR s vedením školy

15.11.19,13:00 - Pasovanie za rytierov a princezné na Zvolenskom zámku - slávnostná akcia žiakov a rodičov l. ročníka ZŠ

18.-22.11.19 - Európsky týždeň boja proti drogám, ročníkové aktivity besedy, interaktívne semináre, panelové diskusie s komunitou

19.11.19 - Fotografovanie žiakov 1. ročníka

19.11.19,9:20 - Školská relácia Svetový deň detí (OSN). Žiacka školská rada.

19.11.19,11:30 - Svet okolo nás (Irán- zahalená krása), multimediálny vzdelávací program (6.- 8. ročník) - SC Zvolen

20.11.19 - T 5 -2019, celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka

20.11.19 - Ako začína šikana? Spolužitie bez násilia. Výchova k bezpečnému správaniu. Preventívny program prvákov v ŠKD

22.11.19 - robotická súťaž RoboRAVE SUMO v Žiline

26.11.19,7:30 - Deň otvorených dverí pre rodičov žiakov školy

27.11.19 - Deti deťom. S každým dieťaťom sa ráta. Rovesnícke vzdelávanie. Projekt VĽP v podmienkach ŠKD. Participácia ŽŠR (2. - 4. ročník) 

28.11.19 - Všetkovedko, vedomostný súboj bystrých detí

29.11.19 - regionálne kolo robotickej súťaže FLL 2019/2020 v Banskej Bystrici

Poznámky:
1) Veselo v klube, príprava adventného čísla časopisu ŠKD. Podpora tvorivosti detí.
2) V spolupráci s odbornou verejnosťou pripravujú koordinátori PDZ aktivity tried/ročníkov - Európsky týždeň boja proti drogám s podrobným programom.
3) Školské kolo Olympiády v anglickom jazyku sa uskutoční v priebehu mesiaca.

Školu zdokonalíme správnym využívaním 
informácií o učení sa žiaka... 
z projektu Deti nepočkajú
Trieda III. B
Štvrtáci čítali prvákom (IV. B)
Začiatkom septembra žiaci štvrtých ročníkov pod vedením svojich triednych učiteliek zorganizovali rovesnícke čítanie pre prvákov pod názvom Prečítam ti rozprávočku. Štvrtáci odprezentovali svoje čitateľské zručnosti prvákom s cieľom formovať pozitívny vzťah prvákov k detskej literatúre. 
Na rovesnícke čítanie si pripravili rozprávky o zvieratkách, ktoré sú veľmi blízke našim najmenším. Mladší žiaci počúvali so záujmom, dej rozprávok ich pohltil. Boli nadšení predstavou, že aj oni raz budú takto čítať menším deťom. Ako odmenu sľúbili štvrtákom, že posledný mesiac školského roka prídu čítať na výmenu oni štvrtákom. Takto na škole vznikla neformálna nová tradícia podporujúca pozitívny vzťah k čítaniu a k detskej literatúre.

Vyjadrenia pocitov štvrtákov

Celý článok...
 
Tretiaci opäť spolu...spoločná cesta do vedeckého centra Atlantis v Leviciach
Bol to riadne upršaný májový deň, ale nám to vôbec nevadilo. Spoločne sme sa odviezli autobusom do Levíc, kde na nás čakali super zážitky z objavovania vedy, techniky, ale aj smiech, dobrá nálada i spoločne prežitý čas.

Zaujímali sme sa aj o moderné technológie a lákal nás svet robotiky. Preto sme sa zúčastnili programu Umelá inteligencia. To všetko a ešte viac nás čakalo v zábavnom detskom centre. Vzdelávanie interaktívnym spôsobom prebiehalo pri viac ako sedemdesiatich exponátoch, ktoré nám pomohlo viac porozumieť svetu, v ktorom žijeme.

Celý článok...
 
Aj my fandíme hokeju (III. B)
Pri príležitosti konania Majstrovstiev sveta v hokeji na území Slovenska sme sa rozhodli pre žiakov tretieho a štvrtého ročníka zorganizovať tematicky zamerané vyučovanie Aj my fandíme hokeju. Niektoré aktivity boli zamerané na oblasť primárnej prevencie drogových závislostí. Tému MS hokeja sme zapracovali do všetkých vyučovacích hodín tohto dňa. Vyučovanie sme spoločne so štvrtákmi odštartovali zaspievaním hymny MS 2019 „Macejko“ na chodbe pred našimi triedami. Dobre naladení sme sa pustili do riešenia hokejových úloh.

Tretiaci si na hodine slovenského jazyka vyskúšali metódu brainstorming, popasovali s vymýšľaním podstatných a prídavných mien súvisiacich s MS, zahrali si slovnú hru a tvorili básničky. Na matematike si zahrali hokejovú násobilku, vyriešili niekoľko slovných úloh o hokeji a vypracovali hokejový pracovný list na zaokrúhľovanie čísel. Počas tretej hodiny si zmerali chlapci (aj niekoľko dievčat) tretích ročníkov sily vo floorbalovom zápase. Dievčatá sa zahrali na roztlieskavačky a z plných pľúc povzbudzovali svojich spolužiakov. Na ďalšej vyučovacej hodine na tretiakov čakala očakávaná odmena – beseda s trénerom a dvoma hráčmi juniorky HKM Zvolen a so spolužiakom Jakubom Zajacom, hráčom 3.triedy hokejovej. Dozvedeli sa veľa zaujímavostí o hre ako takej a o živote hokejistu. Na poslednej hodine spoločnými silami zvládli PL o dvoch slovenských zimných štadiónoch, na ktorých prebiehajú majstrovstvá v hokeji. 

Vyjadrenia žiakov
Celý článok...