Internetová
žiacka knižka
Rozvrh
hodín

Akcie a aktivity mesiaca

acroread.gif Plán práce na SEPTEMBER 2018 


VÝCHODISKÁ aktivít výchovného charakteru
Základná organizácia života školy (tvorba stabilnej sociálnej klímy, pravidlá triedy/kolektívu).
Európsky týždeň športu. Cvičenia v prírode. Podporné rozvojové aktivity zdravého spôsobu života.
Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania (Kvalitné a dostupné vzdelávanie pre Slovensko)


3.9.18,8:00 - Slávnostné otvorenie šk. roku 2018/2019

3.9.18,9:00 - Stretnutie triednych učiteľov s rodičmi 1. ročníka ZŠ

4.9.18,7:45-10:20 - Triednické práce - školský poriadok ZŠ, inventár triedy a učebné pomôcky

4.9.18,10:30–13:00 - Cvičenia v prírode 7. - 9. ročník

5.9.18,10:30-13:00 - Cvičenia v prírode 5. – 6.ročník

10.9.18,16:00 - Triedne stretnutia s rodičmi 2. stupňa ZŠ - Program zameraný na organizáciu školy, spoluprácu s rodičmi, vzdelávacie poukazy, informovaný súhlas zákonného zástupcu, kritéria hodnotenia a klasifikácia jednotlivých predmetov

11.9.18,16:00 - Triedne stretnutia s rodičmi žiakov 1. stupňa ZŠ

13.9.18 - Adaptačné vzdelávanie žiakov V.A, V.B (CPPPaP)

14.9.18 - Európsky týždeň športu 2018 - Pohybom k zdraviu. Ukáž čo vieš - športové popoludnie pre deti ŠKD, prírodný park Lanice

17.9.18 - Dopravná výchova na MDI pre žiakov 5. ročníka

18.9.18 - Dopravná výchova na MDI pre žiakov 1. ročníka

26.9.18 - Európsky deň jazykov - školská relácia, vestibulová prezentácia. Schloss Hoff, zážitkové učenie Variabilné podujatia multikultúrnej výchovy.

23.–30.9.18 - Európsky týždeň športu 2018 - Športujeme, neklikáme (aktivity žiakov 1. - 4. ročníka)


Vestibulové prezentácie: 
• Prvé zvonenie - Organizácia života v škole.
• Vzdelávacie poukazy - Ponuka záujmových krúžkov.


Trieda IV. C
Vernisáž súťaže
Národný deň tiesňového volania 112 pripadá každoročne na prvý decembrový deň. Slovensko je jediným členským štátom EÚ, v ktorom sa oslavuje tento deň 1. decembra. Tento rok sa oslavoval prostredníctvom výtvarno-súťažného projektu Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany na tému Akú záchranársku techniku som videl zasahovať a s čím by som pomohol ja. 

Ide o 5. ročník výtvarnej súťaže, ktorý sa rezortu vnútra podarilo implementovať do všetkých okresov Slovenska. Poslaním súťaže je osveta civilnej ochrany a jej prepojenie s jednotným európskym číslom tiesňového volania 112 vo vzťahu k verejnosti prostredníctvom zapojenia detí materských, základných, základných umeleckých či špeciálnych škôl a detských domovov. 

Tento rok sa do súťaže zapojila aj naša Základná škola P. Jilemnického 1035/2 a žiaci IV.C a III.B zúčastnili oslavy Národného dňa 112 na Okresnom úrade vo Zvolene, spojenej s vernisážou a vyhodnotením súťaže. Boli sme hrdí, že aj naše práce boli súčasťou vernisáže a mohli sme spoločne aj s deťmi z iných škôl osláviť tento deň. Tešíme sa na ďalší ročník!

Celý článok...
 
IV. C v kine
Trávime spoločne niekoľko hodín počas vyučovania, ale v tento deň sme boli spolu oveľa dlhšie. Dňa 15. novembra sme sa stretli - po spoločnom naplánovaní - v kine a pozreli si animovaný film Príšerákovci. Bolo super!

 
O životnom prostredí, stromy a život okolo nás - projektový deň 2017 vo IV. C

„Keď zomrie posledný strom a posledná rieka bude otrávená, 
posledná ryba bude chytená, 
až potom si uvedomíte, že život na zemi sa skončil.“ 
indiánsky náčelník (1854) 

„Príroda nepozná lož, je vždy pravdivá a nekompromisná, 
všetkých chýb a omylov sa dopúšťa človek.“ 
Cicero

Pánom na zemi nie je človek, ale príroda. Človek je len jej súčasťou! V dnešnej dobe sa do popredia stále častejšie dostáva otázka ekológie a samozrejme s ňou súvisiaca otázka prírody. Čoraz viac počúvame z rádia, televízie, čítame na stránkach novín, že naša planéta je ohrozená. Preto sme sa počas projektového dňa zamerali na získavanie vedomostí, zručností, postojov a návykov k ochrane a zlepšovaniu životného prostredia, ktoré sú dôležité pre trvalo udržateľný život na Zemi. Snažili sme sa  pochopiť vzájomné vzťahy - človeka, organizmov a životného prostredia. V priebehu projektového dňa si žiaci rozvíjali schopnosť chápať, analyzovať a hodnotiť vzťahy medzi človekom a jeho životným prostredím na základe poznania zákonov, ktorými sa riadi život na Zemi, získavali vedomosti, zručnosti a návyky, ktoré sú nevyhnutné pre každodenné konanie a postoje človeka k životnému prostrediu. V oblasti postojov a hodnôt sme sa zamerali na vnímanie života ako najvyššej hodnoty. Žiaci si posilňovali pocit zodpovednosti vo vzťahu k živým organizmom a ich prostrediu. Počas celého dňa bol podporovaný aktívny prístup žiaka k tvorbe a ochrane životného prostredia prostredníctvom praktickej výučby, schopnosť vnímať a citlivo pristupovať k prírode a prírodnému a kultúrnemu dedičstvu a upevňovaniu hodnotového systému v prospech konania k životnému prostrediu. Konkrétne sme sa zamerali na stromy a ich poznanie pomocou krátkych filmov, literárnych zdrojov, vecných textov a informácií na internete. V praktických aktivitách prebehla výroba plagátov o stromoch a samotná manipulácia, pozorovanie prírodnín. Naše poznanie sa však ešte neskončilo, máme v pláne v skúmaní pokračovať a oslovili sme o spoluprácu odborníkov z Technickej univerzity zo Zvolena. 

Celý článok...