Internetová
žiacka knižka
Rozvrh
hodín

Akcie a aktivity mesiaca

acroread.gif Plán práce na MÁJ 2018 


Výchovná úloha:
• Detská konferencia 2018 (celoškolské podujatie k 70. narodeninám školy) 
• Keď deti učia deti... Stretnutie proaktívnych škôl, skúsenosti a inšpirácie.
• GreenWay. Zahraniční stážisti učia deti o ich krajine, životnom prostredí...

Vestibulové prezentácie:
• M. R. ŠTEFÁNIK
• OBOHATENIE, projektové vyučovanie

4.5.18 - Projekt KOMPARO pre žiakov 4. ročníka

7.5.18 - Pietny akt (ukončenia 2. svetovej vojny, Nám. SNP)

15.5.18,16:00 - Stretnutie zákonných zástupcov žiakov 1. stupňa ZŠ

16.5.18,16:00 - Stretnutie zákonných zástupcov žiakov 2. stupňa ZŠ

16.5.18 - Kyberšikana I.  - vzdelávací program ŠKD pre deti 1. a 2. ročníka

14.,17.5.18 - Prijímacie pohovory na stredné školy

4.,14.,21.5.18 - Poradenstvo hrou (spolupráca s CPPPaP v profesionálnej orientácii)

21.-25.5.18 - GreenWay, environmentálne aktivity k ochrane klímy so zahraničnými stážistami(AIESEC)

21.-25.5.18 - Obhajoby ročníkových prác žiakov s VIN (podľa harmonogramu)

23.5.18 - Kyberšikana II. - vzdelávací program ŠKD pre deti 4. ročníka

25.5.18 - Deň prevencie, MsÚ, podujatie 3. a 4. ročník

28.5.18 - Detská konferencia 2018 (celoškolské podujatie - 70. narodeniny školy)

28.–31.5.18 - Plavecký výcvik žiakov 6. ročníka v HolidayPark Kováčová

30.5.18 - Potrebujeme hasičov?, aplikačné cvičenia v ŠKD

31.5.18, 9:30 - Medzinárodný detský folklórny festival (POS ZV) - vystúpenie folklórneho súboru z Litvy v našej škole

Poznámka:
V máji sa v triedach APROGEN uskutočnia blokové aktivity CPPPaP (3., 7., 9., 18. a 22. 5. 2018)

Trieda IV. C
Vernisáž súťaže
Národný deň tiesňového volania 112 pripadá každoročne na prvý decembrový deň. Slovensko je jediným členským štátom EÚ, v ktorom sa oslavuje tento deň 1. decembra. Tento rok sa oslavoval prostredníctvom výtvarno-súťažného projektu Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany na tému Akú záchranársku techniku som videl zasahovať a s čím by som pomohol ja. 

Ide o 5. ročník výtvarnej súťaže, ktorý sa rezortu vnútra podarilo implementovať do všetkých okresov Slovenska. Poslaním súťaže je osveta civilnej ochrany a jej prepojenie s jednotným európskym číslom tiesňového volania 112 vo vzťahu k verejnosti prostredníctvom zapojenia detí materských, základných, základných umeleckých či špeciálnych škôl a detských domovov. 

Tento rok sa do súťaže zapojila aj naša Základná škola P. Jilemnického 1035/2 a žiaci IV.C a III.B zúčastnili oslavy Národného dňa 112 na Okresnom úrade vo Zvolene, spojenej s vernisážou a vyhodnotením súťaže. Boli sme hrdí, že aj naše práce boli súčasťou vernisáže a mohli sme spoločne aj s deťmi z iných škôl osláviť tento deň. Tešíme sa na ďalší ročník!

Celý článok...
 
IV. C v kine
Trávime spoločne niekoľko hodín počas vyučovania, ale v tento deň sme boli spolu oveľa dlhšie. Dňa 15. novembra sme sa stretli - po spoločnom naplánovaní - v kine a pozreli si animovaný film Príšerákovci. Bolo super!

 
O životnom prostredí, stromy a život okolo nás - projektový deň 2017 vo IV. C

„Keď zomrie posledný strom a posledná rieka bude otrávená, 
posledná ryba bude chytená, 
až potom si uvedomíte, že život na zemi sa skončil.“ 
indiánsky náčelník (1854) 

„Príroda nepozná lož, je vždy pravdivá a nekompromisná, 
všetkých chýb a omylov sa dopúšťa človek.“ 
Cicero

Pánom na zemi nie je človek, ale príroda. Človek je len jej súčasťou! V dnešnej dobe sa do popredia stále častejšie dostáva otázka ekológie a samozrejme s ňou súvisiaca otázka prírody. Čoraz viac počúvame z rádia, televízie, čítame na stránkach novín, že naša planéta je ohrozená. Preto sme sa počas projektového dňa zamerali na získavanie vedomostí, zručností, postojov a návykov k ochrane a zlepšovaniu životného prostredia, ktoré sú dôležité pre trvalo udržateľný život na Zemi. Snažili sme sa  pochopiť vzájomné vzťahy - človeka, organizmov a životného prostredia. V priebehu projektového dňa si žiaci rozvíjali schopnosť chápať, analyzovať a hodnotiť vzťahy medzi človekom a jeho životným prostredím na základe poznania zákonov, ktorými sa riadi život na Zemi, získavali vedomosti, zručnosti a návyky, ktoré sú nevyhnutné pre každodenné konanie a postoje človeka k životnému prostrediu. V oblasti postojov a hodnôt sme sa zamerali na vnímanie života ako najvyššej hodnoty. Žiaci si posilňovali pocit zodpovednosti vo vzťahu k živým organizmom a ich prostrediu. Počas celého dňa bol podporovaný aktívny prístup žiaka k tvorbe a ochrane životného prostredia prostredníctvom praktickej výučby, schopnosť vnímať a citlivo pristupovať k prírode a prírodnému a kultúrnemu dedičstvu a upevňovaniu hodnotového systému v prospech konania k životnému prostrediu. Konkrétne sme sa zamerali na stromy a ich poznanie pomocou krátkych filmov, literárnych zdrojov, vecných textov a informácií na internete. V praktických aktivitách prebehla výroba plagátov o stromoch a samotná manipulácia, pozorovanie prírodnín. Naše poznanie sa však ešte neskončilo, máme v pláne v skúmaní pokračovať a oslovili sme o spoluprácu odborníkov z Technickej univerzity zo Zvolena. 

Celý článok...