Internetová
žiacka knižka
Rozvrh
hodín

Akcie a aktivity mesiaca

acroread.gif Plán práce na DECEMBER 2017 


Výchovná úloha mesiaca: 
Pravidlá spolupráce v triednych kolektívoch, cielené aktivity k prevencii šikanovania, diskriminácie medzi deťmi. 

Vestibulové prezentácie:
Projekt Stretnutie generácií
Zážitkové učenie v Budapešti

8.1.2018 - Novoročný vinš v školskom rozhlase

16.1.18, 16:00 - Stretnutie rodičov žiakov primárneho vzdelávania ZŠ

17.1.18, 16:00 - Stretnutie s rodičmi žiakov 2. stupňa ZŠ. 

24.1.18, 8:30 - Okresné kolo MO Z5, Z9. Exkurzná činnosť žiakov 

24.1.18 - Keď zubatá kosu brúsi... Projekt VMR (V. B)

26.1.18 - S modelom v ruke. Zážitkové učenie v ŠKD

31.1.18 - Vyhodnotenie práce jednotlivcov a triedy za 1. polrok 2017/2018

2.2.2018 - Polročné prázdniny. Vyučovanie začína v pondelok 5.2.2018.

Trieda V. C
Po stopách M. R. Štefánika – projektový deň 2017 v V. C
Projektovému dňu predchádzali aktivity zamerané na spoznávanie osobnosti M. R. Štefánika. Piataci sa zúčastnili na podujatí, na ktorom si úlohu učiteľov, ale aj hercov vyskúšali spolužiaci zo VI.C. Šiestaci pripravili pre svojich mladších kamarátov interview so spomínanou osobnosťou, prezentáciu, ale aj prednes básne venovanej pamiatke tohto veľkého človeka. Novozískané vedomosti ako aj schopnosť pohotovo a pružne reagovať na otázky si vyskúšali počas skupinovej práce vo viacerých úlohách. 

Projektový deň sa niesol v podobnom duchu – M. R. Štefánika spoznávali cez jeho osobnosť astronóma (interaktívna prednáška realizovaná lektormi z Krajskej hvezdárne a Planetária M. Hella v Žiari nad Hronom, keďže pozorovanie Slnka sa pre nepriaznivé počasie nedalo uskutočniť). Jeho vášeň k lietaniu žiakom pripomenula zamestnankyňa KK Ľ.Štúra, ktorej umelecké a láskavé slovo vzbudilo záujem o čítanie u nejedného piataka. Dôkazom toho je aj fakt, že viacerí odchádzali z knižnice s požičanou knihou v ruke.

V.A, V.C, triedni učitelia

Celý článok...
 
Objavujeme, učíme sa, tvoríme...
Predmet Obohatenie má prostredníctvom zaujímavého obsahu, zväčša z oblasti mimoškolských osnov a podnetných aktivít, podporovať, uplatňovať a rozvíjať nadanie žiakov. 

Výučba na nižšom strednom stupni sa rozširuje o také témy a aktivity, ktoré zodpovedajú kognitívnej úrovni intelektovo nadaných žiakov v príslušnom ročníku štúdia, v piatom ročníku je nosná téma Prírodné a kultúrne dedičstvo regiónu.

Deti postupne pracujú s mapami v terénne i na vyučovaní, s encyklopédiami, brožúrami, odbornými časopismi, s digitálnymi technológiami, výučbovými programami, riešia problémové/tvorivé úlohy, vypracúvajú pracovné listy, tvoria samostatné výstupy – formou referátov, makiet, predmetov, máp, modelov, ktoré súvisia s cieľmi tém.

Počas prvých šesť týždňov školského roka sme sa zamerali na prácu v terénne, posilnili zážitkové outdoorové učenie na Zvolenskom zámku, v Informačnom centre Mesta Zvolen, navštívili sme AGROFILM – 33. medzinárodný festival filmov, kde sme v spolupráci s TU vo Zvolene sme videli aj porotou najvyššie ocenený film s názvom Nesmrteľný les.

Celý článok...
 
Škola v prírode - Chata Kollárová Ostrý Grúň 15. – 19. 5. 2017
Päť úžasných dní v Škole v prírode prežili žiaci 4. ročníka a žiaci II. A. Vymenili svoje učebne za prostredie, kde sa okolo nás rozprestierala krásna príroda. Počasie nám veľmi prialo a mohli sme splniť všetky ciele, ktoré sme si predsavzali. 

Celý článok...