Internetová
žiacka knižka
Rozvrh
hodín

Akcie a aktivity mesiaca

acroread.gif Plán práce na NOVEMBER 2017 


6.11.17 - Internet vecí, seminár (cesty za vedou a technikou)

7.11.17,14:00 - Konzultačné hodiny PZ a OZ

8.11.17 - Posedenie pri bylinkovom čaji – čítanie príbehov, Tihányiovský kaštieľ BB (žiaci 3. ročníka)

9.11.17,13:50 - Zasadnutie výchovnej komisie 

6.-10.11.17 - Kytica zdravia - Pohni kostrou, týždeň pešej chôdze - rozvojový projekt ŠKD

7.-10.11.17 - iBobor - celoslovenská informatická súťaž (2.- 9. ročník)

13.11.17,14:00 - Zasadnutie PEDAGOGICKEJ RADY

15.11.17,10:00 - Polepetko, divadelné predstavenie pre 5. a 6. r (DJGT)

15.11.17,10:30 - Cesta Slovanskou históriou – od Sama po Štefana dramatické predstavenie Via Historica (1. - 4. ročníka)

15.11.17,13:00 - Pasovanie za rytierov a princezné na Zvolenskom zámku - slávnostná akcia žiakov a rodičov l. ročníka ZŠ

13.- 16.11.17 - Strašidelné čítanie. Týždeň hlasného čítania v školskej knižnici pre deti 2.,3. a 4. ročníka (ŠKD)

16.11.17,9:30 - KOMPARO 8. a 9. ročník ZŠ, celoslovenské testovanie

16.11.17,13:00 - Slávnostné zasadnutie ŽP s vedením školy

20.11.17 - Svetový deň detí školská relácia 

20.-24.11.17 - Európsky týždeň boja proti drogám, ročníkové aktivity, besedy, interaktívne semináre 

22.11.17 - T5-2017, celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka

22.11.17 - Exkurzná činnosť žiakov

22.11.17 - Bez modrím. Svetový deň prevencie týrania detí - celoklubové podujatie ŠKD

23.11.17 - Stretnutie zákonných zástupcov žiakov 7. ročníka k LVVK

24.11.17,745 - The bold Rabbit, divadelné prestavenie v ANJ pre žiakov 3. - 6. ročníka ZŠ

27.–30.11.17 - Šikovnosť to nie sú čary. Papierové vystrihovačky, vianočná výzdoba školského prostredia.

29.11.17,7:30 - Deň otvorených dverí pre rodičov žiakov školy

Vestibulové prezentácie
• CERN, stredisko medzinárodnej spolupráce
• Princezné a rytieri našej školy sa predstavujú

Trieda V. C
Objavujeme, učíme sa, tvoríme...
Predmet Obohatenie má prostredníctvom zaujímavého obsahu, zväčša z oblasti mimoškolských osnov a podnetných aktivít, podporovať, uplatňovať a rozvíjať nadanie žiakov. 

Výučba na nižšom strednom stupni sa rozširuje o také témy a aktivity, ktoré zodpovedajú kognitívnej úrovni intelektovo nadaných žiakov v príslušnom ročníku štúdia, v piatom ročníku je nosná téma Prírodné a kultúrne dedičstvo regiónu.

Deti postupne pracujú s mapami v terénne i na vyučovaní, s encyklopédiami, brožúrami, odbornými časopismi, s digitálnymi technológiami, výučbovými programami, riešia problémové/tvorivé úlohy, vypracúvajú pracovné listy, tvoria samostatné výstupy – formou referátov, makiet, predmetov, máp, modelov, ktoré súvisia s cieľmi tém.

Počas prvých šesť týždňov školského roka sme sa zamerali na prácu v terénne, posilnili zážitkové outdoorové učenie na Zvolenskom zámku, v Informačnom centre Mesta Zvolen, navštívili sme AGROFILM – 33. medzinárodný festival filmov, kde sme v spolupráci s TU vo Zvolene sme videli aj porotou najvyššie ocenený film s názvom Nesmrteľný les.

Celý článok...
 
Škola v prírode - Chata Kollárová Ostrý Grúň 15. – 19. 5. 2017
Päť úžasných dní v Škole v prírode prežili žiaci 4. ročníka a žiaci II. A. Vymenili svoje učebne za prostredie, kde sa okolo nás rozprestierala krásna príroda. Počasie nám veľmi prialo a mohli sme splniť všetky ciele, ktoré sme si predsavzali. 

Celý článok...
 
Projektový deň 2016 v IV.C - Sedem divov Zvole
Každý človek by mal poznať históriu svojej rodiny, rodinného domu, dediny, mesta, okolia, aby vedel, z akých koreňov pochádza. Bude si ctiť svoju minulosť, seba ale aj druhých a všetkých. Pochopí, že vždy a všetko vzišlo z nejakej minulosti. Až potom si bude skutočne vážiť prítomnosť.
Ovídius

Počas projektového dňa sme mali jasný cieľ. Spoznať podrobnejšie jednu z najznámejších spisovateliek nášho regiónu pani Máriu Ďuríčkovú. Detský čitateľ sa s jej dielami stretáva už od malička. Naša cesta poznania začala v Krajskej knižnici Ľudovíta Štúra vo Zvolene, kde nám pani knihovníčka porozprávala o jej živote a dielach. Prezreli sme si spisovateľkine knihy a niektoré sme si aj požičali. Veľkým prekvapením bola pre nás informácia, že pani spisovateľka možno učila aj na našej Trojke známe dvojičky. Neskôr napísala jednu z najznámejších kníh Janka a Danka. Po návrate do triedy sme využívali rôzne zdroje informácií o spisovateľke a rozdelili sme si úlohy. Nazbieraný materiál sme použili pri výrobe veľkého plagátu. 


Celý článok...