Internetová
žiacka knižka
Rozvrh
hodín

Akcie a aktivity mesiaca

acroread.gif Plán práce na SEPTEMBER 2018 


VÝCHODISKÁ aktivít výchovného charakteru
Základná organizácia života školy (tvorba stabilnej sociálnej klímy, pravidlá triedy/kolektívu).
Európsky týždeň športu. Cvičenia v prírode. Podporné rozvojové aktivity zdravého spôsobu života.
Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania (Kvalitné a dostupné vzdelávanie pre Slovensko)


3.9.18,8:00 - Slávnostné otvorenie šk. roku 2018/2019

3.9.18,9:00 - Stretnutie triednych učiteľov s rodičmi 1. ročníka ZŠ

4.9.18,7:45-10:20 - Triednické práce - školský poriadok ZŠ, inventár triedy a učebné pomôcky

4.9.18,10:30–13:00 - Cvičenia v prírode 7. - 9. ročník

5.9.18,10:30-13:00 - Cvičenia v prírode 5. – 6.ročník

10.9.18,16:00 - Triedne stretnutia s rodičmi 2. stupňa ZŠ - Program zameraný na organizáciu školy, spoluprácu s rodičmi, vzdelávacie poukazy, informovaný súhlas zákonného zástupcu, kritéria hodnotenia a klasifikácia jednotlivých predmetov

11.9.18,16:00 - Triedne stretnutia s rodičmi žiakov 1. stupňa ZŠ

13.9.18 - Adaptačné vzdelávanie žiakov V.A, V.B (CPPPaP)

14.9.18 - Európsky týždeň športu 2018 - Pohybom k zdraviu. Ukáž čo vieš - športové popoludnie pre deti ŠKD, prírodný park Lanice

17.9.18 - Dopravná výchova na MDI pre žiakov 5. ročníka

18.9.18 - Dopravná výchova na MDI pre žiakov 1. ročníka

26.9.18 - Európsky deň jazykov - školská relácia, vestibulová prezentácia. Schloss Hoff, zážitkové učenie Variabilné podujatia multikultúrnej výchovy.

23.–30.9.18 - Európsky týždeň športu 2018 - Športujeme, neklikáme (aktivity žiakov 1. - 4. ročníka)


Vestibulové prezentácie: 
• Prvé zvonenie - Organizácia života v škole.
• Vzdelávacie poukazy - Ponuka záujmových krúžkov.


Trieda V. A
Po stopách M. R. Štefánika – projektový deň 2017 v V. A
Projektovému dňu predchádzali aktivity zamerané na spoznávanie osobnosti M. R. Štefánika. Piataci sa zúčastnili na podujatí, na ktorom si úlohu učiteľov, ale aj hercov vyskúšali spolužiaci zo VI.C. Šiestaci pripravili pre svojich mladších kamarátov interview so spomínanou osobnosťou, prezentáciu, ale aj prednes básne venovanej pamiatke tohto veľkého človeka. Novozískané vedomosti ako aj schopnosť pohotovo a pružne reagovať na otázky si vyskúšali počas skupinovej práce vo viacerých úlohách. 

Projektový deň sa niesol v podobnom duchu – M. R. Štefánika spoznávali cez jeho osobnosť astronóma (interaktívna prednáška realizovaná lektormi z Krajskej hvezdárne a Planetária M. Hella v Žiari nad Hronom, keďže pozorovanie Slnka sa pre nepriaznivé počasie nedalo uskutočniť). Jeho vášeň k lietaniu žiakom pripomenula zamestnankyňa KK Ľ.Štúra, ktorej umelecké a láskavé slovo vzbudilo záujem o čítanie u nejedného piataka. Dôkazom toho je aj fakt, že viacerí odchádzali z knižnice s požičanou knihou v ruke.

V.A, V.C, triedni učitelia

Celý článok...
 
Projektový deň 2016 na Zvolenskom zámku (4. A)
Projektový deň sme venovali dominante mesta Zvolen, Zvolenskému zámku. Našim cieľom bolo, aby sme sa dozvedeli niečo z jeho histórie, na čo slúži dnes, akú architektúru môžme na jeho stavbe vidieť a oboznámiť sa s povesťami, ktoré boli o zámku napísané.

Pri práci sme sa rozdelili do skupín. Každá skupina si mala niečo dôležité o Zvolenskom zámku naštudovať, aby s tým mohla oboznámiť ostatných. Každá skupina a jej práca bola veľmi doležitá. Výsledky práce v skupinách sme využili v závere našej tímovej spolupráce. Na konci sme vytvorili 3D model Zvolenského zámku, ktorý sme spoločne zostavili z čiastkových prác. Na tento model sú žiaci náležite pyšní. 

Cieľ tohoto dňa sme splnili, všetci žiaci si o Zvolenskom zámku niečo zapämatali a v závere každý žiak prezentoval výsledok svojej práce pri modele zámku.

Celý článok...
 
CHUTNÁ ZDRAVÁ ENERGIA alebo AKO NAŠE TELO ZÍSKAVA ENERGIU
V predmete prírodoveda pri téme Prečo autá musia tankovať? sme sa rozprávali so žiakmi o premenách rôznych druhov energie. Deti táto téma oslovila nakoľko sa okrem iného dozvedeli, že človek, aby mohol „fungovať“ potrebuje z potravy získavať zdravé cukry a tuky. 

Z  učiva predchádzajúcich ročníkov už vedeli, že zdravé cukry prijímame zo zeleniny a ovocia a tak navrhli, aby sme si aj prakticky vyskúšali, ako tieto zdravé cukry premenené na energiu vplývajú na ich telo. Dostali skvelý nápad – vlastnoručne si pripraviť ovocné a zeleninové šaláty

Na zdravých šalátoch sme si pomaškrtili a na ochutnávku sme pozvali aj žiakov z druhej štvrtáckej triedy. Šaláty všetkým chutili a my sme sa prakticky presvedčili z čoho berieme energiu a ako v našom tele funguje.

4.10.2016

Celý článok...