Školský
e-mail
Internetová
žiacka knižka
Rozvrh
hodín

Akcie a aktivity mesiaca

acroread.gif Plán práce na NOVEMBER 2018 


Výchovné zameranie aktivít v mesiaci
1) Tvorba bezpečného prostredia. Osobnosť triedy/školy.
2) Budovanie triednych spoločenstiev. Hodnotový systém. Projekt Otvorená škola.


Vestibulové prezentácie
1918-2018 100 rokov - Československí prezidenti
Princezné a rytieri našej školy sa predstavujú


6.11.18,14:00 - Konzultačné hodiny pedagogických a odborných zamestnancov

9.11.18,13:50 - Zasadnutie výchovnej komisie

12.-16.11.18 - Kytica zdravia - Pohni kostrou, týždeň pešej chôdze - rozvojový projekt ŠKD

14.11.18 - Fotografovanie žiakov 1. ročníka

14.11.18 - Príbehy z prírody pri bylinkovom čaji (3. a 4. ročník)

16.11.18 - Slávnostné zasadnutie žiackeho parlamentu s vedením školy

19. -23.11.18 - Európsky týždeň boja proti drogám, ročníkové aktivity besedy, interaktívne semináre, RÚVZ Viem, čo zjem

20.11.18 - školská relácia Svetový deň detí (OSN)

20.11.18,8:00 - Záchrana som JA - učenie na stanovištiach (1.- 4. ročník), Kurz prvej pomoci pre zamestnancov školy

21.11.18 - T5 -2018 - celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka

21.11.18 - Exkurzná činnosť žiakov

21.11.18,16:00 - Stretnutie rodičov žiakov 7. ročníka k LVVK

22.11.18 - Deti deťom: Rozpoznaj nenávisť – v koži vylúčených - projekt VĽP v podmienkach ŠKD, rovesnícke vzdelávanie, ŽŠR

23.11.18,13:00 - Pasovanie za rytierov a princezné na Zvolenskom zámku - slávnostná akcia žiakov a rodičov 1. ročníka ZŠ

23.11.18 - Križovatky šťastia, detská konferencia

26.-30.11.18 - Svet vidia rukami a ušami, trochu aj nosom. Projekt VMR v podmienkach ŠKD - Týždeň hlasného čítania (Mima a Líza)

28.11.18 - Robotické popoludnie - rovesnícke vzdelávanie pre deti ŠKD

28.11.18,7:30 - Deň otvorených dverí pre rodičov žiakov školy

29.11.18 - Vševedko - vedomostná súťaž žiakov 2. - 4. ročníka ZŠ


Trieda V. A
Po stopách M. R. Štefánika – projektový deň 2017 v V. A
Projektovému dňu predchádzali aktivity zamerané na spoznávanie osobnosti M. R. Štefánika. Piataci sa zúčastnili na podujatí, na ktorom si úlohu učiteľov, ale aj hercov vyskúšali spolužiaci zo VI.C. Šiestaci pripravili pre svojich mladších kamarátov interview so spomínanou osobnosťou, prezentáciu, ale aj prednes básne venovanej pamiatke tohto veľkého človeka. Novozískané vedomosti ako aj schopnosť pohotovo a pružne reagovať na otázky si vyskúšali počas skupinovej práce vo viacerých úlohách. 

Projektový deň sa niesol v podobnom duchu – M. R. Štefánika spoznávali cez jeho osobnosť astronóma (interaktívna prednáška realizovaná lektormi z Krajskej hvezdárne a Planetária M. Hella v Žiari nad Hronom, keďže pozorovanie Slnka sa pre nepriaznivé počasie nedalo uskutočniť). Jeho vášeň k lietaniu žiakom pripomenula zamestnankyňa KK Ľ.Štúra, ktorej umelecké a láskavé slovo vzbudilo záujem o čítanie u nejedného piataka. Dôkazom toho je aj fakt, že viacerí odchádzali z knižnice s požičanou knihou v ruke.

V.A, V.C, triedni učitelia

Celý článok...
 
Projektový deň 2016 na Zvolenskom zámku (4. A)
Projektový deň sme venovali dominante mesta Zvolen, Zvolenskému zámku. Našim cieľom bolo, aby sme sa dozvedeli niečo z jeho histórie, na čo slúži dnes, akú architektúru môžme na jeho stavbe vidieť a oboznámiť sa s povesťami, ktoré boli o zámku napísané.

Pri práci sme sa rozdelili do skupín. Každá skupina si mala niečo dôležité o Zvolenskom zámku naštudovať, aby s tým mohla oboznámiť ostatných. Každá skupina a jej práca bola veľmi doležitá. Výsledky práce v skupinách sme využili v závere našej tímovej spolupráce. Na konci sme vytvorili 3D model Zvolenského zámku, ktorý sme spoločne zostavili z čiastkových prác. Na tento model sú žiaci náležite pyšní. 

Cieľ tohoto dňa sme splnili, všetci žiaci si o Zvolenskom zámku niečo zapämatali a v závere každý žiak prezentoval výsledok svojej práce pri modele zámku.

Celý článok...
 
CHUTNÁ ZDRAVÁ ENERGIA alebo AKO NAŠE TELO ZÍSKAVA ENERGIU
V predmete prírodoveda pri téme Prečo autá musia tankovať? sme sa rozprávali so žiakmi o premenách rôznych druhov energie. Deti táto téma oslovila nakoľko sa okrem iného dozvedeli, že človek, aby mohol „fungovať“ potrebuje z potravy získavať zdravé cukry a tuky. 

Z  učiva predchádzajúcich ročníkov už vedeli, že zdravé cukry prijímame zo zeleniny a ovocia a tak navrhli, aby sme si aj prakticky vyskúšali, ako tieto zdravé cukry premenené na energiu vplývajú na ich telo. Dostali skvelý nápad – vlastnoručne si pripraviť ovocné a zeleninové šaláty

Na zdravých šalátoch sme si pomaškrtili a na ochutnávku sme pozvali aj žiakov z druhej štvrtáckej triedy. Šaláty všetkým chutili a my sme sa prakticky presvedčili z čoho berieme energiu a ako v našom tele funguje.

4.10.2016

Celý článok...