Internetová
žiacka knižka
Rozvrh
hodín

Akcie a aktivity mesiaca

acroread.gif Plán práce na SEPTEMBER 2017 


4.9.2017 - PRVÉ ZVONENIE - slávnostné otvorenie školského roka 2017/2018

6.9.2017 - LÉGIOVLAK 2017, Projekt VMR, návšteva múzea na koľajniciach, 4. ročník ŠKD

7.9.2017, od 7.00 - Back to school, živé vysielanie Fun rádia, Sajfa víta našich žiakov v škole

7.9.2017, 10.30-12.00 - Spomienkový deň holokaustu a rasového násilia

7.9.2017, 16.00 - Triedne stretnutia s rodičmi 2. stupeň ZŠ

12.9.2017 - Dopravná výchova na MDI pre žiakov 1. a 4. ročníka

12.9.2017, 16.00 - Triedne stretnutia s rodičmi žiakov 1. stupňa ZŠ

26.9.2017, 8.30 - Európsky deň jazykov – školská relácia, Variabilné podujatia multikultúrnej výchovy, Zážitkové učenie ŠVK Banská Bystrica - 5. ročník

27.9.2017 - Skok sem, skok tam..., Európsky týždeň športu 2017, športové popoludnie pre deti ŠKD, fitness ihrisko - prírodný park Lanice 

29.9.2017 - Deti, hurá do čítania, celoslovenský projekt - beseda a tvorivá dielňa s ilustrátorom J. Martiškom pre deti 1. ročníka

Východická aktivít výchovného charakteru
• Základná organizácia života školy (tvorba stabilnej sociálnej klímy, pravidlá triedy/kolektívu).
• Európsky týždeň športu, cvičenia v prírode, podporné rozvojové aktivity zdravého spôsobu života.
• Národný program prevencie obezity a Národný program podpory zdravia (aktualizácia 2014 -2017)

Vestibulové prezentácie
• Prvé zvonenie - organizácia života v škole.
• Vzdelávacie poukazy - ponuka záujmových krúžkov.

Štatistiky

Návštevníkov: 3055088
Trieda VI. C
Napíš si matematickú rozprávku
Projekt V. C triedy podporujúci rozvoj čitateľskej gramotnosti žiakov.


„Každá rozprávka je čarovným zrkadlom, 
ktoré odráža kúsok z nášho vnútorného sveta.“ 
Bruno Bettelheim

Rozprávka je pre každého človeka spomienka na detstvo, keď sa tešil na svojich rozprávkových hrdinov, či víťazstvo dobra nad zlom. Deti nielen rady počúvajú alebo čítajú rozprávky, ale keď si ich vytvoria podľa vlastnej predstavy, je to pre ne oveľa silnejší zážitok. Svojej hlavnej postave dajú tie kladné vlastnosti, ktoré ony preferujú. Záporného hrdinu s radosťou vytrestajú. Nakreslia si vlastné obrázky k príbehu, prispôsobia si jeho obsah, vymýšľajú ponaučenie.

Celý článok...
 
POHÁR VEDY - POLARIS 2017
V tomto školskom roku sa trieda V. C opäť zapojila do medzinárodnej súťaže, ktorej cieľom je podnietiť záujem detí o vedu a techniku. Náš tím ZVEDAVÉ VLOČKY súťažil v 2. kategórii určenej pre žiakov 1. – 5. ročníka ZŠ. Do domáceho kola, ktoré prebiehalo korešpondenčnou formou, sa v danej kategórii zapojilo celkom 81 súťažných tímov z Českej a Slovenskej republiky. Tímy plnili úlohy zadávané raz mesačne od januára do apríla 2017. Vyhlasovateľom súťaže bola opäť Asociácia malých debrujárov v ČR, ktorá spolupracuje s Asociáciou pre mládež, vedu a techniku (AMAVET) v SR. 

Úlohy jednotlivých kôl boli rozdelené do troch oblastí - oblasť kreativity, oblasť teórie a výskumu  a oblasť praxe.
Celý článok...
 
Učenie v múzeu
Jednou z aktívnych foriem učenia sa je aj outdoorové učenie. Školské prostredie vymeníme za múzeum (Lesnícke a drevárske múzeum) a priamo v múzeu vo vyučovacích blokoch zbierame, triedime, spracovávame nové poznatky, dávame zmysluplné otázky, zaznamenávame nové informácie obrazom i písmom. Zmysluplná príprava tém, ciele pracovných listov, profesionalita lektorov, motivácia žiakov... a dobré edukačné výstupy sú zaručené. Výsledky z výstav Vlk dravý, Rodina Ostrolúcka a Ľudovít Štúr, Drevo vždy živé každý žiak spracuje do individuálneho projektu. Osobné portfólio každého žiaka z predmetu Obohatenie sa rozšíri o vlastné fotografie, náčrty poznámok, schémy, postupy a PowerPointové prezentácie.

Celý článok...