Internetová
žiacka knižka
Rozvrh
hodín

Akcie a aktivity mesiaca

acroread.gif Plán práce na NOVEMBER 2017 


6.11.17 - Internet vecí, seminár (cesty za vedou a technikou)

7.11.17,14:00 - Konzultačné hodiny PZ a OZ

8.11.17 - Posedenie pri bylinkovom čaji – čítanie príbehov, Tihányiovský kaštieľ BB (žiaci 3. ročníka)

9.11.17,13:50 - Zasadnutie výchovnej komisie 

6.-10.11.17 - Kytica zdravia - Pohni kostrou, týždeň pešej chôdze - rozvojový projekt ŠKD

7.-10.11.17 - iBobor - celoslovenská informatická súťaž (2.- 9. ročník)

13.11.17,14:00 - Zasadnutie PEDAGOGICKEJ RADY

15.11.17,10:00 - Polepetko, divadelné predstavenie pre 5. a 6. r (DJGT)

15.11.17,10:30 - Cesta Slovanskou históriou – od Sama po Štefana dramatické predstavenie Via Historica (1. - 4. ročníka)

15.11.17,13:00 - Pasovanie za rytierov a princezné na Zvolenskom zámku - slávnostná akcia žiakov a rodičov l. ročníka ZŠ

13.- 16.11.17 - Strašidelné čítanie. Týždeň hlasného čítania v školskej knižnici pre deti 2.,3. a 4. ročníka (ŠKD)

16.11.17,9:30 - KOMPARO 8. a 9. ročník ZŠ, celoslovenské testovanie

16.11.17,13:00 - Slávnostné zasadnutie ŽP s vedením školy

20.11.17 - Svetový deň detí školská relácia 

20.-24.11.17 - Európsky týždeň boja proti drogám, ročníkové aktivity, besedy, interaktívne semináre 

22.11.17 - T5-2017, celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka

22.11.17 - Exkurzná činnosť žiakov

22.11.17 - Bez modrím. Svetový deň prevencie týrania detí - celoklubové podujatie ŠKD

23.11.17 - Stretnutie zákonných zástupcov žiakov 7. ročníka k LVVK

24.11.17,745 - The bold Rabbit, divadelné prestavenie v ANJ pre žiakov 3. - 6. ročníka ZŠ

27.–30.11.17 - Šikovnosť to nie sú čary. Papierové vystrihovačky, vianočná výzdoba školského prostredia.

29.11.17,7:30 - Deň otvorených dverí pre rodičov žiakov školy

Vestibulové prezentácie
• CERN, stredisko medzinárodnej spolupráce
• Princezné a rytieri našej školy sa predstavujú

Štatistiky

Návštevníkov: 3093850
Trieda VI. C
Napíš si matematickú rozprávku
Projekt V. C triedy podporujúci rozvoj čitateľskej gramotnosti žiakov.


„Každá rozprávka je čarovným zrkadlom, 
ktoré odráža kúsok z nášho vnútorného sveta.“ 
Bruno Bettelheim

Rozprávka je pre každého človeka spomienka na detstvo, keď sa tešil na svojich rozprávkových hrdinov, či víťazstvo dobra nad zlom. Deti nielen rady počúvajú alebo čítajú rozprávky, ale keď si ich vytvoria podľa vlastnej predstavy, je to pre ne oveľa silnejší zážitok. Svojej hlavnej postave dajú tie kladné vlastnosti, ktoré ony preferujú. Záporného hrdinu s radosťou vytrestajú. Nakreslia si vlastné obrázky k príbehu, prispôsobia si jeho obsah, vymýšľajú ponaučenie.

Celý článok...
 
POHÁR VEDY - POLARIS 2017
V tomto školskom roku sa trieda V. C opäť zapojila do medzinárodnej súťaže, ktorej cieľom je podnietiť záujem detí o vedu a techniku. Náš tím ZVEDAVÉ VLOČKY súťažil v 2. kategórii určenej pre žiakov 1. – 5. ročníka ZŠ. Do domáceho kola, ktoré prebiehalo korešpondenčnou formou, sa v danej kategórii zapojilo celkom 81 súťažných tímov z Českej a Slovenskej republiky. Tímy plnili úlohy zadávané raz mesačne od januára do apríla 2017. Vyhlasovateľom súťaže bola opäť Asociácia malých debrujárov v ČR, ktorá spolupracuje s Asociáciou pre mládež, vedu a techniku (AMAVET) v SR. 

Úlohy jednotlivých kôl boli rozdelené do troch oblastí - oblasť kreativity, oblasť teórie a výskumu  a oblasť praxe.
Celý článok...
 
Učenie v múzeu
Jednou z aktívnych foriem učenia sa je aj outdoorové učenie. Školské prostredie vymeníme za múzeum (Lesnícke a drevárske múzeum) a priamo v múzeu vo vyučovacích blokoch zbierame, triedime, spracovávame nové poznatky, dávame zmysluplné otázky, zaznamenávame nové informácie obrazom i písmom. Zmysluplná príprava tém, ciele pracovných listov, profesionalita lektorov, motivácia žiakov... a dobré edukačné výstupy sú zaručené. Výsledky z výstav Vlk dravý, Rodina Ostrolúcka a Ľudovít Štúr, Drevo vždy živé každý žiak spracuje do individuálneho projektu. Osobné portfólio každého žiaka z predmetu Obohatenie sa rozšíri o vlastné fotografie, náčrty poznámok, schémy, postupy a PowerPointové prezentácie.

Celý článok...