Školský
e-mail
Internetová
žiacka knižka
Rozvrh
hodín

Akcie a aktivity mesiaca

acroread.gif Plán práce na FEBRUÁR 2020 


Výchovné zameranie aktivít:
• Efektívne vedenie triedy vytváraním zmysluplných hraníc. 
• Podpora prosociálnych kolektívnych vzťahov (LVVK, ZKV).
• Prevencia šikanovania, pravidlá správania a životné zručnosti.

Vestibulová prezentácia: 
KARNEVAL - zážitkové učenie.

3.2.20 - Polročné prázdniny žiakov školy; Prázdninový vláčik ŠKD - tvorivá dielňa v Bábkovom divadle 
na Rázcestí v B. Bystrici; Aktualizačné štúdium PZ a OZ Rešpektujem seba a okolie

4.2.20,14:00 - Konzultačné hodiny PZ a OZ

3.-7.2.20 - LVVK 7. ročníka, Krahule

7.2.20 - Kurz správania a spoločenského tanca žiakov 8. ročníka

8.2.20sobota - Účasť žiakov 9. ročníka na medzinárodnej súťaži FLL v Žiline

11.2.20,8:30 - Ekotopfilm, festival filmov o prírode (žiaci III.C, IV.C)

12.2.20 - Z húsenice motýľom, akreditovaný program VMR pre žiakov 4. ročníka 

14.2.20,10:40 - Valentín - téma lásky, priateľstva, dôvery vysielanie rádia Slobodná Trojka

19.2.20 - Dospievam alebo život plný zmien - akreditovaný vzdelávací program VMR pre dievčatá 7. ročníka

19.2.20 - Ja a moje JA II., akreditovaný program VMR pre žiakov 8. ročníka ZŠ

19.2.20,10:00 - Veľký detský karneval. Fašiangová veselica žiakov 1. - 4. ročníka, participácia ŽŠR

24.-28.2.20 - Jarné prázdniny detí

24.2.20 - Prázdninový vláčik: Historická prechádzka Fiľakovomnávšteva Mestského vlastivedného múzea a Fiľakovského hradu.

25.2.20 - Prázdninový vláčik: Špunti v galériizážitkový program v Stredoslovenskej galérii v Banskej Bystrici

29.2.20 - sobota - Voľby do NR SR (v škole tri volebné okrsky)

Poznámky:
1/ Športové súťaže okresného a regionálneho charakteru prebiehajú podľa schváleného kalendára.
2/ Medzinárodná súťaž Pohár vedy 2020 prebieha podľa harmonogramu organizátorov.
3/ Predmetové olympiády okresu a súťaže prebiehajú podľa plánu podujatí CVČ DOMINO.
4/ Vizuálna kontrola tried (poriadok po skončení vyučovania, uteráky, telocvičné úbory) sa uskutoční
21.02.2020.
5/ EURÓPA v ŠKOLE, zaslať organizátorom žiacke projekty výtvarného a literárneho zamerania.
6/ Stretnutia zamestnancov z CPPPaP vo Zvolene so žiakmi v triedach s VIN prebiehajú podľa schváleného harmonogramu.

Štatistiky

Návštevníkov: 3948013
Kam kráčaš TROJKA?
bannerbanner
Prežívame prvé týždne nového roka 2020 a zároveň s istým nadhľadom prehodnocujeme osobný či pracovný život. Aký bol rok 2019? Činorodý, harmonický, tvorivý alebo uponáhľaný, stresujúci ? Na túto otázku si musí odpovedať každý sám.

Na našej TROJKE uplynulý kalendárny rok považujeme za veľmi úspešný. Tešia nás dosiahnuté výborné výsledky žiakov na celoslovenskom Testovaní 9, na Testovaní 5 či v nezávislom edukačnom projekte Komparo, ktoré reflektujú fakt, že sme najlepšia škola v regióne. 

Zapojili sme sa do mnohých projektov, súťaží, získali popredné najvyššie ocenenia žiakov na celoslovenskej úrovni i medzinárodnej úrovni (predmetové olympiády, Záchrana som ja, Pohár vedy BEPPO 2019), zrekonštruovali interiér a exteriér školy tak, aby umožňoval rast kvality vzdelávania. Za najväčší úspech však považujeme podporné, spolupracujúce vzťahy, ktoré sa rozvíjajú v spolupráci učiteľov, rodičov, detí a odbornej komunity.

Ako organizátori vzdelávacích konferencií pre učiteľov celého regiónu ĎAKUJEME za úspešnú organizáciu už 8. ročníka regionálnej konferencie Bezpečná škola všetkým dobrovoľníkom, podporovateľom a spolupracovníkom. 

Teší nás pozitívna, obohacujúca spätná väzba od hostí i účastníkov. Odborným lektorom vyjadrujeme vďačnosť za vysokú profesionalitu vedenia tréningov a tvorivých dielní zameraných na ľudsko-právnu oblasť v šesťmesačnom projekte s názvom Inšpiromat pre bezpečnú školu (finančný grant od ministerstva spravodlivosti SR). V ňom sme spoluprácou sieťovali deti zo žiackych parlamentov a koordinátorov výchovy k ľudským právam zo základných a stredných škôl z piatich okresov Banskobystrického kraja.

Ďakujeme aj za prejavenú dôveru, priazeň a tešíme sa na ďalšiu obohacujúcu spoluprácu.

Ľ. Bieliková

 
Projekt Deti nepočkajú
 
Oznam ŠKD
VÁŽENÍ RODIČIA,
na základe účinnosti ROZHODNUTIA číslo 2016/911/R 108-1 riaditeľky Základnej školy, P. Jilemnického 1035/2  vo Zvolene ako príslušný správny orgán podľa § 5 ods. 3 písm. j zákona NR SR č. 596 / 2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s Novelizáciou č. 1 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Zvolen č. 178 o určení výšky, termínu a spôsobu úhrady príspevku na činnosť školského klubu detí v školách  a v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Mesto Zvolen, prispieva zákonný zástupca dieťaťa mesačne sumou 8 € (slovom osem eur).

Príspevok sa uhrádza prevodným príkazom súhrnne v dvoch splátkach:
-   jednorázovo 40 €  za mesiace IX. 2019 - I. 2020,
-   jednorázovo 40 €  za mesiace II. - VI. 2020.

Názov účtu: ZŠ, P. Jilemnického 1035/2, Zvolen 
Číslo účtu školy: 1634261258/0200 VÚB Zvolen
IBAN: SK 66 0200 0000 0016 3426 1258


UPOZORNENIE: Doklad o úhrade 2. splátky príspevku (40 eur) je potrebné predložiť p. vychovávateľovi/ vychovávateľke do 20. januára 2020 - pondelok. Pokiaľ zákonný zástupca neuhradí príspevok, na základe platnej legislatívy dieťa môže byť dočasne vyradené zo zoznamu zapísaných detí (za bezpečnosť dieťaťa zodpovedá rodič). 
 
Vianočná škola pohybu a zábavy
Toľko výkrikov, spontánnej radosti, prejavenej spokojnosti a smiechu ešte na škole nebolo... 

Posledný vyučovací deň tohto roka sa niesol v atmosfére neformálneho, ale aktívneho učenia sa v oblasti zdravého životného štýlu. V spolupráci s agentúrou CREATIVO PRO Bratislava a OD Kaufland sme deťom pripravili krásny vianočný dar.

Celý článok s fotkami...