Internetová
žiacka knižka
Rozvrh
hodín

Akcie a aktivity mesiaca

acroread.gif Plán práce - SEPTEMBER 2016


Východiská aktivít výchovného charakteru:
Základná organizácia života školy (tvorba stabilnej klímy a pozitívnych sociálnych vzťahov).
Cvičenia v prírode - Európsky týždeň športu - podporné rozvojové aktivity k zdravému spôsobu života.


26.9.2016 - Európsky deň jazykov – školská relácia, variabilné podujatia multikultúrnej výchovy.

27.9.2016, 8.40 - Dopravná výchova žiakov 5. ročníka ZŠ,mobilné DDI na školskom dvore, spolupráca s MP Zvolen 

26.9.–30.9.2016 - Kytica zdravia, preventívny projekt ŠKD, Týždeň pešej chôdze v ŠKD – Pohni kostrou


Vestibulové prezentácie: 
Lieta lienka sem a tam... - organizácia života v škole.
Vzdelávacie poukazy - ponuka záujmových krúžkov.
Škola priateľská k deťom - UNICEF


Štatistiky

Návštevníkov: 2745987
Brigáda v predzáhradke
plagát o brigáde v predzáhradke
 
Plavecký výcvik (2. ročník)
plavecký výcvik slniečko

V zmysle § 30 ods. 7 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa §7 ods. 1 vyhlášky č. 320/2008 Z.z. o základnej škole Vás informujeme o organizovaní hromadnej školskej akcie.

Základný plavecký výcvik pre žiakov 2. ročníka sa uskutoční v Mestských kúpeľoch Zvolen v termíne: 26.9. – 30.9.2016 (každý deň 9.00 – 11.00 hod.). 

Kurz bude prebiehať pod vedením kvalifikovaných trénerov Klubu vodných športov vo Zvolene.
 

Zákonný zástupca je povinný zabezpečiť potrebné veci súvisiace s výcvikom: plavky, kúpaciu čiapku, osušku, župan, šľapky, čaj, iné hygienické potreby.

Týždeň pred začatím výcviku je potrebné deťom skontrolovať vlasy! Zostávajúci žiaci sú povinní v danom čase zúčastniť sa riadneho vyučovania.

 
Výdaj školských desiat
desiata

Vážení rodičia,
od 1. októbra 2016 spúšťame na našej škole VÝDAJ DESIATY pre prihlásených žiakov školy. 

V ponuke podávaných desiat budú:
• chlieb s rôznymi nátierkami (tvarohová, vajcová, tuniaková, cícerová, medová, mrkvová, sardinková, zeleninová a iné),
• sladké pečivo, celozrnné pečivo,
• jogurty, jogurtové mlieko,
• mlieko, kakao.

Úhrada za 1 porciu pre žiakov 1. a 2. stupňa je rovnaká, stojí 0,50 €.

Celý článok...
 
Oznam o poplatkoch za ŠKD
Vážení rodičia,
na základe účinnosti Rozhodnutia číslo 2016/911/R 108-1 riaditeľky Základnej školy, P. Jilemnického 1035/2  vo Zvolene ako príslušný správny orgán podľa § 5 ods. 3 písm. j zákona NR SR č. 596 / 2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s  článkom 11 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Zvolen č.178 o určení výšky, termínu a spôsobu úhrady príspevku na činnosť školského klubu detí v školách  a v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Mesto Zvolen, 

prispieva zákonný zástupca dieťaťa od 1.  septembra 2016
mesačne sumou 8 € (slovom osem eur).

Príspevok sa uhrádza prevodným príkazom nasledovne:
-   jednorázovo 32 €  za mesiace IX. - XII. 2016,
-   trvalým bankovým príkazom 8 € mesačne.

Názov účtu: ZŠ, P. Jilemnického 1035/2, Zvolen 
Číslo účtu školy: 1634261258/0200 (VÚB Zvolen)
IBAN: SK 66 0200 0000 0016 3426 1258


UPOZORNENIE
Príspevok sa uhrádza do 20. dňa kalendárneho mesiaca, ktorý  predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza základnej škole, ktorej je ŠKD súčasťou. 

Za september, za prvý mesiac dochádzky v aktuálnom školskom roku sa príspevok uhrádza do troch pracovných dní. 

Doklad o úhrade príspevku je potrebné predložiť p. vychovávateľovi/ke do 8. septembra 2016 (štvrtok). 
Pokiaľ zákonný zástupca neuhradí príspevok, na základe platnej legislatívy dieťa môže byť dočasne vyradené zo zoznamu zapísaných detí (za bezpečnosť dieťaťa zodpovedá rodič). 

 
Poďakovanie za aktívnu účasť na konferencii "Deti pre mesto Zvolen"
 
Ďakujeme za vaše 2 % z daní
2percenta logo mini
Vaše dieťa potrebuje pre svoj rozvoj inovatívne učebné pomôcky (tablety, interaktívne tabule a iné). Spolu ich môžeme rýchlo zabezpečiť.

Stačí Vám editovateľné vyhlásenie (dokument PDF), ktoré si stiahnete a otvoríte v počítači (nie cez webový prehliadač) a vyplníte podľa pokynov: VYHLÁSENIE o poukázaní sumy do výšky 2% (3%) zaplatenej dane

Viac v sekcii NA STIAHNUTIE.

Ďakujeme.
Rodičovské združenie pri III. ZŠ vo Zvolene 
Medzinárodný projekt P.L.A.C.E.S.
Celý článok...