Internetová
žiacka knižka
Rozvrh
hodín

Akcie a aktivity mesiaca

acroread.gif Plán práce na OKTÓBER 2017 


2.10.17, 7.25 - Voľby do žiackej školskej rady

3.10.17, 14.00-15.30 - Konzultačné hodiny PZ a OZ

3.-5.10.17 - Agrofilm 2017 na TU Zvolen, sprievodné podujatia na TU ZV.

4.10.17 - Adaptácia piatakov, 2. modul (CPPPaP ZV)

9.10.17, 11.30 - Zábavná autoškola, dopravná výchova v praxi pre žiakov 9. ročníka (Autoškola Gonda ZV)

10.10.17 - Stop šikanovaniu! Preventívny program pre deti 3. a 4. ročníka. Beseda s príslušníkom MsP Zvolen.

11.-13.10.17 - Jesenný ekozber papiera.

16.-20.10.17 - Týždeň čsl. vzájomnosti - čítanie českých kníh v triedach, KKĽŠ.

23.10.17 - Medzinárodný deň školských knižníc - Deň M. R. Štefánika, aktivity podporujúce trvalý vzťah ku knihe

24.10.17 - OZO. Teoretická časť, terénne cvičenie 5. -9. ročník

24.10.17, 11.30 - Vietnam – brána do Indočíny. Multimediálne predstavenie v EC

25.10.17 - Tekvicová slávnosť - komunitná tvorivá výstava.

25.10.17 - -Divadlo bez opony - Mišo a jeho svet, bábkové predstavenie pre deti 1. a 2. ročníka ŠKD. Príčiny šikanovania a ich prevencia.

27.10.17 - Projektový deň školy - variabilné aktivity tried. Celodenné projektové aktivity v škole i mimo nej

27.10.17 - Krížom – krážom regiónom, Jeseň... a jej listy - zlaté environmentálne popoludnie v obci Slatinka (OZ Slatinka)

30.-31.10.17 - Jesenné prázdniny (vyučovanie sa začína vo štvrtok 2.11. 2017)

30.10.17 - Prázdninový vláčik ŠKD. Osudná plavba TITANICU - návšteva zábavného centra ATLANTIS v Leviciach. Prehliadka interaktívnych exponátov spojená s animačným programom.

Vestibulové prezentácie
• Holokaust, spomienkový deň vo Zvolene
• Tekvicová slávnosť, výstava

Štatistiky

Návštevníkov: 3073604
TESTOVANIE T5 – 2017 - oznam pre žiakov 5. ročníka a ich zákonných zástupcov
Dňa 22. novembra 2017 (streda) sa žiaci 5. ročníka našej školy, vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP), zúčastnia celoslovenského testovania T5 - 2017, ktorého cieľom je získať obraz o vedomostiach žiakov z matematiky a slovenského jazyka a literatúry pri vstupe na 2. stupeň ZŠ (nižšie stredné vzdelávanie). Testovanie T5 – 2017 sa uskutoční len papierovou formou.

 
Jazyková škola PROGRES
oznam jazykovej školy PROGRES o ponuke a zápise
 
Oznam o poplatkoch za ŠKD
VÁŽENÍ RODIČIA,
na základe účinnosti ROZHODNUTIA číslo 2016/911/R 108-1 riaditeľky Základnej školy, P. Jilemnického 1035/2  vo Zvolene ako príslušný správny orgán podľa § 5 ods. 3 písm. j zákona NR SR č. 596 / 2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s  článkom 11 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Zvolen č.178 o určení výšky, termínu a spôsobu úhrady príspevku na činnosť školského klubu detí v školách  a v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Mesto Zvolen, 
prispieva zákonný zástupca dieťaťa od 01. septembra 2017
mesačne sumou 8 € (slovom osem eur).

Príspevok sa uhrádza prevodným príkazom v dvoch splátkach:
-   jednorázovo 32 €  za mesiace IX. - XII. 2017,
-   jednorázovo 48 €  za mesiace I. - VI. 2018.

Názov účtu: ZŠ, P. Jilemnického 1035/2, Zvolen 
Číslo účtu školy: 634261258/0200 VÚB Zvolen
IBAN: SK 66 0200 0000 0016 3426 1258


UPOZORNENIE: Doklad o úhrade 1. splátky príspevku (32 eur) je potrebné predložiť p. vychovávateľovi/ke do 8. septembra 2017 - piatok. Pokiaľ zákonný zástupca neuhradí príspevok, na základe platnej legislatívy dieťa môže byť dočasne vyradené zo zoznamu zapísaných detí (za bezpečnosť dieťaťa zodpovedá rodič). 

 Schválila   Mgr. Ľuboslava Bieliková  Mgr. Alena Hanáková
   riaditeľka školy  vedúca vychovávateľka ŠKD
 
Vynikajúce výsledky z Testovania T5 a T9
Detaily o testovaní piatakov testovaní deviatakov.

 
ZBIERKA HODINA DEŤOM (11. 11. 2016)
Hodina deťom - logo zbierky
Naša škola sa prvýkrát 11.11.2016 zapojí do verejnej zbierky HODINA DEŤOM, ktorá ako symbol spájania sa v prospech detí a mladých ľudí z celého Slovenska funguje nepretržite už 17 rokov a vytvára stabilný a efektívny systém podpory pre deti a mladých ľudí zo všetkých regiónov Slovenska. Každý rok spája tých, ktorí pomoc potrebujú a tých, ktorí ju môžu a chcú poskytnúť.

Celý článok...