Internetová
žiacka knižka
Rozvrh
hodín

Akcie a aktivity mesiaca

acroread.gif Plán práce - DECEMBER 2016


Výchovné zameranie aktivít v mesiaci:
1) Charitatívno-prezentačné a dobrovoľnícke podujatia žiakov, pedagógov a zákonných zástupcov
2) Etické hodnoty detí - výchova a formovanie emocionálneho správania/prežívania. Zážitkové učenie vo výchovných predmetoch - rozvoj praktických hodnotiacich a sebahodnotiacich kompetencií. Vianočná pošta, písanie listov a pozdravov (1. - 4. ročník) s tajným prianím a vyznaním blízkej osobe.

Vestibulová prezentácia:
Aktivity Európskeho týždňa boja proti drogám


4.12.16 - Biblický príbeh. Divadelné predstavenie detí 3. ročníkov v uliciach mesta. Aktívna účasť ŠKD na programe Vianočnej dediny 2016

6.12.16, 14:00-15:30 - Konzultačné hodiny PZ a OZ

6.12.16, 5:45 - Exkurzia do Viedne - návšteva historických a kultúrnych pamiatok Viedne, cudzojazyčné prostredie (6. – 9. ročník ZŠ)

7.12.16 - Pytagoriáda P 3, P4, P5 - školské kolo

8.12.16 - Pytagoriáda P 6, P7, P8 - školské kolo

10.12.16 - Vtáčia reštaurácia - umiestňovanie vtáčích búdok v Laniciach

14.12.16 - Z domu do sveta - priateľstvo nepozná hranice - variabilné aktivity multikultúrnej výchovy, participácia rodičovskej verejnosti

14.–15.12.16 - Kamaráti, čítajme si spoločne! - exkurzia v školskej knižnici pre prvákov

20.12.16 - Živá knižnica: Tajomný hrad Peťuša - program regionálnej výchovy ŠKD 2. -4. ročníka s archeologičkou

20.-21.12.16 - Vianoce sú len raz v roku, ale štedrý môže byť každý deň - vianočná charitatívna zbierka detských kníh pre ŠK

21.12.16, 9:30 - Osobnosť mojej školy - slávnostné vyhodnotenie na Zvolenskom Zámku

22.12.16 - Darujem si zdravie - vianočná škola pohybu, športové dopoludnie žiakov 1. – 4. ročníka v spolupráci so SAZ a AK Trojky

22.12.16, 10:30 - Relácia v školskom rozhlase - rozlúčka so starým rokom

23.12.16 - Vianočné prázdniny pre žiakov, čerpanie zákonnej dovolenky zamestnancov

9.1.17 - Začiatok vyučovania


Pomôžme deťom bez rodičov, charitatívna zbierka šatstva pre Domov detí v Hriňovej.

Štatistiky

Návštevníkov: 2845242
Riaditeľské voľno
riaditeľské voľno
ORGANIZAČNÁ ZMENA VYUČOVANIA ŽIAKOV

Riaditeľka ZŠ, P. Jilemnického 1035/2 vo Zvolene oznamuje, že podľa ustanovenia §150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s §3 ods. 10 Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 231/2009 Z. z. o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách v znení zmien a doplnkov

udeľuje voľno dňa 23. novembra 2016 žiakom 6. ročníka ZŠ. 

Voľno je udelené z organizačných a prevádzkových dôvodov personálneho zabezpečenia celoslovenského Testovania 5 – 2016.

 
ZBIERKA HODINA DEŤOM (11. 11. 2016)
Hodina deťom - logo zbierky
Naša škola sa prvýkrát 11.11.2016 zapojí do verejnej zbierky HODINA DEŤOM, ktorá ako symbol spájania sa v prospech detí a mladých ľudí z celého Slovenska funguje nepretržite už 17 rokov a vytvára stabilný a efektívny systém podpory pre deti a mladých ľudí zo všetkých regiónov Slovenska. Každý rok spája tých, ktorí pomoc potrebujú a tých, ktorí ju môžu a chcú poskytnúť.

Celý článok...
 
Výdaj školských desiat
desiata

Vážení rodičia,
od 1. októbra 2016 spúšťame na našej škole VÝDAJ DESIATY pre prihlásených žiakov školy. 

V ponuke podávaných desiat budú:
• chlieb s rôznymi nátierkami (tvarohová, vajcová, tuniaková, cícerová, medová, mrkvová, sardinková, zeleninová a iné),
• sladké pečivo, celozrnné pečivo,
• jogurty, jogurtové mlieko,
• mlieko, kakao.

Úhrada za 1 porciu pre žiakov 1. a 2. stupňa je rovnaká, stojí 0,50 €.

Celý článok...
 
Oznam o poplatkoch za ŠKD
Vážení rodičia,
na základe účinnosti Rozhodnutia číslo 2016/911/R 108-1 riaditeľky Základnej školy, P. Jilemnického 1035/2  vo Zvolene ako príslušný správny orgán podľa § 5 ods. 3 písm. j zákona NR SR č. 596 / 2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s  článkom 11 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Zvolen č.178 o určení výšky, termínu a spôsobu úhrady príspevku na činnosť školského klubu detí v školách  a v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Mesto Zvolen, 

prispieva zákonný zástupca dieťaťa od 1.  septembra 2016
mesačne sumou 8 € (slovom osem eur).

Príspevok sa uhrádza prevodným príkazom nasledovne:
-   jednorázovo 32 €  za mesiace IX. - XII. 2016,
-   trvalým bankovým príkazom 8 € mesačne.

Názov účtu: ZŠ, P. Jilemnického 1035/2, Zvolen 
Číslo účtu školy: 1634261258/0200 (VÚB Zvolen)
IBAN: SK 66 0200 0000 0016 3426 1258


UPOZORNENIE
Príspevok sa uhrádza do 20. dňa kalendárneho mesiaca, ktorý  predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza základnej škole, ktorej je ŠKD súčasťou. 

Za september, za prvý mesiac dochádzky v aktuálnom školskom roku sa príspevok uhrádza do troch pracovných dní. 

Doklad o úhrade príspevku je potrebné predložiť p. vychovávateľovi/ke do 8. septembra 2016 (štvrtok). 
Pokiaľ zákonný zástupca neuhradí príspevok, na základe platnej legislatívy dieťa môže byť dočasne vyradené zo zoznamu zapísaných detí (za bezpečnosť dieťaťa zodpovedá rodič). 

 
Poďakovanie za aktívnu účasť na konferencii "Deti pre mesto Zvolen"
 
Ďakujeme za vaše 2 % z daní
2percenta logo mini
Vaše dieťa potrebuje pre svoj rozvoj inovatívne učebné pomôcky (tablety, interaktívne tabule a iné). Spolu ich môžeme rýchlo zabezpečiť.

Stačí Vám editovateľné vyhlásenie (dokument PDF), ktoré si stiahnete a otvoríte v počítači (nie cez webový prehliadač) a vyplníte podľa pokynov: VYHLÁSENIE o poukázaní sumy do výšky 2% (3%) zaplatenej dane

Viac v sekcii NA STIAHNUTIE.

Ďakujeme.
Rodičovské združenie pri III. ZŠ vo Zvolene 
Medzinárodný projekt P.L.A.C.E.S.
Celý článok...