Internetová
žiacka knižka
Rozvrh
hodín

Akcie a aktivity mesiaca

acroread.gif Plán práce na JÚN2018 


Výchovná úloha:  
• Autonómna škola sebareflexie, sebaobnovy.

Vestibulové prezentácie:
• Škola v prírode 
• Technika a tvorivosť, ukážky tvorivosti a zručností žiakov

1.6.18 - Triedne podujatia ku Dňu detí - Králik Peter, filmové predstavenie SC Cinema

1.6.18,17:00 - Tanečný venček žiakov 8. ročníka ZŠ

4.6.18 - Robotický battle na Alejovej 2018 v Košiciach

5.6.18,14:00–15:30 - Konzultačné hodiny PZ a OZ

6.6.18 - MO v atletika, mladší žiaci

7.6.18 - MO v atletike 1. – 4. ročník ZŠ

7.6.18 - Detské dopravné ihrisko - dopravná výchova (1.-2. ročník), OZO - teoretická príprava

11.6.18 -  Detské dopravné ihrisko - dopravná výchova (3.-4. ročník), OZO - teoretická príprava

12.6.18,10:40 - Poradenstvo hrou, záver pilotného projektu

14.6.18,14:30 - DELESUN, záverečné promócie

21.6.18 - Vesmír okolo nás - exkurzia žiakov 4. ročníka ZŠ - Planetárium Žiar nad Hronom

22.6.18 - Poď s nami poza školu (pohybové aktivity žiakov)

25.6.18 - OZO, teoretická príprava 5. - 9. ročník podľa ročníkového zamerania

25.6.18 - 70 km do školy - štafetová pohybová aktivita žiakov

24.-26.6.18 - Medzinárodné finále Pohár vedy NEWTON 2018

26.6.18,8:00 - OZO, terénne cvičenia (5. -9. r) podľa ročníkového zamerania

26.6.18 - Vyhodnotenie predmetových olympiád

26.6.18 - ŠIKULA, podpora rozvoja tvorivosti a technických zručností

27.6.18,10:00 - Rozlúčka s absolventmi školy - Zvolenský zámok

27.6.18,7:45 - Triednické práce, zber učebných pomôcok, učebnicový fond

28.6.18 - Rozdávanie učebníc, starostlivosť o inventár triedy, aktivity v kolektíve, osobnostný a sociálny rozvoj žiakov

29.6.18:
8:00 - Slávnostné ukončenie školského roka 2017/2018. Rozdávanie vysvedčení
9:00 - Posledné zvonenie deviatakov na školskom dvore
12:00 - Záverečné hodnotiace zasadnutia PK, MZ

2.-4.7.18 - Prázdninový vláčik ŠKD 

Poznámky:
• Vernisáž literárno – výtvarnej súťaže MOJA ŠKOLA sa uskutoční v priebehu mesiaca.
• Výstava detských výtvarných prác "Ak bude žiť športovo a zdravo, s drogami si poradíš hravo" v CVČ Domino je od 1.6.2018 do 4.7.2018.

Štatistiky

Návštevníkov: 3236354
Poď s nami poza školu
Pri príležitosti 70. NARODENÍN ŠKOLY 
Vás srdečne pozývame na štafetové pohybové aktivity

POĎ S NAMI POZA ŠKOLU
alebo
70 KILOMETROV DO ŠKOLY 

Čo?
Poď s nami poza školuštafetový beh na úseku 500 m po verejných komunikáciách okolo školy
Kedy?
22. 6. 2018 od 7:45 – 12:20 hod.
Kto?
žiaci 1. – 5. ročníka

Čo?
70 kilometrov do školyštafetový pochod po cca 8 km úsekoch v štyroch smeroch od školy
Kedy?
25. 6. 2018 od 7:45 – 13:00 hod.
Kto?
žiaci 6. – 9. ročníka

Bližšie informácie poskytne organizačný tím, tel. 045/5330931.

 
Oznámenie o voľnom pracovnom mieste
Riaditeľka ZŠ, P. Jilemnického 1035/2 vo Zvolene oznamuje, že prijme do pracovného pomeru 

učiteľa pre nižšie stredné vzdelávanie – anglický jazyk

v zmysle § 11 a ods, 1 zákona 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorými sa dopĺňajú niektoré zákony zverejňuje štatutár školy informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogického zamestnanca.

Názov a adresa zamestnávateľa: Základná škola, P. Jilemnického 1035/2, 960 01 Zvolen

Kategória pracovného miesta: učiteľ

Kvalifikačné predpoklady: ukončené VŠ vzdelanie príslušného smeru v zmysle Vyhlášky MŠ SR 437/2009 Z. z. , ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

Požadované doklady
 • žiadosť o prijatie do zamestnania
 • profesijný štruktúrovaný životopis 
 • kópie dokladov o ukončenom vzdelaní
 • súhlas so spracovaním osobných údajov

iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:
nástup do zamestnania od 1.9.2018

Požadované doklady doručia uchádzači o zamestnanie poštou alebo osobne v obálke s označením „Výberové konanie – učiteľ anglického jazyka“ do 26.06.2018 do 13,00 hod. na adresu školy.

 
Prázdninový vláčik (ŠKD)
Slnečné dni prázdnin klopú na dvere...

ŠKD organizuje  i v tomto roku prázdninové spoznávanie Slovenska.
Spoločne môžeme vykročiť za zážitkami, ktoré patria k prázdninovým dňom!

Milí rodičia, milé deti,
využite zaujímavú ponuku a vychutnajte si prázdniny s nami! 

NEVÁHAJTE! Milé deti, NASTUPUJTEPozrite si plagátik .

 
Vynikajúce výsledky Testovania 9 - 2018
Kompletné výsledky Testovania 5 - 2017  
 
Vynikajúce výsledky Testovania 5 - 2017