Internetová
žiacka knižka
Rozvrh
hodín

Akcie a aktivity mesiaca

acroread.gif Plán práce - FEBRUÁR 2017

Výchovné zameranie aktivít: 
A/Rozvoj pozitívnej sociálnej klímy v školskom prostredí. 
- Prevencia šikanovania/diskriminácie v triednych kolektívoch (inovatívne aktivity o kyberšikane na www.cyberhelp.eu)
- Rozvoj prosociálnych kolektívnych vzťahov (karneval, LVVK).
B/Rozvoj čitateľskej gramotnosti vo variabilných inovatívnych aktivitách.

Vestibulové prezentácie:
VALETÍN, priateľstvo, láska, hodnotový systém (VMR)
Veľká paráda, dobrá nálada. KARNEVAL


24.2.17- Veľká paráda, dobrá nálada - karneval, popoludnie plné zábavy

27.2.17 - Vzdelávacia regionálna konferencia Učiaca sa škola KC ŠD TU Zvolen 

27.2.-3.3.17 - Jarné prázdniny žiakov školy


Prázdninový vláčik ŠKD: 
27.2.17 -  O čom hovoria hviezdy? Tekovská hvezdáreň Levice - exkurzia ŠKD
28.2.17 - Svet bábok, Literárne a hudobné múzeum Banská Bystrica - animačný program pre deti ŠKD


Poznámky:
1) Korčuliarsky výcvik žiakov 1. ročníka prebieha podľa schváleného časového harmonogramu.
2) Pohár vedy, POLARIS 2017 prebieha podľa harmonogramu organizátorov (II.C, III.C, IV.C, V.C).
3) Triedne kolá v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín sa uskutočnia v priebehu mesiaca.Štatistiky

Návštevníkov: 2930829
Konferencia UČIACA SA ŠKOLA 2017
• program konferencie (súbor PDF)
 
Stretnutie rodičov budúcich prvákov - PONUKA
ZÁPIS DETÍ DO 1. ROČNÍKA ZŠ

Dňa 29.03.2017 (streda) o 15,30 hod. sa v priestoroch budovy školy uskutoční stretnutie záujemcov/zákonných zástupcov budúcich prvákov. Cieľom neformálneho stretnutia je poskytnúť základné informácie týkajúce sa tohtoročného zápisu detí do 1. ročníka ZŠ a profilácie školy. 

sovy
 
Oznámenie o otvorení triedy APROGEN
Riaditeľka ZŠ oznamuje, že v školskom roku 2017/2018 otvára pre budúcich prvákov triedu pre DETI SO VŠEOBECNÝM INTELEKTOVÝM NADANÍM v regióne – APROGEN

 
Základný korčuliarsky výcvik žiakov 1. ročníka
banner - korčuliarsky kurz v 1. ročníku
V zmysle § 30 ods. 7 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa §7 ods. 1 vyhlášky č. 320/2008 Z.z. o základnej škole Vás informujeme o organizovaní hromadnej školskej akcie.

Základný korčuliarsky výcvik sa uskutoční na Zimnom štadióne vo Zvolene (II. ľadová plocha) pre žiakov 1. ročníka v termíne: 
13.1. – 24.3.2017 (každý piatok 10.00 – 11.00 hod. – 10 hodín)

Kurz bude prebiehať pod vedením kvalifikovaných trénerov  HKM  Zvolen.

Zákonný zástupca je povinný zabezpečiť potrebné veci súvisiace s výcvikom: prilbu (môže byť aj cyklistická), rukavice, korčule, vhodné športové oblečenie, čiapku, čaj, malú desiatu, handričku na utretie korčúľ, hygienické vreckovky a ruksak.

Zostávajúci žiaci sú povinní v danom čase zúčastniť sa riadneho vyučovania.

 
Informácia o platbách za ŠKD
Vážení rodičia,
na základe účinnosti ROZHODNUTIA číslo 2016/911/R 108-1 riaditeľky Základnej školy, P. Jilemnického 1035/2  vo Zvolene ako príslušný správny orgán podľa § 5 ods. 3 písm. j zákona NR SR č. 596 / 2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s  článkom 11 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Zvolen č.178 o určení výšky, termínu a spôsobu úhrady príspevku na činnosť školského klubu detí v školách  a v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Mesto Zvolen, prispieva zákonný zástupca dieťaťa 
mesačne sumou 8 € (slovom osem eur). 

Príspevok sa uhrádza prevodným príkazom nasledovne:
-   jednorázovo 48 €  za mesiace I. - VI. 2017,
-   jednorázovo 24 €  za mesiace I. - III. 2017,
-   trvalým bankovým príkazom 8 € mesačne.

Názov účtu: ZŠ, P. Jilemnického 1035/2, Zvolen 
Číslo účtu školy: 1634261258/0200 VÚB Zvolen
IBAN: SK 66 0200 0000 0016 3426 1258

UPOZORNENIE: Príspevok sa uhrádza do 20. dňa kalendárneho mesiaca, ktorý  predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza základnej škole, ktorej je ŠKD súčasťou. Za september, za prvý mesiac dochádzky v aktuálnom školskom roku sa príspevok uhrádza do troch pracovných dní. Doklad o úhrade príspevku je potrebné predložiť p. vychovávateľovi/ke do 12. januára 2017 (štvrtok). Pokiaľ zákonný zástupca neuhradí príspevok, na základe platnej legislatívy dieťa môže byť dočasne vyradené zo zoznamu zapísaných detí (za bezpečnosť dieťaťa zodpovedá rodič). 

Mgr. Alena Hanáková (vedúca vychovávateľka ŠKD)

 Schválila: Mgr. Ľuboslava Bieliková (riaditeľka školy)

 
ZBIERKA HODINA DEŤOM (11. 11. 2016)
Hodina deťom - logo zbierky
Naša škola sa prvýkrát 11.11.2016 zapojí do verejnej zbierky HODINA DEŤOM, ktorá ako symbol spájania sa v prospech detí a mladých ľudí z celého Slovenska funguje nepretržite už 17 rokov a vytvára stabilný a efektívny systém podpory pre deti a mladých ľudí zo všetkých regiónov Slovenska. Každý rok spája tých, ktorí pomoc potrebujú a tých, ktorí ju môžu a chcú poskytnúť.

Celý článok...