Internetová
žiacka knižka
Rozvrh
hodín

Akcie a aktivity mesiaca

acroread.gif Plán práce - APRÍL 2017


Vestibulové prezentácie:
• Od prameňa k ústiu Hrona
• Zábavný kolotoč

27.4.17, 14.00-15.30  - Ekozber papiera, Environmentálna výchova v praktickom živote

28.4.17, 7.00-7.45 - Ekozber papiera, Environmentálna výchova v praktickom živote

Poznámky:
V apríli pokračuje Kurz spoločenského tanca a spoločenskej výchovy  žiakov 8. ročníka ZŠ.Štatistiky

Návštevníkov: 2987784
Zber papiera
plagát na zber papiera
 
Oznámenie o otvorení triedy APROGEN
Riaditeľka ZŠ oznamuje, že v školskom roku 2017/2018 otvára pre budúcich prvákov triedu pre DETI SO VŠEOBECNÝM INTELEKTOVÝM NADANÍM v regióne – APROGEN

 
Ďakujeme za vaše 2 % z daní
2percenta logo mini
Vaše dieťa potrebuje pre svoj rozvoj inovatívne učebné pomôcky. Spolu ich môžeme zabezpečiť rýchlejšie.

Stačí Vám upraviteľné VYHLÁSENIE o poukázaní sumy do výšky 2% (3%) zaplatenej dane (dokument PDF), ktoré si stiahnete a otvoríte v počítači (nie cez webový prehliadač) a vyplníte podľa pokynov.

Prečítajte si predtým Postup pre zamestnancov a Poučenie na vyplnenie vyhlásenia.

Ďakujeme.Rodičovské združenie pri III. ZŠ vo Zvolene

 
Kampaň Vyzvi srdce k pohybu!
baner kampane Vyzvi srdce k pohybu
 
Základný korčuliarsky výcvik žiakov 1. ročníka
banner - korčuliarsky kurz v 1. ročníku
V zmysle § 30 ods. 7 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa §7 ods. 1 vyhlášky č. 320/2008 Z.z. o základnej škole Vás informujeme o organizovaní hromadnej školskej akcie.

Základný korčuliarsky výcvik sa uskutoční na Zimnom štadióne vo Zvolene (II. ľadová plocha) pre žiakov 1. ročníka v termíne: 
13.1. – 24.3.2017 (každý piatok 10.00 – 11.00 hod. – 10 hodín)

Kurz bude prebiehať pod vedením kvalifikovaných trénerov  HKM  Zvolen.

Zákonný zástupca je povinný zabezpečiť potrebné veci súvisiace s výcvikom: prilbu (môže byť aj cyklistická), rukavice, korčule, vhodné športové oblečenie, čiapku, čaj, malú desiatu, handričku na utretie korčúľ, hygienické vreckovky a ruksak.

Zostávajúci žiaci sú povinní v danom čase zúčastniť sa riadneho vyučovania.

 
Informácia o platbách za ŠKD
Vážení rodičia,
na základe účinnosti ROZHODNUTIA číslo 2016/911/R 108-1 riaditeľky Základnej školy, P. Jilemnického 1035/2  vo Zvolene ako príslušný správny orgán podľa § 5 ods. 3 písm. j zákona NR SR č. 596 / 2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s  článkom 11 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Zvolen č.178 o určení výšky, termínu a spôsobu úhrady príspevku na činnosť školského klubu detí v školách  a v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Mesto Zvolen, prispieva zákonný zástupca dieťaťa 
mesačne sumou 8 € (slovom osem eur). 

Príspevok sa uhrádza prevodným príkazom nasledovne:
-   jednorázovo 48 €  za mesiace I. - VI. 2017,
-   jednorázovo 24 €  za mesiace I. - III. 2017,
-   trvalým bankovým príkazom 8 € mesačne.

Názov účtu: ZŠ, P. Jilemnického 1035/2, Zvolen 
Číslo účtu školy: 1634261258/0200 VÚB Zvolen
IBAN: SK 66 0200 0000 0016 3426 1258

UPOZORNENIE: Príspevok sa uhrádza do 20. dňa kalendárneho mesiaca, ktorý  predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza základnej škole, ktorej je ŠKD súčasťou. Za september, za prvý mesiac dochádzky v aktuálnom školskom roku sa príspevok uhrádza do troch pracovných dní. Doklad o úhrade príspevku je potrebné predložiť p. vychovávateľovi/ke do 12. januára 2017 (štvrtok). Pokiaľ zákonný zástupca neuhradí príspevok, na základe platnej legislatívy dieťa môže byť dočasne vyradené zo zoznamu zapísaných detí (za bezpečnosť dieťaťa zodpovedá rodič). 

Mgr. Alena Hanáková (vedúca vychovávateľka ŠKD)

 Schválila: Mgr. Ľuboslava Bieliková (riaditeľka školy)

 
ZBIERKA HODINA DEŤOM (11. 11. 2016)
Hodina deťom - logo zbierky
Naša škola sa prvýkrát 11.11.2016 zapojí do verejnej zbierky HODINA DEŤOM, ktorá ako symbol spájania sa v prospech detí a mladých ľudí z celého Slovenska funguje nepretržite už 17 rokov a vytvára stabilný a efektívny systém podpory pre deti a mladých ľudí zo všetkých regiónov Slovenska. Každý rok spája tých, ktorí pomoc potrebujú a tých, ktorí ju môžu a chcú poskytnúť.

Celý článok...